Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Mechanika
Obszar zawodowy: Mechanik silników spalinowych

Kod zawodu: 723307
Data modyfikacji: 2008-12-16 12:23:53

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Informowanie klientów o zasadach prawidłowej
A-2 Przyjmowanie do obsługi technicznej silników
A-3 Wstępne ocenianie stanu technicznego silników
A-4 Identyfikowanie i lokalizowanie rodzaju obsługi
A-5 Wykonywanie obsługi
A-6 Dobieranie części zamiennych i materiałów
A-7 Programowanie układu sterowania pracą silnika
A-8 Przeprowadzanie próby pracy silnika po obsłudze
A-9 Sporządzanie dokumentacji związanej z obsługą
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy do wykonywania zadań zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
B-2 Szkolenie stanowiskowe
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Organizowanie i kierowanie procesem obsługi
C-2 Współpraca z podwykonawcami usług wykraczających poza zakres kwalifikacji mechanika
C-3 Zgłaszanie przełożonemu problemów związanych z wykonywaniem obsługi
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie jakości wykonywania obsługi
D-2 Kontrolowanie czasu pracy
D-3 Samokontrola i doskonalenie umiejętności zawodowych