Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Murarz

Kod zawodu: 712102

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Posługiwanie się dokumentacją i wytycznymi dotyczącymi wykonywania robót
A-2 Przygotowanie zapraw i betonów sposobem ręcznym i mechanicznym
A-3 Wykonanie rusztowań do robót murarskich
A-4 Dobieranie narzędzi, sprzętu i maszyn do robót murarskich
A-5 Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz udzielania pomocy przedlekarskiej w zawodzie murarz
A-6 Wytyczanie fundamentów, ścian nośnych, działowych oraz innych elementów budynku
A-7 Wykonanie murów pełnych z różnych materiałów, murów z otworami okiennymi i drzwiowymi oraz ścian działowych nośnych
A-8 Wykonanie kominów, murów z kanałami dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi
A-9 Wykonanie murów zbrojonych, nadproży, stropów z płyt Kleina i sklepień łukowych
A-10 Układanie izolacji przeciwwilgociowych, montowanie izolacji cieplnej i akustycznej na ścianach
A-11 Osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej
A-12 Wykonanie muru wielowarstwowego ze szczeliną powietrzną lub wypełnioną materiałem izolacyjnym
A-13 Wykonanie ścianek działowych z różnych materiałów
A-14 Licowanie ścian cegłą licówką, okładzinami ceramicznymi, kamieniami naturalnymi oraz spoinowanie
B Zadania organizacyjne
B-1 Ustalanie zakresu i czasu trwania robót
B-2 Organizacja pracy w zawodzie murarz
B-3 Organizacja stanowiska składowania materiałów budowlanych
B-4 Organizacja transportu materiałów na placu budowy
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Zabezpieczenie pomieszczeń socjalnych dla pracowników oraz części magazynowej
C-2 Korzystanie z dokumentacji technicznej
C-3 Szkolenie pracowników z zakresu bhp na stanowisku pracy
C-4 Zabezpieczenie materiałów i sprzętu do realizacji robót murarskich i pokrewnych
C-5 Działalność gospodarcza w zakresie usług budowlanych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakości robót murarskich
D-2 Odbiór robót murarskich

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Posługiwanie się dokumentacją i wytycznymi dotyczącymi wykonywania robót
Lp. umiejętności
1 Dobiera dokumentację potrzebną do wykonania robót
2 Określa miejsce pracy i zakres robót
3 Dobiera sposób wykończenia powierzchni elementów budowlanych
4 Korzysta z instrukcji, atestów i świadectw ITB
5 Czyta opis techniczny
6 Czyta projekt architektoniczny i konstrukcyjny
7 Czyta rysunki robocze

Zadanie zawodowe: A-2:
Przygotowanie zapraw i betonów sposobem ręcznym i mechanicznym
Lp. umiejętności
1 Dobiera materiały do wykonywania zapraw i betonów
2 Dozuje składniki metodą objętościową, wagową lub objętościowo-wagową
3 Miesza ręcznie lub mechanicznie zaprawy i betony
4 Określa konsystencję i urabialność świeżej zaprawy
5 Wykonuje zaprawy zgodnie z recepturą roboczą
6 Stosuje zaprawy i betony zgodnie z ich przeznaczeniem
7 Układa i pielęgnuje wyroby betonowe

Zadanie zawodowe: A-3:
Wykonanie rusztowań do robót murarskich
Lp. umiejętności
1 Dobiera rusztowania w zależności od rodzaju robót
2 Określa przydatność materiałów do wykonania rusztowań
3 Wykonuje rusztowania drewniane na kozłach do robót murarskich
4 Wykonuje rusztowania stolikowe i teleskopowe
5 Montuje rusztowania metalowe z gotowych elementów
6 Kontroluje poprawność montażu
7 Demontuje rusztowania po wykonaniu robót murarskich

Zadanie zawodowe: A-4:
Dobieranie narzędzi, sprzętu i maszyn do robót murarskich
Lp. umiejętności
1 Dobiera narzędzia i sprzęt do robót murarskich
2 Posługuje się narzędziami i sprzętem zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami bhp
3 Czyści i konserwuje narzędzia i sprzęt

Zadanie zawodowe: A-5:
Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz udzielania pomocy przedlekarskiej w zawodzie murarz
Lp. umiejętności
1 Przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy
2 Stosuje przepisy bhp na stanowisku pracy murarza
3 Stosuje przepisy bhp na placu budowy
4 Udziela pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
5 Stosuje podręczny sprzęt oraz środki gaśnicze zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi
6 Przestrzega zasad ochrony środowiska naturalnego
7 Stosuje odzież ochronną i środki ochrony osobistej
8 Usuwa zagrożenia dla zdrowia i życia współpracowników

Zadanie zawodowe: A-6:
Wytyczanie fundamentów, ścian nośnych, działowych oraz innych elementów budynku
Lp. umiejętności
1 Czyta dokumentację i określa zakres robót
2 Stabilizuje punkty pomiarowe w terenie
3 Zakłada ławy drutowe
4 Wyznacza osie budynku
5 Wykonuje pomiary przy użyciu nowoczesnego sprzętu
6 Wyznacza kąty proste różnymi metodami
7 Wytycza zgodnie z projektem architektonicznym położenie podstawowych elementów konstrukcyjnych budynku
8 Na podstawie projektu dobiera materiały budowlane niezbędne do wykonania poszczególnych elementów konstrukcyjnych
9 Konserwuje narzędzia i sprzęt pomiarowy

Zadanie zawodowe: A-7:
Wykonanie murów pełnych z różnych materiałów, murów z otworami okiennymi i drzwiowymi oraz ścian działowych nośnych
Lp. umiejętności
1 Wykonuje mury proste z cegły o różnej grubości
2 Stosuje wiązanie pospolite
3 Stosuje wiązanie krzyżykowe
4 Stosuje wiązanie cegieł w murach przenikających się pod kątem prostym i różnym od prostego
5 Stosuje wiązanie cegieł w słupach i filarach
6 Stosuje wiązanie polskie
7 Stosuje wiązanie wielowarstwowe
8 Wykonuje mury z cegły dziurawki i kratówki
9 Wykonuje mury z bloczków gazobetonowych
10 Wykonuje mury z pustaków i bloczków betonowych
11 Wykonuje ściany działowe z cegły i płyt
12 Wykonuje mury z kamienia naturalnego

Zadanie zawodowe: A-8:
Wykonanie kominów, murów z kanałami dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi
Lp. umiejętności
1 Muruje kominy wolnostojące z cegły, pustaków i bloczków oraz wyrobów ceramicznych
2 Montuje czapki i nasady kominowe
3 Muruje ściany z kanałami dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi
4 Stosuje wzorniki przy murowaniu kanałów
5 Wykonuje kanały z elementów prefabrykowanych
6 Wykonuje przewody zbiorcze

Zadanie zawodowe: A-9:
Wykonanie murów zbrojonych, nadproży, stropów z płyt Kleina i sklepień łukowych
Lp. umiejętności
1 Wykonuje mury zbrojone poziomo i pionowo
2 Wykonuje nadproża płaskie i sklepione
3 Montuje nadproża prefabrykowane typu L
4 Wykonuje stropy murarskie płaskie na belkach monolitycznych i prefabrykowanych
5 Wykonuje nadproża i stropy typu Kleina
6 Wykonuje deskowania nadproży i stropów
7 Wykonuje sklepienia proste
8 Wykonuje sklepienia łukowe
9 Wykonuje sklepienia złożone
10 Przygotowuje zbrojenie zgodnie z projektem

Zadanie zawodowe: A-10:
Układanie izolacji przeciwwilgociowych, montowanie izolacji cieplnej i akustycznej na ścianach
Lp. umiejętności
1 Wykonuje izolacje przeciwwilgociowe poziome w budynkach podpiwniczonych
2 Wykonuje izolacje przeciwwilgociowe poziome w budynkach niepodpiwniczonych
3 Wykonuje izolacje przeciwwilgociowe pionowe murów fundamentów i piwnic
4 Ociepla ściany płytami izolacyjnymi
5 Układa izolacje cieplne i akustyczne na stropach i stropodachach
6 Zabezpiecza izolowane powierzchnie przed działaniem szkodliwych czynników

Zadanie zawodowe: A-11:
Osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej
Lp. umiejętności
1 Czyta rysunki robocze
2 Określa sposób montażu i dobiera odpowiednie materiały
3 Przygotowuje otwory do osadzenia stolarki i ślusarki
4 Osadza ościeżnice drewniane
5 Osadza ościeżnice metalowe
6 Osadza kraty okienne, balustrady, itp.

Zadanie zawodowe: A-12:
Wykonanie muru wielowarstwowego ze szczeliną powietrzną lub wypełnioną materiałem izolacyjnym
Lp. umiejętności
1 Wykonuje mury mieszane
2 Wykonuje mury warstwowe ze szczeliną powietrzną
3 Wykonuje mury warstwowe z wypełnieniem materiałem izolacyjnym
4 Dobiera materiały o odpowiednich parametrach izolacyjnych
5 Układa cegły w murze warstwowym z zachowaniem zasad wiązania
6 Wykonuje roboty murowe w okresie obniżonych temperatur
7 Łączy warstwę konstrukcyjną muru z warstwą osłonową

Zadanie zawodowe: A-13:
Wykonanie ścianek działowych z różnych materiałów
Lp. umiejętności
1 Wykonuje ścianki działowe o grubości ½ i ¼ cegły
2 Łączy ścianki działowe ze ścianami konstrukcyjnymi
3 Wykonuje ścianki działowe z bloczków gazobetonowych o grubości 6 i 12 cm
4 Obsadza ościeżnice drewniane i metalowe w ściankach działowych
5 Wykonuje ścianki działowe z płyt Pro-Monta

Zadanie zawodowe: A-14:
Licowanie ścian cegłą licówką, okładzinami ceramicznymi, kamieniami naturalnymi oraz spoinowanie
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje podłoże pod oblicówkę zewnętrzną z cegły
2 Dobiera materiały izolacyjne
3 Wykonuje okładziny z kamienia naturalnego
4 Układa płytki szkliwione, szkła, mozaikę oraz terakotę
5 Przygotowuje spoiny do wypełnienia
6 Wypełnia i kształtuje spoiny
7 Zabezpiecza spoiny przed działaniem czynników atmosferycznych

Zadanie zawodowe: B-1:
Ustalanie zakresu i czasu trwania robót
Lp. umiejętności
1 Czyta i korzysta z dokumentacji budowy
2 Sporządza harmonogram robót
3 Wykonuje niezbędne obliczenia, rysunki lub szkice pomocnicze
4 Podpisuje umowy z podwykonawcami

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizacja pracy w zawodzie murarz
Lp. umiejętności
1 Określa stanowiska robocze dla zawodu
2 Organizuje stanowisko pracy murarza
3 Organizuje stanowisko pracy indywidualnej i zespołowej
4 Organizuje stanowisko betoniarskie i zbrojarskie
5 Organizuje transport mieszanki betonowej

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizacja stanowiska składowania materiałów budowlanych
Lp. umiejętności
1 Organizuje stanowiska składowania spoiw, kruszyw oraz innych materiałów budowlanych
2 Organizuje stanowiska magazynowania
3 Określa zapas materiałów w oparciu o normy zużycia i dokumentację
4 Przestrzega zasad bezpieczeństwa, higieny i przepisów, przeciwpożarowych przy składowaniu i magazynowaniu materiałów budowlanych
5 Czyści i konserwuje środki transportu materiałów

Zadanie zawodowe: B-4:
Organizacja transportu materiałów na placu budowy
Lp. umiejętności
1 Dobiera odpowiednie środki transportu
2 Transportuje materiały w poziomie i pionie
3 Ustala transport indywidualny lub zespołowy
4 Stosuje sprzęt ręczny i urządzenia mechaniczne do transportu materiałów na placu budowy
5 Przestrzega przepisów bhp w transporcie ręcznym i mechanicznym

Zadanie zawodowe: C-1:
Zabezpieczenie pomieszczeń socjalnych dla pracowników oraz części magazynowej
Lp. umiejętności
1 Zabezpiecza pomieszczenia socjalne dla pracowników
2 Przygotowuje pomieszczenia na materiały, sprzęt i narzędzia
3 Zabezpiecza dostawy wody i energii elektrycznej przy braku sieci wodociągowej i elektrycznej

Zadanie zawodowe: C-2:
Korzystanie z dokumentacji technicznej
Lp. umiejętności
1 Wybiera dokumentację techniczno-budowlaną do realizacji odpowiednich prac budowlanych
2 Korzysta z informacji zawartych w opisie technicznym, interpretuje oznaczenia
3 Sporządza rzuty, przekroje, szkice robocze
4 Sporządza, wymiaruje i opisuje rysunki robocze
5 Wykonuje przedmiary (a pomiary odbiorcze do sporządzenia wyceny wartości wykonanych prac) robót

Zadanie zawodowe: C-3:
Szkolenie pracowników z zakresu bhp na stanowisku pracy
Lp. umiejętności
1 Oznacza plac budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, ppoż. i innymi chroniącymi przed wtargnięciem osób trzecich
2 Szkoli pracowników na stanowisku pracy w zakresie przepisów BHP, ppoż.
3 Oznacza miejsca niebezpieczne na placu budowy
4 Reaguje w przypadku zagrożenia pożarowego
5 Stosuje odzież ochronną i środki ochrony osobistej

Zadanie zawodowe: C-4:
Zabezpieczenie materiałów i sprzętu do realizacji robót murarskich i pokrewnych
Lp. umiejętności
1 Zabezpiecza materiały niezbędne do realizacji robót
2 Składuje i magazynuje materiały budowlane z zachowaniem przepisów bhp. i ppoż.
3 Określa ilość materiałów w oparciu o harmonogram i dokumentację
4 Dobiera środki i określa sposób transportu materiałów
5 Dobiera i instaluje maszyny i urządzenia niezbędne do realizacji określonych robót

Zadanie zawodowe: C-5:
Działalność gospodarcza w zakresie usług budowlanych
Lp. umiejętności
1 Czyta dokumenty regulujące zatrudnienie oraz działalność gospodarczą
2 Identyfikuje i analizuje informacje dotyczące wymagań pracownika, pracodawcy
3 Określa potrzeby społeczeństwa w zakresie usług
4 Analizuje informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, zatrudnieniem oraz samozatrudnieniem
5 Sporządza dokumenty związane z zatrudnieniem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocenianie jakości robót murarskich
Lp. umiejętności
1 Stosuje materiały zgodnie z dokumentacją techniczną
2 Ocenia prawidłowość wiązań cegieł w murze
3 Określa usytuowanie elementów konstrukcyjnych zgodnie z projektem architektonicznym
4 Kontroluje zachowanie poziomu i pionu na poszczególnych etapach robót murarskich

Zadanie zawodowe: D-2:
Odbiór robót murarskich
Lp. umiejętności
1 Sprawdza zgodność wykonania robót murowych z dokumentacją projektową i odpowiednimi przepisami
2 Sprawdza dopuszczalne odchylenia od projektowanych wymiarów pomieszczeń i całego budynku
3 Sprawdza odchylenia od projektowanych wymiarów pionowych poszczególnych kondygnacji i całego budynku
4 Sprawdza odchylenia grubości murów, odchylenia od poziomu i pionu


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Zdolność koncentracji uwagi
2 Wyobraźnia przestrzenna
3 Zdolność skupienia i podzielność uwagi
4 Zainteresowania techniczne
5 Wyobraźnia przestrzenna
6 Rozumowanie logiczne
Cechy osobowości
1 Odpowiedzialność
2 Wytrwałość i cierpliwość
3 Samokontrola
4 Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą
5 Równowaga emocjonalna
6 Dokładność
7 Gotowość do pracy w niekorzystnych warunkach atmosferycznych
8 Gotowość niesienia pomocy w nagłych wypadkach
9 Zamiłowanie do dokładności ładu i porządku
10 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
11 Umiejętność współdziałania
12 Odporność na długotrwały wysiłek fizyczny
13 Umiejętność pracy w warunkach monotonnych
Sprawności sensomotoryczne
1 Ostrość wzroku
2 Spostrzegawczość
3 Rozróżnianie barw
4 Zmysł równowagi
5 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
6 Zręczność kończyn górnych
7 Zdolność do pracy na wysokości
8 Odwaga
9 Ostrość słuchu
10 Powonienie
11 Szybki refleks