Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Technolog robót wykończeniowych

Kod zawodu: 713901

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Wykonywanie robót malarskich i tapeciarskich
A-2 Wykonywanie wykończeniowych robót murarskich
A-3 Wykonywanie robót tynkarskich i okładzinowych
A-4 Wykonywanie robót podłogowych
A-5 Wykonywanie wykończeniowych robót stolarskich i szklarskich
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy do wykonywania robót malarskich i tapeciarskich
B-2 Organizowanie stanowiska pracy do wykonywania wykończeniowych robót murarskich
B-3 Organizowanie stanowiska pracy do wykonywania robót tynkarskich i okładzinowych
B-4 Organizowanie stanowiska pracy do wykonywania robót podłogowych
B-5 Organizowanie stanowiska pracy do wykonywania wykończeniowych robót stolarskich i szklarskich
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpracowanie z zespołem roboczym, kierownictwem budowy oraz służbami bhp.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakości materiałów i poprawności wykonanej pracy

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Wykonywanie robót malarskich i tapeciarskich
Lp. umiejętności
1 Posługuje się projektem budowlanym w zakresie odczytywania sposobu wykończenia powierzchni, rodzaju materiałów oraz położenia, wymiarów i kształtu poszczególnych elementów
2 Określa i stosuje zasady kolorystyki we wnętrzach w zakresie dobierania barw oraz podziałów powierzchni
3 Rozpoznaje materiały budowlane, a w szczególności materiały do robót malarskich i tapeciarskich, rozróżnia ich podstawowe cechy techniczne, wskazuje zastosowania oraz określa przydatność do wykonania
4 Rozpoznaje techniki malarskie i wskazuje ich zastosowania
5 Rozpoznaje rodzaje tapet i wskazuje ich zastosowania
6 Przygotowuje materiały do wykonania robót: wykonuje obróbkę mechaniczną i termiczną materiałów, sporządza zaprawy, roztwory, kleje itp. zgodnie z recepturą lub instrukcją producenta
7 Przygotowuje różne podłoża pod malowanie lub tapetowanie
8 Ocenia stan techniczny różnego rodzaju podłoży i przygotowuje je odpowiednio do określonej techniki malarskiej lub tapety
9 Wykonuje powłoki malarskie w różnych technikach (klejowej, emulsyjnej, wapiennej, krzemianowej, olejnej), z uwzględnieniem kryteriów jakościowych, różnymi metodami (ręcznie i mechanicznie), zgodnie z
10 Nakleja różnego rodzaju tapety zgodnie z wymogami bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
11 Wykonuje pomiary inwentaryzacyjne w zakresie niezbędnym do wykonania robót malarskich i tapeciarskich
12 Dokonuje przedmiaru i obmiaru robót oraz sporządza kalkulację kosztów
13 Korzysta z różnych źródeł informacji (normy, instrukcje, receptury, przepisy, wymagania techniczne), przydatnych przy wykonywaniu zadań zawodowych

Zadanie zawodowe: A-2:
Wykonywanie wykończeniowych robót murarskich
Lp. umiejętności
1 Posługuje się projektem budowlanym w zakresie odczytywania sposobu wykończenia pomieszczeń: ścianek działowych, elementów obudowy, osadzania różnych elementów prefabrykowanych, rodzaju materiałów oraz
2 Rozpoznaje materiały budowlane, a w szczególności materiały do robót murarskich, rozróżnia ich podstawowe cechy techniczne, wskazuje zastosowania oraz określa przydatność do wykonania określonych robó
3 Przygotowuje materiały do wykonania robót: wykonuje obróbkę mechaniczną i termiczną materiałów, sporządza zaprawy, roztwory, kleje itp. zgodnie z recepturą lub instrukcją producenta
4 Muruje ścianki działowe, osłonowe oraz obudowy pionów i urządzeń z różnych materiałów (cegieł, pustaków, bloczków i płyt - ceramicznych, betonowych, wapienno-piaskowych, gipsowych szklanych), zgodnie
5 Osadza drobne elementy prefabrykowane
6 Wykonuje pomiary inwentaryzacyjne w zakresie niezbędnym do wykonania wykończeniowych robót murarskich
7 Dokonuje przedmiaru i obmiaru robót oraz sporządza kalkulację kosztów
8 Korzysta z różnych źródeł informacji (normy, instrukcje, receptury, przepisy, wymagania techniczne), przydatnych przy wykonywaniu zadań zawodowych

Zadanie zawodowe: A-3:
Wykonywanie robót tynkarskich i okładzinowych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się projektem budowlanym w zakresie odczytywania sposobu wykończenia powierzchni, rodzaju materiałów oraz położenia, wymiarów i kształtu poszczególnych elementów
2 Rozpoznaje materiały budowlane, a w szczególności materiały do robót tynkarskich i okładzinowych, rozróżnia ich podstawowe cechy techniczne, wskazuje zastosowania oraz określa przydatność do wykonania
3 Przygotowuje materiały do wykonania robót: wykonuje obróbkę mechaniczną i termiczną materiałów, sporządza zaprawy tynkarskie tradycyjne oraz z gotowych suchych mieszanek i mas plastycznych, przygotowu
4 Rozpoznaje rodzaje tynków, wskazuje ich zastosowania oraz zasady ich wykonywania
5 Ocenia stan techniczny różnego rodzaju podłoży i przygotowuje je odpowiednio do rodzaju okładziny lub tynku
6 Wykonuje tynki zwykłe i ozdobne, ręcznie i mechanicznie, zgodnie z wymogami bhp, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
7 Rozpoznaje rodzaje okładzin, wskazuje ich zastosowania oraz zasady ich wykonywania
8 Mocuje okładziny ścienne z różnego rodzaju materiałów (płytek, płyt, paneli - ceramicznych, drewnopochodnych, z tworzyw sztucznych, drewna, kamiennych) i wykańcza je, zgodnie z wymogami bhp, ochrony p
9 Wykonuje ruszty (pod okładziny, obudowy, ścianki działowe lub sufity podwieszane), układa wymaganą izolację, mocuje różnego rodzaju płyty i panele (gipsowo-kartonowe, z tworzyw sztucznych itp.), zgodn
10 Wykonuje docieplenia ścian zewnętrznych budynku oraz innych elementów przy zastosowaniu wybranego systemu
11 Wykonuje konserwacje i naprawy tynków oraz okładzin
12 Wykonuje pomiary inwentaryzacyjne w zakresie niezbędnym do wykonania robót tynkarskich i okładzinowych
13 Dokonuje przedmiaru i obmiaru robót oraz sporządza kalkulację kosztów
14 Korzysta z różnych źródeł informacji (normy, instrukcje, receptury, przepisy, wymagania techniczne), przydatnych przy wykonywaniu zadań zawodowych

Zadanie zawodowe: A-4:
Wykonywanie robót podłogowych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się projektem budowlanym w zakresie odczytywania rodzaju i sposobu wykonania podłogi, rodzaju materiałów oraz położenia, wymiarów i kształtu poszczególnych elementów
2 Rozpoznaje materiały budowlane, a w szczególności materiały do robót podłogowych, rozróżnia ich podstawowe cechy techniczne, wskazuje zastosowania oraz określa przydatność do wykonania określonych rob
3 Rozpoznaje różne konstrukcje podłóg, wskazuje ich zastosowanie oraz zasady wykonywania
4 Rozpoznaje rodzaje podkładów pod nawierzchnie podłogowe oraz izolacji, wskazuje ich zastosowania oraz zasady ich wykonywania
5 Przygotowuje materiały do wykonania robót: wykonuje obróbkę mechaniczną i termiczną materiałów, sporządza zaprawy, roztwory, kleje itp. zgodnie z recepturą lub instrukcją producenta
6 Ocenia stan techniczny różnego rodzaju podłoży i podkładów oraz przygotowuje je
7 Wykonuje podłoże leżące na gruncie
8 Wykonuje z różnego rodzaju materiałów warstwy izolacyjne, podkłady (monolityczne i prefabrykowane), posadzki (monolityczne oraz z płytek, płyt, paneli, wykładzin – mineralnych, z tworzyw sztucznych,
9 Wykonuje konserwacje i naprawy podłóg
10 Wykonuje pomiary inwentaryzacyjne w zakresie niezbędnym do wykonania robót podłogowych
11 Wykonuje przedmiary, obmiary robót oraz sporządza kalkulacje na określone roboty
12 Korzysta z różnych źródeł informacji (normy, instrukcje, receptury, przepisy, wymagania techniczne), przydatnych przy wykonywaniu zadań zawodowych
13 Posługuje się projektem budowlanym w zakresie odczytywania informacji dotyczących okien, świetlików i drzwi. rodzaju materiałów oraz położenia, wymiarów i kształtu poszczególnych elementów
14 Rozpoznaje materiały budowlane, a w szczególności materiały do robót stolarskich i szklarskich, rozróżnia ich podstawowe cechy techniczne, wskazuje zastosowania oraz określa przydatność do wykonania o
15 Przygotowuje materiały do wykonania robót: wykonuje obróbkę mechaniczną i termiczną materiałów, sporządza zaprawy, roztwory, kleje itp. zgodnie z recepturą lub instrukcją producenta
16 Montuje i demontuje ościeżnice w otworach okiennych i drzwiowych, wykonuje uszczelnienia, osadza podokienniki, tynkuje ościeża, wykonuje niezbędne szklenie oraz zawiesza skrzydła okienne i drzwiowe, z
17 Wykonuje proste prace stolarskie we wnętrzach w tym: montażu drewnianych ścianek działowych, mebli do wbudowania, elementów dekoracyjnych i maskujących
18 Naprawia i konserwuje stolarkę i ślusarkę budowlaną
19 Wykonuje pomiary pomiarów inwentaryzacyjne w zakresie niezbędnym do wykonania robót wykończeniowych
20 Dokonuje przedmiaru i obmiaru robót oraz sporządza kalkulację kosztów
21 Korzysta z różnych źródeł informacji (normy, instrukcje, receptury, przepisy, wymagania techniczne), przydatnych przy wykonywaniu zadań zawodowych

Zadanie zawodowe: A-5:
Wykonywanie wykończeniowych robót stolarskich i szklarskich
Lp. umiejętności
1 Posługuje się projektem budowlanym w zakresie odczytywania informacji dotyczących okien, świetlików i drzwi. rodzaju materiałów oraz położenia, wymiarów i kształtu poszczególnych elementów
2 Rozpoznaje materiały budowlane, a w szczególności materiały do robót stolarskich i szklarskich, rozróżnia ich podstawowe cechy techniczne, wskazuje zastosowania oraz określa przydatność do wykonania o
3 Przygotowuje materiały do wykonania robót: wykonuje obróbkę mechaniczną i termiczną materiałów, sporządza zaprawy, roztwory, kleje itp. zgodnie z recepturą lub instrukcją producenta
4 Montuje i demontuje ościeżnice w otworach okiennych i drzwiowych, wykonuje uszczelnienia, osadza podokienniki, tynkuje ościeża, wykonuje niezbędne szklenie oraz zawiesza skrzydła okienne i drzwiowe, z
5 Wykonuje proste prace stolarskie we wnętrzach w tym: montażu drewnianych ścianek działowych, mebli do wbudowania, elementów dekoracyjnych i maskujących
6 Naprawia i konserwuje stolarkę i ślusarkę budowlaną
7 Wykonuje pomiary pomiarów inwentaryzacyjne w zakresie niezbędnym do wykonania robót wykończeniowych
8 Dokonuje przedmiaru i obmiaru robót oraz sporządza kalkulację kosztów
9 Korzysta z różnych źródeł informacji (normy, instrukcje, receptury, przepisy, wymagania techniczne), przydatnych przy wykonywaniu zadań zawodowych

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie stanowiska pracy do wykonywania robót malarskich i tapeciarskich
Lp. umiejętności
1 Organizuje stanowisko pracy do robót malarskich i tapeciarskich zgodnie z wymogami bhp, p.poż i ochrony środowiska
2 Dobiera materiały do wykonania określonych robót malarskich i tapeciarskich, oblicza potrzebną ilość, sporządza zapotrzebowania na materiały
3 Dobiera i stosuje odpowiednie narzędzia, urządzenia oraz przyrządy pomiarowe do wykonania określonych robót malarskich i tapeciarskich
4 Określa i stosuje zasady transportu, magazynowania, przechowywania i składowania materiałów do robót malarskich i tapeciarskich
5 Bezpiecznie pracuje na rusztowaniach
6 Dobiera odpowiednią odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej do wykonywanych robót malarskich i tapeciarskich
7 Likwiduje stanowisko pracy, zagospodarowuje odpady, sporządza rozliczenia materiałowe

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie stanowiska pracy do wykonywania wykończeniowych robót murarskich
Lp. umiejętności
1 Organizuje stanowisko pracy do robót murarskich zgodnie z wymogami bhp, p.poż i ochrony środowiska
2 Dobiera materiały do wykonania określonych robót murarskich, oblicza potrzebną ilość, sporządza zapotrzebowania na materiały
3 Dobiera i stosuje odpowiednie narzędzia, urządzenia oraz przyrządy pomiarowe do wykonania określonych robót murarskich
4 Określa i stosuje zasady transportu, magazynowania, przechowywania i składowania materiałów do robót murarskich
5 Bezpiecznie pracuje na rusztowaniach
6 Dobiera odpowiednią odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej do wykonywanych określonych robót murarskich
7 Likwiduje stanowisko pracy, zagospodarowuje odpady, sporządza rozliczenia materiałowe

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizowanie stanowiska pracy do wykonywania robót tynkarskich i okładzinowych
Lp. umiejętności
1 Organizuje stanowisko pracy do robót tynkarskich i okładzinowych zgodnie z wymogami bhp, p.poż i ochrony środowiska
2 Dobiera materiały do wykonania określonych robót tynkarskich i okładzinowych , oblicza potrzebną ilość, sporządza zapotrzebowania na materiały
3 Dobiera i stosuje odpowiednie narzędzia, urządzenia oraz przyrządy pomiarowe do wykonania określonych robót tynkarskich i okładzinowych
4 Określa i stosuje zasady transportu, magazynowania, przechowywania i składowania materiałów do robót tynkarskich i okładzinowych
5 Bezpiecznie pracuje na rusztowaniach
6 Dobiera odpowiednią odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej do wykonywanych robót tynkarskich i okładzinowych
7 Likwiduje stanowisko pracy, zagospodarowuje odpady, sporządza rozliczenia materiałowe

Zadanie zawodowe: B-4:
Organizowanie stanowiska pracy do wykonywania robót podłogowych
Lp. umiejętności
1 Organizuje stanowisko pracy do robót podłogowych zgodnie z wymogami bhp, p.poż i ochrony środowiska
2 Dobiera materiały do wykonania określonych robót podłogowych, oblicza potrzebną ilość, sporządza zapotrzebowania na materiały
3 Dobiera i stosuje odpowiednie narzędzia, urządzenia oraz przyrządy pomiarowe do wykonania określonych robót podłogowych
4 Określa i stosuje zasady transportu, magazynowania, przechowywania i składowania materiałów do robót podłogowych
5 Dobiera odpowiednią odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej do wykonywanych robót podłogowych
6 Likwiduje stanowisko pracy, zagospodarowuje odpady, sporządza rozliczenia materiałowe

Zadanie zawodowe: B-5:
Organizowanie stanowiska pracy do wykonywania wykończeniowych robót stolarskich i szklarskich
Lp. umiejętności
1 Organizuje stanowisko pracy do robót stolarskich i szklarskich zgodnie z wymogami bhp, p.poż i ochrony środowiska
2 Dobiera materiały do wykonania określonych robót stolarskich i szklarskich, oblicza potrzebną ilość, sporządza zapotrzebowania na materiały
3 Dobiera i stosuje odpowiednie narzędzia, urządzenia oraz przyrządy pomiarowe do wykonania określonych robót stolarskich i szklarskich
4 Określa i stosuje zasady transportu, magazynowania, przechowywania i składowania materiałów do robót stolarskich i szklarskich
5 Bezpiecznie pracuje na rusztowaniach
6 Dobiera odpowiednią odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej do wykonywanych określonych robót stolarskich i szklarskich
7 Likwiduje stanowisko pracy, zagospodarowuje odpady, sporządza rozliczenia materiałowe

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpracowanie z zespołem roboczym, kierownictwem budowy oraz służbami bhp.
Lp. umiejętności
1 Komunikuje się z współpracownikami w zespole roboczym
2 Współpracuje z kierownictwem robót, przedstawicielami nadzoru oraz służbami bhp.
3 Stosuje się do przepisów prawa pracy i wypełnia obowiązki pracownicze
4 Stosuje procedury udzielania pomocy przedlekarskiej

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocenianie jakości materiałów i poprawności wykonanej pracy
Lp. umiejętności
1 Wskazuje i stosuje normy, przepisy, warunki techniczne wykonywania i odbioru robót tynkarskich, malarskich, tapeciarskich, podłogowych, okładzinowych, murarskich, stolarskich i szklarskich oraz przew
2 Dokonuje oceny jakości i prawidłowości wykonywanych robót wykończeniowych
3 Ocenia jakość i przydatność materiałów, półfabrykatów i wyrobów do robót wykończeniowych


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Zdolność koncentracji uwagi
2 Uzdolnienia techniczne
3 Wyobraźnia przestrzenna
4 Spostrzegawczość
Cechy osobowości
1 Zdolność szybkiego podejmowania decyzji
2 Zrównoważenie emocjonalne
3 Odpowiedzialność i zdyscyplinowanie
4 Dokładność
Sprawności sensomotoryczne
1 Ostrość wzroku
2 Widzenie stereoskopowe
3 Rozróżnianie barw
4 Zmysł równowagi
5 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
6 Szybki refleks
7 Zręczność rąk
8 Brak lęku przed wysokością