Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Mechatronika
Obszar zawodowy: Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

Kod zawodu: 731102

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Czytanie i sporządzanie dokumentacji technicznej urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
A-2 Montowanie i demontowanie zespołów i elementów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
A-3 Instalowanie oraz uruchamianie na stanowisku pracy nowych urządzeń i aparatury oraz określanie optymalnych warunków ich pracy
A-4 Diagnozowanie stanu technicznego urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
A-5 Wykrywanie nieprawidłowości działania oraz naprawianie elementów systemu sterowania
A-6 Lokalizowanie uszkodzeń i naprawianie urządzeń wykonawczych automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
A-7 Wykonywanie elementów mechanicznych do urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
A-8 Regulowanie, konserwowanie i skalowanie aparatury kontrolno-pomiarowej
A-9 Wykonywanie pomiarów parametrów i regulowanie urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
A-10 Przeprowadzanie prób działania mechanizmów precyzyjnych po naprawie, regulacji lub konserwacji
A-11 Obsługiwanie i nadzorowanie pracy urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego miejsca pracy zgodnie z zasadami bhp, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Podejmowanie współpracy w zespole wykonawczym w zakresie instalowania i eksploatowania urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Przeprowadzanie kontroli jakości wykonanych przez siebie prac, w zakresie instalowania, regulowania i naprawiania urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
D-2 Przeprowadzanie kontroli jakości wykonywanych osobiście elementów mechanicznych do urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Czytanie i sporządzanie dokumentacji technicznej urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
Lp. umiejętności
1 Czyta i interpretuje rysunki złożeniowe urządzeń precyzyjnych i elementów automatyki
2 Czyta i interpretuje schematy i układy automatyki analogowej i cyfrowej
3 Wykonuje szkice i rysunki części maszyn mechanizmów precyzyjnych oraz schematy układów automatyki przemysłowej
4 Posługuje się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną wyrobu potrzebną do wykonania części maszyn
5 Posługuje się komputerem i oprogramowaniem komputerowym
6 Korzysta z norm technicznych
7 Posługuje się instrukcjami obsługi urządzeń technicznych
8 Korzysta z dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i instrukcji serwisowych urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

Zadanie zawodowe: A-2:
Montowanie i demontowanie zespołów i elementów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
Lp. umiejętności
1 Dobiera podzespoły i elementy automatyki przemysłowej do montażu na podstawie schematów
2 Stosuje podstawowe połączenia rozłączne i nierozłączne w montażu elementów urządzeń mechanicznych i elektrycznych
3 Stosuje zasady łączenia elementów automatyki przemysłowej: siłowników, zaworów, przetworników pomiarowych, regulatorów, silników elektrycznych oraz urządzeń precyzyjnych np.: manipulatorów, robotów, m
4 Określa zasady montażu i demontażu zespołów i mechanizmów w urządzeniach precyzyjnych
5 Dobiera i posługuje się sprzętem i narzędziami do montażu i demontażu urządzeń
6 Montuje precyzyjne ustroje pomiarowe w przyrządach do pomiarów warsztatowych i przemysłowych
7 Montuje szafy i pulpity sterownicze oraz wyposaża je w aparaturę kontrolno-pomiarową i elementy automatyki
8 Montuje zespoły napędowe robota przemysłowego

Zadanie zawodowe: A-3:
Instalowanie oraz uruchamianie na stanowisku pracy nowych urządzeń i aparatury oraz określanie optymalnych warunków ich pracy
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia elementy i urządzenia automatyki przemysłowej i ich parametry
2 Ocenia sposób rozmieszczenia elementów i urządzeń automatyki przemysłowej
3 Określa funkcje i sposób działania zespołów, podzespołów i części stosowanych w konstrukcji układów automatyki: siłowników, zaworów, silników elektrycznych, regulatorów, przekaźników, rejestratorów
4 Określa funkcje i sposób działania zespołów, podzespołów i części stosowanych w konstrukcji urządzeń precyzyjnych: mechanizmów zegarowych, drukarek, ploterów, napędów dyskowych, maszyn do pisania, k
5 Określa funkcje i sposób działania zespołów, podzespołów i części stosowanych w konstrukcji robotów przemysłowych i maszyn manipulacyjnych
6 Uruchamia urządzenia i sprawdza parametry zmontowanego układu automatyki

Zadanie zawodowe: A-4:
Diagnozowanie stanu technicznego urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
Lp. umiejętności
1 Ocenia stan techniczny urządzeń i ich zespołów
2 Sprawdza poprawność przepływu informacji i sygnałów w urządzeniach automatyki przemysłowej
3 Sprawdza i analizuje poprawność działania elementów i urządzeń automatyki przemysłowej
4 Sprawdza i analizuje poprawność działania mechanizmów urządzeń precyzyjnych
5 Sprawdza i analizuje poprawność działania robotów przemysłowych i maszyn manipulacyjnych
6 Stwierdza przyczyny zużycia lub uszkodzenia elementów lub zespołów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

Zadanie zawodowe: A-5:
Wykrywanie nieprawidłowości działania oraz naprawianie elementów systemu sterowania
Lp. umiejętności
1 Analizuje działanie obwodów elektrycznych układów sterowania
2 Analizuje działanie obwodów pneumatycznych i hydraulicznych układów sterowania
3 Sprawdza przygotowanie zabezpieczeń urządzeń i układów systemu sterowania
4 Rozpoznaje uszkodzone elementy i zespoły układów sterowania
5 Stwierdza przyczyny zużycia lub uszkodzenia elementów w zespołach układów sterowania
6 Wymienia uszkodzone elementy zespołów układu sterowania
7 Naprawia proste uszkodzenia zespołów układu sterowania

Zadanie zawodowe: A-6:
Lokalizowanie uszkodzeń i naprawianie urządzeń wykonawczych automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
Lp. umiejętności
1 Analizuje działanie urządzeń mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych automatyki przemysłowej i mechaniki precyzyjnej
2 Analizuje działanie elektrycznych urządzeń wykonawczych automatyki przemysłowej
3 Sprawdza przygotowanie zabezpieczeń urządzeń i układów wykonawczych automatyki przemysłowej
4 Rozpoznaje uszkodzone elementy i zespoły układów wykonawczych
5 Stwierdza przyczyny zużycia lub uszkodzenia elementów urządzeń wykonawczych
6 Wymienia uszkodzone elementy urządzeń wykonawczych
7 Naprawia proste uszkodzenia urządzeń wykonawczych

Zadanie zawodowe: A-7:
Wykonywanie elementów mechanicznych do urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia właściwości metali i ich stopów
2 Dobiera materiały na typowe części maszyn
3 Opisuje zasady wytwarzania podstawowych elementów sprężystych stosowanych w urządzeniach automatyki
4 Ustala kolejność operacji procesów technologicznych wytwarzania prostych mechanizmów precyzyjnych
5 Rozróżnia i charakteryzuje podstawowe operacje obróbki skrawaniem
6 Wykonuje podstawowe operacje z zakresu obróbki ręcznej i mechanicznej
7 Rozróżnia podstawowe metody spajania

Zadanie zawodowe: A-8:
Regulowanie, konserwowanie i skalowanie aparatury kontrolno-pomiarowej
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje działanie elektrycznej aparatury kontrolno-pomiarowej do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych
2 Rozpoznaje działanie narzędzi do pomiaru wielkości geometrycznych i fizycznych
3 Przeprowadza regulację aparatury kontrolno-pomiarowej
4 Przeprowadza skalowanie mierników i przyrządów pomiarowych
5 Konserwuje przyrządy aparatury kontrolno-pomiarowej
6 Konserwuje narzędzia i przyrządy pomiarowe do pomiaru wielkości geometrycznych

Zadanie zawodowe: A-9:
Wykonywanie pomiarów parametrów i regulowanie urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
Lp. umiejętności
1 Opisuje metody pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych
2 Dobiera narzędzia i aparaturę kontrolno-pomiarową do pomiaru określonych wielkości fizycznych
3 Ustawia właściwe zakresy aparatury kontrolno- pomiarowej
4 Posługuje się aparaturą kontrolno-pomiarową do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych
5 Posługuje się narzędziami do pomiaru wielkości geometrycznych i fizycznych
6 Interpretuje wskazania przyrządów pomiarowych i aparatury kontrolno-pomiarowej
7 Przeprowadza regulację urządzeń precyzyjnych i ustawia parametry urządzeń automatyki przemysłowej

Zadanie zawodowe: A-10:
Przeprowadzanie prób działania mechanizmów precyzyjnych po naprawie, regulacji lub konserwacji
Lp. umiejętności
1 Charakteryzuje warunki techniczne uruchamiania maszyn i urządzeń precyzyjnych po naprawie
2 Sprawdza zgodność zmierzonych parametrów maszyn i urządzeń precyzyjnych po naprawie z danymi zawartymi w dokumentacji techniczno ruchowej
3 Testuje urządzenia i mechanizmy precyzyjne po naprawie
4 Przygotowuje do pracy maszyny i urządzenia precyzyjne

Zadanie zawodowe: A-11:
Obsługiwanie i nadzorowanie pracy urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
Lp. umiejętności
1 Określa zakresy czynności konserwacyjno-naprawczych mechanizmów precyzyjnych i urządzeń automatyki przemysłowej
2 Rozpoznaje i charakteryzuje podstawowe materiały eksploatacyjne
3 Obsługuje urządzenia mechaniczne, pneumatyczne, hydrauliczne automatyki przemysłowej
4 Obsługuje urządzenia elektryczne i elektroniczne układów regulacji
5 Sprawuje bezpośredni dozór urządzeń automatyki przemysłowej podczas ich eksploatacji

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie własnego miejsca pracy zgodnie z zasadami bhp, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy bhp, ze szczególnym uwzględnieniem pracy przy urządzeniach elektrycznych i mechanicznych
2 Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy uruchamianiu maszyn po naprawie
3 Organizuje stanowiska pracy zgodnie z wymogami ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
4 Dba o porządek na stanowisku pracy i stan narzędzi montażowych i sprzętu pomiarowego
5 Organizuje stanowiska pracy zgodnie z wymogami ergonomii
6 Udziela pierwszej pomocy przedmedycznej oraz posługuje się sprzętem ratunkowym i ratowniczym

Zadanie zawodowe: C-1:
Podejmowanie współpracy w zespole wykonawczym w zakresie instalowania i eksploatowania urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
Lp. umiejętności
1 Stosuje zasady pracy zespołowej
2 Motywuje siebie i innych pracowników do efektywnej i bezpiecznej pracy
3 Komunikuje się z innymi uczestnikami procesu pracy
4 Współdziała z różnymi podmiotami procesu obsługowo naprawczego

Zadanie zawodowe: D-1:
Przeprowadzanie kontroli jakości wykonanych przez siebie prac, w zakresie instalowania, regulowania i naprawiania urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
Lp. umiejętności
1 Kontroluje jakość wykorzystywanych elementów i podzespołów urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
2 Kontroluje na bieżąco jakość prac montażowych i eksploatacyjnych urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
3 Sprawdza zgodność wykonania prac z dokumentacją techniczną
4 Dokonuje odbioru technicznego montażu elementów i podzespołów urządzeń automatyki przemysłowej
5 Dokonuje odbioru technicznego funkcjonowania prostych urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

Zadanie zawodowe: D-2:
Przeprowadzanie kontroli jakości wykonywanych osobiście elementów mechanicznych do urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
Lp. umiejętności
1 Przeprowadza kontrole międzyoperacyjne w trakcie wykonywania elementów
2 Wykonuje pomiary błędów kształtu obrabianego przedmiotu
3 Przeprowadza kontrolę techniczną wykonanego przedmiotu
4 Sprawdza zgodność wykonania prac z dokumentacją techniczną


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Koncentracja uwagi
2 Rozumowanie logiczne
3 Uzdolnienia techniczne
4 Uzdolnienia organizacyjne
5 Zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
6 Podzielność uwagi
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Wytrwałość
3 Cierpliwość
4 Samokontrola
5 Odpowiedzialność
6 Odporność emocjonalna
7 Umiejętność współdziałania
8 Systematyczność
9 Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
Sprawności sensomotoryczne
1 Ostrość wzroku
2 Zręczność dłoni
3 Zręczność palców
4 Spostrzegawczość
5 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
6 Wyobraźnia przestrzenna