Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Informatyka i telekomunikacja
Obszar zawodowy: Technik informatyk

Kod zawodu: 312102

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Prawidłowe eksploatowanie sprzętu komputerowego
A-2 Nadzorowanie pracy sieci komputerowej
A-3 Eksploatowanie oprogramowania (biurowego, graficznego, prototypowego)
A-4 Dobieranie konfiguracji i sprzętu komputerowego i oprogramowania do konkretnych zadań
A-5 Programowanie w wybranych językach programowania
A-6 Administrowanie bazy danych
A-7 Posługiwanie się dokumentacją techniczną sprzętu komputerowego celem konfiguracji naprawy lub modernizacji
A-8 Posługiwanie się dokumentacją techniczną oprogramowania celem jego instalacji i użytkowania
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy i innych użytkowników systemu komputerowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji oraz zgodnie z wymogami bezpieczeństwa
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kontrolowanie dostępu użytkowników do korzystania z zasobów systemu komputerowego
C-2 Współpraca z siecią odbiorców usług informacyjnych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Posługiwanie się testami do sprawdzania sprzętu komputerowego
D-2 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania bazy danych
D-3 Posługiwanie się oprogramowaniem zapewniającym bezpieczeństwo pracy systemu komputerowego
D-4 Zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji oprogramowania

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Prawidłowe eksploatowanie sprzętu komputerowego
Lp. umiejętności
1 Identyfikuje system komputerowy
2 Posługuje się komputerem klasy IBM PC oraz współpracującymi urządzeniami zewnętrznymi
3 Stosuje odpowiednie materiały eksploatacyjne aby zapewnić prawidłowe działanie zestawu komputerowego
4 Diagnozuje i usuwa usterki sprzętu komputerowego
5 Optymalizuje pracę sprzętu komputerowego pod kątem wymagań użytkownika
6 Instaluje oprogramowanie systemowego komputera
7 Optymalizuje pracę sprzętu komputerowego pod kątem wymagań użytkownika

Zadanie zawodowe: A-2:
Nadzorowanie pracy sieci komputerowej
Lp. umiejętności
1 Wyszukuje i usuwa przyczyny awarii w sieci komputerowej
2 Posługuje się komputerem klasy IBM PC oraz współpracującymi urządzeniami zewnętrznymi
3 Identyfikuje urządzenia sieci komputerowej
4 Posługuje się systemami operacyjnymi
5 Posługuje się systemami operacyjnymi sieciowymi
6 Eksploatuje użytkowe oprogramowania sieciowego
7 Okresowo konserwuje sieć komputerową

Zadanie zawodowe: A-3:
Eksploatowanie oprogramowania (biurowego, graficznego, prototypowego)
Lp. umiejętności
1 Posługuje się komputerem klasy IBM PC oraz współpracującymi urządzeniami zewnętrznymi
2 Posługuje się systemem operacyjnym
3 Posługuje się programami użytkowymi i specjalizowanymi
4 Uruchamia i testuje oprogramowanie prototypowe
5 Diagnozuje i usuwa usterki i błędy oprogramowania
6 Optymalizuje pracę oprogramowania
7 Wykonuje kopie zapasowe plików i archiwizuje dane
8 Instaluje oprogramowania systemowego i aplikacje użytkowe
9 Wykorzystuje różne źródła informacji

Zadanie zawodowe: A-4:
Dobieranie konfiguracji i sprzętu komputerowego i oprogramowania do konkretnych zadań
Lp. umiejętności
1 Posługuje się komputerem klasy IBM PC oraz współpracującymi urządzeniami zewnętrznymi
2 Posługuje się systemem operacyjnym i programami użytkowymi
3 Analizuje potrzeby klienta dotyczące sprzętu komputerowego i oprogramowania
4 Dobiera sprzęt komputerowego, urządzenia zewnętrzne i oprogramowanie do potrzeb klienta
5 Posługuje się różnymi źródłami informacji
6 Negocjuje warunki z dostawcami i klientem

Zadanie zawodowe: A-5:
Programowanie w wybranych językach programowania
Lp. umiejętności
1 Posługuje się systemami operacyjnymi
2 Posługuje się wybranymi aplikacjami użytkowymi i specjalizowanymi
3 Opracowuje algorytmy działania programu
4 Posługuje się językami programowania
5 Posługuje się programami narzędziowymi
6 Wykorzystuje różne źródła informacji
7 Projektuje i tworzy multimedialne strony internetowe

Zadanie zawodowe: A-6:
Administrowanie bazy danych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się komputerem klasy IBM PC oraz współpracującymi urządzeniami zewnętrznymi
2 Posługuje się systemem operacyjnym
3 Posługuje się rozbudowanymi procedurami obsługi baz danych
4 Posługuje się językami programowania bazy danych
5 Usuwa awarie w bazach danych
6 Archiwizuje dane

Zadanie zawodowe: A-7:
Posługiwanie się dokumentacją techniczną sprzętu komputerowego celem konfiguracji naprawy lub modernizacji
Lp. umiejętności
1 Analizuje parametry podzespołów sprzętu komputerowego
2 Rozpoznaje warianty konfiguracyjne sprzętu komputerowego
3 Identyfikuje błędy w pracy sprzętu komputerowego
4 Posługuje się językiem angielskim
5 Aktualizuje dokumentację korzystając z różnych źródeł informacji

Zadanie zawodowe: A-8:
Posługiwanie się dokumentacją techniczną oprogramowania celem jego instalacji i użytkowania
Lp. umiejętności
1 Analizuje platformę pracy oprogramowania
2 Dobiera sprzęt komputerowy do oprogramowania
3 Korzysta z systemu pomocy w programie
4 Instaluje oprogramowanie
5 Optymalizuje oprogramowanie dla potrzeb użytkownika
6 Testuje poprawność instalacji oprogramowania

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie własnego stanowiska pracy i innych użytkowników systemu komputerowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji oraz zgodnie z wymogami bezpieczeństwa
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje urządzenia systemu komputerowego
2 Posługuje się komputerem klasy IBM PC oraz współpracującymi urządzeniami zewnętrznymi
3 Określa dostęp do danych dla użytkowników
4 Określa wymagania sprzętowych dla danego środowiska pracy
5 Określa uprawnienia do korzystania z zasobów systemu komputerowego
6 Stosuje się do przepisów prawa pracy, działa zgodnie z obowiązkami pracowniczymi
7 Zorganizuje pracę sobie i podległemu zespołowi zgodnie z wymogami ergonomii
8 Stosuje procedury udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

Zadanie zawodowe: C-1:
Kontrolowanie dostępu użytkowników do korzystania z zasobów systemu komputerowego
Lp. umiejętności
1 Posługuje się komputerem klasy IBM PC oraz współpracującymi urządzeniami zewnętrznymi
2 Posługuje się systemami operacyjnymi i sieciowymi
3 Administruje sieć komputerową
4 Określa uprawnienia użytkowników do korzystania z zasobów systemu komputerowego
5 Zabezpiecza dane przed dostępem użytkowników nieuprawnionych

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z siecią odbiorców usług informacyjnych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się komputerem klasy IBM PC oraz współpracującymi urządzeniami zewnętrznymi
2 Posługuje się systemem operacyjnym
3 Obsługuje teleadresową bazę danych
4 Wykorzystuje narzędzia i usługi sieci Internet w celu pozyskiwania nowych klientów
5 Określa potrzeby klientów na usługi informacyjne

Zadanie zawodowe: D-1:
Posługiwanie się testami do sprawdzania sprzętu komputerowego
Lp. umiejętności
1 Analizuje sprzęt komputerowy za pomocą autotestów
2 Posługuje się programami testującymi sprzęt komputerowy
3 Identyfikuje uszkodzone komponenty systemu komputerowego
4 Posługuje się testerami sprzętowymi do wykrywania usterek sprzętu komputerowego

Zadanie zawodowe: D-2:
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania bazy danych
Lp. umiejętności
1 Identyfikuje braki spójności bazy danych
2 Posługuje się procedurami konserwacyjnymi baz danych

Zadanie zawodowe: D-3:
Posługiwanie się oprogramowaniem zapewniającym bezpieczeństwo pracy systemu komputerowego
Lp. umiejętności
1 Posługuje się programami zapewniającymi bezpieczeństwo stanowiska
2 Posługuje się programami zabezpieczenia sieci (firewall)
3 Posługuje się programami filtrującymi przepływ informacji

Zadanie zawodowe: D-4:
Zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji oprogramowania
Lp. umiejętności
1 Przestrzega postanowień licencji na oprogramowanie
2 Aktualizuje oprogramowanie
3 Negocjuje z dostawcą warunki licencji
4 Przestrzega procedur zamówień publicznych


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Logiczne myślenie
2 Twórcze myślenie
3 Dobra pamięć
4 Podzielność uwagi
5 Wyobraźnia przestrzenna
6 Koncentracja uwagi
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Pomysłowość
3 Samokontrola
4 Potrzeba samodoskonalenia
5 Umiejętność pracy w warunkach monotonnych
6 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
7 Umiejętność podporządkowania się
8 Umiejętności kierownicze
9 Umiejętność postępowania z ludźmi
Sprawności sensomotoryczne
1 Ostrość wzroku
2 Koordynacja wzrokowo–ruchowa
3 Rozróżnianie barw
4 Zręczność rąk i palców
5 Szybki refleks
6 Spostrzegawczość