Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Zasoby ludzkie
Obszar zawodowy: Doradca zawodowy

Kod zawodu: 241303

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Udzielanie indywidualnych i grupowych porad zawodowych bezrobotnym i osobom poszukującym pracy
A-2 Udzielanie indywidualnych i grupowych informacji zawodowych (zbioru informacji związanych ze światem pracy) bezrobotnym i poszukującym pracy w zakresie wyboru/zmiany zawodu, ścieżki kształcenia oraz miejsca zatrudnienia
A-3 Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z młodzieżą w zakresie planowania kariery zawodowej i aktywnego poszukiwania pracy
A-4 Przekazywanie wiedzy i informacji o zawodach, możliwościach zdobycia kwalifikacji zawodowych, sytuacji na rynku pracy w formie szkoleń, spotkań i indywidualnych konsultacji, nauczycielom i rodzicom, których dzieci stoją przed wyborem zawodu
A-5 Udzielanie pomocy pracodawcom w doborze kandydatów do pracy wymagającej szczególnych predyspozycji psychofizycznych
B Zadania organizacyjne
B-1 Opracowanie diagnoz przydatności zawodowej na podstawie zebranego materiału badawczego
B-2 Gromadzenie, opracowywanie i aktualizowanie informacji o zawodach (stanowiskach pracy), drogach uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz potrzebach rynku pracy
B-3 Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji osób zgłaszających się po poradę
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Utrzymywanie ścisłej współpracy z osobami i instytucjami wspomagającymi doradztwo zawodowe
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Przeprowadzanie kontroli jakości wykonania usług doradczych
D-2 Wykonywanie diagnostycznych badań przydatności do określonego zawodu wykorzystując w tym celu metody i techniki psychologicznego i pedagogicznego pomiaru

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Udzielanie indywidualnych i grupowych porad zawodowych bezrobotnym i osobom poszukującym pracy
Lp. umiejętności
1 Weryfikowanie czy skierowani klienci faktycznie wymagają doradztwa
2 Przygotowywanie się do rozmowy, poprzez analizę wszelkich dostępnych dokumentów, konsultacje z instytucją kierującą
3 Prowadzenia indywidualnej rozmowy doradczej
4 Zdefiniowanie celów porady z punktu widzenia klienta i doradcy zawodowego
5 Sklasyfikowanie i scharakteryzowanie podstawowych metod, technik i narzędzi z obszaru indywidualnego oraz grupowego poradnictwa zawodowego
6 Dobranie i zastosowanie metod, narzędzi i technik z obszaru indywidualnego poradnictwa zawodowego
7 Udzielenie pomocy w zdefiniowaniu problemu przez klienta
8 Koncentrowanie się na tych emocjach i odczuciach klienta, które bezpośrednio stoją na drodze do znalezienia pracy
9 Zaangażowanie klienta do współpracy w trakcie rozwiązywania problemów zawodowych
10 Okazywanie szacunku dla wartości, indywidualności i godności klienta, stwarzając tym samym odpowiedni klimat dla poradnictwa
11 Wykształcenie w sobie umiejętność widzenia spraw "oczami" klienta
12 Pozwalanie klientowi na odgrywanie głównej roli przy podejmowaniu decyzji
13 Prowadzenie doradztwa w kwestiach nie wykraczających poza zakres doradztwa zawodowego
14 Skoncentrowanie się na kliencie i jego zachowaniu
15 Tolerowanie i dobre znoszenie niezbyt długich okresów konstruktywnej ciszy
16 Przeanalizowanie "deficytu" informacji
17 Zadawanie odpowiednio dobranych pytań (np. ogólnych, otwartych, a nie naprowadzających zawężających zakres dyskusji)
18 Przeprowadzenie fazy diagnostycznej (określenie problemu zawodowy klienta)
19 Określenie wpływu wewnętrznych i zewnętrznych czynników, np. psychologicznych, fizycznych i społeczno-ekonomicznych, na obecny status zawodowy klienta i mogących mieć wpływ na jego przyszłość
20 Określenie silnych i mocnych stron potencjału klienta
21 Rozumienie fizycznych, emocjonalnych i umysłowych procesów rozwoju, jakim podlega człowiek
22 Wykorzystywanie istniejących instytucji wspomagających kursów szkoleniowych, środków i innych możliwości zwiększających szansę na zatrudnienie klienta
23 Dokonywanie przeglądów i oceny obecnych i potencjalnych kwalifikacji klienta w odniesieniu do wymagań pracy
24 Pomaganie klientowi w dokonaniu samooceny
25 Pomaganie klientowi w rozwinięciu perspektywicznego planu zawodowego lub szkolenia, który uwzględniałby jego cechy osobiste, zainteresowania związane z wymaganiami rynku pracy
26 Rozpoznawanie istniejących trudności
27 Wypracowanie wspólnie z klientem alternatywnych dróg postępowania
28 Notowanie i zapisywanie faktów jak najszybciej, przy jednoczesnym daniu odczucia klientowi, że on jest najważniejszy a nie formularze
29 Obserwowanie przebiegu realizacji uzgodnionego planu zawodowego
30 Pozyskanie od klienta opinii nt. stopnia zadowolenia z udzielonej porady poprzez np. poprzez wypełnienie odpowiedniej ankiety
31 Tworzenie atmosfery otwartości i zaufania
32 Ustalenie w trakcie indywidualnej rozmowy doradczej potrzeby udzielenia pomocy w formie porady grupowej lub uczestnictwa, np. w zajęciach klubu pracy
33 Ustalenie w trakcie indywidualnej lub grupowej rozmowy doradczej potrzeby przeprowadzenia diagnozy psychologicznej lub pedagogicznej
34 Gromadzenie i ocenianie metod i technik pracy, aktualnie stosowanych w poradnictwie zawodowym
35 Dokonywanie doboru koniecznych narzędzi pracy w obszarze poradnictwa zawodowego (Klasyfikacja Zawodów i Specjalności, charakterystyki zawodów, Teczki informacji o zawodach itp.)
36 Opracowywanie nowych i adaptacja obecnie stosowanych metod, narzędzi i technik w poradnictwie zawodowym
37 Dobranie metod, technik i narzędzi prowadzenia doradztwa grupowego dla wyselekcjonowania grup klientów
38 Prowadzenie zajęć grupowych
39 Umiejętne zastosowanie podstawowych zasad zachowania grupy i przewodzenia w grupie
40 Pomaganie klientowi w wybraniu długo- i krótkoterminowych realnych do zrealizowania celów zawodowych
41 Pomaganie i sporządzanie z każdym członkiem grupy jego indywidualnego planu działania
42 Dokonanie integracji grupy
43 Przeprowadzenie działań, w której grupa realizuje zadania mające na celu sformułowanie indywidualnych, realistycznych planów zatrudnienia dla uczestników grupy
44 Przygotowanie w trakcie zajęć członków grupy do podjęcia działań, które będą wykonywane poza grupą
45 Dobranie czasu realizacji zajęć w zależności od przyjętej metody poradnictwa grupowego
46 Wykorzystanie procesu dynamiki grupy w trakcie prowadzenia zajęć
47 Doradzanie i udzielanie pomocy w razie potrzeby aż do uzyskania dostosowania zawodowego klienta
48 Wyszukiwanie niezbędnych informacji odnośnie nowych tendencji w indywidualnym i grupowym poradnictwie zawodowym
49 Kierowanie klienta do odpowiednich specjalistów, jeśli wymagana jest ich pomoc
50 Podsumowanie, ocenianie uzyskanych od klienta informacji
51 Współpraca z placówkami naukowymi, towarzystwami i instytucjami specjalistycznymi, zajmującymi się opracowywaniem metod i technik stosowanych w indywidualnym i grupowym poradnictwie zawodowym
52 Współpraca z instytucjami zajmującymi się poradnictwem i orientacją zawodową, kształceniem zawodowym, opieką zdrowotną i społeczną oraz ośrodkami ds. zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnyc
53 Wdrażanie do praktyki pracy metod i technik indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego
54 Planowanie i organizowanie pracy własnej
55 Wyszukiwanie i korzystanie z różnych źródeł informacji, które pomogą rozwiązywać specyficzne problemy klientów
56 Prowadzenie konwersacji w wybranym języku obcym
57 Przestrzeganie tajemnicy zawodowej co do informacji uzyskanych od klienta i ujawniać je jedynie za zgodą klienta, w ramach obowiązującego prawa i przepisów
58 Przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz zasad etyki obowiązujących w danej instytucji
59 Posługiwanie się komputerem (wybrane programy komputerowe – edytor tekstu, bazy danych, arkusz kalkulacyjny)
60 Korzystanie z Internetu, przesyłanie informacji pocztą elektroniczną (e-mail)
61 Obsługiwanie urządzeń audiowizualnych (telewizor, magnetowid, rzutnik pisma
62 Zorganizowanie pracy na swoim stanowisku zgodnie z wymaganiami ergonomii

Zadanie zawodowe: A-2:
Udzielanie indywidualnych i grupowych informacji zawodowych (zbioru informacji związanych ze światem pracy) bezrobotnym i poszukującym pracy w zakresie wyboru/zmiany zawodu, ścieżki kształcenia oraz miejsca zatrudnienia
Lp. umiejętności
1 Sklasyfikowanie i scharakteryzowanie metod i narzędzi z obszaru udzielania indywidualnej i grupowej informacji zawodowej
2 Sklasyfikowanie i scharakteryzowanie metod i narzędzi pozyskiwania, gromadzenia i chronienia informacji
3 Zastosowanie w praktyce podstawowych metod i narzędzi pozyskiwania, gromadzenia i chronienia informacji
4 Zapoznanie się z sygnałami świadczącymi o potrzebie udzielenie informacji zawodowej
5 Ustalenie z klientem zakresu jego potrzeb informacyjnych w zależności od problemu zawodowego
6 Przygotowywanie się do rozmowy, poprzez analizę wszelkich dostępnych dokumentów, źródeł informacji
7 Dobranie podstawowych metod z obszaru udzielania indywidualnej i grupowej informacji zawodowej
8 Segregowanie i przygotowywanie do udostępnienia klientom zbiorów informacji zawodowej
9 Udzielanie indywidualnej informacji zawodowej
10 Organizowanie i udzielanie grupowej informacji zawodowej
11 Udzielanie pomocy w korzystaniu ze zbiorów zawodoznawczych (np. teczki informacji o zawodach, przewodnik po zawodach, filmy o zawodach, programy komputerowe)
12 Określenie rodzaju problemu stojącego przed klientem
13 Określenie tematyki i formy spotkań informacyjnych
14 Dokonanie odpowiedniego naboru osób zainteresowanych spotkaniem grupowym
15 Dokonywanie indywidualnej oceny zawodowej w zakresie analizy zainteresowań zawodowych, doświadczenia zawodowego, wykształcenia i przebytych szkoleń, sposobu spędzania wolnego czasu, uzdolnień
16 Dobieranie i posługiwanie się odpowiednimi metodami identyfikacji obszarów oceny jednostki
17 Zadawanie odpowiednio dobranych pytań (np. ogólnych, a nie naprowadzających, zawężających zakres dyskusji)
18 Pomaganie klientowi w dostrzeżeniu własnych umiejętności i zainteresowań
19 Osiąganie porozumienie co do rozumienia charakteru zawodowego klienta
20 Używanie jedynie właściwych i odpowiednich technik dla danego klienta
21 Rozpoznawanie momentów, kiedy już nic pozytywnego nie da się więcej uzyskać z rozmowy i przerywanie jej w odpowiednim momencie, aby zostawić pozytywny ślad
22 Stwarzanie atmosfery harmonii, zaufania i szacunku (zrozumienia) w czasie rozmowy z klientem
23 Prowadzenie rozmowy z klientem w sposób naturalny
24 Podsumowanie, ocenianie uzyskanych od klienta informacji
25 Informowanie o możliwościach skorzystania z różnych zbiorów informacji zawodowej w instytucjach specjalistycznych
26 Informowanie klienta o możliwościach zatrudnienia, a także wymaganych cechach i umiejętnościach, niezbędnych szkoleniach i tendencjach na rynku pracy
27 Analizowanie przemian ekonomicznych oraz określanie ich znaczenia dla wyboru, przygotowania się do zawodu i znalezienia zatrudnienia w odpowiedniej dziedzinie zawodowej
28 Prowadzenie rejestru udzielanych informacji zawodowych
29 Ustalanie w trakcie rozmowy potrzeb w zakresie pomocy w formie porady grupowej lub uczestnictwa, np. w zajęciach klubu pracy
30 Kierowanie klienta do odpowiednich specjalistów, jeśli wymagana jest ich pomoc
31 Dostarczanie istotnych i pomocnych informacji innym osobom zawodowo pomagającym klientowi
32 Przekazywanie w odpowiedni sposób informacji o potrzebach zawodowych pracodawców
33 Wykorzystywanie i ocenianie metod i technik gromadzenia informacji, aktualnie stosowane w poradnictwie zawodowym
34 Planowanie i organizowanie pracy własnej w zakresie udzielania informacji zawodowych
35 Współpraca z instytucjami zajmującymi się poradnictwem i orientacją zawodową, kształceniem zawodowym, opieką oraz ośrodkami ds. zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych
36 Posługiwanie się komputerem (wybrane programy komputerowe – edytor tekstu, bazy danych, arkusz kalkulacyjny)
37 Korzystanie z Internetu, przesyłać informacje pocztą elektroniczną (e-mail)
38 Pozyskanie od klienta opinii nt. stopnia zadowolenia z udzielonej informacji, np. poprzez wypełnienie odpowiedniej ankiety
39 Zorganizowanie pracy na swoim stanowisku zgodnie z wymaganiami ergonomii oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

Zadanie zawodowe: A-3:
Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z młodzieżą w zakresie planowania kariery zawodowej i aktywnego poszukiwania pracy
Lp. umiejętności
1 Przygotowywanie się do rozmowy, poprzez analizę wszelkich dostępnych dokumentów, konsultacje z instytucją kierującą
2 Prowadzenia indywidualnych zajęć z osobą w zakresie planowania kariery zawodowej i aktywnego poszukiwania pracy
3 Prowadzenia grupowych zajęć z młodzieżą w zakresie planowania kariery zawodowej i aktywnego poszukiwania pracy
4 Zdefiniowanie celów porady z punktu widzenia klienta i doradcy zawodowego
5 Sklasyfikowanie i scharakteryzowanie podstawowych metod, technik i narzędzi wykorzystywanych w zakresie planowania kariery zawodowej i aktywnego poszukiwania pracy
6 Dobranie właściwych i odpowiednich technik dla danego klienta
7 Zaangażowanie młodzieży do współpracy w trakcie prowadzenia zajęć
8 Stosowanie podstawowych zasad zachowania grupy i przewodzenia w grupie
9 Pomaganie uczniom w zaplanowaniu długo- i krótkoterminowych planów zawodowych
10 Zbieranie oraz przekazywanie uczniom informacji związanych z rynkiem pracy
11 Pomaganie uczniom w dostrzeżeniu własnych umiejętności i zainteresowań
12 Informowanie o możliwościach skorzystania z różnych zbiorów informacji zawodowej w instytucjach specjalistycznych
13 Informowanie uczniów o możliwościach zatrudnienia, a także wymaganych cechach i umiejętnościach, niezbędnych szkoleniach i tendencjach na rynku pracy
14 Ustalanie w trakcie prowadzonych zajęć potrzeb przeprowadzenia diagnozy psychologicznej, pedagogicznej lub lekarskiej potwierdzającym przydatność do wykonywania danego zawodu
15 Kierowanie klienta do odpowiednich specjalistów, jeśli wymagana jest ich pomoc
16 Analizowanie przemian ekonomicznych oraz określanie ich znaczenia dla wyboru, przygotowania się do zawodu i znalezienia zatrudnienia w odpowiedniej dziedzinie zawodowej
17 Obsługiwanie urządzeń audiowizualnych (telewizor, magnetowid, rzutnik pisma)
18 Planowanie oraz organizowanie pracy własnej
19 Organizowanie pracy na swoim stanowisku zgodnie z wymaganiami ergonomii

Zadanie zawodowe: A-4:
Przekazywanie wiedzy i informacji o zawodach, możliwościach zdobycia kwalifikacji zawodowych, sytuacji na rynku pracy w formie szkoleń, spotkań i indywidualnych konsultacji, nauczycielom i rodzicom, których dzieci stoją przed wyborem zawodu
Lp. umiejętności
1 Analizowanie wszelkich dostępnych źródeł informacji
2 Planowanie i organizowanie szkoleń, spotkań indywidualnych konsultacji dla nauczycieli i rodziców
3 Prowadzanie szkoleń, konsultacji indywidualnych, seminariów
4 Zbieranie oraz przekazywanie wiedzy i informacji o rynku pracy i zainteresowanym stronom
5 Planowanie i organizowanie pracy własnej w zakresie udzielania informacji zawodowych
6 Współpraca z instytucjami zajmującymi się poradnictwem i orientacją zawodową, kształceniem zawodowym, opieką oraz ośrodkami ds. zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych
7 Posługiwanie się komputerem (wybrane programy komputerowe – edytor tekstu, bazy danych, arkusz kalkulacyjny)
8 Obsługiwanie urządzeń audiowizualnych

Zadanie zawodowe: A-5:
Udzielanie pomocy pracodawcom w doborze kandydatów do pracy wymagającej szczególnych predyspozycji psychofizycznych
Lp. umiejętności
1 Współpraca z pracodawcami działającymi na terenie lokalnego rynku pracy
2 Zbieranie i gromadzenie informacji o potrzebach zawodowych pracodawców
3 Dokonywanie zestawienia kwalifikacji osoby bezrobotnej, poszukującej pracy z potrzebami zgłaszanymi przez pracodawców
4 Pozyskiwanie od pracodawców informacji odnośnie wymagań fizycznych, psychologicznych i niezbędnego doświadczenia oraz przygotowania zawodowego wymaganych od klienta
5 Podsumowanie, ocenianie uzyskanych od pracodawców informacji
6 Dokonywanie indywidualnej oceny zawodowej w zakresie analizy zainteresowań i doświadczenia zawodowego, wykształcenia i przebytych szkoleń, uzdolnień, czynników społeczno-ekonomicznych
7 Prowadzenie doradztwa w kwestiach nie wykraczających poza zakres doradztwa zawodowego
8 Analizowanie i rozumienie potrzeb pracodawców
9 Przekazywanie w odpowiedni sposób informacji o potrzebach zawodowych pracodawców
10 Wykorzystywanie istniejących środków, instytucji, szkoleń i możliwości zatrudnienia z korzyścią dla klienta
11 Dokonywanie przeglądów i oceny obecnych i potencjalnych kwalifikacji klienta w odniesieniu do wymagań pracy
12 Określanie wpływu wewnętrznych i zewnętrznych czynników, np. psychologicznych, fizycznych i społeczno-ekonomicznych, na obecny status zawodowy klienta i mogących mieć wpływ na jego przyszłość
13 Analizowanie efektów swojej działalności doradczej wobec klienta
14 Prowadzenie konwersacji w wybranym języku obcym
15 Przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz zasad etyki obowiązujących w danej instytucji
16 Tworzenie i aktualizowanie listy współpracujących lokalnych instytucji i agencji
17 Obsługiwanie wybranych systemów komputerowych
18 Korzystanie z Internetu, przesyłanie informacji pocztą elektroniczną (e-mail)
19 Pozyskanie od klientów opinii nt. stopnia zadowolenia z udzielonej porady poprzez np. poprzez wypełnienie odpowiedniej ankiety

Zadanie zawodowe: B-1:
Opracowanie diagnoz przydatności zawodowej na podstawie zebranego materiału badawczego
Lp. umiejętności
1 Znajomość podstawowych metod, narzędzi i technik sporządzania diagnoz przydatności zawodowej
2 Zebranie niezbędnych materiałów dla sporządzenia diagnozy przydatności zawodowej z wykorzystanie metod i technik pomiaru psychologicznego i pedagogicznego
3 Zinterpretowanie wyników przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych, lekarskich i innych badań specjalistycznych
4 Posługiwanie się arkuszami odpowiedzi, oraz kluczami do obliczenia wyników
5 Analizowanie wpływu wewnętrznych i zewnętrznych czynników, np. psychologicznych, fizycznych i społeczno-ekonomicznych, na obecny status zawodowy klienta i mogących mieć wpływ na jego przyszłość
6 Sporządzenie diagnozy przydatności zawodowej dla potrzeb instytucji kierującej klienta
7 Dostarczanie istotnych i pomocnych informacji innym osobom zawodowo pomagającym klientowi
8 Ustalanie silnych i mocnych stron potencjału klienta
9 Rozumienie fizycznych, emocjonalnych i umysłowych procesów rozwoju, jakim podlega człowiek
10 Dokonywanie przeglądów i oceny obecnych i potencjalnych kwalifikacji klienta w odniesieniu do wymagań pracy
11 Przestrzeganie tajemnicy zawodowej co do informacji uzyskanych od klienta i ujawniać je jedynie za zgodą klienta, w ramach obowiązującego prawa i przepisów
12 Przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz zasad etyki obowiązujących w danej instytucji
13 Zorganizowanie pracy na swoim stanowisku zgodnie z wymaganiami ergonomii
14 Określanie zainteresowania, umiejętności, które mogłyby pomóc w ustaleniu dziedziny zawodowej
15 Pomaganie klientowi w dostrzeżeniu własnych umiejętności i zainteresowań
16 Dokonywanie indywidualnej oceny zawodowej w zakresie analizy zainteresowań i doświadczenia zawodowego, wykształcenia i przebytych szkoleń, uzdolnień, czynników społeczno-ekonomicznych
17 Dobieranie i posługiwanie się odpowiednimi metodami identyfikacji obszarów oceny jednostki
18 Obsługiwanie wybranych systemów komputerowych
19 Określanie długo- i krótkoterminowych realnych do osiągnięcia przez klienta celów zawodowych oraz sporządzenie planu dla ich osiągnięcia
20 Kierowanie klienta do odpowiednich specjalistów, jeśli wymagana jest ich pomoc
21 Analizowanie efektów swojej działalności doradczej wobec klienta i prowadzenia dalszej pracy dla osiągnięcia lepszych rezultatów jeśli zachodzi taka potrzeba

Zadanie zawodowe: B-2:
Gromadzenie, opracowywanie i aktualizowanie informacji o zawodach (stanowiskach pracy), drogach uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz potrzebach rynku pracy
Lp. umiejętności
1 Pozyskiwanie informacji na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy i wykorzystanie ich przy prowadzeniu rozmów doradczych
2 Korzystanie z informacji zawartych, np. w bazach danych o podmiotach gospodarczych i zawodach występujących w tych zakładach pracy
3 Weryfikowanie rozpoznanych, np. przez pośredników pracy, sygnałów wskazujących na istnienie potrzeby usługi doradczej
4 Pozyskiwanie informacji na temat organizowanych szkoleń, kryteriów doboru kandydatów na szkolenia oraz programów szkoleń
5 Analizowanie przemian ekonomicznych oraz określanie ich znaczenia dla wyboru, przygotowania się do zawodu i znalezienia zatrudnienia w odpowiedniej dziedzinie zawodowej
6 Dokonywanie przeglądów i oceny obecnej sytuacji na rynku pracy na podstawie dostępnych źródeł informacji
7 Współpraca z pozostałymi pracownikami w zakresie udzielania pomocy klientom wymagającym oprócz poradnictwa zawodowego także innych form usług lub pomocy zawodowej
8 Gromadzenie i wykorzystywanie informacji dotyczących kształcenia, zatrudnienia i rynku pracy
9 Nawiązywanie współpracy z krajowymi i lokalnymi instytucjami i agencjami
10 Tworzenie i aktualizowanie listy współpracujących lokalnych instytucji i agencji
11 Znajomość zakresu działalności krajowych i lokalnych instytucji i agencji, z którymi została nawiązana współpraca
12 Współpraca z placówkami naukowymi i instytucjami specjalistycznymi, zajmującymi się opracowywaniem metod i technik stosowanych w poradnictwie zawodowym
13 Współpraca z instytucjami zajmującymi się poradnictwem i orientacją zawodową, kształceniem zawodowym, opieką zdrowotną i społeczną oraz ośrodkami ds. zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnyc
14 Obsługiwanie wybranych systemów komputerowych
15 Korzystanie z Internetu, przesyłanie informacji pocztą elektroniczną (e-mail)

Zadanie zawodowe: B-3:
Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji osób zgłaszających się po poradę
Lp. umiejętności
1 Pozyskanie od klienta opinii nt. stopnia zadowolenia z udzielonej porady poprzez np. poprzez wypełnienie odpowiedniej ankiety
2 Notowanie i zapisywanie faktów jak najszybciej, przy jednoczesnym daniu odczucia klientowi, że on jest najważniejszy a nie formularze
3 Dokonywanie indywidualnej oceny zawodowej w zakresie analizy zainteresowań i doświadczenia zawodowego, wykształcenia i przebytych szkoleń, uzdolnień, czynników społeczno-ekonomicznych
4 Prowadzenie rejestru doradczego
5 Odnotowanie w aktach klienta długo- i krótkoterminowych planów zawodowych
6 Sporządzanie protokołu zawierającego: streszczenia problemu zawodowego, dokonanych wyborów i podjętych decyzji
7 Sporządzenie diagnozy psychologicznej i pedagogicznej dla potrzeb instytucji kierującej klienta
8 Przestrzeganie wszelkich praw i przepisów odnoszących się do tajności informacji i protokołów
9 Tworzenie i prowadzenie kartoteki w zakresie udzielanych porad
10 Wypełnianie niezbędnych dokumentów podczas rozmowy lub bezpośrednio po rozmowie doradczej
11 Tworzenie i aktualizowanie listy współpracujących lokalnych instytucji i agencji
12 Wpisywanie danych do kartotek w programach komputerowych
13 Segregowanie dokumentów i przygotowywanie ich do dekretacji
14 Poprawianie błędów w zapisach i dokumentach
15 Redagowanie i sporządzanie pism za pomocą maszyny do pisania i edytora tekstu
16 Obsługiwanie wybranych systemów komputerowych
17 Korzystanie z Internetu, przesyłać informacje pocztą elektroniczną (e-mail)
18 Opracowywanie dokumentów przed archiwowaniem
19 Przygotowywanie dokumentów do archiwowania
20 Czytanie i tłumaczenie informacji, korespondencji oraz pism urzędowych w języku obcym
21 Obliczanie wskaźników jakości świadczonych usług doradczych
22 Zorganizowanie pracy na swoim stanowisku zgodnie z wymaganiami ergonomii

Zadanie zawodowe: C-1:
Utrzymywanie ścisłej współpracy z osobami i instytucjami wspomagającymi doradztwo zawodowe
Lp. umiejętności
1 Zorganizowanie pracy na swoim stanowisku zgodnie z wymaganiami ergonomii
2 Stosowanie procedury udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
3 Zastosowanie się do przepisów prawa pracy i działanie zgodnie z obowiązkami pracowniczymi
4 Postępowanie zgodnie z przepisami bhp i ppoż.
5 Przestrzeganie zasad współżycia społecznego
6 Wykorzystywanie zasad pozytywnego myślenia w dążeniu do wytyczonych celów
7 Tworzenie klimatu zaufania i bezpieczeństwa w zespole
8 Analizowanie predyspozycji do pełnienia ról w zespole
9 Przestrzeganie zasad asertywnego zachowania się w relacjach międzyludzkich
10 Prezentowanie i obrona własnego zdania
11 Rozumienie fizyczne, emocjonalne i umysłowe procesy rozwoju, jakim podlega człowiek
12 Współpraca z pozostałymi pracownikami w zakresie udzielania pomocy klientom wymagającym oprócz poradnictwa zawodowego także innych form usług lub pomocy zawodowej
13 Angażowanie pozostałych pracowników do aktywnego udziału w procesie doradczym
14 Utrzymywanie ścisłej współpracy zwłaszcza z doradcą pracy w celu wykorzystania materiałów dotyczących rynku pracy
15 Dostarczanie istotnych i pomocnych informacji innym osobom zawodowo pomagającym klientowi
16 Organizowanie wizyt w zakładach pracy oraz kontaktów z pracodawcami
17 Współpraca z placówkami naukowymi, towarzystwami i instytucjami specjalistycznymi, zajmującymi się opracowywaniem metod i technik stosowanych w indywidualnym i grupowym poradnictwie zawodowym
18 Współpraca z instytucjami zajmującymi się poradnictwem i orientacją, kształceniem zawodowym, opieką oraz ośrodkami ds. zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych
19 Przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz zasad etyki obowiązujących w danej instytucji
20 Stosowanie różnorodnych metod motywacji pracowników
21 Prowadzenie szkoleń dla pracowników firm współpracujących
22 Stosowanie procedur udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

Zadanie zawodowe: D-1:
Przeprowadzanie kontroli jakości wykonania usług doradczych
Lp. umiejętności
1 Scharakteryzowanie podstawowych metod i sposobów pomiaru jakości świadczonych usług w zakresie doradztwa zawodowego
2 Zastosowanie w praktyce podstawowych metod i sposobów pomiaru jakości świadczonych usług w zakresie doradztwa zawodowego
3 Wykonanie podstawowych badań jakościowych
4 Scharakteryzowanie podstawowych czynników wpływających na jakość świadczonych usług
5 Tworzenie podstawowych narzędzi niezbędnych do pomiaru jakości świadczonych usług (ankiety diagnostyczne, testy)
6 Pozyskanie od klienta opinii nt. stopnia zadowolenia z udzielonej porady np. poprzez wypełnienie odpowiedniej ankiety

Zadanie zawodowe: D-2:
Wykonywanie diagnostycznych badań przydatności do określonego zawodu wykorzystując w tym celu metody i techniki psychologicznego i pedagogicznego pomiaru
Lp. umiejętności
1 Ustalanie w trakcie rozmowy doradczej potrzeb przeprowadzenia diagnozy psychologicznej, pedagogicznej lub lekarskiej
2 Sklasyfikowanie i scharakteryzowanie podstawowych metod wykorzystywanych do prowadzenia badań psychologicznych i pedagogicznych
3 Sklasyfikowanie i scharakteryzowanie narzędzi wykorzystywanych do przeprowadzanie badań psychologicznych i pedagogicznych
4 Dokonanie doboru odpowiednich metod i narzędzi do przeprowadzenia niezbędnych badań psychologicznych i pedagogicznych
5 Zinterpretowanie wyników przeprowadzonych badań psychologicznych i pedagogicznych
6 Posługiwanie się arkuszami odpowiedzi, oraz kluczami do obliczenia wyników
7 Analizowanie wpływu wewnętrznych i zewnętrznych czynników, np. psychologicznych, fizycznych i społeczno-ekonomicznych, na obecny status zawodowy klienta i mogących mieć wpływ na jego przyszłość
8 Sporządzenie diagnozy psychologicznej i pedagogicznej dla potrzeb instytucji kierującej klienta
9 Pomaganie klientowi w dokonaniu samooceny
10 Odpowiednie zabezpieczenie materiałów z przeprowadzanych badań
11 Przestrzeganie tajemnicy zawodowej co do informacji uzyskanych od klienta i ujawnianie ich jedynie za zgodą klienta, w ramach obowiązującego prawa i przepisów
12 Przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz zasad etyki obowiązujących w danej instytucji
13 Samodzielne projektowanie narzędzi badawczych dla potrzeb prowadzenia badań psychologicznych i pedagogicznych
14 Opracowywanie nowych i adaptacja istniejących metod i technik pomiaru psychologicznego i pedagogicznego, wspierających poradnictwo zawodowe oraz rekwalifikację osób dorosłych i młodzieży
15 Współpraca z placówkami naukowymi, towarzystwami i instytucjami specjalistycznymi, zajmującymi się opracowywaniem metod i technik stosowanych w badaniach psychologicznych i pedagogicznych
16 Współpraca z instytucjami zajmującymi się poradnictwem i orientacją, kształceniem zawodowym, opieką oraz ośrodkami ds. zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych
17 Kierowanie klienta do odpowiednich specjalistów, jeśli wymagana jest ich pomoc
18 Wyszukiwanie niezbędnej informacji odnośnie nowych tendencji w badaniach psychologicznych i pedagogicznych z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych
19 Posługiwanie się komputerem (wybrane programy komputerowe – edytor tekstu, bazy danych, arkusz kalkulacyjny) oraz urządzeniami audiowizualnymi
20 Korzystanie z Internetu, przesyłanie informacji pocztą elektroniczną (e-mail)
21 Pozyskanie od klienta opinii nt. stopnia zadowolenia z udzielonej porady poprzez np. poprzez wypełnienie odpowiedniej ankiety


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Koncentracja uwagi na problemie klienta
2 Podzielność uwagi
3 Dobra pamięć
4 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
5 Elastyczne podejście do rozwiązywania problemów
Cechy osobowości
1 Wytrzymałość na długotrwały wysiłek intelektualny
2 Odporność emocjonalna
3 Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
4 Zdolność przekonywania
5 Umiejętność postępowania z ludźmi
6 Empatia
7 Motywowanie klientów do aktywnego współdziałania
8 Umiejętność tworzenia atmosfery zaufania i akceptacji
9 Poczucie odpowiedzialności moralno-społecznej
10 Wiarygodność
Sprawności sensomotoryczne
1 Ostrość wzroku
2 Rozróżnianie barw
3 Ostrość słuchu
4 Zmysł równowagi
5 Koordynacja wzrokowo-ruchowa