Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Monter konstrukcji budowlanych

Kod zawodu: 712903

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Przygotowywanie elementów konstrukcji stalowej do montażu
A-2 Łączenie elementów konstrukcji za pomocą nitowania, skręcania lub spawania
A-3 Zabezpieczanie antykorozyjne konstrukcji stalowych
A-4 Wykonywanie montażu konstrukcji stalowych z elementów prefabrykowanych zgodnie z rysunkami roboczymi
A-5 Demontowanie, konserwowanie, naprawianie i modernizowanie konstrukcji stalowych
A-6 Przygotowywanie prefabrykowanych elementów żelbetowych do montażu
A-7 Wykonywanie złączy prefabrykatów żelbetowych
A-8 Wykonywanie montażu konstrukcji żelbetowych zgodnie z dokumentacją
A-9 Wykonywanie prostych robót murarskich, ciesielskich, betoniarskich i zbrojarskich związanych z montowaniem prefabrykatów żelbetowych
A-10 Wykonywanie rusztowań do robót budowlanych
A-11 Konserwowanie i naprawianie konstrukcji żelbetowych
A-12 Demontowanie prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych
A-13 Wykonywanie ręcznej obróbki drewna
A-14 Wykonywanie mechanicznej obróbki drewna
A-15 Wykonywanie złączy i połączeń elementów drewnianych
A-16 Montowanie elementów konstrukcji drewnianej
A-17 Wzmacnianie i demontowanie konstrukcji drewnianych
A-18 Zabezpieczanie drewna przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi
A-19 Posługiwanie się dokumentacją techniczną
A-20 Składowanie i transportowanie materiałów budowlanych
A-21 Rozliczanie robót montażowych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie montażu konstrukcji zgodnie z dokumentacją
B-2 Organizowanie stanowiska pracy przy montażu konstrukcji budowlanych zgodnie z zasadami bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Podejmowanie współpracy w brygadzie montażowej podczas montażu obiektów
C-2 Stosowanie procedur związanych z zatrudnieniem się w zakładzie pracy oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej jako monter konstrukcji budowlanych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakości elementów przeznaczonych do montażu
D-2 Kontrolowanie jakości montażu
D-3 Nadzorowanie pracy podległych pracowników

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Przygotowywanie elementów konstrukcji stalowej do montażu
Lp. umiejętności
1 Prostuje zdeformowane elementy konstrukcji
2 Trasuje elementy konstrukcji
3 Przecina wyroby hutnicze przy pomocy narzędzi ręcznych i mechanicznych
4 Wierci (rozwierca) otwory na śruby i nity
5 Przygotowuje brzegi elementów do spawania

Zadanie zawodowe: A-2:
Łączenie elementów konstrukcji za pomocą nitowania, skręcania lub spawania
Lp. umiejętności
1 Posługuje się rysunkami warsztatowymi do wykonania połączeń
2 Łączy słup stalowy z fundamentem
3 Łączy słup stalowy z podciągiem
4 Łączy belkę stalową ze słupem
5 Wykonuje styki słupów o jednakowych i różnych przekrojach
6 Wykonuje styki belek stalowych
7 Wykonuje styki słupów i belek z krzyżulcami
8 Łączy wstępnie blachy zworami i uchwytami montażowymi
9 Reguluje elementy konstrukcji w stykach montażowych

Zadanie zawodowe: A-3:
Zabezpieczanie antykorozyjne konstrukcji stalowych
Lp. umiejętności
1 Czyści narzędziami ręcznymi elementy konstrukcji stalowych
2 Czyści elementy konstrukcji stalowych poprzez piaskowanie lub śrutowanie
3 Nakłada powłoki malarsko lakiernicze za pomącą pędzla
4 Nakłada powłoki malarsko lakiernicze przy pomocy urządzeń mechanicznych
5 Nakłada powłoki metaliczne poprzez natryskiwanie
6 Nakłada powłoki metaliczne poprzez zanurzanie

Zadanie zawodowe: A-4:
Wykonywanie montażu konstrukcji stalowych z elementów prefabrykowanych zgodnie z rysunkami roboczymi
Lp. umiejętności
1 Montuje elementy hal stalowych
2 Wykonuje montaż elementów budynków wielokondygnacyjnych o konstrukcji stalowej
3 Montuje zbiorniki stalowe
4 Montuje kominy stalowe
5 Montuje wieże i maszty stalowe

Zadanie zawodowe: A-5:
Demontowanie, konserwowanie, naprawianie i modernizowanie konstrukcji stalowych
Lp. umiejętności
1 Określa rodzaj i wielkość uszkodzeń konstrukcji metalowych
2 Ocenia zakres demontażu uszkodzonej konstrukcji
3 Demontuje uszkodzoną konstrukcję
4 Wykonuje prace naprawcze i konserwacyjne konstrukcji metalowych

Zadanie zawodowe: A-6:
Przygotowywanie prefabrykowanych elementów żelbetowych do montażu
Lp. umiejętności
1 Wytycza osie i krawędzie wbudowania prefabrykatów
2 Ustala poziom śrub rektyfikacyjnych oraz podkładek stalowych
3 Oczyszcza miejsce wbudowania elementów
4 Układa zaprawę w miejscu wbudowania

Zadanie zawodowe: A-7:
Wykonywanie złączy prefabrykatów żelbetowych
Lp. umiejętności
1 Wykonuje styki suche prefabrykatów
2 Wykonuje złącza spawane poprzez bezpośrednie lub pośrednie zespawanie elementów
3 Wykonuje złącza na śruby prefabrykatów żelbetowych
4 Wykonuje złącza z metalowym lub żelbetowym trzpieniem łączącym
5 Wykonuje złącza z wiązaniem lub zespawaniem wystającego zbrojenia

Zadanie zawodowe: A-8:
Wykonywanie montażu konstrukcji żelbetowych zgodnie z dokumentacją
Lp. umiejętności
1 Montuje budynki halowe o konstrukcji żelbetowej
2 Montuje budynki z żelbetu o konstrukcji szkieletowej
3 Wykonuje montaż budynków w technologii wielkoblokowej i wielkopłytowej
4 Montuje zbiorniki i silosy żelbetowe
5 Montuje ściany oporowe żelbetowe
6 Montuje słupy elektroenergetyczne żelbetowe

Zadanie zawodowe: A-9:
Wykonywanie prostych robót murarskich, ciesielskich, betoniarskich i zbrojarskich związanych z montowaniem prefabrykatów żelbetowych
Lp. umiejętności
1 Muruje proste odcinki ścian z bloczków, pustaków i cegły
2 Osadza i mocuje ościeżnice okienne i drzwiowe
3 Osadza podokienniki
4 Montuje i osadza balustrady
5 Wykonuje proste deskowania ścian
6 Przygotowuje mieszankę betonową oraz zaprawę według zadanej receptury
7 Układa mieszankę betonową w deskowaniu
8 Zagęszcza mieszankę betonową
9 Pielęgnuje beton
10 Montuje szkielety zbrojeniowe prostych konstrukcji

Zadanie zawodowe: A-10:
Wykonywanie rusztowań do robót budowlanych
Lp. umiejętności
1 Montuje rusztowania gniazdowe
2 Montuje rusztowania wspornikowe
3 Montuje rusztowania wiszące
4 Montuje rusztowania rurowe
5 Stosuje zabezpieczenia do pracy na wysokości
6 Demontuje rusztowania

Zadanie zawodowe: A-11:
Konserwowanie i naprawianie konstrukcji żelbetowych
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje uszkodzenia konstrukcji żelbetowych
2 Dobiera odpowiednie sposoby i środki ochrony konstrukcji przed korozją
3 Naprawia prefabrykaty uszkodzone przez rysy i pęknięcia
4 Naprawia złącza prefabrykatów
5 Wzmacnia żelbetowe elementy konstrukcyjne
6 Naprawia elementy żelbetowe uszkodzone przez działanie grzybów i pleśni

Zadanie zawodowe: A-12:
Demontowanie prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych
Lp. umiejętności
1 Demontuje wyposażenie wewnętrzne budynku
2 Wykonuje rozbiórkę okien i drzwi
3 Demontuje ścianki działowe
4 Demontuje elementy konstrukcyjne budynku
5 Demontuje elementy przestrzenne

Zadanie zawodowe: A-13:
Wykonywanie ręcznej obróbki drewna
Lp. umiejętności
1 Obrabia drewno siekierą i toporem
2 Piłuje drewno piłami ręcznymi
3 Obrabia drewno ręcznymi strugami
4 Wykonuje dłutowanie drewna dłutami ręcznymi
5 Wierci drewno wiertarkami i świdrami ręcznymi

Zadanie zawodowe: A-14:
Wykonywanie mechanicznej obróbki drewna
Lp. umiejętności
1 Piłuje drewno na pilarkach mechanicznych
2 Wierci otwory wiertarkami mechanicznymi
3 Wykonuje dłutowanie dłutarkami mechanicznymi
4 Wyrównuje płaszczyzny elementów drewnianych strugarkami i szlifierkami mechanicznymi
5 Frezuje drewno na frezarkach jedno i wielowrzecionowych

Zadanie zawodowe: A-15:
Wykonywanie złączy i połączeń elementów drewnianych
Lp. umiejętności
1 Wykonuje połączenia wrębowe
2 Łączy elementy drewniane łącznikami punktowymi (gwoździami, śrubami, wkrętami, zszywkami)
3 Łączy elementy drewniane na wkładki wpuszczane i wciskane
4 Wykonuje złącza nakładkowe i siodłowe
5 Wykonuje złącza klejone

Zadanie zawodowe: A-16:
Montowanie elementów konstrukcji drewnianej
Lp. umiejętności
1 Montuje drewniane elementy ścienne
2 Wykonuje montaż drewnianych konstrukcji dachowych
3 Montuje stropy i stropodachy z drewnianych elementów
4 Wykonuje montaż drewnianych konstrukcji dachowych

Zadanie zawodowe: A-17:
Wzmacnianie i demontowanie konstrukcji drewnianych
Lp. umiejętności
1 Określa rodzaj i wielkość uszkodzeń konstrukcji drewnianej
2 Ocenia zakres demontażu uszkodzonej konstrukcji
3 Demontuje drewniane elementy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne
4 Wzmacnia elementy konstrukcyjne ścian, dachów, stropów i stropodachów z drewna

Zadanie zawodowe: A-18:
Zabezpieczanie drewna przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi
Lp. umiejętności
1 Dobiera odpowiedni sposób zabezpieczenia
2 Zabezpiecza drewno przed owadami i zagrzybieniem
3 Zabezpiecza drewno przed uderzeniami mechanicznymi
4 Zwiększa odporność drewna na działanie ognia

Zadanie zawodowe: A-19:
Posługiwanie się dokumentacją techniczną
Lp. umiejętności
1 Czyta rysunki i rzuty zawarte w dokumentacji technicznej
2 Korzysta z informacji zawartych w opisie technicznym
3 Wykonuje przedmiary robót
4 Przeprowadza pomiary i wykonuje rysunki inwentaryzacyjne
5 Szkicuje fragmenty wykonywanych elementów i obiektów

Zadanie zawodowe: A-20:
Składowanie i transportowanie materiałów budowlanych
Lp. umiejętności
1 Składuje i magazynuje materiały budowlane
2 Transportuje materiały ręcznie i mechanicznie
3 Czyści i konserwuje środki transportu materiałów

Zadanie zawodowe: A-21:
Rozliczanie robót montażowych
Lp. umiejętności
1 Zawiera umowę w wyniku negocjacji oraz w wyniku przetargu na wykonywanie robót montażowych
2 Sporządza fakturę za wykonane roboty montażowe
3 Posługuje się dokumentacją, katalogami i normami w zakresie rozliczeń
4 Posługuje się komputerem przy rozliczaniu robót

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie montażu konstrukcji zgodnie z dokumentacją
Lp. umiejętności
1 Ustala zakres robót montażowych
2 Ustala kolejność montowania poszczególnych elementów oraz czynności montażowych
3 Sporządza wykaz niezbędnych surowców, materiałów, sprzętu i narzędzi
4 Ustala odpowiednią metodę montażu
5 Wykonuje niezbędne obliczenia, rysunki lub szkice pomocnicze

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie stanowiska pracy przy montażu konstrukcji budowlanych zgodnie z zasadami bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Gromadzi i rozmieszcza na stanowisku pracy materiały, narzędzia, urządzenia i sprzęt, zgodnie z zasadami bhp oraz ochrony przeciwpożarowej
2 Utrzymuje ład i porządek na stanowisku pracy
3 Sprawdza stan techniczny maszyn, urządzeń i sprzętu
4 Dobiera odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej
5 Stosuje zasady bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
6 Stosuje zasady prowadzenia robót w okresie zimowym

Zadanie zawodowe: C-1:
Podejmowanie współpracy w brygadzie montażowej podczas montażu obiektów
Lp. umiejętności
1 Stosuje zasady pracy w zespole
2 Podporządkowuje się poleceniom przełożonym
3 Interpretuje prawa i obowiązki pracodawcy
4 Podejmuje decyzje związane z pracą w brygadzie montażowej

Zadanie zawodowe: C-2:
Stosowanie procedur związanych z zatrudnieniem się w zakładzie pracy oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej jako monter konstrukcji budowlanych
Lp. umiejętności
1 Czyta dokumenty regulujące zatrudnienie oraz działalność gospodarczą
2 Identyfikuje i analizuje informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy
3 Analizuje informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem działalności gospodarczej
4 Sporządza dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz z podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocenianie jakości elementów przeznaczonych do montażu
Lp. umiejętności
1 Sprawdza prawidłowość oznaczenia elementów według symboli katalogowych
2 Sprawdza wymiary elementów
3 Sprawdza wichrowatość krawędzi i falistość ich powierzchni
4 Sprawdza stan faktury wykonywanej fabrycznie

Zadanie zawodowe: D-2:
Kontrolowanie jakości montażu
Lp. umiejętności
1 Kontroluje wykonanie stanu zerowego
2 Kontroluje jakość wbudowania prefabrykatów
3 Kontroluje wykonanie złączy
4 Kontroluje wykonanie stanu surowego budynku

Zadanie zawodowe: D-3:
Nadzorowanie pracy podległych pracowników
Lp. umiejętności
1 Dokonuje okresowych ocen pracy i postaw podległych pracowników
2 Prowadzi ewidencję osiągnięć i niedociągnięć w pracy nadzorowanych pracowników
3 Dba o poziom kwalifikacji podległego zespołu


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Podzielność uwagi
2 Zdolność koncentracji uwagi
3 Wyobraźnia przestrzenna
4 Uzdolnienia techniczne
Cechy osobowości
1 Odwaga
2 Dokładność
3 Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą
4 Wytrzymałość na długotrwały wysiłek
5 Umiejętność współdziałania
6 Umiejętność pracy w warunkach monotonnych
Sprawności sensomotoryczne
1 Czucie dotykowe
2 Ostrość wzroku
3 Zmysł równowagi
4 Szybki refleks
5 Zręczność rąk
6 Brak lęku przed wysokością
7 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
8 Czucie dotykowe
9 Ostrość słuchu
10 Widzenie stereoskopowe
11 Rozróżnianie barw