Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Zasoby ludzkie
Obszar zawodowy: Doradca zawodowy

Kod zawodu: 241303
Data modyfikacji: 2010-02-22 14:13:15

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Udzielanie indywidualnych i grupowych porad zawodowych bezrobotnym i osobom poszukującym pracy
A-2 Udzielanie indywidualnych i grupowych informacji zawodowych (zbioru informacji związanych ze światem pracy) bezrobotnym i poszukującym pracy w zakresie wyboru/zmiany zawodu, ścieżki kształcenia oraz miejsca zatrudnienia
A-3 Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z młodzieżą w zakresie planowania kariery zawodowej i aktywnego poszukiwania pracy
A-4 Przekazywanie wiedzy i informacji o zawodach, możliwościach zdobycia kwalifikacji zawodowych, sytuacji na rynku pracy w formie szkoleń, spotkań i indywidualnych konsultacji, nauczycielom i rodzicom, których dzieci stoją przed wyborem zawodu
A-5 Udzielanie pomocy pracodawcom w doborze kandydatów do pracy wymagającej szczególnych predyspozycji psychofizycznych
B Zadania organizacyjne
B-1 Opracowanie diagnoz przydatności zawodowej na podstawie zebranego materiału badawczego
B-2 Gromadzenie, opracowywanie i aktualizowanie informacji o zawodach (stanowiskach pracy), drogach uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz potrzebach rynku pracy
B-3 Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji osób zgłaszających się po poradę
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Utrzymywanie ścisłej współpracy z osobami i instytucjami wspomagającymi doradztwo zawodowe
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Przeprowadzanie kontroli jakości wykonania usług doradczych
D-2 Wykonywanie diagnostycznych badań przydatności do określonego zawodu wykorzystując w tym celu metody i techniki psychologicznego i pedagogicznego pomiaru