Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Malarz budowlany

Kod zawodu: 714101

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Posługiwanie się dokumentacją budowlaną i wytycznymi dotyczącymi wykonywania robót malarskich
A-2 Przygotowanie starych i nowych podłoży pod malowanie (naprawa, oczyszczenie, usunięcie starej powłoki malarskiej oraz gruntowanie podłoża)
A-3 Przygotowanie stolarki budowlanej do malowania (szpachlowanie, szlifowanie, gruntowanie) oraz malowanie stolarki i malowanie brudników na drzwiach
A-4 Malowanie farbą antykorozyjną elementów metalowych oraz malowanie farbą olejną lub lakierowanie elementów metalowych, oszklonych świetlików i okien stalowych
A-5 Malowanie tynków wewnętrznych farbami klejowymi lub emulsyjnymi w kolorach jasnych, półpełnych i pełnych oraz malowanie farbą olejną ścian i cokołów
A-6 Tapetowanie
A-7 Malowanie liter i napisów, deseni, pasków wielobarwnych i obramowań
A-8 Wykonywanie prac malarskich w procesie produkcji stolarki budowlanej lub wykonywanie prac malarskich w wytwórniach stalowych konstrukcji budowlanych
A-9 Malowanie elewacji budynków
A-10 Malowanie dachów
B Zadania organizacyjne
B-1 Ustalanie zakresu i czasu trwania robót malarskich
B-2 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z przepisami bhp, ppoż., ergonomii, i ochrony środowiska
B-3 Organizowanie transportu materiałów malarskich lub tapeciarskich po placu budowy i stanowiska ich składowania
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Zabezpieczanie materiałów i sprzętu do realizacji robót malarskich lub tapeciarskich
C-2 Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług malarskich (samozatrudnienie pracownika)
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakości wykonanych przez siebie robót malarskich lub tapeciarskich
D-2 Dokonywanie odbioru robót wykonanych przez podległych mu pracowników

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Posługiwanie się dokumentacją budowlaną i wytycznymi dotyczącymi wykonywania robót malarskich
Lp. umiejętności
1 Dobiera dokumentację potrzebną do wykonania robót malarskich
2 Określa miejsce pracy i zakres robót
3 Dobiera sposób wykończenia powierzchni elementów budowlanych
4 Korzysta z instrukcji, atestów i świadectw ITB
5 Czyta opis techniczny przed przystąpieniem do robót malarskich
6 Czyta i analizuje projekt architektoniczny dotyczący wykonywanych prac
7 Czyta rysunki robocze odnoszące się do zakresu planowanych prac

Zadanie zawodowe: A-2:
Przygotowanie starych i nowych podłoży pod malowanie (naprawa, oczyszczenie, usunięcie starej powłoki malarskiej oraz gruntowanie podłoża)
Lp. umiejętności
1 Usuwa stare powłoki malarskie lub tapety
2 Dobiera narzędzia do usunięcia starych powłok malarskich lub tapet
3 Przeciera powierzchnię nowego tynku
4 Odkurza podłoże
5 Wyszukuje pęknięcia i uszkodzenia na powierzchni
6 Dobiera materiały do reperacji pęknięć
7 Dokonuje naprawy w miejscach pęknięć
8 Dobiera odpowiednią szpachlę
9 Dobiera narzędzia do szpachlowania
10 Szpachluje miejsca rys i pęknięć
11 Dociera wyszpachlowaną powierzchnię
12 Przygotowuje gruntownik w zależności od rodzaju podłoża i farby przeznaczonej do malowania
13 Gruntuje podłoże w razie potrzeby
14 Konserwuje narzędzia po zakończeniu pracy

Zadanie zawodowe: A-3:
Przygotowanie stolarki budowlanej do malowania (szpachlowanie, szlifowanie, gruntowanie) oraz malowanie stolarki i malowanie brudników na drzwiach
Lp. umiejętności
1 Czyści stolarkę, naprawia uszkodzenia
2 Szlifuje stolarkę
3 Gruntuje stolarkę
4 Maluje stolarkę
5 Wyznacza miejsce przeznaczone do pomalowania brudników
6 Czyści i konserwuje narzędzia po zakończeniu malowania

Zadanie zawodowe: A-4:
Malowanie farbą antykorozyjną elementów metalowych oraz malowanie farbą olejną lub lakierowanie elementów metalowych, oszklonych świetlików i okien stalowych
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje powierzchnię elementu do malowania (czyści, odkurza)
2 Dobiera farbę antykorozyjną
3 Dobiera farbę olejną lub lakier
4 Dobiera narzędzia i sprzęt
5 Wykonuje malowanie
6 Czyści i konserwuje narzędzia i sprzęt malarski

Zadanie zawodowe: A-5:
Malowanie tynków wewnętrznych farbami klejowymi lub emulsyjnymi w kolorach jasnych, półpełnych i pełnych oraz malowanie farbą olejną ścian i cokołów
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje powierzchnię elementu do malowania (czyści, odkurza gruntuje)
2 Dobiera farbę klejową, emulsyjną lub olejną do malowania tynków
3 Dobiera narzędzia i sprzęt do malowania
4 Wykonuje malowanie zgodnie z technologią malarską

Zadanie zawodowe: A-6:
Tapetowanie
Lp. umiejętności
1 Dobiera narzędzia i sprzęt do cięcia, smarowania i dociskania tapety
2 Dobiera narzędzia do przygotowania podłoża
3 Przygotowuje podłoże (czyści z kurzu, naprawia, gruntuje)
4 Rozmierza i przycina tapetę na żądany wymiar
5 Wyznacza miejsce ułożenia tapety na podłożu
6 Smaruje klejem lewe strony tapety
7 Przykleja bryty do podłoża
8 Dociska tapetę do podłoża

Zadanie zawodowe: A-7:
Malowanie liter i napisów, deseni, pasków wielobarwnych i obramowań
Lp. umiejętności
1 Wyznacza miejsca liter i napisów
2 Starannie odwzorowuje kształty liter
3 Wyznacza miejsce, kolorystykę i kształt deseni i pasków
4 Czyści i konserwuje narzędzia i sprzęt malarski po zakończeniu pracy

Zadanie zawodowe: A-8:
Wykonywanie prac malarskich w procesie produkcji stolarki budowlanej lub wykonywanie prac malarskich w wytwórniach stalowych konstrukcji budowlanych
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje elementy stolarki lub ślusarki do malowania
2 Dobiera farbę do malowania stolarki lub ślusarki
3 Wykonuje malowanie

Zadanie zawodowe: A-9:
Malowanie elewacji budynków
Lp. umiejętności
1 Dobiera i ustawia rusztowania do malowania elewacji
2 Przygotowuje podłoże do malowania elewacji
3 Dobiera narzędzia i sprzęt do robót malarskich elewacyjnych
4 Wykonuje malowanie elewacji
5 Demontuje rusztowania
6 Czyści i konserwuje narzędzia i sprzęt malarski po zakończeniu prac

Zadanie zawodowe: A-10:
Malowanie dachów
Lp. umiejętności
1 Przygotowanie powierzchni dachu do malowania (oczyszczenie, zagruntowanie lub wykonanie napraw)
2 Przygotowanie narzędzi i sprzętu do malowania
3 Wykonanie malowania
4 Oczyszczenie i konserwacja narzędzi i sprzętu po zakończeniu prac

Zadanie zawodowe: B-1:
Ustalanie zakresu i czasu trwania robót malarskich
Lp. umiejętności
1 Czyta rysunki budowlane i korzysta z dokumentacji budowy
2 Sporządza harmonogram robót malarskich
3 Wykonuje obliczenia, rysunki lub szkice pomocnicze niezbędne podczas robót malarskich
4 Podpisuje umowy na wykonywane przez siebie roboty malarskie

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z przepisami bhp, ppoż., ergonomii, i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Organizuje własne stanowisko pracy lub stanowisko pracy zespołowej do wykonywania robót malarskich

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizowanie transportu materiałów malarskich lub tapeciarskich po placu budowy i stanowiska ich składowania
Lp. umiejętności
1 Organizuje transport materiałów malarskich i tapeciarskich po placu budowy zgodnie z zasadami bhp.
2 Organizuje stanowiska magazynowania i składowania gruntowników, rozpuszczalników, farb, lakierów i innych materiałów malarskich i tapeciarskich zgodnie z zasadami bhp i ergonomii
3 Określa zapas materiałów w oparciu o normy zużycia i dokumentację
4 Przestrzega zasady bhp i ppoż. przy składowaniu i magazynowaniu materiałów malarskich

Zadanie zawodowe: C-1:
Zabezpieczanie materiałów i sprzętu do realizacji robót malarskich lub tapeciarskich
Lp. umiejętności
1 Zabezpiecza materiały niezbędne do realizacji robót malarskich lub tapeciarskich
2 Składuje i magazynuje materiały malarskie z zachowaniem przepisów bhp i ppoż.
3 Określa ilość materiałów w oparciu o harmonogram i dokumentację
4 Dobiera środki i określa sposób transportu materiałów malarskich po placu budowy
5 Dobiera i instaluje maszyny i urządzenia niezbędne do realizacji robót malarskich lub tapeciarskich

Zadanie zawodowe: C-2:
Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług malarskich (samozatrudnienie pracownika)
Lp. umiejętności
1 Czyta dokumenty regulujące zatrudnienie oraz działalność gospodarczą
2 Identyfikuje i analizuje informacje dotyczące wymagań pracownika i pracodawcy
3 Określa potrzeby społeczeństwa w zakresie usług (malarskich)
4 Analizuje informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, zatrudnieniem oraz samozatrudnieniem
5 Sporządza dokumenty związane z zatrudnieniem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocenianie jakości wykonanych przez siebie robót malarskich lub tapeciarskich
Lp. umiejętności
1 Ocenia prawidłowość wykonania powłoki malarskiej
2 Określa wykonanie zadania zgodnie z projektem architektonicznym
3 Kontroluje zachowanie techniki, technologii, estetyki wykonania na poszczególnych etapach robót malarskich

Zadanie zawodowe: D-2:
Dokonywanie odbioru robót wykonanych przez podległych mu pracowników
Lp. umiejętności
1 Sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i przepisami dotyczącymi wykonywania i odbioru robót malarskich
2 Sprawdza jakość pomalowanych lub wytapetowanych powierzchni


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Koncentracja uwagi
2 Rozumowanie logiczne
3 Uzdolnienia techniczne
4 Wyobraźnia przestrzenna
5 Wyobraźnia i myślenie twórcze
6 Uzdolnienia plastyczne
Cechy osobowości
1 Odporność na długotrwały wysiłek fizyczny
2 Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą
3 Samokontrola
4 Odpowiedzialność
5 Zamiłowanie do dokładności ładu i porządku
6 Umiejętność pracy w warunkach monotonnych
7 Gotowość do pracy w niekorzystnych warunkach atmosferycznych
8 Dokładność
9 Samodzielność
10 Wytrwałość
11 Cierpliwość
12 Dokładność
13 Umiejętność współdziałania
14 Odpowiedzialność
15 Samokontrola
16 Umiejętność pracy w warunkach monotonnych
17 Gotowość do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych
Sprawności sensomotoryczne
1 Ostrość wzroku
2 Spostrzegawczość
3 Powonienie
4 Rozróżnianie barw
5 Szybki refleks
6 Zmysł równowagi
7 Zręczność kończyn górnych
8 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
9 Brak lęku przed wysokością