Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Zasoby ludzkie
Obszar zawodowy: Doradca personalny

Kod zawodu: 241302

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Ustalanie ze zleceniodawcą zakresu informacji o firmie, które mogą być podane w ogłoszeniu oraz przekazane kandydatom do pracy
A-2 Ustalanie ze zleceniodawcą profilu zawodowego i charakterystyki kandydata
A-3 Analizowanie rynku pracy w celu określenia potrzeb kadrowych
A-4 Przygotowywanie ogłoszeń prasowych dotyczących rekrutacji
A-5 Gromadzenie, opracowanie i aktualizacja informacji o potrzebach kadrowych firmy
A-6 Kojarzenie ofert pracy z osobami poszukującymi pracy
A-7 Selekcjonowanie i rekrutacja potencjalnych kandydatów odpowiadających wymaganiom pracodawcy oraz stanowiska pracy
A-8 Prowadzenie wywiadów i rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi kandydatami
A-9 Ustalanie z kandydatem zakresu informacji o nim, które będą przedstawione firmie
A-10 Przeprowadzanie szkoleń w zakresie gospodarowania zasobami ludzkimi
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie i organizowanie własnej pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
B-2 Planowanie rekrutacji zgodnie z potrzebami firmy
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Utrzymywanie efektywnej współpracy z innymi pracownikami swojej firmy
C-2 Utrzymywanie stałej współpracy z firmami, agencjami doradztwa personalnego, oraz mediami
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Przeprowadzanie oceny jakości rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych z kandydatami do pracy
D-2 Gromadzenie efektów świadczonych usług i samoocena własnej pracy

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Ustalanie ze zleceniodawcą zakresu informacji o firmie, które mogą być podane w ogłoszeniu oraz przekazane kandydatom do pracy
Lp. umiejętności
1 Nawiązuje kontakty z przedstawicielami firmy, zleceniodawcami
2 Komunikuje się ze zleceniodawcą w celu zebrania danych o firmie oraz potrzebach kadrowych
3 Ustala jakie informacje o firmie mogą znaleźć się w ogłoszeniu
4 Ustala ze zleceniodawcą jakie informacje mogą zostać udzielone kandydatom do pracy
5 Opracowuje i archiwizuje dokumenty zawierające informacje o firmie
6 Stosuje technologię informacyjną i komunikacyjną w swej działalności

Zadanie zawodowe: A-2:
Ustalanie ze zleceniodawcą profilu zawodowego i charakterystyki kandydata
Lp. umiejętności
1 Nawiązuje kontakty z przedstawicielami firmy, zleceniodawcami
2 Przeprowadza wywiad ze zleceniodawcą i ustala profil zawodowy oraz charakterystykę kandydata do pracy
3 Kontaktuje się ze zleceniodawcą w celu korekty profilu zawodowego i charakterystyki kandydata w trakcie procesu rekrutacji
4 Stosuje technologię informacyjną i komunikacyjną w swej działalności

Zadanie zawodowe: A-3:
Analizowanie rynku pracy w celu określenia potrzeb kadrowych
Lp. umiejętności
1 Gromadzi i aktualizuje informacje na temat rynku pracy, struktury zatrudnienia, zawodów deficytowych i nadwyżkowych
2 Kontaktuje się z instytucjami rynku pracy w celu pozyskania informacji na temat problematyki rynku pracy
3 Kontaktuje się z przedstawicielami firm w celu określenia ich potrzeb kadrowych
4 Stosuje technologię informacyjną i komunikacyjną w swej działalności
5 Ustala zapotrzebowanie kadrowe firmy

Zadanie zawodowe: A-4:
Przygotowywanie ogłoszeń prasowych dotyczących rekrutacji
Lp. umiejętności
1 Nawiązuje kontakty z przedstawicielami mediów
2 Opracowuje formę i treść ogłoszenia w oparciu o informacje uzyskane od zleceniodawcy
3 Selekcjonuje potrzebne informacje do ogłoszeń
4 Negocjuje z przedstawicielami mediów warunki zamieszczenia ogłoszeń
5 Opracowuje i archiwizuje dokumenty związane z zamieszczaniem ogłoszeń
6 Stosuje technologię informacyjną i komunikacyjną w swej działalności

Zadanie zawodowe: A-5:
Gromadzenie, opracowanie i aktualizacja informacji o potrzebach kadrowych firmy
Lp. umiejętności
1 Kontaktuje się i prowadzi rozmowy z przedstawicielami firm w sprawie uzyskania informacji potrzeb kadrowych
2 Wskazuje źródła i metody pozyskiwania kandydatów na określone stanowiska pracy
3 Selekcjonuje potrzebne informacje o potrzebach kadrowych firm
4 Stosuje technologię informacyjną i komunikacyjną w swej działalności

Zadanie zawodowe: A-6:
Kojarzenie ofert pracy z osobami poszukującymi pracy
Lp. umiejętności
1 Prowadzi bazę kandydatów do pracy
2 Selekcjonuje potrzebne informacje dotyczące kandydatów
3 Komunikuje się z przedstawicielami firm oferujących wolne miejsca pracy
4 Prowadzi bazę ofert pracy
5 Kontaktuje się z kandydatami do pracy w sprawie ofert pracy
6 Inicjuje i prowadzi spotkania z kandydatami do pracy
7 Podejmuje odpowiednią strategię pozyskania kandydatów dla firmy
8 Komunikuje się ze współpracownikami w zakresie zadań zawodowych
9 Stosuje technologię informacyjną i komunikacyjną w swej działalności

Zadanie zawodowe: A-7:
Selekcjonowanie i rekrutacja potencjalnych kandydatów odpowiadających wymaganiom pracodawcy oraz stanowiska pracy
Lp. umiejętności
1 Nawiązuje kontakty z zleceniodawcami i potencjalnymi kandydatami na wymagane stanowisko
2 Analizuje rynek pracy pod kątem poszukiwanych pracowników
3 Wyszukuje i przetwarza informacje dotyczące potencjalnych kandydatów do pracy
4 Weryfikuje aplikacje kandydatów do pracy w stosunku do wymagań zleceniodawcy i stanowiska pracy
5 Prowadzi etapy procesu rekrutacyjnego
6 Rozwiązuje problemy i podejmuje decyzje w zakresie selekcji i rekrutacji
7 Stosuje technologię informacyjną i komunikacyjną w swej działalności

Zadanie zawodowe: A-8:
Prowadzenie wywiadów i rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi kandydatami
Lp. umiejętności
1 Organizuje poszczególne etapy rekrutacji
2 Wyszukuje i przetwarza informacje dotyczące potencjalnych kandydatów do pracy
3 Planuje i prowadzi rozmowy kwalifikacyjne w oparciu o wybrane metody naboru
4 Koncentruje się na potencjalnym kandydacie i jego zachowaniu
5 Konfrontuje potencjalnego kandydata z wymaganiami zleceniodawcy
6 Rozwiązuje problemy i podejmuje decyzje z zakresu selekcji i rekrutacji
7 Komunikuje się ze współpracownikami oraz klientami
8 Stosuje technologię informacyjną i komunikacyjną w swej działalności

Zadanie zawodowe: A-9:
Ustalanie z kandydatem zakresu informacji o nim, które będą przedstawione firmie
Lp. umiejętności
1 Nawiązuje kontakty z kandydatami do pracy
2 Spotyka się z kandydatami w celu zebrania danych na ich temat
3 Przeprowadza wywiad z kandydatami do pracy, aby uzgodnić jakie informacje mogą zostać udzielone firmie
4 Selekcjonuje potrzebne informacje o kandydacie dla potrzeb firmy
5 Opracowuje, archiwizuje dokumenty zawierające informacje na temat kandydatów zgodnie z obowiązującymi zasadami

Zadanie zawodowe: A-10:
Przeprowadzanie szkoleń w zakresie gospodarowania zasobami ludzkimi
Lp. umiejętności
1 Planuje przeprowadzenie szkoleń na zlecenie firm
2 Przygotowuje program szkolenia z zakresu gospodarowania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem tematyki wskazanej przez zleceniodawcę
3 Ustala ze zleceniodawcą adresatów szkolenia i termin
4 Prowadzi szkolenia dotyczące zagadnień gospodarowania zasobami ludzkimi dla określonej grupy adresatów
5 Prowadzi ewaluację szkoleń
6 Stosuje technologię informacyjną i komunikacyjną w swej działalności

Zadanie zawodowe: B-1:
Planowanie i organizowanie własnej pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje harmonogramy zadań na swoim stanowisku
2 Analizuje zrealizowane i niezrealizowane zadania
3 Komunikuje się ze współpracownikami oraz klientami w zakresie zadań zawodowych
4 Stosuje technologię informacyjną i komunikacyjną w swej działalności
5 Planuje realizację szkoleń w zakresie gospodarowania zasobami ludzkimi

Zadanie zawodowe: B-2:
Planowanie rekrutacji zgodnie z potrzebami firmy
Lp. umiejętności
1 Analizuje rynek pracy pod kątem poszukiwanych pracowników
2 Stosuje technologię informacyjną i komunikacyjną w swej działalności
3 Planuje etapy procesu rekrutacyjnego
4 Zamieszcza ogłoszenia w mediach
5 Ustala zapotrzebowanie kadrowe firmy
6 Podejmuje odpowiednią strategię naboru kandydatów dla firmy

Zadanie zawodowe: C-1:
Utrzymywanie efektywnej współpracy z innymi pracownikami swojej firmy
Lp. umiejętności
1 Komunikuje się ze współpracownikami w zakresie zadań zawodowych
2 Stosuje technologię informacyjną i komunikacyjną w swej działalności
3 Konsultuje i negocjuje sposoby rozwiązania problemów
4 Tworzy raporty ze swej działalności i przedstawia na forum
5 Uczestniczy w naradach i zebraniach

Zadanie zawodowe: C-2:
Utrzymywanie stałej współpracy z firmami, agencjami doradztwa personalnego, oraz mediami
Lp. umiejętności
1 Nawiązuje i podtrzymuje kontakty z przedstawicielami firm, agencji doradztwa personalnego oraz mediami w zakresie rekrutacji
2 Stosuje technologię informacyjną i komunikacyjną w swej działalności
3 Pozyskuje, gromadzi, archiwizuje i chroni informacje na temat firm z którymi współpracuje
4 Planuje i organizuje spotkania ze zleceniodawcami
5 Analizuje sytuację na rynku pracy: strukturę zatrudnienia oraz rynek pracodawców
6 Prowadzi spotkania ze zleceniodawcami oraz przedstawicielami mediów

Zadanie zawodowe: D-1:
Przeprowadzanie oceny jakości rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych z kandydatami do pracy
Lp. umiejętności
1 Opracowuje ankiety i kwestionariusze pomocne w ocenie rozmów kwalifikacyjnych
2 Tworzy kryteria oceny rozmów kwalifikacyjnych
3 Sporządza raporty i podsumowania z zakresu efektów przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych
4 Stosuje technologie informacyjne i komunikacyjne w swej działalności
5 Gromadzi i archiwizuje dokumenty, zgodnie z obowiązującymi zasadami
6 Przedstawia zleceniodawcy efekty rekrutacji

Zadanie zawodowe: D-2:
Gromadzenie efektów świadczonych usług i samoocena własnej pracy
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje sprawozdania i raporty oraz zestawienia ze swojej działalności pod kątem efektów pracy i jakości usług
2 Analizuje zrealizowane i niezrealizowane zadania
3 Gromadzi i archiwizuje dokumenty zgodnie z obowiązującymi zasadami
4 Stosuje technologie informacyjne i komunikacyjne w swojej działalności
5 Opracowuje ankiety i kwestionariusze oraz tworzy kryteria oceny jakości usług


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Łatwość wypowiadania się w mowie i w piśmie
3 Zdolność nawiązywania kontaktów
4 Rozumowanie logiczne
5 Koncentracja uwagi
Cechy osobowości
1 Komunikatywność
2 Odporność emocjonalna i zrównoważenie
3 Wytrwałość
4 Elastyczność i otwartość na zmiany
5 Samodzielność
6 Dokładność
7 Ciekawość poznawcza
Sprawności sensomotoryczne
1 Ostrość słuchu
2 Sprawność manualna
3 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
4 Spostrzegawczość