Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Technik budownictwa

Kod zawodu: 311204

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Przygotowanie dokumentacji budowlanej
A-2 Określanie właściwości materiałów budowlanych i prawidłowego ich stosowania
A-3 Wykonywanie pomiarów niezbędnych przy prowadzeniu robót budowlanych
A-4 Klasyfikowanie gruntów budowlanych, analizowanie ich właściwości i określanie zastosowania do celów fundamentowych
A-5 Projektowanie nieskomplikowanych elementów i obiektów budowlanych
A-6 Wykonywanie różnego rodzaju robót budowlanych przy zastosowaniu optymalnych technologii wykonania
A-7 Ustalanie norm pracy, wykonywanie kalkulacji robót, kosztorysów na roboty budowlane, rozliczeń za robociznę, materiały, sprzęt i maszyny dla różnych robót budowlanych. oraz dokonywanie rozliczeń z inwestorem
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie różnego typu robót budowlanych w tym remontowych i rozbiórkowych
B-2 Organizowanie i zagospodarowanie placu budowy
B-3 Organizowanie pracy wytwórni półfabrykatów budowlanych zlokalizowanej na terenie budowy
B-4 Organizowanie pracy podwykonawców na budowie
B-5 Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie robotami budowlanymi z uwzględnieniem przepisów bhp, p.poż.i ochrony środowiska
C-2 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie jakości oraz ocena przydatności do zastosowania materiałów budowlanych
D-2 Nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania robót budowlanych

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Przygotowanie dokumentacji budowlanej
Lp. umiejętności
1 Analizuje dokumentację budowlaną obiektu: projektową, kosztorysową, powykonawczą
2 Sporządza dokumentację związaną z rozpoczęciem, prowadzeniem, zakończeniem i odbiorem robót budowlanych oraz eksploatacją obiektów budowlanych
3 Sporządza rysunki techniczne oraz szkice budowlane
4 Sporządza dokumentację inwentaryzacyjną
5 Korzysta z katalogów elementów i gotowych obiektów
6 Prowadzi dokumentację budowy
7 Stosuje przepisy prawa budowlanego

Zadanie zawodowe: A-2:
Określanie właściwości materiałów budowlanych i prawidłowego ich stosowania
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia poszczególne materiały budowlane
2 Określa cechy techniczne materiałów budowlanych
3 Określa zastosowanie poszczególnych materiałów budowlanych z uwzględnieniem ich cech technicznych oraz przydatności do stosowania
4 Określa i stosuje zasady wykonywania kontrolnych badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów budowlanych oraz interpretuje wyniki tych badań
5 Określa i stosuje zasady magazynowania, przechowywania i składowania poszczególnych materiałów budowlanych

Zadanie zawodowe: A-3:
Wykonywanie pomiarów niezbędnych przy prowadzeniu robót budowlanych
Lp. umiejętności
1 Wykonuje prace pomiarowe w terenie związane z rozpoczęciem oraz prowadzeniem robót budowlanych: tyczenie budynku, pomiary wysokościowe
2 Wykonuje pomiary inwentaryzacyjne obiektów budowlanych
3 Wykonuje obmiary robót

Zadanie zawodowe: A-4:
Klasyfikowanie gruntów budowlanych, analizowanie ich właściwości i określanie zastosowania do celów fundamentowych
Lp. umiejętności
1 Określa i rozpoznaje rodzaje gruntów
2 Określa przydatność gruntów do posadowienia obiektu
3 Czyta i analizuje dokumentację geotechniczną obiektu
4 Analizuje warunki gruntowe i wodne terenu przeznaczonego pod budowę
5 Współpracuje ze służbami geotechnicznymi: geologiem, geodetą

Zadanie zawodowe: A-5:
Projektowanie nieskomplikowanych elementów i obiektów budowlanych
Lp. umiejętności
1 Oblicza wielkości obciążeń działające na element budowlany
2 Wykonuje obliczenia statyczne nieskomplikowanych elementów budowlanych
3 Wykonuje obliczenia wytrzymałościowe nieskomplikowanych elementów budowlanych
4 Projektuje proste elementy konstrukcyjne: stalowe, drewniane, żelbetowe
5 Sporządza rysunki konstrukcyjne elementów
6 Sporządza wykazy materiałów i elementów
7 Sporządza projekty zagospodarowania terenu
8 Korzysta z katalogów elementów i obiektów budowlanych

Zadanie zawodowe: A-6:
Wykonywanie różnego rodzaju robót budowlanych przy zastosowaniu optymalnych technologii wykonania
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje rodzaje obiektów budowlanych z uwzględnieniem ich konstrukcji, przeznaczenia oraz technologii wykonania
2 Rozpoznaje różne technologie wykonywania robót budowlanych i wskazuje ich zastosowania
3 Określa i stosuje zasady wykonywania robót: ziemnych, fundamentowych, ciesielskich, betoniarskich, zbrojarskich, murarskich, wykończeniowych oraz instalacyjnych
4 Określa i stosuje zasady wykonywania robót remontowych i rozbiórkowych
5 Określa i stosuje zasady dotyczące montowania, eksploatowania i rozbierania rusztowań
6 Określa i stosuje przepisy bhp, ppoż i ochrony środowiska związane z wykonywaniem poszczególnych robót budowlanych

Zadanie zawodowe: A-7:
Ustalanie norm pracy, wykonywanie kalkulacji robót, kosztorysów na roboty budowlane, rozliczeń za robociznę, materiały, sprzęt i maszyny dla różnych robót budowlanych. oraz dokonywanie rozliczeń z inwestorem
Lp. umiejętności
1 Sporządza zestawienia materiałów i elementów
2 Określa nakłady rzeczowe potrzebne do wykonania poszczególnych rodzajów robót
3 Normuje roboty budowlane
4 Sporządza przedmiary i obmiary robót
5 Sporządza kosztorysy na roboty budowlane
6 Sporządza kalkulacje kosztów
7 Oblicza wynagrodzenie za wykonaną pracę brygad roboczych oraz poszczególnych pracowników
8 Dokonuje rozliczeń materiałów oraz pracy sprzętu
9 Analizuje prawidłowość prowadzonej gospodarki materiałowej i sprzętowej

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie różnego typu robót budowlanych w tym remontowych i rozbiórkowych
Lp. umiejętności
1 Określa i stosuje zasady organizacji robót: ziemnych, fundamentowych, ciesielskich, betoniarskich, zbrojarskich, murarskich, wykończeniowych oraz instalacyjnych
2 Określa i stosuje zasady organizacji robót remontowych i rozbiórkowych
3 Określa i stosuje zasady prawidłowej gospodarki materiałowej i sprzętowej w procesie budowlanym
4 Sporządza zapotrzebowania i rozliczenia materiałowe
5 Dobiera materiały, narzędzia, sprzęt i urządzenia potrzebne do wykonania poszczególnych robót budowlanych
6 Organizuje poszczególne stanowiska robocze
7 Sporządza harmonogramy robót, harmonogramy pracy sprzętu i projekty organizacji robót
8 Organizuje zespoły robocze do wykonania poszczególnych robót
9 Określa i stosuje zasady magazynowania i składowania materiałów, narzędzi i sprzętu
10 Określa i stosuje zasady stosowania i doboru odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej odpowiednich dla poszczególnych rodzajów robót budowlanych
11 Stosuje przepisy prawa budowlanego i prawa pracy
12 Wskazuje i stosuje zasady udzielania pomocy przedlekarskiej

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie i zagospodarowanie placu budowy
Lp. umiejętności
1 Określa i stosuje zasady organizacji placu budowy i zaplecza socjalnego
2 Określa i stosuje zasady likwidacji placu budowy
3 Określa i stosuje zasady transportu na placu budowy
4 Określa i stosuje zasady magazynowania i składowania materiałów i wyrobów na placu budowy
5 Stosuje przepisy bhp, ppoż. i ochrony środowiska związane z organizacją placu budowy

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizowanie pracy wytwórni półfabrykatów budowlanych zlokalizowanej na terenie budowy
Lp. umiejętności
1 Określa i stosuje zasady organizacji wytwórni
2 Określa i stosuje zasady prefabrykacji elementów budowlanych
3 Określa i stosuje zasady prowadzenia produkcji prefabrykatów
4 Korzysta z maszyn, urządzeń i sprzętu oraz środków transportowych
5 Stosuje przepisy bhp, ppoż. i ochrony środowiska

Zadanie zawodowe: B-4:
Organizowanie pracy podwykonawców na budowie
Lp. umiejętności
1 Koordynuje różnego rodzaju roboty
2 Sporządza harmonogramy robót z uwzględnieniem wymagań i możliwości podwykonawców
3 Wykonuje rozliczenia z podwykonawcami

Zadanie zawodowe: B-5:
Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych
Lp. umiejętności
1 Sporządza dokumenty związane z utrzymaniem obiektu
2 Ustala koszty eksploatacji obiektu, dokonuje rozdziału kosztów na poszczególnych użytkowników i sporządza rozliczenia
3 Planuje i organizuje roboty remontowe
4 Sporządza dokumenty związane rozpoczęciem, prowadzeniem i odbiorem robót remontowych i rozbiórkowych
5 Prowadzi książkę obiektu
6 Planuje, organizuje i dokumentuje roboty rozbiórkowe
7 Kalkuluje roboty remontowe i rozbiórkowe
8 Sporządza umowy na roboty remontowe i rozbiórkowe

Zadanie zawodowe: C-1:
Kierowanie robotami budowlanymi z uwzględnieniem przepisów bhp, p.poż.i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Określa zakres robót dla poszczególnych zespołów roboczych
2 Określa i stosuje zasady współpracy poszczególnych uczestników procesu budowlanego
3 Określa i stosuje zasady współpracy z organami nadzoru budowlanego
4 Kieruje pracą zespołu roboczego
5 Określa i stosuje zasady organizacji przetargów i uczestniczy w nich
6 Sporządza umowy na roboty budowlane

Zadanie zawodowe: C-2:
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Lp. umiejętności
1 Określa i stosuje zasady prowadzenia działalności gospodarczej
2 Sporządza dokumenty związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej
3 Sporządza dokumenty związane z prowadzoną działalnością: gospodarczą dokumenty rozliczeniowe, związane z zatrudnieniem pracowników, ubezpieczeniowe itp.
4 Sporządza oferty i dokumentację przetargową

Zadanie zawodowe: D-1:
Kontrolowanie jakości oraz ocena przydatności do zastosowania materiałów budowlanych
Lp. umiejętności
1 Określa cechy fizyczne i techniczne materiałów budowlanych
2 Określa zastosowanie poszczególnych materiałów budowlanych z uwzględnieniem ich cech technicznych
3 Określa przydatność do zastosowania materiałów budowlanych na podstawie badań doraźnych i laboratoryjnych oraz atestów i świadectw dopuszczenia do stosowania
4 Wskazuje i stosuje zasady doraźnych badań materiałów budowlanych
5 Określa i stosuje zasady wykonywania kontrolnych badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów budowlanych oraz interpretuje wyniki tych badań
6 Korzysta z norm, instrukcji i poradników dotyczących badań doraźnych oraz laboratoryjnych materiałów budowlanych

Zadanie zawodowe: D-2:
Nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania robót budowlanych
Lp. umiejętności
1 Określa wymagania stawiane obiektom budowlanych w zakresie bezpieczeństwa, jakości i estetyki wykonania
2 Określa rolę i zadania poszczególnych ogniw nadzoru budowlanego
3 Określa i stosuje zasady odbioru robót budowlanych
4 Określa zasady kontroli wykonania i stanu zachowania obiektów i elementów budowlanych
5 Określa i stosuje zasady zabezpieczania poszczególnych faz realizacji robót budowlanych


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Wyobraźnia przestrzenna
2 Spostrzegawczość
3 Zdolność koncentracji uwagi
4 Podzielność uwagi
5 Zdolności manualne
6 Uzdolnienia techniczne
Cechy osobowości
1 Umiejętność współpracy i współdziałania
2 Umiejętność kierowania grupą
3 Zrównoważenie emocjonalne
4 Operatywność
5 Odporność na stres, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych
6 Wytrwałość
7 Cierpliwość
8 Sumienność
9 Odpowiedzialność
10 Dokładność
11 Samokontrola
Sprawności sensomotoryczne
1 Ostrość wzroku
2 Zmysł równowagi
3 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
4 Szybki refleks
5 Zręczność rąk
6 Brak lęku przed wysokością