Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Tynkarz

Kod zawodu: 713302
Data modyfikacji: 2010-02-18 13:09:51

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Analizowanie rysunków i planów robót tynkarskich w celu ustalenia zakresu i kolejności robót, rodzajów potrzebnych materiałów
A-2 Przygotowywanie podłoży pod wykonanie tynku
A-3 Dobieranie narzędzi, sprzętu i maszyn do robót tynkarskich
A-4 Przygotowywanie zapraw tynkarskich sposobem ręcznym i mechanicznym
A-5 Wykonywanie tynków jednowarstwowych, dwuwarstwowych i trójwarstwowych
A-6 Wykonywanie tynków ciągnionych
A-7 Wykonywanie tynków gipsowych
A-8 Wykonywanie tynków specjalnych, ozdobnych i szlachetnych
A-9 Wykonywanie tynków z zapraw z żywicami syntetycznymi
A-10 Naprawianie tynków
A-11 Montowanie rusztowań do robót tynkarskich
B Zadania organizacyjne
B-1 Ustalanie zakresu i czasu trwania robót tynkarskich
B-2 Przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., prawa pracy i ochrony środowiska oraz udzielanie pomocy przedlekarskiej przy robotach tynkarskich
B-3 Organizowanie stanowiska składowania materiałów budowlanych do robót tynkarskich
B-4 Organizowanie transportu materiałów do robót tynkarskich na placu budowy
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Zabezpieczenie materiałów i sprzętu do realizacji robót tynkarskich oraz pokrewnych
C-2 Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług budowlanych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakości wykonywanych przez siebie robót tynkarskich
D-2 Dokonywanie odbioru robót tynkarskich wykonywanych przez podległych pracowników