Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Informatyka i telekomunikacja
Obszar zawodowy: Administrator sieci informatycznej

Kod zawodu: 213901

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Konfigurowanie urządzeń sieciowych
A-2 Instalowanie i konfigurowanie systemu operacyjnego
A-3 Administrowanie systemem operacyjnym
A-4 Monitorowanie stanu sieci informatycznej
A-5 Zapewnienie bezpieczeństwa sieci informatycznej
A-6 Modernizowanie sieci informatycznej
B Zadania organizacyjne
B-1 Przygotowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony ppoż. i ochrony środowiska
B-2 Opracowanie zasad korzystania z sieci informatycznej przez użytkowników
B-3 Opracowanie zasad zapewnienia bezpieczeństwa sieci informatycznej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Organizowanie i kierowanie pracą zespołu administrującego siecią informatyczną
C-2 Podejmowanie współpracy w zespole administratorów w ramach wykonania zadań zarządzania siecią informatyczną
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie pracy własnej oraz pracy zespołu administratorów sieci informatycznej

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Konfigurowanie urządzeń sieciowych
Lp. umiejętności
1 Czyta dokumentację techniczną sieci informatycznej
2 Konfiguruje modem
3 Konfiguruje przełącznik
4 Konfiguruje ruter (lub most)
5 Konfiguruje inne urządzenia sieciowe (np. drukarkę sieciową)
6 Konfiguruje urządzenia sieci bezprzewodowej
7 Archiwizuje konfigurację urządzeń sieciowych
8 Tworzy dokumentację techniczną sieci informatycznej

Zadanie zawodowe: A-2:
Instalowanie i konfigurowanie systemu operacyjnego
Lp. umiejętności
1 Instaluje system operacyjny
2 Konfiguruje system operacyjny
3 Konfiguruje usługi sieciowe
4 Instaluje oprogramowanie do pracy w sieci na stacjach roboczych

Zadanie zawodowe: A-3:
Administrowanie systemem operacyjnym
Lp. umiejętności
1 Zarządza kontami użytkowników sieci informatycznej
2 Gromadzi informacje o wszelkich zmianach w uprawnieniach użytkowników
3 Zarządza oprogramowaniem (np. tworzy wykaz oprogramowania i licencji)
4 Integruje różne systemy sieciowe
5 Tworzy dokumentację techniczną sieci informatycznej

Zadanie zawodowe: A-4:
Monitorowanie stanu sieci informatycznej
Lp. umiejętności
1 Monitoruje połączenia w sieci informatycznej
2 Monitoruje ruch w sieci informatycznej
3 Zbiera i reaguje na otrzymywane ostrzeżenia
4 Analizuje komunikaty systemowe

Zadanie zawodowe: A-5:
Zapewnienie bezpieczeństwa sieci informatycznej
Lp. umiejętności
1 Zabezpiecza połączenie z Internetem
2 Stosuje programy wykrywające wirusy i spam
3 Konfiguruje filtry pakietów w ruterach i serwerach (ang. firewall)
4 Stosuje mechanizmy uwierzytelniania, autoryzacji i szyfrowania
5 Szkoli pracowników w zakresie korzystania z sieci informatycznej
6 Gromadzi dane na potrzeby audytu zabezpieczeń
7 Uczestniczy w wykonaniu audytu zabezpieczeń
8 Współpracuje z inspektorem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w celu realizacji planu bezpieczeństwa
9 Przegląda logi systemowe, wykrywa włamania
10 Wykonuje testy prewencyjne pod kątem występowania potencjalnych słabych punktów sieci informatycznej
11 Reaguje na przypadki naruszenia bezpieczeństwa
12 Stosuje elementy bezpieczeństwa fizycznego (np. ograniczenie dostępu fizycznego, awaryjne zasilanie)

Zadanie zawodowe: A-6:
Modernizowanie sieci informatycznej
Lp. umiejętności
1 Zbiera i analizuje informacje od użytkowników sieci informatycznej
2 Wyznacza i spisuje cele stawiane przed projektem sieci informatycznej
3 Projektuje topologię sieci informatycznej
4 Tworzy dokumentację techniczną sieci informatycznej
5 Rozpoznaje urządzenia sieciowe (np. przełącznik, ruter)
6 Montuje szafę krosowniczą
7 Instaluje złączki na kablach sieciowych i sprawdza jakość wykonania złączy
8 Wykonuje okablowanie sieci informatycznej
9 Czyta i aktualizuje dokumentację techniczną sieci informatycznej

Zadanie zawodowe: B-1:
Przygotowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony ppoż. i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Określa parametry sprzętu komputerowego przeznaczonego do administrowania sieci informatycznej
2 Dobiera i instaluje oprogramowanie do zarządzania siecią informatyczną
3 Organizuje stanowisko pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
4 Organizuje stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii
5 Organizuje stanowisko pracy zgodnie z zasadami ochrony ppoż.
6 Organizuje stanowisko pracy zgodnie z zasadami ochrony środowiska

Zadanie zawodowe: B-2:
Opracowanie zasad korzystania z sieci informatycznej przez użytkowników
Lp. umiejętności
1 Analizuje zasoby sieci informatycznej
2 Opracowuje procedury dostępu do sieci informatycznej i korzystania z jej zasobów
3 Opracowuje instrukcję dla użytkowników sieci informatycznej

Zadanie zawodowe: B-3:
Opracowanie zasad zapewnienia bezpieczeństwa sieci informatycznej
Lp. umiejętności
1 Przeprowadza analizę zagrożeń bezpieczeństwa sieci informatycznej
2 Określa reguły bezpieczeństwa (np. uwierzytelniania, dostępu, odpowiedzialności)
3 Opracowuje procedury wdrożenia reguł bezpieczeństwa
4 Współtworzy z inspektorem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych plan bezpieczeństwa

Zadanie zawodowe: C-1:
Organizowanie i kierowanie pracą zespołu administrującego siecią informatyczną
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje harmonogram prac
2 Przydziela prace członkom zespołu według ich kwalifikacji i umiejętności
3 Kontroluje stopień realizacji przydzielonych prac

Zadanie zawodowe: C-2:
Podejmowanie współpracy w zespole administratorów w ramach wykonania zadań zarządzania siecią informatyczną
Lp. umiejętności
1 Współpracuje z osobami tworzącymi zespół zadaniowy
2 Dzieli się doświadczeniami z członkami zespołu
3 Definiuje potrzeby względem innych członków zespołu

Zadanie zawodowe: D-1:
Kontrolowanie pracy własnej oraz pracy zespołu administratorów sieci informatycznej
Lp. umiejętności
1 Monitoruje przebieg pracy
2 Ocenia pracę osób wchodzących w zespołów
3 Sprawdza jakość wykonanej pracy


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Koncentracja uwagi
2 Rozumowanie logiczne
3 Podzielność uwagi
4 Wyobraźnia
5 Wyobraźnia przestrzenna
6 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
7 Dobra pamięć
Cechy osobowości
1 Samokontrola
2 Wytrwałość, cierpliwość
3 Dokładność
4 Zaangażowanie
5 Odpowiedzialność
6 Odporność na stres
7 Inicjatywność
8 Komunikatywność
9 Umiejętność pracy w zespole
10 Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
11 Umiejętność postępowania z ludźmi
12 Umiejętność współdziałania
13 Uczciwość
Sprawności sensomotoryczne
1 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
2 Spostrzegawczość
3 Ostrość wzroku
4 Rozróżnianie barw
5 Zręczność rąk