Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Monter izolacji budowalnych

Kod zawodu: 713401
Data modyfikacji: 2010-02-18 15:05:40

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Wykonywanie izolacji wodochronnej w budynku podpiwniczonym na podstawie dokumentacji technicznej
A-2 Docieplanie ścian budynku zgodnie z dokumentacją techniczną
A-3 Montowanie izolacji termicznych na rurociągach i urządzeniach ciepłowniczych zgodnie z dokumentacją techniczną
A-4 Wykonywanie izolacji akustycznych w budynkach mieszkalnych oraz w obiektach użyteczności publicznej o podwyższonych wymaganiach akustycznych na podstawie dokumentacji technicznej
A-5 Wykonywanie izolacji przeciwdrganiowych instalacji budowlanych oraz maszyn i urządzeń przemysłowych zgodnie z dokumentacją techniczną
A-6 Nakładanie powłok antykorozyjnych na powierzchnię metali zgodnie z dokumentacją techniczną
A-7 Demontowanie elementów izolacji zimnochronnych z rurociągów i komór chłodniczych zgodnie z dokumentacją techniczną
A-8 Przeprowadzanie pomiarów i wykonywanie szkiców inwentaryzacyjnych wskazanego obiektu budowlanego
A-9 Zapewnianie bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym na terenie wykonywanych prac montażowych
A-10 Użytkowanie i konserwowanie narzędzi i sprzętu przeznaczonego do ręcznego i mechanicznego wykonania izolacji antykorozyjnych
B Zadania organizacyjne
B-1 Przygotowywanie stanowiska pracy do wykonania izolacji przeciwwilgociowej
B-2 Zorganizowanie stanowiska pracy do zdemontowania izolacji termicznej z przewodów ciepłowniczych
B-3 Przygotowywanie pomieszczeń i składowisk do przechowywania materiałów wrażliwych na działanie wilgoci i innych czynników atmosferycznych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie zespołem monterskim przy transporcie ręcznym długich i ciężkich elementów budowlanych
C-2 Kierowanie przedsiębiorstwem montującym izolacje budowlane
C-3 Współdziałanie w zespole pracowniczym powołanym do wykonania przedmiaru i obmiaru robót związanych z wykonaniem izolacji budowlanych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Dokonywanie rozliczeń materiałowych po wykonaniu izolacji akustycznych i przeciwdrganiowych instalacji budowlanych oraz maszyn i urządzeń przemysłowych
D-2 Obliczanie ilości materiałów potrzebnych do wykonania izolacji termicznej w budynku jednorodzinnym według opracowanej dokumentacji technicznej
D-3 Ocenianie stopnia zagrożenia i ryzyka zawodowego związanego z czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi i niebezpiecznymi w miejscu pracy
D-4 Ocenianie jakości i przydatności materiałów przeznaczonych do zabezpieczenia budynku przed korozją biologiczną i działaniem ognia
D-5 Nadzorowanie pracy podległych pracowników