Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Tynkarz

Kod zawodu: 713302

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Analizowanie rysunków i planów robót tynkarskich w celu ustalenia zakresu i kolejności robót, rodzajów potrzebnych materiałów
A-2 Przygotowywanie podłoży pod wykonanie tynku
A-3 Dobieranie narzędzi, sprzętu i maszyn do robót tynkarskich
A-4 Przygotowywanie zapraw tynkarskich sposobem ręcznym i mechanicznym
A-5 Wykonywanie tynków jednowarstwowych, dwuwarstwowych i trójwarstwowych
A-6 Wykonywanie tynków ciągnionych
A-7 Wykonywanie tynków gipsowych
A-8 Wykonywanie tynków specjalnych, ozdobnych i szlachetnych
A-9 Wykonywanie tynków z zapraw z żywicami syntetycznymi
A-10 Naprawianie tynków
A-11 Montowanie rusztowań do robót tynkarskich
B Zadania organizacyjne
B-1 Ustalanie zakresu i czasu trwania robót tynkarskich
B-2 Przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., prawa pracy i ochrony środowiska oraz udzielanie pomocy przedlekarskiej przy robotach tynkarskich
B-3 Organizowanie stanowiska składowania materiałów budowlanych do robót tynkarskich
B-4 Organizowanie transportu materiałów do robót tynkarskich na placu budowy
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Zabezpieczenie materiałów i sprzętu do realizacji robót tynkarskich oraz pokrewnych
C-2 Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług budowlanych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakości wykonywanych przez siebie robót tynkarskich
D-2 Dokonywanie odbioru robót tynkarskich wykonywanych przez podległych pracowników

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Analizowanie rysunków i planów robót tynkarskich w celu ustalenia zakresu i kolejności robót, rodzajów potrzebnych materiałów
Lp. umiejętności
1 Dobiera dokumentację potrzebną do wykonania robót tynkarskich
2 Określa miejsce pracy i zakres robót tynkarskich
3 Dobiera sposób wykończenia powierzchni elementów budowlanych
4 Korzysta z instrukcji, atestów i świadectw ITB
5 Czyta opis techniczny dotyczący robót tynkarskich
6 Czyta projekt architektoniczny i konstrukcyjny w zakresie robót tynkarskich
7 Czyta rysunki robocze dotyczące zakresu robót tynkarskich

Zadanie zawodowe: A-2:
Przygotowywanie podłoży pod wykonanie tynku
Lp. umiejętności
1 Zamurowuje różne otwory w ścianach i stropach
2 Sprawdza stan podłoża
3 Przygotowuje podłoża pod wykonanie tynku
4 Zbija stary tynk
5 Mocuje na podłożu w razie potrzeby siatki metalowe lub maty trzcinowe pod tynk

Zadanie zawodowe: A-3:
Dobieranie narzędzi, sprzętu i maszyn do robót tynkarskich
Lp. umiejętności
1 Dobiera narzędzia i sprzęt do robót tynkarskich
2 Posługuje się narzędziami i sprzętem zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami bhp.
3 Czyści i konserwuje narzędzia i sprzęt do robót tynkarskich

Zadanie zawodowe: A-4:
Przygotowywanie zapraw tynkarskich sposobem ręcznym i mechanicznym
Lp. umiejętności
1 Dobiera materiały do wykonywania zapraw
2 Dozuje składniki metodą objętościową, wagową lub objętościowo-wagową
3 Miesza ręcznie lub mechanicznie zaprawy
4 Określa konsystencję i urabialność zapraw
5 Wykonuje zaprawy zgodnie z recepturą roboczą
6 Stosuje zaprawy zgodnie z ich przeznaczeniem

Zadanie zawodowe: A-5:
Wykonywanie tynków jednowarstwowych, dwuwarstwowych i trójwarstwowych
Lp. umiejętności
1 Wyznacza lico powierzchni tynków
2 Wykonuje obrzutkę, narzut i gładź
3 Wykańcza powierzchnie

Zadanie zawodowe: A-6:
Wykonywanie tynków ciągnionych
Lp. umiejętności
1 Wykonuje tynki ciągnione na gzymsach, kolumnach i innych złożonych lub krzywoliniowych powierzchniach
2 Wykonuje bonie
3 Wykonuje tynki ciągnione wykrojem
4 Wykonuje tynki kolumny metodą prowadnic liniowych

Zadanie zawodowe: A-7:
Wykonywanie tynków gipsowych
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje zaprawę do wykonania tynków gipsowych
2 Wykonuje tynki gipsowe
3 Czyści i konserwuje narzędzia i sprzęt po zakończeniu pracy

Zadanie zawodowe: A-8:
Wykonywanie tynków specjalnych, ozdobnych i szlachetnych
Lp. umiejętności
1 Dobiera materiały niezbędne do wykonania tynków specjalnych, ozdobnych i szlachetnych
2 Przygotowuje zaprawę tynkarska
3 Wykonuje tynki specjalne: wodoszczelne, ciepłochronne i zabezpieczające przed promieniowaniem
4 Wykonuje tynki ozdobne: nakrapiane, obrabiane w świeżej zaprawie, obrabiane po związaniu zaprawy, kamieniarskie, itp.
5 Wykonuje tynki szlachetne: zacierane, stiuki, sztukaterie, sztablaturę, itp.

Zadanie zawodowe: A-9:
Wykonywanie tynków z zapraw z żywicami syntetycznymi
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje podłoże do wykonania tynków
2 Przygotowuje zaprawę tynkarską z żywicami syntetycznymi
3 Wykonuje tynk z zapraw z żywicami syntetycznymi na różnych podłożach
4 Konserwuje narzędzia i sprzęt po zakończeniu pracy

Zadanie zawodowe: A-10:
Naprawianie tynków
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje uszkodzenia tynków
2 Dobiera materiały niezbędne do wykonania napraw tynkarskich
3 Przygotowuje zaprawę tynkarską
4 Wykonuje naprawy tynków
5 Konserwuje narzędzia i sprzęt po zakończeniu pracy

Zadanie zawodowe: A-11:
Montowanie rusztowań do robót tynkarskich
Lp. umiejętności
1 Ustawia rusztowania do robót tynkarskich
2 Kontroluje poprawność montażu rusztowań
3 Demontuje rusztowania po wykonaniu robót tynkarskich

Zadanie zawodowe: B-1:
Ustalanie zakresu i czasu trwania robót tynkarskich
Lp. umiejętności
1 Czyta i korzysta z dokumentacji budowy
2 Sporządza harmonogram robót tynkarskich
3 Wykonuje niezbędne obliczenia, rysunki lub szkice pomocnicze do robót tynkarskich
4 Podpisuje umowy na roboty tynkarskie wykonywane przez siebie

Zadanie zawodowe: B-2:
Przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., prawa pracy i ochrony środowiska oraz udzielanie pomocy przedlekarskiej przy robotach tynkarskich
Lp. umiejętności
1 Przestrzega zasad bhp na stanowisku pracy
2 Stosuje przepisy bhp na stanowisku pracy tynkarz
3 Stosuje przepisy bhp na placu budowy
4 Udziela pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
5 Stosuje podręczny sprzęt oraz środki gaśnicze zgodnie z przepisami ppoż.
6 Przestrzega zasad ochrony środowiska naturalnego
7 Stosuje odzież ochronną i środki ochrony osobistej przy robotach tynkarskich
8 Usuwa zagrożenia dla zdrowia i życia współpracowników

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizowanie stanowiska składowania materiałów budowlanych do robót tynkarskich
Lp. umiejętności
1 Organizuje stanowiska składowania spoiw, kruszyw oraz innych materiałów budowlanych
2 Organizuje stanowiska magazynowania materiałów do robót tynkarskich
3 Określa zapas materiałów w oparciu o normy zużycia i dokumentację
4 Przestrzega zasad bhp i ppoż., przy składowaniu i magazynowaniu materiałów budowlanych do robót tynkarskich
5 Czyści i konserwuje środki transportu materiałów

Zadanie zawodowe: B-4:
Organizowanie transportu materiałów do robót tynkarskich na placu budowy
Lp. umiejętności
1 Dobiera środki transportu do robót tynkarskich
2 Transportuje materiały w poziomie i pionie
3 Ustala transport indywidualny lub zespołowy
4 Stosuje sprzęt ręczny i urządzenia mechaniczne do transportu materiałów na placu budowy
5 Przestrzega przepisów bhp w transporcie ręcznym i mechanicznym

Zadanie zawodowe: C-1:
Zabezpieczenie materiałów i sprzętu do realizacji robót tynkarskich oraz pokrewnych
Lp. umiejętności
1 Zabezpiecza materiały niezbędne do realizacji robót tynkarskich
2 Składuje i magazynuje materiały budowlane do robót tynkarskich z zachowaniem przepisów bhp i ppoż.
3 Określa ilość materiałów w oparciu o harmonogram i dokumentację
4 Dobiera środki i określa sposób transportu materiałów do robót tynkarskich
5 Dobiera i instaluje maszyny i urządzenia niezbędne do realizacji określonych robót tynkarskich

Zadanie zawodowe: C-2:
Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług budowlanych
Lp. umiejętności
1 Czyta dokumenty regulujące zatrudnienie oraz działalność gospodarczą
2 Identyfikuje i analizuje informacje dotyczące wymagań pracownika, pracodawcy
3 Określa potrzeby społeczeństwa w zakresie usług
4 Analizuje informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, zatrudnieniem oraz samozatrudnieniem
5 Sporządza dokumenty związane z zatrudnieniem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocenianie jakości wykonywanych przez siebie robót tynkarskich
Lp. umiejętności
1 Stosuje materiały do robót tynkarskich zgodnie z dokumentacją techniczną
2 Ocenia prawidłowość wykonania powierzchni tynku oraz krawędzi i elementów wykończeniowych
3 Ocenia gładkość tynku
4 Kontroluje zachowanie poziomu i pionu robót tynkarskich

Zadanie zawodowe: D-2:
Dokonywanie odbioru robót tynkarskich wykonywanych przez podległych pracowników
Lp. umiejętności
1 Sprawdza przygotowanie podłoży przed przystąpieniem do robót tynkarskich
2 Sprawdza zgodność wykonania tynków z dokumentacją projektową i odpowiednimi przepisami
3 Sprawdza dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków z dokumentacją projektową i odpowiednimi przepisami
4 Sprawdza odchylenia od pionu z projektowanymi wymiarami i dopuszczalnymi odchyłkami


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Wyobraźnia przestrzenna
2 Podzielność uwagi
3 Koncentracja uwagi
4 Uzdolnienia techniczne
Cechy osobowości
1 Wytrwałość i cierpliwość
2 Wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny
3 Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą
4 Samokontrola
5 Odpowiedzialność
6 Samodzielność
7 Umiejętność pracy w warunkach monotonnych
8 Dokładność
9 Zamiłowanie do dokładności ładu i porządku
10 Wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny
11 Umiejętność współdziałania
Sprawności sensomotoryczne
1 Spostrzegawczość
2 Rozróżnianie barw
3 Ostrość wzroku
4 Zmysł równowagi
5 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
6 Zręczność kończyn górnych
7 Szybki refleks