Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Technik budownictwa

Kod zawodu: 311204
Data modyfikacji: 2010-02-17 13:54:53

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Przygotowanie dokumentacji budowlanej
A-2 Określanie właściwości materiałów budowlanych i prawidłowego ich stosowania
A-3 Wykonywanie pomiarów niezbędnych przy prowadzeniu robót budowlanych
A-4 Klasyfikowanie gruntów budowlanych, analizowanie ich właściwości i określanie zastosowania do celów fundamentowych
A-5 Projektowanie nieskomplikowanych elementów i obiektów budowlanych
A-6 Wykonywanie różnego rodzaju robót budowlanych przy zastosowaniu optymalnych technologii wykonania
A-7 Ustalanie norm pracy, wykonywanie kalkulacji robót, kosztorysów na roboty budowlane, rozliczeń za robociznę, materiały, sprzęt i maszyny dla różnych robót budowlanych. oraz dokonywanie rozliczeń z inwestorem
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie różnego typu robót budowlanych w tym remontowych i rozbiórkowych
B-2 Organizowanie i zagospodarowanie placu budowy
B-3 Organizowanie pracy wytwórni półfabrykatów budowlanych zlokalizowanej na terenie budowy
B-4 Organizowanie pracy podwykonawców na budowie
B-5 Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie robotami budowlanymi z uwzględnieniem przepisów bhp, p.poż.i ochrony środowiska
C-2 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie jakości oraz ocena przydatności do zastosowania materiałów budowlanych
D-2 Nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania robót budowlanych