Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Informatyka i telekomunikacja
Obszar zawodowy: Technik teleinformatyk

Kod zawodu: 312202

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Montowanie i uruchamianie zestawów komputerowych oraz instalowanie oprogramowania
A-2 Diagnozowanie stanu technicznego komputerów oraz konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego
A-3 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych LAN
A-4 Budowanie i uruchamianie sieci komputerowych LAN
A-5 Eksploatowanie rozległych sieci komputerowych WAN
A-6 Instalowanie i eksploatowanie oprogramowania sieciowego
A-7 Zabezpieczenie komputerów i sieci komputerowych przed zawirusowaniem i niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych
A-8 Montowanie, eksploatacja i konserwacja urządzeń sieciowych w sieciach teletransmisyjnych i teleinformatycznych
A-9 Administrowanie i nadzorowanie pracy sieci teleinformatycznej
A-10 Diagnozowanie stanu technicznego, eksploatowanie i naprawa sieci teletransmisyjnej
A-11 Instalowanie oprogramowania i uruchamianie telefonów komórkowych
A-12 Obsługiwanie, diagnozowanie i naprawy telefonów komórkowych
A-13 Prowadzenie sprzedaży podzespołów, urządzeń komputerowych oraz urządzeń i usług teleinformatycznych
A-14 Analizowanie kosztów eksploatacji komputerów, sieci komputerowych i teleinformatycznych oraz sporządzanie ofert cenowych sprzedaży urządzeń i usług teleinformatycznych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie miejsca pracy własnego oraz podległych pracowników zgodnie z zasadami bhp, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-2 Organizowanie i prowadzenie własnej działalności produkcyjno-usługowej w zakresie sprzedaży komputerów, urządzeń teleinformatycznych i budowy sieci teleinformatycznych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Podejmowanie współpracy z siecią odbiorców usług teleinformatycznych
C-2 Organizowanie i nadzorowanie procesów konstruowania, wytwarzania, konserwacji i napraw urządzeń i systemów teleinformatycznych realizowanych przez podległych pracowników
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Weryfikowanie poszczególnych kategorii produktów i usług pod względem oceny zgodności CE i spełniania wymagań dyrektyw Unii Europejskiej
D-2 Kontrolowanie urządzeń komputerowych, teletransmisyjnych i telekomunikacyjnych oraz sieci teleinformatycznych w fazie wytwórczej i eksploatacyjnej
D-3 Kontrolowanie usług teleinformatycznych w zakresie sprzedaży urządzeń teleinformatycznych, analizy kosztów i sporządzania ofert cenowych

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Montowanie i uruchamianie zestawów komputerowych oraz instalowanie oprogramowania
Lp. umiejętności
1 Charakteryzuje budowę i zasadę działania komputerów oraz podzespołów, urządzeń wewnętrznych i peryferyjnych komputerów
2 Posługuje się dokumentacją techniczną sprzętu komputerowego w celu ustalenia konfiguracji zestawu
3 Dobiera konfigurację sprzętu komputerowego i oprogramowania do realizowanych zadań
4 Buduje zestawy komputerowe (montuje urządzenia wewnętrzne oraz instaluje do nich oprogramowanie)
5 Instaluje systemy operacyjne i programy użytkowe oraz narzędziowe
6 Posługuje się systemami operacyjnymi oraz oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym komputera
7 Montuje urządzenia peryferyjne komputera oraz instaluje do nich oprogramowanie
8 Posługuje się terminologią zawodową w języku angielskim w zakresie montażu i instalowania sprzętu komputerowego
9 Wykonuje czynności montażowe z zastosowaniem właściwej kolejności i szczególnego bezpieczeństwa pracy urządzeń zasilanych prądem elektrycznym

Zadanie zawodowe: A-2:
Diagnozowanie stanu technicznego komputerów oraz konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją techniczną sprzętu komputerowego w celu diagnozowania, modernizacji i naprawy zestawu komputerowego
2 Rozróżnia typowe uszkodzenia komputera oraz jego urządzeń wewnętrznych i peryferyjnych
3 Posługuje się testami diagnostycznymi do sprawdzania sprzętu komputerowego
4 Diagnozuje nieprawidłowości w działaniu urządzeń wewnętrznych i peryferyjnych komputera
5 Ustala stan techniczny zestawu komputerowego na podstawie przeprowadzonej diagnozy
6 Wykonuje konserwacje systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych
7 Usuwa usterki i nieprawidłowości w pracy komputera oraz urządzeń wewnętrznych i peryferyjnych
8 Wykonuje czynności naprawcze z zastosowaniem właściwej kolejności i szczególnego bezpieczeństwa pracy urządzeń zasilanych prądem elektrycznym

Zadanie zawodowe: A-3:
Projektowanie lokalnych sieci komputerowych LAN
Lp. umiejętności
1 Czyta i wykonuje szkice oraz rysunki sieci teleinformatycznych
2 Stosuje zasady budowy sieci LAN
3 Posługuje się schematami sieci teleinformatycznych
4 Projektuje okablowanie strukturalne sieci
5 Dobiera urządzenia sieciowe
6 Zestawia podzespoły sieci
7 Posługuje się katalogami elementów, układów i urządzeń teleinformatycznych
8 Posługuje się instrukcjami obsługi i dokumentacją serwerów
9 Dobiera sieciowe systemy operacyjne i określa usługi przez nie realizowane

Zadanie zawodowe: A-4:
Budowanie i uruchamianie sieci komputerowych LAN
Lp. umiejętności
1 Charakteryzuje budowę i zasadę działania sieci teleinformatycznej
2 Wykonuje okablowanie strukturalne zgodnie z obowiązującymi standardami
3 Montuje elementy i podzespoły sieci
4 Uruchamia sieci teleinformatyczne
5 Prowadzi dokumentację sieci teleinformatycznej
6 Standaryzuje serwery i stacje robocze
7 Podłącza sieć lokalną do sieci Internet

Zadanie zawodowe: A-5:
Eksploatowanie rozległych sieci komputerowych WAN
Lp. umiejętności
1 Dobiera sprzęt potrzebny do zbudowania sieci WAN
2 Rozróżnia topologie sieci WAN
3 Konfiguruje protokoły zdalnego dostępu do sieci WAN
4 Konfiguruje komponenty sieci WAN
5 Mierzy wielkości elektryczne i nieelektryczne określające sprawność sieci WAN
6 Wykonuje przeglądy i naprawy urządzeń sieci WAN

Zadanie zawodowe: A-6:
Instalowanie i eksploatowanie oprogramowania sieciowego
Lp. umiejętności
1 Instaluje sieciowe systemy operacyjne
2 Posługuje się sieciowym systemem operacyjnym
3 Konfiguruje sieciowe systemy operacyjne
4 Instaluje sieciowe programy użytkowe
5 Konfiguruje sieciowe programy użytkowe
6 Instaluje i konfiguruje systemy poczty elektronicznej
7 Aktualizuje oprogramowanie
8 Posługuje się terminologią zawodową w języku angielskim w zakresie instalowania i eksploatacji oprogramowania sieciowego

Zadanie zawodowe: A-7:
Zabezpieczenie komputerów i sieci komputerowych przed zawirusowaniem i niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych
Lp. umiejętności
1 Instaluje i eksploatuje programy antywirusowe
2 Zabezpiecza zasoby i dane sieciowe przed niepowołanym dostępem
3 Wykonuje archiwizację danych
4 Szyfruje dane
5 Posługuje się oprogramowaniem zapewniającym bezpieczeństwo pracy sytemu komputerowego
6 Posługuje się terminologią zawodową w języku angielskim w zakresie technik bezpieczeństwa informatycznego

Zadanie zawodowe: A-8:
Montowanie, eksploatacja i konserwacja urządzeń sieciowych w sieciach teletransmisyjnych i teleinformatycznych
Lp. umiejętności
1 Montuje urządzenia sieciowe
2 Konfiguruje urządzenia sieciowe
3 Wykonuje przeglądy stanu technicznego urządzeń sieciowych
4 Naprawia urządzenia sieciowe

Zadanie zawodowe: A-9:
Administrowanie i nadzorowanie pracy sieci teleinformatycznej
Lp. umiejętności
1 Tworzy konta użytkowników
2 Zarządza kontami użytkowników
3 Zarządza uprawnieniami użytkowników i hierarchiczną strukturą zasobów sieciowych
4 Zarządza plikami i katalogami
5 Zarządza przestrzenią dyskową
6 Zarządza zasobami sprzętowymi
7 Planuje i konfiguruje poziomy bezpieczeństwa w sieciowych systemach operacyjnych
8 Instaluje i użytkuje programy narzędziowe do monitoringu sieci

Zadanie zawodowe: A-10:
Diagnozowanie stanu technicznego, eksploatowanie i naprawa sieci teletransmisyjnej
Lp. umiejętności
1 Diagnozuje przyczyny nieprawidłowości w funkcjonowaniu sieci teleinformatycznej
2 Lokalizuje uszkodzenia sieci
3 Naprawia uszkodzenia komponentów lub podzespołów sieci teleinformatycznej
4 Rozwiązuje problemy wydajnościowe i sprzętowe występujące w sieciach
5 Wymienia podzespoły i urządzenia w sieciach teleinformatycznych

Zadanie zawodowe: A-11:
Instalowanie oprogramowania i uruchamianie telefonów komórkowych
Lp. umiejętności
1 Charakteryzuje budowę i działanie telefonów stacjonarnych i komórkowych
2 Charakteryzuje budowę i działanie nadajników telefonii komórkowej
3 Wyjaśnia działanie i zastosowanie osprzętu antenowego dla telefonii komórkowej
4 Montuje telefony komórkowe
5 Instaluje i konfiguruje systemy operacyjne telefonów komórkowych
6 Integruje sprzęt teleinformatyczny i systemy telefonii komórkowych
7 Posługuje się katalogami i instrukcjami obsługi telefonów komórkowych

Zadanie zawodowe: A-12:
Obsługiwanie, diagnozowanie i naprawy telefonów komórkowych
Lp. umiejętności
1 Reguluje i eksploatuje telefony komórkowe
2 Posługuje się dokumentacją serwisową telefonów komórkowych
3 Wykonuje przeglądy i regulacje urządzeń telefonii komórkowych
4 Lokalizuje uszkodzenia i naprawia telefony komórkowe
5 Diagnozuje awarie w systemach telefonii komórkowych
6 Wykonuje przeglądy telefonów komórkowych

Zadanie zawodowe: A-13:
Prowadzenie sprzedaży podzespołów, urządzeń komputerowych oraz urządzeń i usług teleinformatycznych
Lp. umiejętności
1 Prowadzi dokumentacje eksploatacyjne komputerów i sieci teleinformatycznych
2 Sporządza kalkulacje kosztów eksploatacji, konserwacji oraz napraw komputerów, urządzeń wewnętrznych i peryferyjnych komputera
3 Oblicza należności dla klientów korzystających z usług sieci teleinformatycznych i obsługi serwisowej komputerów
4 Stosuje ustalone procedury w sytuacjach awaryjnych i przerwach w świadczeniu usług teleinformatycznych dla klientów
5 Realizuje sprzedaż produktów i usług teleinformatycznych z zastosowaniem wymogów prawnych (a w szczególności realizuje proces CE)

Zadanie zawodowe: A-14:
Analizowanie kosztów eksploatacji komputerów, sieci komputerowych i teleinformatycznych oraz sporządzanie ofert cenowych sprzedaży urządzeń i usług teleinformatycznych
Lp. umiejętności
1 Analizuje koszty eksploatacji komputerów i sieci komputerowych
2 Analizuje koszty eksploatacji urządzeń i sieci teleinformatycznych
3 Prowadzi, w formie elektronicznej, gospodarkę danymi w zakresie produktów i usług teleinformatycznych
4 Sporządza oferty sprzedaży komputerów i urządzeń wewnętrznych i peryferyjnych komputera
5 Sporządza oferty cenowe sprzedaży urządzeń i sieci teleinformatycznych
6 Sporządza oferty cenowe usług teleinformatycznych i telewizji satelitarnej
7 Sporządza oferty cenowe sprzedaży telefonów komórkowych i usług telefonii komórkowej

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie miejsca pracy własnego oraz podległych pracowników zgodnie z zasadami bhp, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy bhp, ze szczególnym uwzględnieniem pracy przy urządzeniach elektrycznych, komputerowych i emitujących pole elektromagnetyczne
2 Organizuje stanowiska pracy zgodnie z wymogami ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
3 Organizuje stanowiska pracy zgodnie z wymogami ergonomii
4 Stosuje ustalone procedury w stanach awaryjnych, zagrożenia, przebudowy urządzeń teleinformatycznych
5 Udziela pierwszej pomocy przedmedycznej oraz posługuje się sprzętem ratunkowym i ratowniczym

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie i prowadzenie własnej działalności produkcyjno-usługowej w zakresie sprzedaży komputerów, urządzeń teleinformatycznych i budowy sieci teleinformatycznych
Lp. umiejętności
1 Organizuje sprzedaż komputerów, urządzeń teleinformatycznych
2 Organizuje budowę lokalnych sieci komputerowych i teleinformatycznych
3 Organizuje punkty usługowe w zakresie diagnostyki i napraw sprzętu teleinformatycznego
4 Charakteryzuje formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw teleinformatycznych
5 Identyfikuje dokumenty niezbędne do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
6 Sporządza dokumenty niezbędne do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
7 Rozlicza finansowo małe przedsiębiorstwo

Zadanie zawodowe: C-1:
Podejmowanie współpracy z siecią odbiorców usług teleinformatycznych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się opisami funkcji i usług systemów teleinformatycznych
2 Posługuje się ofertami, cennikami i zestawieniami usług teleinformatycznych
3 Wykorzystuje narzędzia i usługi sieci Internet w celu pozyskiwania nowych klientów
4 Określa potrzeby klientów na usługi teleinformatyczne
5 Negocjuje warunki dostaw usług teleinformatycznych
6 Analizuje i ocenia rynek usług teleinformatycznych
7 Pozyskuje klientów usług teleinformatycznych

Zadanie zawodowe: C-2:
Organizowanie i nadzorowanie procesów konstruowania, wytwarzania, konserwacji i napraw urządzeń i systemów teleinformatycznych realizowanych przez podległych pracowników
Lp. umiejętności
1 Komunikuje się z innymi uczestnikami procesu pracy
2 Samodzielnie podejmuje decyzje
3 Stosuje przepisy bhp i higieny pracy podczas organizowania procesów pracy
4 Stosuje techniki organizatorskie procesów pracy
5 Stosuje procedury i techniki normowania czasu pracy i wartościowania pracy
6 Planuje działania wytwórcze, konserwatorskie i montażowe urządzeń i systemów teleinformatycznych

Zadanie zawodowe: D-1:
Weryfikowanie poszczególnych kategorii produktów i usług pod względem oceny zgodności CE i spełniania wymagań dyrektyw Unii Europejskiej
Lp. umiejętności
1 Przedstawia normy i dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie produktów i usług teleinformatycznych
2 Opisuje rodzaje licencji stosowanych na produkty i usługi teleinformatyczne
3 Identyfikuje przepisy z zakresu ochrony danych i praw autorskich przy korzystaniu z informacji w sieciach
4 Sprawdza zgodność norm i dyrektyw Unii Europejskiej z Polskimi Normami w zakresie produktów i usług teleinformatycznych

Zadanie zawodowe: D-2:
Kontrolowanie urządzeń komputerowych, teletransmisyjnych i telekomunikacyjnych oraz sieci teleinformatycznych w fazie wytwórczej i eksploatacyjnej
Lp. umiejętności
1 Testuje urządzenia komputerowe
2 Testuje i nadzoruje łącza sieciowe
3 Identyfikuje skutki zakłóceń w sieci teleinformatycznej
4 Testuje i nadzoruje łącza teleinformatyczne

Zadanie zawodowe: D-3:
Kontrolowanie usług teleinformatycznych w zakresie sprzedaży urządzeń teleinformatycznych, analizy kosztów i sporządzania ofert cenowych
Lp. umiejętności
1 Opisuje podstawowe wskaźniki ekonomiczne w firmie handlującej sprzętem komputerowym i przedsiębiorstwie teleinformatycznym
2 Sprawdza poprawność analizy kosztów sprzedaży produktów i usług teleinformatycznych
3 Sprawdza poprawność sporządzania ofert cenowych na produkty i usługi teleinformatyczne


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Koncentracja uwagi
3 Wyobraźnia przestrzenna
4 Uzdolnienia techniczne
5 Uzdolnienia organizatorskie
6 Dobra pamięć
7 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Odpowiedzialność
3 Samokontrola
4 Wytrwałość
5 Cierpliwość
6 Umiejętność podejmowania decyzji
7 Umiejętność współdziałania
8 Systematyczność
9 Kreatywność
10 Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
11 Zrównoważenie
12 Samodzielność
13 Umiejętności kierownicze
Sprawności sensomotoryczne
1 Ostrość wzroku
2 Spostrzegawczość
3 Dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa
4 Zręczność rąk
6 Ostrość słuchu