Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Informatyka i telekomunikacja
Obszar zawodowy: Administrator sieci informatycznej

Kod zawodu: 213901
Data modyfikacji: 2008-12-15 14:43:22

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Konfigurowanie urządzeń sieciowych
A-2 Instalowanie i konfigurowanie systemu operacyjnego
A-3 Administrowanie systemem operacyjnym
A-4 Monitorowanie stanu sieci informatycznej
A-5 Zapewnienie bezpieczeństwa sieci informatycznej
A-6 Modernizowanie sieci informatycznej
B Zadania organizacyjne
B-1 Przygotowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony ppoż. i ochrony środowiska
B-2 Opracowanie zasad korzystania z sieci informatycznej przez użytkowników
B-3 Opracowanie zasad zapewnienia bezpieczeństwa sieci informatycznej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Organizowanie i kierowanie pracą zespołu administrującego siecią informatyczną
C-2 Podejmowanie współpracy w zespole administratorów w ramach wykonania zadań zarządzania siecią informatyczną
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie pracy własnej oraz pracy zespołu administratorów sieci informatycznej