Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Elektryka i elektronika
Obszar zawodowy: Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego

Kod zawodu: 724404

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Przyjmowanie zgłoszeń uszkodzenia sieci lub braku dostawy energii elektrycznej
A-2 Dokonywanie oględzin i wyszukiwanie uszkodzenia, dobieranie metod pomiarów
A-3 Wykonywanie pomiarów parametrów elektrycznych przy wykorzystaniu aparatury kontrolno-pomiarowej
A-4 Określanie rodzaju uszkodzenia i zlokalizowanie przyczyny uszkodzenia lub awarii na podstawie wyników dokonanych pomiarów i oględzin
A-5 Naprawianie uszkodzenia zasilania lub zabezpieczanie miejsca awarii przy wykorzystaniu narzędzi ślusarskich, elektromonterskich i specjalistycznych
A-6 Usuwanie skutków awarii – przywracanie zasilania odbiorcom
A-7 Zgłaszanie dyspozytorowi pogotowia lokalizacji uszkodzenia i wykonanych prac
A-8 Wykonywanie poleceń dyspozytora napraw
A-9 Wykonywanie okresowych przeglądów sieci elektroenergetycznych i prowadzenie dokumentacji przeglądów
B Zadania organizacyjne
B-1 Stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. i Norm Elektrycznych
B-2 Oznakowanie miejsc niebezpiecznych z uwagi na zagrożenie porażeniowe
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z innymi pracownikami podczas realizacji zadań zawodowych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrola jakości wykonywanej przez siebie pracy

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Przyjmowanie zgłoszeń uszkodzenia sieci lub braku dostawy energii elektrycznej
Lp. umiejętności
1 Formułuje precyzyjnie pytania, szybko ocenia sytuację oraz sprawnie przekazuje informacje i polecenia
2 Obsługuje rejestrujące programy komputerowe
3 Stosuje się do zasad organizacji lokalizacji zakłóceń sieci elektroenergetycznych
4 Interpretuje problematykę zasilania odbiorców w różnych układach sieci oraz interpretuje skutki przerwania dostawy energii dla odbiorcy
5 Obsługuje urządzenia sieci telekomunikacyjnej
6 Obsługuje urządzenia telesygnalizacji i telesterowania
7 Wydaje polecenia z uwzględnieniem specyfiki warunków i metod pracy pod napięciem

Zadanie zawodowe: A-2:
Dokonywanie oględzin i wyszukiwanie uszkodzenia, dobieranie metod pomiarów
Lp. umiejętności
1 Planuje i wykonuje okresowe i doraźne obchody linii sieci elektroenergetycznych
2 Posługuje się narzędziami do badania stanu instalacji elektroenergetycznej
3 Wykonuje pomiary, próby elementów sieci elektroenergetycznej
4 Eksploatuje linie elektroenergetyczne i kablowe zgodnie z instrukcją

Zadanie zawodowe: A-3:
Wykonywanie pomiarów parametrów elektrycznych przy wykorzystaniu aparatury kontrolno-pomiarowej
Lp. umiejętności
1 Dobiera odpowiednią metodę pomiaru parametrów sieci
2 Wykonuje pomiary napięć, prądów i mocy metodą bezpośrednią i pośrednią
3 Wykonuje pomiary rezystancji izolacji, rezystancji uziemień i natężenia oświetlenia
4 Wykonuje pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej
5 Stosuje narzędzia ślusarskie i specjalistyczny sprzęt do wykonywania pomiarów w sieciach elektroenergetycznych
6 Ocenia wyniki pomiarów

Zadanie zawodowe: A-4:
Określanie rodzaju uszkodzenia i zlokalizowanie przyczyny uszkodzenia lub awarii na podstawie wyników dokonanych pomiarów i oględzin
Lp. umiejętności
1 Wykorzystuje dokumentację techniczną i eksploatacyjną
2 Analizuje przyczyny uszkodzeń i awarii w sieciach elektroenergetycznych
3 Rozpoznaje przypuszczalny rodzaj uszkodzenia lub awarii
4 Dokonuje pomiarów i oględzin w sieciach elektroenergetycznych
5 Interpretuje wyniki pomiarów
6 Szacuje i ocenia wyniki pomiarów w stosunku do parametrów znamionowych linii

Zadanie zawodowe: A-5:
Naprawianie uszkodzenia zasilania lub zabezpieczanie miejsca awarii przy wykorzystaniu narzędzi ślusarskich, elektromonterskich i specjalistycznych
Lp. umiejętności
1 Lokalizuje uszkodzenia w sieci elektroenergetycznej i kablowej
2 Dobiera narzędzia i sprzęt do naprawy uszkodzenia zasilania
3 Posługuje się narzędziami ślusarskimi, elektromonterskimi i specjalistycznymi w celu naprawienia uszkodzenia zasilania
4 Posługuje się aparaturą kontrolno-pomiarową
5 Wykonuje próby i badania po wykonaniu naprawy

Zadanie zawodowe: A-6:
Usuwanie skutków awarii – przywracanie zasilania odbiorcom
Lp. umiejętności
1 Dobiera narzędzia i sprzęt do naprawy
2 Rozpoznaje i przewiduje zagrożenia bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy oraz wskazuje sposoby ich usunięcia
3 Eksploatuje przyrządy pomiarowe
4 Stosuje się do zasad organizacji likwidacji zakłóceń sieci elektroenergetycznych

Zadanie zawodowe: A-7:
Zgłaszanie dyspozytorowi pogotowia lokalizacji uszkodzenia i wykonanych prac
Lp. umiejętności
1 Przekazuje w sposób precyzyjny rodzaj i miejsce uszkodzenia
2 Posługuje się dokładną terminologią z zakresu budowy i działania sieci elektroenergetycznej
3 Potrafi prawidłowo i wyraźnie formułować zdania
4 Dobiera odpowiednie metody pracy
5 Posługuje się aparaturą i sprzętem pomiarowym

Zadanie zawodowe: A-8:
Wykonywanie poleceń dyspozytora napraw
Lp. umiejętności
1 Precyzyjnie interpretuje otrzymane polecenia ustne
2 Obsługuje urządzenia telekomunikacyjne
3 Obsługuje urządzenia radiokomunikacyjne
4 Dobiera metody naprawy
5 Postępuje zgodnie z instrukcjami postępowania przy wykonywaniu prac naprawczych sieci
6 Precyzyjnie przekazuje informacje potwierdzenia odbioru, wydania polecenia, potwierdzenia wykonania zadania

Zadanie zawodowe: A-9:
Wykonywanie okresowych przeglądów sieci elektroenergetycznych i prowadzenie dokumentacji przeglądów
Lp. umiejętności
1 Lokalizuje uszkodzenia i ocenia ich rozmiar
2 Eksploatuje urządzenia telekomunikacyjne
3 Wykonuje protokoły odbioru wykonanych prac
4 Eksploatuje przyrządy pomiarowe, narzędzia i sprzęt do badania stanu technicznego sieci elektroenergetycznych
5 Dokumentuje wyniki przeglądów okresowych
6 Prowadzi dokumentację z wykorzystaniem techniki komputerowej

Zadanie zawodowe: B-1:
Stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. i Norm Elektrycznych
Lp. umiejętności
1 Przestrzega zasad bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska na stanowisku pracy
2 Wskazuje konsekwencje naruszenia przepisów i zasad bhp podczas wykonywania zadań zawodowych
3 Rozpoznaje i przewiduje zagrożenia bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy oraz wskazuje sposoby ich usunięcia
4 Dobiera i korzysta środki ochrony indywidualnej w zależności od prowadzonych prac
5 Reaguje w przypadku zagrożenia pożarowego, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową
6 Stosuje podręczny sprzęt oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
7 Eksploatuje instrukcje stanowiskowe i Normy Elektryczne

Zadanie zawodowe: B-2:
Oznakowanie miejsc niebezpiecznych z uwagi na zagrożenie porażeniowe
Lp. umiejętności
1 Identyfikuje miejsca o potencjalnym zagrożeniu prądem
2 Interpretuje przepisy prawa energetycznego
3 Przestrzega zasad bhp, ochrony przeciwporażeniowej i ochrony środowiska pracy
4 Zabezpiecza i porządkuje stanowisko pracy

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z innymi pracownikami podczas realizacji zadań zawodowych
Lp. umiejętności
1 Prowadzi rozmowy z współpracownikami dotyczące wykonywanej pracy
2 Planuje pracę własną w celu wykonania powierzonego zadania
3 Współpracuje z innymi pracownikami podczas powierzonego zadania
4 Rozwiązuje konflikty w miejscu pracy

Zadanie zawodowe: D-1:
Kontrola jakości wykonywanej przez siebie pracy
Lp. umiejętności
1 Lokalizuje nieprawidłowości w wykonanej pracy
2 Wyciąga wnioski z obserwacji i wykonanych pomiarów
3 Eliminuje ewentualne usterki wykonanej pracy
4 Dokonuje badań i pomiarów sprawdzających efekty swojej pracy
5 Ocenia jakość wykonanej przez siebie naprawy


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Koncentracja uwagi
2 Rozumowanie logiczne
3 Uzdolnienia techniczne
4 Wyobraźnia przestrzenna
5 Podzielność uwagi
6 Łatwość wypowiadania się w mowie
7 Dobra pamięć
8 Uzdolnienia organizacyjne
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Odpowiedzialność
3 Rzetelność
4 Odporność emocjonalna
5 Samodzielność
6 Umiejętność współdziałania
7 Gotowość do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych
8 Zaangażowanie
9 Dążenie do rozwoju i wzbogacenia własnej osobowości
10 Komunikatywność
11 Kreatywność
12 Podejmowanie trafnych i szybkich decyzji
13 Odporność emocjonalna
14 Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
15 Dyspozycyjność
16 Zaangażowanie
17 Uczciwość
18 Operatywność i skuteczność postępowania
Sprawności sensomotoryczne
1 Ostrość wzroku
2 Zręczność rąk
3 Zręczność palców
4 Czucie dotykowe
5 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
6 Rozróżnianie barw
7 Zmysł równowagi
8 Ostrość słuchu
9 Brak lęku przed wysokością
10 Dobra koordynacja słuchowa
11 Spostrzegawczość
12 Szybki refleks