Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Elektryka i elektronika
Obszar zawodowy: Elektromonter instalacji elektrycznych

Kod zawodu: 724301

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Wykonywanie różnego typu instalacji elektrycznych na budowach, w budynkach od przyłączy: kucie bruzd w ścianach, przebijanie otworów w stropach, układanie i łączenie przewodów zgodnie z dokumentacją techniczną
A-2 Wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych instalacji elektrycznych, a także dobieranie odpowiednich przekrojów i typów przewodów przy przebudowie instalacji, instalowaniu dodatkowych punktów zasilania odbiorników typu oświetleniowego i siłowego
A-3 Diagnozowanie stanu technicznego instalacji na podstawie oględzin i pomiarów elektrycznych stanu izolacji, rezystancji liniowych oraz skuteczności pracy przewodu neutralnego w punktach zasilania urządzeń elektrycznych
A-4 Diagnozowanie, wyszukiwanie i wykrywanie uszkodzeń instalacji elektrycznych oraz dobieranie odpowiednich zabezpieczeń w obwodach oświetleniowych i siłowych
A-5 Montowanie ruchomych instalacji jedno- i trójfazowych
A-6 Montowanie rozdzielnic niskiego napięcia, tablic rozdzielczych oraz liczników energii elektrycznej
A-7 Montowanie oraz instalowanie różnego typu opraw oświetleniowych oraz ich konserwacja
A-8 Diagnozowanie, wyszukiwanie i wykrywanie uszkodzeń silników elektrycznych oraz przeprowadzanie okresowych zabiegów konserwacyjnych
A-9 Wykonywanie pomiarów diagnostycznych instalacji elektrycznych oraz rezystancji uziemień
A-10 Instalowanie lub demontowanie prostych, nieprzenośnych urządzeń elektrycznych małej i średniej mocy
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zasad ergonomii
B-2 Oznakowanie miejsc niebezpiecznych z uwagi na zagrożenie porażeniowe
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z innymi pracownikami podczas realizacji zadań zawodowych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrola jakości wykonywanej przez siebie pracy

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Wykonywanie różnego typu instalacji elektrycznych na budowach, w budynkach od przyłączy: kucie bruzd w ścianach, przebijanie otworów w stropach, układanie i łączenie przewodów zgodnie z dokumentacją techniczną
Lp. umiejętności
1 Wykonuje ręczne i mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur
2 Wykonuje ręczne i mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach
3 Wykonuje ślepe otwory
4 Wykonuje montażu na gips, cement puszek podtynkowych i wylotowych
5 Wykonuje montaż aparatów elektrycznych
6 Wykonuje montaż opraw oświetleniowych
7 Wykonuje montaż przewodów po wierzchu: bez osłony, w osłonie i w korytkach instalacyjnych
8 Wykonuje montaż przewodów pod tynkiem, w tynku, podłodze lub stropie
9 Wykonuje połączeń przewodów przez: łączenie mechaniczne lutowanie, spawanie lub spajanie
10 Posługuje się prostą dokumentacją techniczną maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznej

Zadanie zawodowe: A-2:
Wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych instalacji elektrycznych, a także dobieranie odpowiednich przekrojów i typów przewodów przy przebudowie instalacji, instalowaniu dodatkowych punktów zasilania odbiorników typu oświetleniowego i siłowego
Lp. umiejętności
1 Posługuje się prostą dokumentacją techniczną instalacji elektrycznej
2 Stosuje normy i przepisy z zakresu budowy i eksploatacji instalacji elektrycznej
3 Dobiera narzędzia do wykonania instalacji elektrycznej
4 Wykonuje połączenia układów elektrycznych, elektrotechnicznych i mechanicznych
5 Posługuje się aparaturą pomiarową przy pomiarach parametrów maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
6 Sprawdza poprawność działania instalacji elektrycznej

Zadanie zawodowe: A-3:
Diagnozowanie stanu technicznego instalacji na podstawie oględzin i pomiarów elektrycznych stanu izolacji, rezystancji liniowych oraz skuteczności pracy przewodu neutralnego w punktach zasilania urządzeń elektrycznych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się prostą dokumentacją techniczno-ruchową instalacji elektrycznej
2 Wykonuje pomiary parametrów instalacji elektrycznej
3 Szacuje wartości wielkości mierzonych w stosunku do parametrów znamionowych elementów instalacji
4 Wykonuje proste obliczenia w obwodach prądu przemiennego
5 Rozpoznaje zagrożenia eksploatacyjne w instalacjach elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów parametrów instalacji

Zadanie zawodowe: A-4:
Diagnozowanie, wyszukiwanie i wykrywanie uszkodzeń instalacji elektrycznych oraz dobieranie odpowiednich zabezpieczeń w obwodach oświetleniowych i siłowych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się prostą dokumentacją techniczno-ruchową maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznej
2 Posługuje się aparaturą kontrolno-pomiarową
3 Stosuje normy i przepisy z zakresu budowy i eksploatacji instalacji elektrycznej
4 Lokalizuje typowe uszkodzenia na podstawie oględzin i pomiarów parametrów instalacji
5 Rozpoznaje i klasyfikuje aparaty elektryczne
6 Dobiera zabezpieczenia przed skutkami zwarć i przeciążeń

Zadanie zawodowe: A-5:
Montowanie ruchomych instalacji jedno- i trójfazowych
Lp. umiejętności
1 Czyta schematy instalacji elektrycznej
2 Posługuje się narzędziami elektromonterskimi
3 Montuje rozdzielnice przeznaczonych do zasilania odbiorników ruchomych
4 Stosuje środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim
5 Posługuje się aparaturą kontrolno-pomiarową
6 Wykonuje połączenia elementów elektrycznych i mechanicznych

Zadanie zawodowe: A-6:
Montowanie rozdzielnic niskiego napięcia, tablic rozdzielczych oraz liczników energii elektrycznej
Lp. umiejętności
1 Wykonuje prace instalacyjne oraz montażowe rozdzielnic niskiego napięcia
2 Montuje urządzenia rozdzielcze, pomiarowe i zabezpieczające
3 Montuje różnowymiarowe tablice rozdzielcze o podstawie bakelitowej czy blachy stalowej
4 Wykonuje pomiary wielkości elektrycznych
5 Wykonuje prace ślusarskie przy montażu tablic
6 Eksploatuje środki ochrony przeciwporażeniowej

Zadanie zawodowe: A-7:
Montowanie oraz instalowanie różnego typu opraw oświetleniowych oraz ich konserwacja
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją techniczno-ruchową
2 Montuje i instaluje źródła światła cieplne i wyładowcze
3 Posługuje się przenośnymi przyrządami pomiarowymi
4 Posługuje się narzędziami monterskimi
5 Diagnozuje stan techniczny instalacji na podstawie oględzin i pomiarów elektrycznych
6 Lokalizuje uszkodzenia w instalacjach oświetleniowych

Zadanie zawodowe: A-8:
Diagnozowanie, wyszukiwanie i wykrywanie uszkodzeń silników elektrycznych oraz przeprowadzanie okresowych zabiegów konserwacyjnych
Lp. umiejętności
1 Stosuje normy i przepisy z zakresu budowy i eksploatacji silników elektrycznych
2 Rozpoznaje stan techniczny silników na podstawie oględzin i pomiarów wielkości elektrycznych
3 Wykonuje prace montażowe, eksploatacyjne i konserwacyjne silników elektrycznych
4 Obsługuje mierniki elektryczne do pomiaru podstawowych parametrów silników

Zadanie zawodowe: A-9:
Wykonywanie pomiarów diagnostycznych instalacji elektrycznych oraz rezystancji uziemień
Lp. umiejętności
1 Obsługuje przyrządy pomiarowe do badania instalacji elektrycznej
2 Stosuje normy i przepisy z zakresu budowy i eksploatacji obiektów budowlanych
3 Dobiera odpowiednie metody pomiarowe
4 Ocenia skuteczność działania instalacji elektrycznej na podstawie pomiarów jej parametrów

Zadanie zawodowe: A-10:
Instalowanie lub demontowanie prostych, nieprzenośnych urządzeń elektrycznych małej i średniej mocy
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją techniczną do wykonywania i użytkowania układów oraz urządzeń elektrycznych
2 Montuje i testuje moduły urządzeń elektrycznych
3 Dokonuje typowych pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych w układach i urządzeniach elektrycznych
4 Sprawdza działanie i współdziałanie mechanizmów i podzespołów w urządzeniach elektrycznych
5 Wykonuje demontaż na prostych układów elektrycznych
6 Instaluje urządzenia elektryczne
7 Posługuje się podstawowymi narzędziami monterskimi

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie własnego stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zasad ergonomii
Lp. umiejętności
1 Organizuje pracę na swoim stanowisku pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii
2 Przestrzega zasad bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska na stanowisku pracy
3 Planuje czas pracy potrzebny na wykonanie powierzonego zadania
4 Rozpoznaje i przewiduje zagrożenia bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy oraz wskazuje sposoby ich usunięcia
5 Wskazuje konsekwencje naruszenia przepisów i zasad bhp podczas wykonywania zadań zawodowych
6 Dobiera środki ochrony indywidualnej w zależności od prowadzonych prac
7 Reaguje w przypadku zagrożenia pożarowego, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową
8 Stosuje podręczny sprzęt oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
9 Korzysta ze środków ochrony osobistej

Zadanie zawodowe: B-2:
Oznakowanie miejsc niebezpiecznych z uwagi na zagrożenie porażeniowe
Lp. umiejętności
1 Identyfikuje miejsca o potencjalnym zagrożeniu prądem
2 Zna przepisy prawa energetycznego
3 Przestrzega zasad bhp, ochrony przeciwporażeniowej i ochrony środowiska pracy

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z innymi pracownikami podczas realizacji zadań zawodowych
Lp. umiejętności
1 Prowadzi rozmowy z współpracownikami dotyczące wykonywanej pracy
2 Planuje pracę własną w celu wykonania powierzonego zadania
3 Współpracuje z innymi pracownikami podczas powierzonego zadania
4 Rozwiązuje konflikty w miejscu pracy

Zadanie zawodowe: D-1:
Kontrola jakości wykonywanej przez siebie pracy
Lp. umiejętności
1 Lokalizuje nieprawidłowości w wykonanej pracy
2 Wyciąga wnioski z obserwacji i pomiarów wykonanych
3 Eliminuje ewentualne usterki wykonanej pracy


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Koncentracja uwagi
2 Uzdolnienia techniczne
3 Wyobraźnia przestrzenna
4 Podzielność uwagi
5 Rozumowanie logiczne
6 Dobra pamięć
7 Uzdolnienia organizacyjne
8 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Odpowiedzialność
3 Rzetelność
4 Samodzielność
5 Umiejętność współdziałania
6 Dążenie do rozwoju i wzbogacenia własnej osobowości
7 Komunikatywność
8 Kreatywność
9 Podejmowanie trafnych i szybkich decyzji
10 Odporność emocjonalna
11 Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
12 Dyspozycyjność
13 Zaangażowanie
14 Uczciwość
15 Operatywność i skuteczność postępowania
16 Umiejętność współdziałania
Sprawności sensomotoryczne
1 Ostrość wzroku
2 Rozróżnianie barw
3 Zmysł równowagi
4 Zręczność rąk
5 Zręczność palców
6 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
7 Brak lęku przed wysokością
8 Zmysł równowagi
9 Ostrość słuchu
10 Spostrzegawczość
11 Szybki refleks