Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Murarz

Kod zawodu: 712102
Data modyfikacji: 2010-02-17 11:39:27

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Posługiwanie się dokumentacją i wytycznymi dotyczącymi wykonywania robót
A-2 Przygotowanie zapraw i betonów sposobem ręcznym i mechanicznym
A-3 Wykonanie rusztowań do robót murarskich
A-4 Dobieranie narzędzi, sprzętu i maszyn do robót murarskich
A-5 Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz udzielania pomocy przedlekarskiej w zawodzie murarz
A-6 Wytyczanie fundamentów, ścian nośnych, działowych oraz innych elementów budynku
A-7 Wykonanie murów pełnych z różnych materiałów, murów z otworami okiennymi i drzwiowymi oraz ścian działowych nośnych
A-8 Wykonanie kominów, murów z kanałami dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi
A-9 Wykonanie murów zbrojonych, nadproży, stropów z płyt Kleina i sklepień łukowych
A-10 Układanie izolacji przeciwwilgociowych, montowanie izolacji cieplnej i akustycznej na ścianach
A-11 Osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej
A-12 Wykonanie muru wielowarstwowego ze szczeliną powietrzną lub wypełnioną materiałem izolacyjnym
A-13 Wykonanie ścianek działowych z różnych materiałów
A-14 Licowanie ścian cegłą licówką, okładzinami ceramicznymi, kamieniami naturalnymi oraz spoinowanie
B Zadania organizacyjne
B-1 Ustalanie zakresu i czasu trwania robót
B-2 Organizacja pracy w zawodzie murarz
B-3 Organizacja stanowiska składowania materiałów budowlanych
B-4 Organizacja transportu materiałów na placu budowy
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Zabezpieczenie pomieszczeń socjalnych dla pracowników oraz części magazynowej
C-2 Korzystanie z dokumentacji technicznej
C-3 Szkolenie pracowników z zakresu bhp na stanowisku pracy
C-4 Zabezpieczenie materiałów i sprzętu do realizacji robót murarskich i pokrewnych
C-5 Działalność gospodarcza w zakresie usług budowlanych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakości robót murarskich
D-2 Odbiór robót murarskich