Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Elektryka i elektronika
Obszar zawodowy: Technik elektryk

Kod zawodu: 311302

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Dobieranie, użytkowanie, instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych
A-2 Instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie układów energoelektronicznych
A-3 Stosowanie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć
A-4 Dobieranie, instalowanie i sprawdzanie środków ochrony przeciwporażeniowej
A-5 Wykonywanie pomiarów wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi w zakresie miernictwa przemysłowego
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zasad ergonomii
B-2 Przestrzeganie zasad bhp podczas pracy przy urządzeniach elektrycznych i pomiarach elektrycznych
B-3 Projektowanie i diagnozowanie układów i urządzeń elektrycznych z wykorzystaniem techniki komputerowej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Planowanie i nadzorowanie ruchu sieci elektroenergetycznej
C-2 Współpraca z innymi pracownikami podczas realizacji zadań zawodowych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji oraz eksploatacji
D-2 Diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Dobieranie, użytkowanie, instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia maszyny i urządzenia elektryczne
2 Montuje maszyny i urządzenia elektryczne
3 Dobiera zabezpieczenia urządzeń elektrycznych
4 Dobiera zasilanie do odbiorników elektrycznych
5 Dobiera maszyny, urządzenia elektryczne do określonych zadań z uwzględnieniem warunków pracy
6 Dobiera elementy składowe i podzespoły urządzeń elektrycznych
7 Odczytuje schematy elektryczne
8 Projektuje proste układy automatyki urządzeń elektrycznych
9 Lokalizuje i usuwa zakłócenia w urządzeniach elektrycznych
10 Wykonuje oględziny i przeglądy urządzeń elektrycznych oraz maszyn elektrycznych
11 Określa zabiegi konserwacyjne warunkujące prawidłową eksploatację maszyn i urządzeń elektrycznych
12 Lokalizuje uszkodzenia i wykonuje podstawowe naprawy maszyn i urządzeń elektrycznych
13 Posługuje się poradnikami, katalogami, normami i dokumentacją techniczną przy doborze i eksploatacji urządzeń elektrycznych oraz maszyn elektrycznych

Zadanie zawodowe: A-2:
Instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie układów energoelektronicznych
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia, charakteryzuje i klasyfikuje poszczególne rodzaje urządzeń energoelektronicznych, w tym urządzeń energetycznych WN
2 Klasyfikuje półprzewodnikowe przyrządy mocy (ppm) oraz interpretuje podstawowe ich parametry i charakterystyki prądowo-napięciowe. Dobiera z katalogów ppm do warunków pracy
3 Rozpoznaje elementy i podzespoły urządzeń energoelektronicznych
4 Analizuje pracę wybranych urządzeń energoelektronicznych na schematach oraz na podstawie przebiegów czasowych prądów i napięć
5 Charakteryzuje zabezpieczenia urządzeń energoelektronicznych
6 Dobiera przyrządy pomiarowe i metody pomiaru do badania urządzeń energoelektronicznych
7 Montuje i uruchamia podzespoły obwodu głównego w urządzeniu energoelektronicznym
8 Lokalizuje i usuwa proste uszkodzenia w urządzeniach energoelektronicznych
9 Stosuje zasady eksploatacji urządzeń energoelektronicznych
10 Posługuje się dokumentacją techniczną, normami oraz katalogami podzespołów i urządzeń energoelektronicznych

Zadanie zawodowe: A-3:
Stosowanie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć
Lp. umiejętności
1 Określa rodzaje zakłóceń w systemie elektroenergetycznym
2 Dobiera zabezpieczenia elektroenergetyczne ze względu na rodzaj zakłócenia
3 Dokonuje analizy pracy układów zabezpieczeniowych z przekaźnikami na podstawie ich schematów ideowych
4 Łączy układy z przekaźnikami zabezpieczeniowymi na podstawie schematów ideowych i montażowych
5 Bada obwody pomiarowe, sterownicze i sygnalizacyjne w układach automatyki zabezpieczeniowej
6 Dobiera zabezpieczenia linii elektroenergetycznych, transformatorów i silników
7 Łączy układy prostych zabezpieczeń różnych obiektów i sprawdza ich działanie
8 Posługuje się katalogami, normami, przepisami i dokumentacją techniczną przy doborze i badaniu układów automatyki zabezpieczeniowej

Zadanie zawodowe: A-4:
Dobieranie, instalowanie i sprawdzanie środków ochrony przeciwporażeniowej
Lp. umiejętności
1 Wyjaśnia skutki działania prądu na organizm człowieka
2 Ocenia stopień zagrożenia prądem elektrycznym
3 Charakteryzuje podstawowe środki ochrony przeciwporażeniowej
4 Rozpoznaje klasę ochronności urządzenia elektrycznego
5 Rozpoznaje zastosowany środek ochrony przeciwporażeniowej na schemacie elektrycznym oraz w warunkach naturalnych
6 Dobiera środki ochrony przeciwporażeniowej dla typowych sytuacji
7 Dobiera zabezpieczenie zapewniające skuteczność ochrony przez szybkie samoczynne wyłączenie zasilania
8 Określa przeznaczenie sprzętu ochronnego

Zadanie zawodowe: A-5:
Wykonywanie pomiarów wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi w zakresie miernictwa przemysłowego
Lp. umiejętności
1 Posługuje się analogowymi i cyfrowymi przyrządami pomiarowymi
2 Wykonuje pomiary z wykorzystaniem techniki komputerowej
3 Wykonuje pomiary wielkości nieelektrycznych
4 Szacuje błędy pomiarowe

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie własnego stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zasad ergonomii
Lp. umiejętności
1 Organizuje pracę na swoim stanowisku pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii
2 Przestrzega zasad bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska na stanowisku pracy
3 Planuje czas pracy potrzebny na wykonanie powierzonego zadania
4 Rozpoznaje i przewiduje zagrożenia bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy oraz wskazuje sposoby ich usunięcia
5 Wskazuje konsekwencje naruszenia przepisów i zasad bhp podczas wykonywania zadań zawodowych
6 Dobiera środki ochrony indywidualnej w zależności od prowadzonych prac
7 Reaguje w przypadku zagrożenia pożarowego, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową
8 Stosuje podręczny sprzęt oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
9 Korzysta ze środków ochrony osobistej

Zadanie zawodowe: B-2:
Przestrzeganie zasad bhp podczas pracy przy urządzeniach elektrycznych i pomiarach elektrycznych
Lp. umiejętności
1 Stosuje zasady bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych
2 Dobiera środki ochrony indywidualnej do wykonywanych prac
3 Reaguje w przypadku pożaru zgodnie z instrukcją przeciwpożarową
4 Stosuje podręczny sprzęt oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami ochrony przeciwpożarowej
5 Stosuje zasady ochrony środowiska na stanowisku pracy
6 Udziela pierwszej pomocy osobie porażonej prądem elektrycznym zgodnie z obowiązującymi zasadami
7 Zgłasza przełożonym uszkodzeń i usterek urządzeń

Zadanie zawodowe: B-3:
Projektowanie i diagnozowanie układów i urządzeń elektrycznych z wykorzystaniem techniki komputerowej
Lp. umiejętności
1 Projektuje układy elektryczne
2 Posługuje się schematami ideowymi, blokowymi, montażowymi
3 Obsługuje urządzenia techniki komputerowej
4 Sprawdza układy analogowe, cyfrowe, mikroprocesorowe oraz układy automatyki
5 Eksploatuje przyrządy pomiarowe
6 Obsługuje programy komputerowe do projektowania i symulacji układów i urządzeń elektrycznych

Zadanie zawodowe: C-1:
Planowanie i nadzorowanie ruchu sieci elektroenergetycznej
Lp. umiejętności
1 Klasyfikuje elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe
2 Rozpoznaje części składowe linii napowietrznych i kablowych na schemacie (planie) oraz w terenie
3 Dokonuje analizy pracy linii napowietrznych i kablowych na podstawie schematu elektrycznego
4 Charakteryzuje ochronę przeciwporażeniową i ochronę przepięciową sieci elektroenergetycznej
5 Zna zasady eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych
6 Rozpoznaje układy stacji elektroenergetycznych
7 Zna zasady eksploatacji transformatorów i pozostałych

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z innymi pracownikami podczas realizacji zadań zawodowych
Lp. umiejętności
1 Prowadzi rozmowy z współpracownikami dotyczące wykonywanej pracy
2 Planuje pracę własną w celu wykonania powierzonego zadania
3 Współpracuje z innymi pracownikami podczas powierzonego zadania
4 Rozwiązuje konflikty w miejscu pracy

Zadanie zawodowe: D-1:
Wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji oraz eksploatacji
Lp. umiejętności
1 Opracowuje procedury jakościowe wyrobów, procesów i usług
2 Wykorzystuje system zarządzania jakością w swoim miejscu pracy
3 Przeprowadza kontrolę jakości wyrobów, procesów i usług wg procedur ISO
4 Posługuje się dokumentacją, dotyczącą kontroli jakości

Zadanie zawodowe: D-2:
Diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych
Lp. umiejętności
1 Odczytuje schematy ideowe, blokowe i montażowe
2 Posługuje się przyrządami pomiarowymi i programami diagnostycznymi
3 Testuje elementy i urządzenia elektryczne przy pomocy narzędzi pomiarowych i programowych
4 Prowadzi dokumentację przeprowadzonych badań
5 Lokalizuje typowe uszkodzenia na podstawie obserwacji i wyniku testu
6 Określa przydatność testowanych wyrobów


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Koncentracja uwagi
2 Podzielność uwagi
3 Rozumowanie logiczne
4 Dobra pamięć
5 Wyobraźnia przestrzenna
6 Uzdolnienia techniczne
7 Uzdolnienia organizacyjne
8 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
Cechy osobowości
1 Samokontrola
2 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
3 Samodzielność
4 Dokładność
5 Odpowiedzialność
6 Rzetelność
7 Wytrwałość i cierpliwość
8 Dążenie do rozwoju i wzbogacenia własnej osobowości
9 Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
10 Komunikatywność
11 Kreatywność
12 Odporność emocjonalna
13 Dyspozycyjność
14 Zaangażowanie
15 Uczciwość
16 Operatywność i skuteczność postępowania
17 Umiejętność współdziałania
Sprawności sensomotoryczne
1 Ostrość wzroku
2 Rozróżnianie barw
3 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
4 Zręczność rąk
5 Brak lęku przed wysokością
6 Spostrzegawczość
7 Zręczność palców
8 Ostrość słuchu
9 Szybki refleks