Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Mechatronika
Obszar zawodowy: Technik mechatronik

Kod zawodu: 311403

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-2 Dobieranie materiałów i ośrodków roboczych do urządzeń i układów mechatronicznych
A-3 Projektowanie podstawowych procesów technologicznych
A-4 Obróbka mechaniczna detalu na obrabiarce CNC
A-6 Instalowanie elementów i układów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych
A-7 Instalowanie i testowanie sprzętu i oprogramowania informatycznego (hardware i software)
A-8 Pomiar wielkości elektrycznych i nieelektrycznych w urządzeniach i układach mechatronicznych
A-10 Badanie funkcji i nastawianie parametrów w urządzeniach i systemach mechatronicznych
A-11 Programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
A-12 Uruchamianie , obsługa i dozór urządzeń i systemów mechatronicznych
A-13 Prowadzenie diagnostyki zapobiegawczej, wyszukiwanie błędów, usuwanie awarii w urządzeniach i systemach mechatronicznych
A-14 Naprawianie podstawowych elementów, zespołów, modułów urządzeń i układów mechatronicznych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, bhp, przeciw pożarowej, ochrony środowiska pracy
B-2 Organizowanie i nadzorowanie przebiegu prac montażowych i demontażowych układów i systemów mechatronicznych podległych pracowników
B-3 Planowanie zakupu części i elementów potrzebnych w pracach naprawczych i montażowych urządzeń i układów mechatronicznych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Prowadzenie dokumentacji planistycznej, ewidencyjnej, sprawozdawczej i innej związanej z wykonywaną pracą
C-2 Współpraca z przełożonymi, specjalistami i członkami grupy podczas realizacji obowiązków zawodowych
C-3 Organizowanie zaopatrzenia , zbytu i współpraca z przedstawicielami odpowiednich branż
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Przeprowadzanie kontroli jakości wyrobów, procesów i usług nadzorowanych przez siebie
D-2 Prowadzenie samokontroli wg przyjętych w zakładzie pracy kryteriów i metodologii

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-2:
Dobieranie materiałów i ośrodków roboczych do urządzeń i układów mechatronicznych
Lp. umiejętności
1 Określa właściwości i bada wytrzymałość materiałów
2 Bada właściwości przewodników, półprzewodników, izolatorów
3 Bada właściwości metali , stopów, tworzyw sztucznych
4 Określa właściwości i bada płyny robocze stosowane w układach pneumatycznych i hydraulicznych
5 Określa kryteria doboru materiałów i ośrodków roboczych
6 Dobiera materiały zgodnie z przyjętymi kryteriami

Zadanie zawodowe: A-3:
Projektowanie podstawowych procesów technologicznych
Lp. umiejętności
1 Dobiera metody wytwarzania części maszyn (metody ubytkowe, przyrostowe , hybrydowe)
2 Dobiera różne urządzenia i maszyny stosowane przy procesach technologicznych
3 Dobiera technologię wykonania poszczególnych części maszyn
4 Dobiera narzędzia do procesu technologicznego
5 Projektuje technologię wykonania prostego detalu na obrabiarce sterowanej numerycznie

Zadanie zawodowe: A-4:
Obróbka mechaniczna detalu na obrabiarce CNC
Lp. umiejętności
1 Dobiera narzędzia do obróbki skrawaniem
2 Obsługuje obrabiarki sterowane numerycznie
3 Ustawia parametry robocze CNC
4 Wykonuje detal na obrabiarce CNC

Zadanie zawodowe: A-6:
Instalowanie elementów i układów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia , określa funkcję, działanie i parametry elementów i układów elektrycznych i elektronicznych
2 Rozróżnia , określa funkcję, działanie i parametry elementów i układów pneumatycznych
3 Rozróżnia ,określa funkcję, działanie i parametry elementów i układów hydraulicznych
4 Dobiera elementy elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne z katalogów zgodnie z parametrami i symbolami podanymi na schematach
5 Instaluje i oznacza elementy i układy elektryczne
6 Instaluje i oznacza elementy i układy pneumatyczne
7 Instaluje i oznacza elementy i układy hydrauliczne

Zadanie zawodowe: A-7:
Instalowanie i testowanie sprzętu i oprogramowania informatycznego (hardware i software)
Lp. umiejętności
1 Posługuje się komputerem i oprogramowaniem
2 Rozróżnia funkcje i dobiera poszczególne moduły PC( pamięci RAM, zewnętrznych nośników pamięci, kart muzycznych, pomiarowych, graficznych, modemów, itd..)
3 Konfiguruje podstawowe ustawienia hardware
4 Instaluje software
5 Testuje zainstalowany system informatyczny
6 Konfiguruje sieci LAN, WAN
7 Rozpoznaje i dobiera urządzenia hardware niezbędne do konfiguracji sieci

Zadanie zawodowe: A-8:
Pomiar wielkości elektrycznych i nieelektrycznych w urządzeniach i układach mechatronicznych
Lp. umiejętności
1 Dobiera metodę pomiarową dla danej wielkości fizycznej i warunków pomiarowych
2 Dobiera narzędzia i aparaturę pomiarową ze względu na rodzaj wielkości fizycznej, , zakres zmian wielkości mierzonej , wymaganą dokładność pomiaru
3 Wykonuje pomiar i interpretuje wyniki
4 Oceniania dokładności pomiarów
5 Stosuje technikę komputerową do wykonywania pomiarów i interpretacji wyników
6 Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą

Zadanie zawodowe: A-10:
Badanie funkcji i nastawianie parametrów w urządzeniach i systemach mechatronicznych
Lp. umiejętności
1 Oblicza parametry urządzeń i systemów
2 Wykonuje pomiary parametrów urządzeń
3 Sprawdza prawidłowość przepływu informacji i sygnałów w urządzeniach i systemach
4 Nastawia parametry robocze urządzeń i systemów
5 Sprawdza poprawność działania podstawowych zespołów i układów w różnych urządzeniach mechatronicznych
6 Charakteryzuje i sprawdza procesy przetwarzania i przekazywania energii w urządzeniach i systemach mechatronicznych
7 Analizuje prawidłowość działania obwodów elektrycznych
8 Analizuje prawidłowość działania układów pneumatycznych
9 Analizuje prawidłowość działania układów hydraulicznych
10 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji

Zadanie zawodowe: A-11:
Programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją techniczną dotyczącą oprogramowania
2 Tworzy i modyfikuje proste programy operacyjne
3 Posługuje się oprogramowaniem sterującym
4 Programuje maszyny tworzące linie technologiczne oraz centra obróbcze
5 Programuje manipulatory i roboty
6 Testuje oprogramowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
7 Posługuje się dokumentacją techniczną w obcym języku dotyczącą oprogramowania

Zadanie zawodowe: A-12:
Uruchamianie , obsługa i dozór urządzeń i systemów mechatronicznych
Lp. umiejętności
1 Planuje kolejność uruchamiania zespołów, modułów urządzeń i systemów mechatronicznych
2 Sprawdza przygotowanie zabezpieczeń urządzeń i systemów
3 Uruchamia urządzenia i systemy zgodnie z planem
4 Analizuje prawidłowość pracy układów
5 Obsługuje urządzenia mechaniczne zgodnie z dokumentacją techniczną
6 Obsługuje sterowniki (jednostki sterujące) i oprogramowanie zgodnie z dokumentacją techniczną
7 Włącza i wyłącza urządzenia i systemy
8 Sprawuje dozór bezpośredni urządzeń i systemów mechatronicznych
9 Sprawuje dozór urządzeń i systemów poprzez układ wizualizacji

Zadanie zawodowe: A-13:
Prowadzenie diagnostyki zapobiegawczej, wyszukiwanie błędów, usuwanie awarii w urządzeniach i systemach mechatronicznych
Lp. umiejętności
1 Oceniania narażenia eksploatacyjnego
2 Rozróżniana i dobiera podstawowe połączenia. mechaniczne
3 Lokalizuje uszkodzenia w urządzeniach i układach
4 Ocenia skutki awarii i ryzyka związanego z awarią
5 Sporządza protokoły z uszkodzeń i awarii
6 Konserwuje sprzęt i układy mechatroniczne

Zadanie zawodowe: A-14:
Naprawianie podstawowych elementów, zespołów, modułów urządzeń i układów mechatronicznych
Lp. umiejętności
1 Planuje naprawy urządzeń i układów mechatronicznych
2 Dobiera elementy z katalogów, dobiera zamienniki elementów
3 Sprawdza funkcje naprawionych elementów i zespołów
4 Usuwa usterki i ponownie uruchamia układy i systemy
5 Przeprowadza naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
6 Przeprowadza przeglądy techniczne
7 Posługuje się narzędziami i przyrządami serwisowymi
8 Posługuje się dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie własnego stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, bhp, przeciw pożarowej, ochrony środowiska pracy
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy prawa pracy i działa zgodnie z obowiązkami pracowniczymi
2 Posługuje się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi potrzebnymi w miejscu pracy
3 Korzysta ze źródeł wiedzy ekonomicznej w zakresie potrzebnym przy wykonywanej pracy
4 Organizuje pracę na swoim stanowisku pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii
5 Przestrzega zasad bhp, ppż i ochrony środowiska pracy na stanowisku pracy
6 Planuje czas pracy potrzebny na wykonanie powierzonego zadania

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie i nadzorowanie przebiegu prac montażowych i demontażowych układów i systemów mechatronicznych podległych pracowników
Lp. umiejętności
1 Planuje harmonogram prac montażowych i demontażowych układów i systemów mechatronicznych
2 Organizuje stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów bhp, ppż i ochrony środowiska pracy
3 Kieruje i nadzoruje współpracę z osobami odpowiedzialnymi za stan części zapasowych
4 Organizuje i nadzoruje stan narzędzi i sprzętu potrzebnego przy pracach montażowych i demontażowych
5 Nadzoruje i kieruje pracą podległych mu pracowników
6 Dokumentuje przebieg prac montażowych i demontażowych

Zadanie zawodowe: B-3:
Planowanie zakupu części i elementów potrzebnych w pracach naprawczych i montażowych urządzeń i układów mechatronicznych
Lp. umiejętności
1 Ocenia stan zapasów części i elementów potrzebnych przy pracach naprawczych
2 Ocenia stan zapasów części i elementów potrzebnych przy pracach montażowych
3 Ustala harmonogram uzupełniania ilości części zapasowych
4 Ocenia ilość i rodzaj potrzebnych części i elementów posługując się dokumentacją techniczną urządzeń i układów
5 Dokonuje zakupów elementów i części posługując się planem zakupów
6 Organizuje transport zakupionych elementów i części

Zadanie zawodowe: C-1:
Prowadzenie dokumentacji planistycznej, ewidencyjnej, sprawozdawczej i innej związanej z wykonywaną pracą
Lp. umiejętności
1 Prowadzi dokumentację planistyczną zgodną z wykonywaną pracą
2 Prowadzi ewidencję zgodną z wykonywaną pracą
3 Prowadzi dokumentację sprawozdawczą
4 Prowadzi dokumentację z korzystaniem programów komputerowych

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z przełożonymi, specjalistami i członkami grupy podczas realizacji obowiązków zawodowych
Lp. umiejętności
1 Prowadzi rozmowy z przełożonymi, urzędem pracy, współpracownikami dotyczącymi wykonywanej pracy
2 Rozwiązuje konflikty w miejscu pracy
3 Planuje pracę zespołową w celu wykonania powierzonego zadnia
4 Kieruje zespołem podczas wykonania powierzonego zadania
5 Posługuje się obcym językiem w przypadku współpracy z obcokrajowcami
6 Umiejętność postępowania z ludźmi

Zadanie zawodowe: C-3:
Organizowanie zaopatrzenia , zbytu i współpraca z przedstawicielami odpowiednich branż
Lp. umiejętności
1 Kontaktuje się z klientem bezpośrednie
2 Kontaktuje się z klientem z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji
3 Sporządza kalkulację wykonanych usług
4 Reklamuje przedsiębiorstwo i jego usługi
5 Prowadzi badania marketingowe
6 Współpracuje z partnerami z branż zaopatrzenia i zbytu
7 Organizuje zaopatrzenie
8 Umiejętność współdziałania

Zadanie zawodowe: D-1:
Przeprowadzanie kontroli jakości wyrobów, procesów i usług nadzorowanych przez siebie
Lp. umiejętności
1 Opracowuje procedury jakościowe wyrobów, procesów i usług nadzorowanych przez siebie
2 Koordynuje system zarządzania jakością w swoim miejscu pracy
3 Przeprowadza kontrolę jakości wyrobów, procesów i usług wg procedur ISO
4 Posługuje się dokumentacją dotyczącą kontroli jakości w obcym języku

Zadanie zawodowe: D-2:
Prowadzenie samokontroli wg przyjętych w zakładzie pracy kryteriów i metodologii
Lp. umiejętności
1 Przeprowadza samokontrolę urządzeń i układów wg przyjętej metodologii i kryteriów
2 Dokumentuje przeprowadzaną samokontrolę urządzeń i układów


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Rozumowanie logiczne
2 Podzielność uwagi
3 Koncentracja uwagi
4 Uzdolnienia techniczne
5 Matematyczne
6 Wyobraźnia przestrzenna
Cechy osobowości
1 Umiejętność podejmowania trafnych i szybkich decyzji
2 Samodzielność
3 Dokładność
4 Dążenie do rozwoju i wzbogacenia własnej osobowości
5 Opanowanie
6 Umiejętności kierownicze
7 Umiejętność postępowania z ludźmi
8 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
9 Odporność na warunki środowiska pracy
10 Umiejętność pracy w szybkich tempie
11 Samokontrola
13 Cierpliwość
14 Wytrwałość
15 Zamiłowanie do dokładnej pracy
16 Komunikatywność
17 Kreatywność
18 Umiejętność współdziałania
19 Zdolność działania w stresie
20 Zrównoważenie
21 Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą
22 Odporność emocjonalna
23 Odpowiedzialność
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobra koordynacja ruchowa
2 Dobra koordynacja słuchowa
3 Spostrzegawczość
4 Dobra koordynacja wzrokowo-słuchowa
5 Dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa
6 Ostrość wzroku
7 Rozróżnia barwy
9 Zręczność rąk
10 Czucie dotykowe
11 Zręczność palców