Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Mechanika
Obszar zawodowy: Mechanik silników spalinowych

Kod zawodu: 723307

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Informowanie klientów o zasadach prawidłowej
A-2 Przyjmowanie do obsługi technicznej silników
A-3 Wstępne ocenianie stanu technicznego silników
A-4 Identyfikowanie i lokalizowanie rodzaju obsługi
A-5 Wykonywanie obsługi
A-6 Dobieranie części zamiennych i materiałów
A-7 Programowanie układu sterowania pracą silnika
A-8 Przeprowadzanie próby pracy silnika po obsłudze
A-9 Sporządzanie dokumentacji związanej z obsługą
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy do wykonywania zadań zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
B-2 Szkolenie stanowiskowe
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Organizowanie i kierowanie procesem obsługi
C-2 Współpraca z podwykonawcami usług wykraczających poza zakres kwalifikacji mechanika
C-3 Zgłaszanie przełożonemu problemów związanych z wykonywaniem obsługi
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie jakości wykonywania obsługi
D-2 Kontrolowanie czasu pracy
D-3 Samokontrola i doskonalenie umiejętności zawodowych

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Informowanie klientów o zasadach prawidłowej
Lp. umiejętności
1 Samokontrola i doskonalenie umiejętności zawodowych
2 Doradza w sprawach optymalizacji kosztów obsługi
3 Kreuje wizerunek firmy
4 Informuje o skutkach nieprzestrzegania reżimów pracy silnika
5 Posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu eksploatacji
6 Doradza w zakresie używania właściwych materiałów eksploatacyjnych

Zadanie zawodowe: A-2:
Przyjmowanie do obsługi technicznej silników
Lp. umiejętności
1 Przyjmuje i dokumentuje zlecenie
2 Identyfikuje typ silnika w urządzeniu
3 Identyfikuje osprzęt silnika
4 Identyfikuje podzespoły silnika
5 Kieruje na odpowiednie stanowisko obsługowe

Zadanie zawodowe: A-3:
Wstępne ocenianie stanu technicznego silników
Lp. umiejętności
1 Przeprowadza ocenę organoleptyczną
2 Przeprowadza próbę rozruchu i działania silnika
3 Ocenia barwę spalin
4 Wykonuje osłuchanie silnika i analizuje dźwięki
5 Mierzy ciśnienie sprężania

Zadanie zawodowe: A-4:
Identyfikowanie i lokalizowanie rodzaju obsługi
Lp. umiejętności
1 Diagnozuje stan techniczny przy pomocy testera
2 Diagnozuje stan techniczny za pomocą kodów błyskowych
3 Diagnozuje stan techniczny za pomocą urządzeń kontrolno pomiarowych na złączach układu diagnostycznego
4 Identyfikuje i lokalizuje uszkodzenia podzespołów za pomocą przyrządów kontrolno pomiarowych
5 Interpretuje wyniki diagnozy
6 Identyfikuje rodzaj obsługi

Zadanie zawodowe: A-5:
Wykonywanie obsługi
Lp. umiejętności
1 Wykonuje obsługi bieżące
2 Wykonuje obsługi okresowe
3 Wykonuje obsługi gwarancyjne
4 Wykonuje diagnozę
5 Wykonuje regulacje
6 Wykonuje naprawy bieżące
7 Wykonuje naprawy średnie
8 Wykonuje naprawy główne
9 Przeprowadza demontaż
10 Przeprowadza montaż
11 Naprawia układy silnika
12 Naprawia osprzęt silnika
13 Posługuje się narzędziami specjalnymi
14 Posługuje się rysunkiem technicznym
15 Przestrzega przepisy BHP, ppoż. i ochrony środowiska

Zadanie zawodowe: A-6:
Dobieranie części zamiennych i materiałów
Lp. umiejętności
1 Kwalifikuje części zamienne do naprawy
2 Dobiera materiały eksploatacyjne do obsługi
3 Dorabia niestandardowe części zamienne
4 Zgłasza zapotrzebowanie na części zamienne i materiały

Zadanie zawodowe: A-7:
Programowanie układu sterowania pracą silnika
Lp. umiejętności
1 Stosuje programy komputerowe do zmiany parametrów pracy silnika
2 Stosuje oprogramowanie przeznaczone do sterowania
3 Posługuje się dokumentacją techniczną dotyczącą oprogramowania
4 Analizuje prawidłowość pracy silnika
5 Posługuje się słownictwem fachowym w języku obcym

Zadanie zawodowe: A-8:
Przeprowadzanie próby pracy silnika po obsłudze
Lp. umiejętności
1 Przeprowadza próbę rozruchu i działania po wykonaniu obsługi
2 Sprawdza toksyczność spalin
3 Przeprowadza kontrolę z wykorzystaniem urządzeń diagnostycznych
4 Interpretuje wyniki pomiarów kontrolnych

Zadanie zawodowe: A-9:
Sporządzanie dokumentacji związanej z obsługą
Lp. umiejętności
1 Dokumentuje przyjęcie silnika do obsługi
2 Wypełnia dokumenty dotyczące przebiegu obsług
3 Wypełnia dokumenty magazynowe związane z obsługą
4 Dokumentuje naprawy gwarancyjne
5 Prowadzi rozliczenie obsług
6 Posługuje się komputerem i oprogramowaniem

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie własnego stanowiska pracy do wykonywania zadań zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy z zakresu BHP oraz ochrony środowiska
2 Właściwie dysponuje powierzonymi składnikami majątkowymi
3 Dobiera przyrządy kontrolno-pomiarowe
4 Dobiera narzędzia potrzebne do obsługi
5 Utrzymuje w należytym porządku i czystości stanowisko pracy
6 Adoptuje stanowisko adekwatnie do rodzaju obsługi
7 Uwzględnia przepustowość stanowiska

Zadanie zawodowe: B-2:
Szkolenie stanowiskowe
Lp. umiejętności
1 Szkoli pracowników w zakresie przepisów BHP, ppoż i ochrony środowiska
2 Szkoli w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązku na stanowisku pracy

Zadanie zawodowe: C-1:
Organizowanie i kierowanie procesem obsługi
Lp. umiejętności
1 Zleca wykonanie obsługi
2 Nadzoruje przebieg obsługi
3 Sprawdza prawidłowość wykonania obsługi
4 Zabezpiecza proces obsługi
5 Stosuje normy ISO

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z podwykonawcami usług wykraczających poza zakres kwalifikacji mechanika
Lp. umiejętności
1 Identyfikuje prace wymagające podzlecenia
2 Zleca wykonanie prac podwykonawcom
3 Ocenia poprawność wykonania zlecenia

Zadanie zawodowe: C-3:
Zgłaszanie przełożonemu problemów związanych z wykonywaniem obsługi
Lp. umiejętności
1 Stosuje zasady fachowości
2 Informuje o uszkodzeniach narzędzi i urządzeń
3 Informuje o trudnościach w procesie obsługi
4 Informuje o brakach w dokumentacji warsztatowej
5 Zgłasza zapotrzebowania szkoleniowe

Zadanie zawodowe: D-1:
Kontrolowanie jakości wykonywania obsługi
Lp. umiejętności
1 Przeprowadza badania stanowiskowe
2 Wykonuje diagnozy zgodnie z procedurą EOBD
3 Postępuje zgodnie z wewnętrznymi procedurami jakości
4 Sprawdza poprawność udokumentowania i rozliczenia obsługi
5 Analizuje zestawienia kontroli jakości
6 Inicjuje przedsięwzięcia prowadzące do eliminacji błędów i braków
7 Posługuje się normatywami czasu pracy
8 Rejestruje czas pracy
9 Dokonuje pomiaru czasu trwania nie znormowanych operacji składowych obsługi
10 Ocenia produktywność pracownika

Zadanie zawodowe: D-2:
Kontrolowanie czasu pracy
Lp. umiejętności
1 Posługuje się normatywami czasu pracy
2 Rejestruje czas pracy
3 Dokonuje pomiaru czasu trwania nie znormowanych operacji składowych obsługi
4 Ocenia produktywność pracownika

Zadanie zawodowe: D-3:
Samokontrola i doskonalenie umiejętności zawodowych
Lp. umiejętności
1 Kreuje własny wizerunek
2 Sprawdza jakość wykonywanej przez siebie pracy
3 Podnosi kwalifikacje zawodowe
4 Bieżąco śledzi rozwój technologii obsługiwania
5 Posługuje się słownictwem fachowym w języku obcym


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Łatwość wypowiadania się w mowie
2 Koncentracja uwagi
3 Podzielność uwagi
4 Rozumowanie logiczne
5 Dobra pamięć
6 Wyobraźnia przestrzenna
Cechy osobowości
1 Samodzielność
2 Umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi
3 Wytrwałość, cierpliwość
4 Uczciwość
5 Odporność na stres
6 Komunikatywność
7 Dokładność
8 Umiejętność pracy w szybkim tempie
9 Umiejętność podejmowania trafnych decyzji
10 Inicjatywność
Sprawności sensomotoryczne
1 Ostrość słuchu
2 Szybki refleks
3 Ostrość wzroku
4 Spostrzegawczość