Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Mechatronika
Obszar zawodowy: Diagnosta samochodowy

Kod zawodu: 315201

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Identyfikacja pojazdu i usterek w pojeździe
A-2 Diagnozowanie instalacji elektrycznej i wyposażenia elektrycznego pojazdu (rozrusznik, alternator itd.)
A-3 Diagnozowanie elementów nadwozia i podwozia pojazdu
A-4 Diagnozowanie silnika samochodowego
A-5 Wykonywanie pomiarów na hamowni podwoziowej samochodowej stacji diagnostycznej
A-6 Wykonywanie pomiarów na szybkiej samochodowej linii diagnostycznej
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie pracy i wyposażenia stacji diagnostycznej
B-2 Organizowanie własnego stanowiska diagnostycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-3 Sporządzanie kalkulacji usług diagnostycznych
B-4 Przyjmowanie zleceń na przeprowadzanie oceny stanu technicznego pojazdów metodami diagnostycznymi
B-5 Prowadzenie ewidencji badań diagnostycznych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kwalifikowanie pojazdów lub ich zespołów do regulacji, naprawy lub kasacji
C-2 Kierowanie zespołem diagnostów samochodowych
C-3 Współpraca z warsztatem samochodowym naprawiającym zdiagnozowane wady i usterki
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocena prawidłowości wykonanych działań diagnostycznych i zgodności ich przeprowadzenia z procedurami

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Identyfikacja pojazdu i usterek w pojeździe
Lp. umiejętności
1 Kontroluje stan techniczny mechanizmów samochodu
2 Posługuje się dokumentacją techniczną i instrukcją obsługi samochodu
3 Dokonuje odczytu usterek znajdujących się w pamięci sterownika
4 Dokonuje odczytu usterek w układzie EOBD
5 Kasuje błędy znajdujące się w układach sterujących po usunięciu usterek
6 Określa szczelność instalacji LPG i CNG
7 Dokonuje pomiaru hałasu zewnętrznego pojazdu

Zadanie zawodowe: A-2:
Diagnozowanie instalacji elektrycznej i wyposażenia elektrycznego pojazdu (rozrusznik, alternator itd.)
Lp. umiejętności
1 Sprawdza stanu połączeń instalacji elektrycznej
2 Bada cewkę zapłonową
3 Bada rozdzielacz zapłonu
4 Bada elektroniczny układ zapłonowy
5 Bada wykorzystując oscyloskop układ zapłonowy
6 Wykrywa i usuwa uszkodzenia w obwodzie oświetlenia i sygnalizacji
7 Kontroluje i naprawia alternator
8 Kontroluje i naprawia prądnicę
9 Użytkuje aparaturę kontrolno-pomiarową i urządzenia diagnostyczne zgodnie z DTR
10 Konserwuje aparaturę kontrolno-pomiarową i urządzenia diagnostyczne
11 Posługuje się instrukcjami obsługi, charakterystykami stanu technicznego pojazdów, katalogami, poradnikami i inną literaturą techniczną
12 Przedstawia ocenę stanu technicznego pojazdu na podstawie analizy i porównania wyników badania z warunkami technicznymi
13 Rozpoznaje i dobiera metody badań i konieczną aparaturę kontrolno –pomiarową oraz urządzenia diagnostyczne

Zadanie zawodowe: A-3:
Diagnozowanie elementów nadwozia i podwozia pojazdu
Lp. umiejętności
1 Wykonuje pomiar sił hamowania hamulca roboczego i pomocniczego
2 Sprawdza hamulec najazdowy
3 Wykonuje ocenę przydatności płynu hamulcowego
4 Sprawdza układ ABS
5 Sprawdza luzy w połączeniach układu kierowniczego
6 Sprawdza luzy w układzie jezdnym
7 Wykonuje kontrolę stanu amortyzatorów metodą drgań swobodnych i drgań wymuszonych
8 Wykonuje kontrolę stanu technicznego kół i ogumienia
9 Sprawdza wyważenie kół metodą koła zdjętego z pojazdu
10 Sprawdza wyważenia kół bez zdejmowania
11 Wykonuje kontrolę geometrii ustawienia kół jezdnych pojazdu
12 Wykonuje pomiar geometrii nadwozia za pomocą listwy pomiarowej
13 Wykonuje pomiar geometrii nadwozia za pomocą mechanicznych systemów pomiarowych
14 Wykonuje pomiaru geometrii nadwozia za pomocą elektronicznych systemów pomiarowych
15 Sprawdza grubość lakieru
16 Wykonuje kontrolę szczelności nadwozia
17 Wykonuje ocenę układu napędowego pojazdu
18 Wykonuje kontroli przejrzystości szyb
19 Przedstawia ocenę o stanie technicznym pojazdu na podstawie analizy i porównania wyników badania z warunkami technicznymi
20 Posługuje się instrukcjami obsługi, charakterystykami stanu technicznego pojazdów, katalogami, poradnikami i inną literaturą techniczną
21 Rozpoznaje i dobiera metodę badań i konieczną aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia diagnostyczne

Zadanie zawodowe: A-4:
Diagnozowanie silnika samochodowego
Lp. umiejętności
1 Diagnozuje układ korbowo-tłokowy
2 Diagnozuje gaźnikowy układ zasilania
3 Diagnozuje układ wtryskowy silnika ZS
4 Bada układów zasilania z jedno i wielopunktowym wtryskiem
5 Bada układu turbodoładowania
6 Wykrywa i usuwa uszkodzeń w układzie chłodzenia
7 Wykonuje pomiar mocy silnika
8 Wykonuje pomiar zużycia jednostkowego paliwa
9 Bada instalację LPG i CNG
10 Skanuje układy EOBD
11 Przedstawia ocenę o stanie technicznym pojazdu na podstawie analizy i porównania wyników badania z warunkami technicznymi
12 Posługuje się instrukcjami obsługi, charakterystykami stanu technicznego pojazdów, katalogami, poradnikami i inną literaturą techniczną
13 Rozpoznaje i dobiera metodę badań i konieczną aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia diagnostyczne

Zadanie zawodowe: A-5:
Wykonywanie pomiarów na hamowni podwoziowej samochodowej stacji diagnostycznej
Lp. umiejętności
1 Sprawdza działanie sprzęgła
2 Sprawdza działanie skrzyni biegów
3 Sprawdza działanie wału napędowego
4 Sprawdza działanie mostu napędowego
5 Wykonuje pomiar hałaśliwości pracy pojazdu
6 Wykonuje pomiar drogi wybiegu pojazdu
7 Wykonuje pomiar mocy maksymalnej na kołach napędowych
8 Wykonuje pomiar „kontrolny” zużycia paliwa
9 Wyznacza krzywą zużycia paliwa
10 Wykonuje test kontrolny miejskiego zużycia paliwa
11 Przedstawia ocenę o stanie technicznym pojazdu na podstawie analizy i porównania wyników badania z warunkami technicznymi
12 Posługuje się instrukcjami obsługi, charakterystykami stanu technicznego pojazdów, katalogami, poradnikami i inną literaturą techniczną
13 Rozpoznaje i dobiera metodę badań i konieczną aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia diagnostyczne

Zadanie zawodowe: A-6:
Wykonywanie pomiarów na szybkiej samochodowej linii diagnostycznej
Lp. umiejętności
1 Wykonuje pomiar układu hamulcowego
2 Sprawdza skuteczność działania amortyzatorów
3 Sprawdza zbieżności kół
4 Przedstawia ocenę o stanie technicznym pojazdu na podstawie analizy i porównania wyników badania z warunkami technicznymi
5 Posługuje się instrukcjami obsługi, charakterystykami stanu technicznego pojazdów, katalogami, poradnikami i inną literaturą techniczną

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie pracy i wyposażenia stacji diagnostycznej
Lp. umiejętności
1 Charakteryzuje najważniejsze pojęcia ekonomiczne i prawne, z którymi może zetknąć się diagnosta samochodowy
2 Charakteryzuje i interpretuje podstawowe przepisy związane z prawem pracy oraz prowadzeniem działalności gospodarczej
3 Charakteryzuje procedury postępowania przy organizowaniu działalności gospodarczej w zakresie diagnostyki samochodowej
4 Charakteryzuje prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika przy zawieraniu umowy o pracę i umowy zlecenia

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie własnego stanowiska diagnostycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Charakteryzuje i interpretuje podstawowe przepisy związane z prawem pracy, bhp i ppoż. dotyczące organizowania stanowisk diagnostycznych
2 Charakteryzuje wyposażenie stacji kontroli pojazdów zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi
3 Charakteryzuje i przestrzega ergonomicznych zasad organizacji pracy i stanowiska pracy uwzględniając właściwości fizjologiczne i psychologiczne człowieka
4 Charakteryzuje i przewiduje zagrożenia mogące wystąpić podczas wykonywania zadań w zakresie diagnostyki samochodowej
5 Przewiduje zagrożenia i przestrzega zasad bhp podczas przeprowadzania czynności diagnostycznych
6 Charakteryzuje i stosuje zasady bhp i ppoż. podczas wykonywania zadań w zakresie diagnostyki samochodowej

Zadanie zawodowe: B-3:
Sporządzanie kalkulacji usług diagnostycznych
Lp. umiejętności
1 Stosuje zasady poprawnego komunikowania się
2 Współpracuje z innymi działami i pracownikami
3 Przetwarza pozyskane w wyniku działań diagnostycznych informacje
4 Korzysta z katalogów i literatury technicznej
5 Sporządza formularz kalkulacji
6 Obsługuje programy komputerowe kalkulacji napraw

Zadanie zawodowe: B-4:
Przyjmowanie zleceń na przeprowadzanie oceny stanu technicznego pojazdów metodami diagnostycznymi
Lp. umiejętności
1 Stosuje zasady poprawnego komunikowania się
2 Nawiązuje kontakty z klientem
3 Tworzy atmosferę zaufania i akceptacji
4 Pozyskuje rzetelne informacje o objawach niesprawności od właściciela pojazdu
5 Współpracuje z innymi działami i pracownikami w zakresie udzielenia pomocy klientowi
6 Przetwarza pozyskane informacje
7 Sporządza formularz zlecenia
8 Obsługuje programy komputerowe wspomagające proces określania danych technicznych pojazdów i diagnozowania usterek

Zadanie zawodowe: B-5:
Prowadzenie ewidencji badań diagnostycznych
Lp. umiejętności
1 Współpracuje z innymi działami i pracownikami
2 Przetwarza pozyskane informacje
3 Obsługuje programy komputerowe
4 Wykorzystuje programy komputerowe do obsługi i ewidencji badań diagnostycznych

Zadanie zawodowe: C-1:
Kwalifikowanie pojazdów lub ich zespołów do regulacji, naprawy lub kasacji
Lp. umiejętności
1 Przetwarza pozyskane informacje
2 Stosuje zasady poprawnego komunikowania się
3 Współpracuje z innymi działami i pracownikami
4 Przewiduje uszkodzenia elementów pojazdu w wyniku wywiadu z właścicielem pojazdu
5 Kwalifikuje pojazdy lub ich zespoły do regulacji
6 Kwalifikuje pojazdy lub ich zespoły do naprawy
7 Kwalifikuje pojazdy lub ich zespoły do kasacji

Zadanie zawodowe: C-2:
Kierowanie zespołem diagnostów samochodowych
Lp. umiejętności
1 Charakteryzuje i interpretuje podstawowe przepisy związane z prawem pracy, bhp i ppoż. dotyczące organizowania stanowisk diagnostycznych
2 Charakteryzuje i przestrzega ergonomicznych zasad organizacji pracy i stanowiska pracy uwzględniając właściwości fizjologiczne i psychologiczne człowieka
3 Charakteryzuje i przewiduje zagrożenia mogące wystąpić podczas wykonywania zadań w zakresie diagnostyki samochodowej
4 Charakteryzuje i stosuje zasady bhp i ppoż. podczas wykonywania zadań w zakresie diagnostyki samochodowej

Zadanie zawodowe: C-3:
Współpraca z warsztatem samochodowym naprawiającym zdiagnozowane wady i usterki
Lp. umiejętności
1 Przetwarza pozyskane informacje
2 Stosuje zasady poprawnego komunikowania się
3 Współpracuje z warsztatami naprawiającymi pojazdy i pracownikami tych warsztatów
4 Obsługuje programy komputerowe
5 Wykorzystuje programy komputerowe do obsługi i ewidencji napraw pojazdów

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocena prawidłowości wykonanych działań diagnostycznych i zgodności ich przeprowadzenia z procedurami
Lp. umiejętności
1 Stosuje zasady poprawnego komunikowania się
2 Współpracuje z innymi działami i pracownikami
3 Analizuje dokumentację warsztatową w zakresie przeprowadzanych napraw i regulacji
4 Dokonuje oceny prawidłowości wykonanych działań diagnostycznych i zgodności ich przeprowadzenia z procedurami
5 Obsługuje programy komputerowe wspomagające proces określania danych technicznych pojazdów i diagnozowania usterek


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Koncentracja uwagi
2 Rozumowanie logiczne
3 Uzdolnienia organizacyjne
Cechy osobowości
1 Odpowiedzialność
2 Dokładność
3 Systematyczność
4 Samodzielność
5 Inicjatywność
6 Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
7 Umiejętność współdziałania
8 Odporność emocjonalna
9 Samokontrola
10 Odporność emocjonalna
Sprawności sensomotoryczne
1 Ostry wzrok
2 Spostrzegawczość
3 Rozróżnianie barw
4 Zręczność rąk
5 Zręczność palców