Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Monter izolacji budowalnych

Kod zawodu: 713401

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Wykonywanie izolacji wodochronnej w budynku podpiwniczonym na podstawie dokumentacji technicznej
A-2 Docieplanie ścian budynku zgodnie z dokumentacją techniczną
A-3 Montowanie izolacji termicznych na rurociągach i urządzeniach ciepłowniczych zgodnie z dokumentacją techniczną
A-4 Wykonywanie izolacji akustycznych w budynkach mieszkalnych oraz w obiektach użyteczności publicznej o podwyższonych wymaganiach akustycznych na podstawie dokumentacji technicznej
A-5 Wykonywanie izolacji przeciwdrganiowych instalacji budowlanych oraz maszyn i urządzeń przemysłowych zgodnie z dokumentacją techniczną
A-6 Nakładanie powłok antykorozyjnych na powierzchnię metali zgodnie z dokumentacją techniczną
A-7 Demontowanie elementów izolacji zimnochronnych z rurociągów i komór chłodniczych zgodnie z dokumentacją techniczną
A-8 Przeprowadzanie pomiarów i wykonywanie szkiców inwentaryzacyjnych wskazanego obiektu budowlanego
A-9 Zapewnianie bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym na terenie wykonywanych prac montażowych
A-10 Użytkowanie i konserwowanie narzędzi i sprzętu przeznaczonego do ręcznego i mechanicznego wykonania izolacji antykorozyjnych
B Zadania organizacyjne
B-1 Przygotowywanie stanowiska pracy do wykonania izolacji przeciwwilgociowej
B-2 Zorganizowanie stanowiska pracy do zdemontowania izolacji termicznej z przewodów ciepłowniczych
B-3 Przygotowywanie pomieszczeń i składowisk do przechowywania materiałów wrażliwych na działanie wilgoci i innych czynników atmosferycznych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie zespołem monterskim przy transporcie ręcznym długich i ciężkich elementów budowlanych
C-2 Kierowanie przedsiębiorstwem montującym izolacje budowlane
C-3 Współdziałanie w zespole pracowniczym powołanym do wykonania przedmiaru i obmiaru robót związanych z wykonaniem izolacji budowlanych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Dokonywanie rozliczeń materiałowych po wykonaniu izolacji akustycznych i przeciwdrganiowych instalacji budowlanych oraz maszyn i urządzeń przemysłowych
D-2 Obliczanie ilości materiałów potrzebnych do wykonania izolacji termicznej w budynku jednorodzinnym według opracowanej dokumentacji technicznej
D-3 Ocenianie stopnia zagrożenia i ryzyka zawodowego związanego z czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi i niebezpiecznymi w miejscu pracy
D-4 Ocenianie jakości i przydatności materiałów przeznaczonych do zabezpieczenia budynku przed korozją biologiczną i działaniem ognia
D-5 Nadzorowanie pracy podległych pracowników

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Wykonywanie izolacji wodochronnej w budynku podpiwniczonym na podstawie dokumentacji technicznej
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją techniczną wykonawczą izolacji wodochronnych
2 Dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania izolacji wodochronnych
3 Przygotowuje stanowisko pracy do wykonania izolacji wodochronnej
4 Gromadzi i rozmieszcza niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania izolacji wodochronnych
5 Wykonuje czynności związane z przygotowaniem podłoża i założeniem izolacji wodochronnych w określonym czasie
6 Porządkuje stanowisko pracy i zagospodarowuje odpady

Zadanie zawodowe: A-2:
Docieplanie ścian budynku zgodnie z dokumentacją techniczną
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją techniczną celem zaplanowania prac dociepleniowych
2 Rozróżnia materiały stosowane przy dociepleniach budynków oraz je charakteryzuje
3 Identyfikuje elementy budynku, wymagające docieplenia
4 Planuje czynności związane z dociepleniem ścian budynku
5 Szkicuje układy płyt izolacyjnych na ścianach docieplanego budynku
6 Przygotowuje i urządza stanowisko pracy do docieplenia budynku
7 Gromadzi niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania zadania
8 Wykonuje rusztowania i je prawidłowo użytkuje
9 Dociepla ściany budynków zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
10 Zagospodarowuje odpady po zakończeniu prac montażowych i odbiorze technicznym izolacji

Zadanie zawodowe: A-3:
Montowanie izolacji termicznych na rurociągach i urządzeniach ciepłowniczych zgodnie z dokumentacją techniczną
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją techniczną celem zaplanowania prac związanych z izolowaniem termicznym rurociągów i urządzeń ciepłowniczych
2 Korzysta z norm, katalogów, poradników i instrukcji w celu wykonania izolacji termicznej rurociągów i urządzeń ciepłowniczych
3 Wyznacza zakres robót związanych z wykonaniem izolacji termicznej rurociągów i urządzeń ciepłowniczych
4 Przygotowuje powierzchnie rurociągów pod izolację termiczną
5 Dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania izolacji termicznej
6 Dobiera odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej do wykonania zadania
7 Przygotowuje stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii
8 Przygotowuje konstrukcje podtrzymujące izolacje termiczne
9 Wykonuje kolejne warstwy izolacji zgodnie z zasadami technologicznymi
10 Stosuje przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska obowiązujące podczas wykonywania izolacji termicznej elementów sieci i urządzeń ciepłowniczych

Zadanie zawodowe: A-4:
Wykonywanie izolacji akustycznych w budynkach mieszkalnych oraz w obiektach użyteczności publicznej o podwyższonych wymaganiach akustycznych na podstawie dokumentacji technicznej
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją techniczną potrzebną do wykonania zadania
2 Rozpoznaje materiały budowlane i izolacyjne oraz określa ich zastosowanie
3 Planuje czynności związane z wykonaniem izolacji akustycznej
4 Dobiera materiały, narzędzia i sprzęt niezbędny do wykonywania izolacji akustycznych
5 Przygotowuje podłoże pod izolacje akustyczne
6 Organizuje stanowisko pracy do wykonania izolacji akustycznych oraz odpowiednio rozmieszcza narzędzia, sprzęt i przyrządy pomiarowe
7 Dobiera i ustawia rusztowania niezbędne do wykonania robót izolacyjnych
8 Wykonuje izolację akustyczną zgodnie z dokumentacją techniczną
9 Stosuje przepisy bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska obowiązujące podczas wykonywania izolacji akustycznych

Zadanie zawodowe: A-5:
Wykonywanie izolacji przeciwdrganiowych instalacji budowlanych oraz maszyn i urządzeń przemysłowych zgodnie z dokumentacją techniczną
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją wykonawczą celem wyznaczenia robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwdrganiowych
2 Korzysta z norm, katalogów, instrukcji potrzebnych do wykonania zadania
3 Rozpoznaje i dobiera materiały niezbędne do wykonania izolacji przeciwdrganiowych instalacji budowlanych oraz maszyn i urządzeń przemysłowych
4 Sprawdza podłoże pod izolacje przeciwdrganiowe i ocenia jego stan techniczny
5 Przygotowuje podłoże pod izolacje przeciwdrganiowe instalacji budowlanych oraz urządzeń przemysłowych
6 Przygotowuje materiały izolacyjne
7 Wykonuje izolacje przciwdrganiowe pod fundamenty kotłów centralnego ogrzewania, hydroforów, wentylatorów, pomp, klimatyzatorów zgodnie z dokumentacją przy zastosowaniu przepisów bhp, ochrony przeciwpo
8 Porządkuje stanowisko pracy po wykonaniu izolacji przeciwdrganiowych i zagospodarowuje odpady

Zadanie zawodowe: A-6:
Nakładanie powłok antykorozyjnych na powierzchnię metali zgodnie z dokumentacją techniczną
Lp. umiejętności
1 Planuje i wyznacza zakres robót na podstawie dokumentacji technicznej
2 Przewiduje skutki postępującej korozji metali
3 Rozpoznaje materiały stosowane w wykonawstwie powłok antykorozyjnych na powierzchniach metali
4 Przygotowuje powierzchnie metalowe pod izolację antykorozyjną
5 Dobiera i przygotowuje materiały do wykonania powłok antykorozyjnych na powierzchniach metali
6 Dobiera odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej do wykonania zadania
7 Organizuje stanowisko pracy do wykonania powłok antykorozyjnych na powierzchni metali
8 Posługuje się narzędziami, sprzętem i przyrządami pomiarowymi
9 Nanosi powłoki izolacyjne na przygotowane podłoże
10 Stosuje przepisy bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadania
11 Konserwuje narzędzia i sprzęt po wykonywanej pracy

Zadanie zawodowe: A-7:
Demontowanie elementów izolacji zimnochronnych z rurociągów i komór chłodniczych zgodnie z dokumentacją techniczną
Lp. umiejętności
1 Określa kolejność czynności związanych z wykonaniem zadania na podstawie dokumentacji technicznej
2 Szacuje ilość materiałów uzyskanych ze zdemontowanej izolacji zimnochronnej
3 Identyfikuje rodzaj czynnika płynącego w rurociągu, na podstawie koloru powierzchni izolowanych rurociągów
4 Przygotowuje stanowisko pracy do demontażu izolacji zimnochronnych
5 Dobiera odpowiednie narzędzia i sprzęt oraz środki ochrony indywidualnej do wykonania zadania
6 Demontuje elementy istniejącej izolacji zimnochronnej z rurociągów i komór chłodniczych
7 Czyści, segreguje i odpowiednio składuje odzyskane materiały izolacyjne
8 Stosuje zasady bhp, przeciwpożarowej, ergonomii i ochrony środowiska
9 Dokonuje kontroli i oceny realizowanego zadania

Zadanie zawodowe: A-8:
Przeprowadzanie pomiarów i wykonywanie szkiców inwentaryzacyjnych wskazanego obiektu budowlanego
Lp. umiejętności
1 Korzysta z różnych źródeł informacji
2 Rozróżnia poszczególne elementy dokumentacji budowlanej
3 Rozróżnia i stosuje oznaczenia graficzne na rysunkach
4 Posługuje się sprzętem pomiarowym
5 Wykonuje szkice inwentaryzacyjne stosując zasady geometrii wykreślnej
6 Wykonuje pomiary i rysunki inwentaryzacyjne stosując zasady bhp i ochrony środowiska
7 Stosuje podziałki oraz oznaczenia graficzne do wykreślania rysunków inwentaryzowanego obiektu
8 Stosuje zasady współpracy w grupie przy wykonywaniu pomiarów i przygotowywaniu szkiców inwentaryzacyjnych
9 Stosuje różne metody i środki do porozumiewania się w zespole
10 Uczestniczy w dyskusji, prezentuje efekty swojej pracy

Zadanie zawodowe: A-9:
Zapewnianie bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym na terenie wykonywanych prac montażowych
Lp. umiejętności

Zadanie zawodowe: A-10:
Użytkowanie i konserwowanie narzędzi i sprzętu przeznaczonego do ręcznego i mechanicznego wykonania izolacji antykorozyjnych
Lp. umiejętności
1 Wydziela miejsce na bezpieczne stanowisko pracy
2 Zabezpiecza stanowisko pracy pod względem bhp oraz właściwie go oznakowuje
3 Szacuje ilość potrzebnego materiału do wykonania prac montażowych
4 Wyznacza miejsce na składowanie materiałów oraz na pas roboczy i transportowy
5 Dba o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego
6 Dobiera narzędzia, sprzęt, odzież roboczą i środki ochrony osobistej potrzebne do wykonania zadania
7 Utrzymuje ład i porządek na stanowisku pracy
8 Egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
9 Rozpoznaje zagrożenia występujące na stanowisku pracy i przeciwdziała im
10 Organizuje i prowadzi prace zabezpieczające pracowników przed wypadkami przy pracy oraz chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy
11 Komunikuje się z przełożonymi i współpracownikami
12 Zna budowę, zasadę działania i przeznaczenie narzędzi i sprzętu do ręcznego i mechanicznego wykonania instalacji antykorozyjnych
13 Korzysta z instrukcji obsługi sprzętu
14 Określa warunki prawidłowej eksploatacji narzędzi i sprzętu
15 Określa czynności związane z prawidłowym użytkowaniem i konserwowaniem narzędzi i sprzętu
16 Dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania izolacji antykorozyjnych
17 Stosuje optymalne warunki prawidłowej eksploatacji narzędzi i sprzętu
18 Właściwie eksploatuje i konserwuje narzędzia i sprzęt
19 Dobiera odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej
20 Stosuje zasady bhp i przeciwpożarowe, ergonomii i ochrony środowiska

Zadanie zawodowe: B-1:
Przygotowywanie stanowiska pracy do wykonania izolacji przeciwwilgociowej
Lp. umiejętności
1 Wybiera i wydziela miejsce na bezpieczne stanowisko pracy
2 Sporządza plan działania przy organizacji stanowiska pracy
3 Przygotowuje wykaz niezbędnych surowców, materiałów, sprzętu kontrolno-pomiarowego i narzędzi
4 Zabezpiecza miejsce pracy pod względem bhp
5 Wyznacza i zabezpiecza pas roboczy i transportowy
6 Gromadzi i rozmieszcza na stanowisku pracy materiały, narzędzia i sprzęt zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
7 Sprawdza stan techniczny maszyn, urządzeń i sprzętu
8 Dobiera odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej
9 Komunikuje się z przełożonymi i współpracownikami
10 Dokonuje kontroli i oceny realizowanego zadania

Zadanie zawodowe: B-2:
Zorganizowanie stanowiska pracy do zdemontowania izolacji termicznej z przewodów ciepłowniczych
Lp. umiejętności
1 Wykorzystuje informacje zawarte w opisie i dokumentacji technicznej celem zaprojektowania organizacji stanowiska pracy
2 Planuje czynności związane z przygotowaniem demontażu izolacji
3 Stwarza warunki zapewniające bezpieczną realizację zadania
4 Dobiera narzędzia i sprzęt do robót rozbiórkowych izolacji termicznej
5 Zabezpiecza miejsce pracy pod względem bhp
6 Wyznacza miejsce na składowanie materiałów z rozbiórki
7 Dobiera odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej
8 Szacuje ilość materiałów powstałych po demontażu izolacji termicznej
9 Utrzymuje ład i porządek na stanowisku pracy
10 Organizuje działania służące poprawie środowiska w najbliższym otoczeniu

Zadanie zawodowe: B-3:
Przygotowywanie pomieszczeń i składowisk do przechowywania materiałów wrażliwych na działanie wilgoci i innych czynników atmosferycznych
Lp. umiejętności
1 Organizuje stanowisko składowania i magazynowania materiałów wrażliwych na działanie wilgoci i innych czynników atmosferycznych
2 Rozróżnia materiały budowlane wrażliwe na działanie wilgoci i innych czynników atmosferycznych
3 Składuje i magazynuje materiały wrażliwe na działanie wilgoci i innych czynników atmosferycznych
4 Szacuje ilość materiału magazynowanego i składowanego
5 Dobiera sposoby i środki transportu materiałów izolacyjnych
6 Przygotowuje pomieszczenia zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy
7 Wykorzystuje informacje umieszczone na opakowaniach materiałów budowlanych
8 Przestrzega przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska przy składowaniu materiałów budowlanych
9 Ocenienia własne możliwości sprostania wymaganiom stanowiska pracy i wybranego zawodu

Zadanie zawodowe: C-1:
Kierowanie zespołem monterskim przy transporcie ręcznym długich i ciężkich elementów budowlanych
Lp. umiejętności
1 Zna i stosuje zasady bezpieczeństwa przy transporcie i magazynowaniu materiałów i wyrobów
2 Dostrzega zagrożenia związane z wykonywaną pracą
3 Zna własne prawa i obowiązki
4 Wybiera i stosuje odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej ułatwiające wykonanie pracy i zapewniające bezpieczeństwo
5 Zna dopuszczalne normy podnoszenia i przenoszenia ciężarów przy transporcie indywidualnym i zbiorowym
6 Zna zasady doboru pracowników do zespołowego przenoszenia długich i ciężkich elementów budowlanych
7 Współpracuje w grupie z uwzględnieniem podziału zadań
8 Stosuje się do poleceń przełożonych
9 Udziela pierwszej pomocy w wypadkach przy pracy
10 Przestrzega zasad bezpiecznej pracy podczas przenoszenia ciężkich i długich przedmiotów

Zadanie zawodowe: C-2:
Kierowanie przedsiębiorstwem montującym izolacje budowlane
Lp. umiejętności
1 Zna i prezentuje strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa
2 Konstruuje plany rozwoju przedsiębiorstwa oraz dokumentuje przyjęte rozwiązania techniczno-organizacyjne w zakładzie pracy
3 Prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na pracowników, zawiera i rozwiązuje umowy o pracę
4 Korzysta z kodeksu pracy
5 Oblicza wysokość wynagrodzenia za pracę
6 Prowadzi kalkulację kosztów w przedsiębiorstwie
7 Dokumentuje działania związane z kierowaniem przedsiębiorstwem oraz prowadzi dokumentację osobową pracowników
8 Stosuje nowoczesne techniki biurowe i metody pracy w kierowanym przedsiębiorstwie
9 Współdziała ze służbami pracowniczymi zakładu pracy, z organizacjami społecznymi i związkami zawodowymi w zakresie kierowania przedsiębiorstwem
10 Sporządza bieżące i okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniając obowiązujące normy

Zadanie zawodowe: C-3:
Współdziałanie w zespole pracowniczym powołanym do wykonania przedmiaru i obmiaru robót związanych z wykonaniem izolacji budowlanych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją techniczną celem zaplanowania czynności związanych z przygotowaniem i wykonaniem zadania
2 Posługuje się podziałką, rozpoznaje oznaczenia graficzne na rysunkach technicznych
3 Przenosi wymiary z dokumentacji budowlanej na miejsce realizacji
4 Wyodrębnia zadana i funkcje dla poszczególnych członków zespołu
5 Koordynuje pracami zespołu
6 Dobiera i prawidłowo użytkuje narzędzia i sprzęt pomiarowy
7 Przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska
8 Dokonuje samooceny stawianych wymagań do pełnienia funkcji kierowniczych

Zadanie zawodowe: D-1:
Dokonywanie rozliczeń materiałowych po wykonaniu izolacji akustycznych i przeciwdrganiowych instalacji budowlanych oraz maszyn i urządzeń przemysłowych
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia i dobiera materiały do wykonywania izolacji akustycznych i przeciwdrganiowych
2 Sporządza zestawienie materiałowe na podstawie obmiaru robót
3 Przeprowadza kalkulację kosztów po wykonaniu izolacji akustycznych i przeciwdrganiowych instalacji budowlanych, maszyn i urządzeń przemysłowych
4 Porównuje koszty wykonania izolacji w różnych technologiach
5 Korzysta z różnych źródeł informacji oraz wykorzystuje nowoczesne techniki informacyjne do prowadzenia rozliczeń materiałowych
6 Zagospodarowuje odpady izolacji akustycznych i przeciwdrganiowych
7 Dokonuje samooceny wykonanego zadania
8 Prezentuje i interpretuje efekty własnej pracy

Zadanie zawodowe: D-2:
Obliczanie ilości materiałów potrzebnych do wykonania izolacji termicznej w budynku jednorodzinnym według opracowanej dokumentacji technicznej
Lp. umiejętności
1 Korzysta z dokumentacji technicznej w celu obliczania ilości materiałów potrzebnych do wykonania izolacji termicznej
2 Posługuje się właściwościami działań matematycznych podczas dokonywania obliczeń
3 Rozpoznaje i charakteryzuje właściwości materiałów stosowanych w izolacjach termicznych budynków
4 Dokonuje doboru ilościowego i jakościowego materiałów do wykonania izolacji cieplnej budynku
5 Posługuje się skalą
6 Oblicza ilości materiałów niezbędnych do wykonania zadania, szacuje koszty
7 Interpretuje związki zachodzące między ilością materiałów potrzebnych do wykonania izolacji termicznej w budynku jednorodzinnym, ich jakością, ceną, technologią wykonania
8 Prezentuje wyniki obliczeń oraz formułuje wnioski pod kątem kalkulacji kosztów wykonania izolacji termicznej w budynku jednorodzinnym
9 Komunikuje się z przełożonymi i współpracownikami

Zadanie zawodowe: D-3:
Ocenianie stopnia zagrożenia i ryzyka zawodowego związanego z czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi i niebezpiecznymi w miejscu pracy
Lp. umiejętności
1 Dostrzega zagrożenia związane z wykonywaną pracą pod wpływem czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych w miejscu pracy
2 Przewiduje skutki działania czynników niebezpiecznych i szkodliwych w środowisku pracy na organizm ludzki
3 Przestrzega zasad bezpiecznej pracy podczas styczności z urządzeniami elektrycznymi
4 Poczuwa się do odpowiedzialności za zdrowie (życie) własne i innych
5 Posługuje się bezpiecznie podstawowymi narzędziami, przyrządami i sprzętem stosowanym w środowisku pracy
6 Dobiera i stosuje odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
7 Usuwa zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników
8 Udziela pierwszej pomocy poszkodowanym
9 Stosuje podstawowe zasady etyczne życia gospodarczego (rzetelna praca, punktualność, uczciwość, odpowiedzialność za skutki, prawdomówność)

Zadanie zawodowe: D-4:
Ocenianie jakości i przydatności materiałów przeznaczonych do zabezpieczenia budynku przed korozją biologiczną i działaniem ognia
Lp. umiejętności
1 Korzysta z instrukcji i informacji umieszczonych na opakowaniach materiałów antykorozyjnych, stosuje się do zaleceń producenta
2 Poszukuje informacji na temat jakości i przydatności materiałów przeznaczonych do zabezpieczenia budynku przed korozją biologiczną i działaniem ognia w różnych źródłach
3 Rozpoznaje materiały impregnacyjne i grzybobójcze
4 Dokonuje oceny makroskopowej materiałów
5 Porównuje jakość różnych materiałów stosowanych do zabezpieczenia budynku przed korozją biologiczną i działaniem ognia
6 Ocenia ilość i jakość materiałów antykorozyjnych
7 Zna zasady składowania materiałów i substancji stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego oraz otoczenia
8 Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy przechowywaniu i stosowaniu materiałów antykorozyjnych
9 Komunikuje się z przełożonymi

Zadanie zawodowe: D-5:
Nadzorowanie pracy podległych pracowników
Lp. umiejętności
1 Planuje i organizuje front robót, przydziela zadania pracownikom
2 Organizuje stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
3 Dba o właściwy dobór i sprawność narzędzi i sprzętu oraz środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
4 Organizuje, przygotowuje i prowadza prace uwzględniające zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy oraz chorobami zawodowymi
5 Zapewnia bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego
6 Egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bhp oraz wywiązywanie się z przydzielonych zadań
7 Przewiduje skutki zagrożeń dla zdrowia i życia podczas wykonywania prac izolacyjnych i pracy na wysokości
8 Współdziała z zespołem pracowniczym z uwzględnieniem podziału zadań, efektywnie komunikuje się
9 Stosuje normy, przepisy i warunki odbioru technicznego robót izolacyjnych oraz przewiduje skutki ich nieprzestrzegania
10 Poczuwa się do odpowiedzialności za zdrowie (życie) własne i innych


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Podzielność uwagi
2 Uzdolnienia manualne
3 Zdolność koncentracji uwagi
4 Wyobraźnia przestrzenna
5 Uzdolnienia techniczne
Cechy osobowości
1 Umiejętność pracy w zespole
2 Dokładność
3 Gotowość do pracy w nieprzyjemnych warunkach
4 Odpowiedzialność
5 Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą
6 Spostrzegawczość
7 Zrównoważenie emocjonalne
8 Wytrzymałość na długotrwały wysiłek
9 Odwaga
Sprawności sensomotoryczne
1 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
2 Zręczność rąk
3 Odporność organizmu na zmienne warunki atmosferyczne
4 Brak alergii na substancje chemiczne
5 Brak lęku wysokości
6 Zmysł równowagi
7 Szybki refleks