Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Zasoby ludzkie
Obszar zawodowy: Specjalista ds. rekrutacji pracowników

Kod zawodu: 241304
Data modyfikacji: 2010-02-23 10:15:42

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Prowadzenie akcji informacyjnej o naborze pracowników na wakujące stanowisko
A-2 Określenie źródeł pozyskania kandydatów na wakujące stanowisko z uwzględnieniem awansu lub przesunięcia wewnątrzzakładowego
A-3 Prowadzenie dokumentacji procesu rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy od momentu jego rozpoczęcia do zakończenia
A-4 Sporządzenie opisu stanowiska pracy jako podstawy procesu rekrutacji i selekcji na wakujące stanowisko
A-5 Przeprowadzenie procesu selekcji kandydatów aplikujących na wakujące stanowisko pracy
A-6 Informowanie zainteresowanych stron o wynikach rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi kandydatami do pracy na wakującym stanowisku
A-7 Przyjęcie do pracy kandydata wybranego w wyniku procesu rekrutacyjno-selekcyjnego
B Zadania organizacyjne
B-1 Zorganizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
B-2 Identyfikacja ograniczeń procesu rekrutacji i selekcji pracowników – wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich wpływu na przebieg procesu
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Sterowanie procesem adaptacji nowego pracownika – określanie niezbędnego zakresu obowiązków i czasu przyuczania dla nowych i mających doświadczenie pracowników, obejmujących dane stanowisko
C-2 Współpraca z kierownictwem zakładu przy określaniu polityki zatrudnienia, awansu zawodowego i stanowiskowego oraz stosowanych metod selekcji i oceny personelu
C-3 Współpraca z lokalnymi, regionalnymi i krajowymi instytucjami kreującymi rynek pracy
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocena skuteczności merytorycznej i poprawności formalnej procesów rekrutacji i selekcji
D-2 Kontrola i ocena procesu wdrażania i adaptacji pracownika na nowym stanowisku pracy
D-3 Monitorowanie stopnia fluktuacji kadry pracowniczej oraz poziomu jej satysfakcji z wykonywanej pracy oraz otrzymywanego wynagrodzenia