Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Mechanika
Obszar zawodowy: Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych

Kod zawodu: 723309

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Ocenianie stanu technicznego urządzeń klimatyzacyjnych
A-2 Serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych
A-3 Wykonywanie obsług sprężarek, wentylatorów (promieniowych, osiowych, jednostopniowych i wielostopniowych), sterowników, dmuchaw wymienników ciepła, układów wywiewnych, nawiewnych oraz nawiewno-wywiewnych)
A-4 Dobieranie elementów instalacji wentylacyjnej, chłodniczej, grzewczej, elektrycznej, sterującej, odprowadzania skroplin
A-5 Ocenianie możliwości montażu urządzeń klimatyzacyjnych
A-6 Wykonywanie montażu urządzeń klimatyzacyjnych
A-7 Uruchamianie urządzenia
A-8 Dokumentowanie wykonywanych prac
B Zadania organizacyjne
B-1 Przygotowanie logistyczne realizacji zadań wykonawczych
B-2 Szkolenie standardowe
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Przygotowanie i organizacja zadania
C-2 Kierowanie procesem realizacji zadania
C-3 Współpraca z podwykonawcami usług wykraczających poza zakres kwalifikacji mechanika
C-4 Informowanie przełożonego o postępie prac
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie jakości wykonywania prac
D-2 Kontrolowanie czasu pracy
D-3 Samokontrola i doskonalenie umiejętności zawodowych

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Ocenianie stanu technicznego urządzeń klimatyzacyjnych
Lp. umiejętności
1 Przeprowadza ocenę organoleptyczną
2 Wykonuje próbę rozruchu i działania urządzenia
3 Osłuchuje urządzenia i analizuje dźwięki
4 Sprawdza parametry pracy urządzenia
5 Czyści i myje podzespoły
6 Sprawdza szczelność instalacji
7 Informuje użytkownika o stanie technicznym urządzenia oraz sposobie jego prawidłowej eksploatacji
8 Przestrzega przepisy BHP, ppoż. i ochrony środowiska

Zadanie zawodowe: A-2:
Serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych
Lp. umiejętności
1 Zbiera informacje u użytkownika o stanie technicznym urządzenia
2 Wykonuje obsługi bieżące
3 Wykonuje obsługi okresowe
4 Wykonuje obsługi gwarancyjne
5 Informuje użytkownika o zasadach prawidłowej eksploatacji
6 Przestrzega przepisy BHP, ppoż. I ochrony środowiska

Zadanie zawodowe: A-3:
Wykonywanie obsług sprężarek, wentylatorów (promieniowych, osiowych, jednostopniowych i wielostopniowych), sterowników, dmuchaw wymienników ciepła, układów wywiewnych, nawiewnych oraz nawiewno-wywiewnych)
Lp. umiejętności
1 Wykonuje diagnozę
2 Wykonuje regulacje
3 Wykonuje naprawy bieżące
4 Wykonuje naprawy średnie
5 Wykonuje naprawy główne
6 Przeprowadza demontaż
7 Przeprowadza montaż
8 Posługuje się narzędziami specjalnymi
9 Posługuje się rysunkiem technicznym
10 Przestrzega przepisy BHP, ppoż. i ochrony środowiska
11 Posługuje się językiem obcym

Zadanie zawodowe: A-4:
Dobieranie elementów instalacji wentylacyjnej, chłodniczej, grzewczej, elektrycznej, sterującej, odprowadzania skroplin
Lp. umiejętności
1 Kompletuje elementy instalacji
2 Kompletuje sprzęt montażowy
3 Sporządza specyfikacje materiałowe
4 Posługuje się językiem obcym

Zadanie zawodowe: A-5:
Ocenianie możliwości montażu urządzeń klimatyzacyjnych
Lp. umiejętności
1 Zapoznaje się z dokumentacja techniczną
2 Uzgadnia warunki montażu
3 Opracowuje harmonogram prac
4 Ocenia możliwości dostaw poszczególnych podzespołów
5 Dobiera specjalistyczny sprzęt

Zadanie zawodowe: A-6:
Wykonywanie montażu urządzeń klimatyzacyjnych
Lp. umiejętności
1 Wykonuje prace konstrukcyjne pod urządzenia i instalacje
2 Rozmieszcza elementy instalacji klimatyzacyjnej
3 Montuje urządzenia
4 Montuje instalacje klimatyzacyjne
5 Wykonuje próby szczelności
6 Izoluje elementy instalacji klimatyzacyjnej
7 Przestrzega przepisy BHP, ppoż. i ochrony środowiska
8 Posługuje się językiem obcym

Zadanie zawodowe: A-7:
Uruchamianie urządzenia
Lp. umiejętności
1 Napełnia instalacje czynnikiem chłodniczym
2 Przeprowadza wstępny rozruch
3 Programuje parametry
4 Wykonuje rozruch urządzenia
5 Reguluje parametry i nastawy pracy urządzenia
6 Kontroluje parametry pracy urządzenia
7 Zapoznaje użytkownika z zasadami prawidłowej eksploatacji urządzenia
8 Przestrzega przepisy BHP, ppoż. i ochrony środowiska
9 Posługuje się językiem obcym

Zadanie zawodowe: A-8:
Dokumentowanie wykonywanych prac
Lp. umiejętności
1 Dokumentuje przyjęcie zlecenia
2 Dokumentuje pobranie materiałów i urządzeń
3 Dokumentuje pobranie narzędzi
4 Sporządza protokóły odbioru
5 Prowadzi dokumentacje związana z realizacją obsług
6 Prowadzi dokumentacje serwisową
7 Posługuje się programami komputerowymi

Zadanie zawodowe: B-1:
Przygotowanie logistyczne realizacji zadań wykonawczych
Lp. umiejętności
1 Nawiązuje kontakty z inwestorami i podwykonawcami
2 Optymalizuje realizację umów serwisowych
3 Organizuje dostawy urządzeń i materiałów
4 Przygotowuje prefabrykacje elementów instalacji z przeznaczeniem do montażu
5 Zabezpiecza dostawy narzędzi i oprzyrządowania

Zadanie zawodowe: B-2:
Szkolenie standardowe
Lp. umiejętności
1 Szkoli pracowników w zakresie przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska
2 Szkoli w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązku na stanowisku pracy
3 Szkoli w zakresie innowacji w technologii urządzeń klimatyzacyjnych

Zadanie zawodowe: C-1:
Przygotowanie i organizacja zadania
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje dokumentacje przetargową
2 Weryfikuje dokumentację projektową
3 Składa zamówienia na urządzenia i materiały
4 Przygotowuje harmonogram realizacji zadania
5 Dobiera optymalny zespół pracowników do wykonania zadania
6 Posługuje się językiem obcym
7 Wykorzystuje internetowe serwisy informacyjne

Zadanie zawodowe: C-2:
Kierowanie procesem realizacji zadania
Lp. umiejętności
1 Zleca wykonanie zadania
2 Nadzoruje przebieg wykonania zadania
3 Sprawdza prawidłowość wykonania zadania
4 Kontroluje koszty realizacji zadania

Zadanie zawodowe: C-3:
Współpraca z podwykonawcami usług wykraczających poza zakres kwalifikacji mechanika
Lp. umiejętności
1 Identyfikuje prace wymagające podzlecenia
2 Zleca wykonanie prac podwykonawcom
3 Ocenia poprawność wykonania zlecenia

Zadanie zawodowe: C-4:
Informowanie przełożonego o postępie prac
Lp. umiejętności
1 Stosuje zasady fachowości
2 Informuje o realizacji harmonogramu zadania
3 Informuje o uszkodzeniach narzędzi i urządzeń
4 Informuje o trudnościach w procesie montażu i obsługi
5 Informuje o brakach w dokumentacji technicznej
6 Przekazuje uwagi inwestora i projektanta

Zadanie zawodowe: D-1:
Kontrolowanie jakości wykonywania prac
Lp. umiejętności
1 Bada szczelność układów chłodniczych
2 Wykonuje diagnozy zgodnie z ustawą o SZWO
3 Postępuje zgodnie z wewnętrznymi procedurami jakości
4 Ocenia estetykę wykonania instalacji
5 Sprawdza poprawność udokumentowania i rozliczenia obsługi
6 Inicjuje przedsięwzięcia prowadzące do eliminacji błędów i braków
7 Prowadzi dziennik budowy

Zadanie zawodowe: D-2:
Kontrolowanie czasu pracy
Lp. umiejętności
1 Posługuje się normatywami czasu pracy
2 Rejestruje czas pracy
3 Ocenia fachowość i umiejętności pracownika
4 Ocenia produktywność pracownika

Zadanie zawodowe: D-3:
Samokontrola i doskonalenie umiejętności zawodowych
Lp. umiejętności
1 Kreuje własny wizerunek
2 Sprawdza jakość wykonywanej przez siebie pracy
3 Podnosi kwalifikacje zawodowe
4 Bieżąco śledzi rozwój technologii klimatyzacji
5 Posługuje się słownictwem fachowym w języku obcym


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Łatwość wypowiadania się w mowie
2 Koncentracja uwagi
3 Podzielność uwagi
4 Rozumowanie logiczne
5 Dobra pamięć
6 Wyobraźnia przestrzenna
Cechy osobowości
1 Samodzielność
2 Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
3 Wytrwałość, cierpliwość
4 Uczciwość
5 Odporność na stres
6 Komunikatywność
7 Dokładność
8 Umiejętność pracy w szybkim tempie
9 Umiejętność podejmowania trafnych decyzji
10 Inicjatywność
Sprawności sensomotoryczne
1 Ostrość słuchu
2 Ostrość wzroku
3 Spostrzegawczość
4 Szybki refleks