Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Zasoby ludzkie
Obszar zawodowy: Specjalista ds. rekrutacji pracowników

Kod zawodu: 241304

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Prowadzenie akcji informacyjnej o naborze pracowników na wakujące stanowisko
A-2 Określenie źródeł pozyskania kandydatów na wakujące stanowisko z uwzględnieniem awansu lub przesunięcia wewnątrzzakładowego
A-3 Prowadzenie dokumentacji procesu rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy od momentu jego rozpoczęcia do zakończenia
A-4 Sporządzenie opisu stanowiska pracy jako podstawy procesu rekrutacji i selekcji na wakujące stanowisko
A-5 Przeprowadzenie procesu selekcji kandydatów aplikujących na wakujące stanowisko pracy
A-6 Informowanie zainteresowanych stron o wynikach rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi kandydatami do pracy na wakującym stanowisku
A-7 Przyjęcie do pracy kandydata wybranego w wyniku procesu rekrutacyjno-selekcyjnego
B Zadania organizacyjne
B-1 Zorganizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
B-2 Identyfikacja ograniczeń procesu rekrutacji i selekcji pracowników – wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich wpływu na przebieg procesu
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Sterowanie procesem adaptacji nowego pracownika – określanie niezbędnego zakresu obowiązków i czasu przyuczania dla nowych i mających doświadczenie pracowników, obejmujących dane stanowisko
C-2 Współpraca z kierownictwem zakładu przy określaniu polityki zatrudnienia, awansu zawodowego i stanowiskowego oraz stosowanych metod selekcji i oceny personelu
C-3 Współpraca z lokalnymi, regionalnymi i krajowymi instytucjami kreującymi rynek pracy
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocena skuteczności merytorycznej i poprawności formalnej procesów rekrutacji i selekcji
D-2 Kontrola i ocena procesu wdrażania i adaptacji pracownika na nowym stanowisku pracy
D-3 Monitorowanie stopnia fluktuacji kadry pracowniczej oraz poziomu jej satysfakcji z wykonywanej pracy oraz otrzymywanego wynagrodzenia

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Prowadzenie akcji informacyjnej o naborze pracowników na wakujące stanowisko
Lp. umiejętności
1 Obsługuje komputer w zakresie edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego
2 Pracuje w zintegrowanym systemie zarządzania przedsiębiorstwem lub innym programie autorskim, który funkcjonuje w firmie
3 Dokonuje zapisów w odpowiednich formularzach elektronicznych i / lub papierowych w celu rejestracji danych kandydatów aplikujących do pracy
4 Archiwizuje informacje o współpracy z podmiotami zewnętrznymi takimi jak np.: agencje pośrednictwa pracy, agencje reklamowe, Urzędy Pracy, szkoły itp.
5 Rozumie przepisy i ustawy powiązane z procesem poszukiwań pracowników oraz ich zatrudniania i potrafi je zastosować w praktyce

Zadanie zawodowe: A-2:
Określenie źródeł pozyskania kandydatów na wakujące stanowisko z uwzględnieniem awansu lub przesunięcia wewnątrzzakładowego
Lp. umiejętności
1 Obsługuje komputer w zakresie edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego
2 Kontaktuje się z pracownikami i kierownictwem firmy w celu pozyskania potrzebnych do stworzenia opisu stanowiska pracy informacji
3 Przedstawia w sposób jasny i uporządkowany zadania, zakres uprawnień i cechy osobowości konieczne lub pożądane na określonym stanowisku pracy
4 Posługuje się językiem polskim w celu zwięzłego i klarownego redagowania dokumentów
5 Analizuje otrzymane od pracowników i kierownictwa firmy informacje w celu właściwego zredagowania opisu stanowiska pracy
6 Weryfikuje, w kontaktach z pracownikami i kierownictwem firmy opis stanowiska pracy uaktualniając go i nanosząc niezbędne poprawki

Zadanie zawodowe: A-3:
Prowadzenie dokumentacji procesu rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy od momentu jego rozpoczęcia do zakończenia
Lp. umiejętności
1 Wskazuje dostępne źródła pozyskiwania kandydatów do pracy
2 Analizuje zasięg i skuteczność poszczególnych źródeł pozyskiwania kandydatów do pracy w kontekście konkretnego stanowiska pracy
3 Dokonuje wyboru źródeł pozyskania kandydatów do pracy mając na uwadze możliwości firmy oraz inne uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne
4 Prowadzi rozmowy z kierownictwem firmy oraz pracownikami w celu ustalenia możliwości pozyskania kandydata na wakujące stanowisko z wewnątrz firmy
5 Prowadzi rozmowy z zewnętrznymi dostawcami usług rekrutacyjnych lub reklamowych w celu określenia ich możliwości dotarcia do określonych grup zawodowych
6 Konsultuje z kierownictwem firmy wielkość budżetu przeznaczonego na proces rekrutacji i selekcji pracownika

Zadanie zawodowe: A-4:
Sporządzenie opisu stanowiska pracy jako podstawy procesu rekrutacji i selekcji na wakujące stanowisko
Lp. umiejętności
1 Obsługuje komputer w zakresie edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego
2 Wykorzystuje, w celach informowania o wakacie lub docierania do potencjalnych kandydatów na stanowisko pracy, Internet
3 Wyszukuje i selekcjonuje media oraz instytucje pośredniczące w zamieszczaniu ogłoszeń z ofertami pracy
4 Dokonuje wyboru odpowiednich kanałów komunikacyjnych w celu jak najlepszego dotarcia z informacją o wakacie do wybranej grupy zawodowej
5 Redaguje treść ogłoszeń na temat ofert pracy
6 Współpracuje z podmiotami zewnętrznymi zaangażowanymi w akcję informowania o wakacie w celu monitorowania czynionych postępów
7 Weryfikuje poprawność informacji na temat ofert pracy, które zostały zgłoszone do emisji w postaci ogłoszeń w instytucjach, mediach i/lub firmach zewnętrznych
8 Korzysta z pomocy pracowników firmy w docieraniu z informacją do potencjalnych zainteresowanych danym stanowiskiem pracy

Zadanie zawodowe: A-5:
Przeprowadzenie procesu selekcji kandydatów aplikujących na wakujące stanowisko pracy
Lp. umiejętności
1 Komunikuje się z kandydatami do pracy na wakujące stanowisko w celu nawiązania kontaktu
2 Przeprowadza wywiady telefoniczne z kandydatami do pracy na wakujące stanowisko celem dokonania wstępnej selekcji
3 Odbywa spotkania bezpośrednie z kandydatami, którzy są zainteresowani podjęciem pracy na wakującym stanowisku celem dokonania wyboru najbardziej odpowiedniej osoby
4 Obserwuje zachowanie kandydatów przed, podczas oraz po odbyciu spotkania w celu poszerzenia wiedzy na temat kandydata
5 Dokonuje oceny kwalifikacji kandydatów do pracy w oparciu o określone kryteria
6 Weryfikuje informacje i dokumentację przekazaną przez kandydatów w celu potwierdzenia podanych przez nich faktów
7 Wykonuje testy w celu ustalenia predyspozycji kandydata do wykonywania pracy na danym stanowisku
8 Układa ranking kandydatów kierując się określonymi wcześniej kryteriami
9 Organizuje spotkania z kandydatami przedstawicielom innych działów i kierownictwu firmy w celu uzyskania dodatkowej oceny kandydata
10 Definiuje listę kryteriów w oparciu, o które przeprowadzony zostanie proces selekcji osób chętnych do podjęcia pracy w firmie

Zadanie zawodowe: A-6:
Informowanie zainteresowanych stron o wynikach rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi kandydatami do pracy na wakującym stanowisku
Lp. umiejętności
1 Obsługuje komputer w zakresie edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego i poczty elektronicznej
2 Rejestruje wyniki rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami tworząc raporty pospotkaniowe
3 Przekazuje informacje i raporty odpowiednim pracownikom w firmie zaangażowanym w proces naboru
4 Informuje kandydatów do pracy na danym stanowisku o ich aktualnej sytuacji oraz dalszej drodze postępowania
5 Sprawnie posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie

Zadanie zawodowe: A-7:
Przyjęcie do pracy kandydata wybranego w wyniku procesu rekrutacyjno-selekcyjnego
Lp. umiejętności
1 Pracuje na komputerze w zakresie edytora tekstów i poczty elektronicznej
2 Określa, we współpracy z odpowiednimi służbami rodzaj wymaganych dokumentów i informacji niezbędnych do zawiązania stosunku pracy i informuje o nich kandydata
3 Weryfikuje przedstawioną przez kandydata dokumentację niezbędną do jego zatrudnienia
4 Podtrzymuje kontakt z kandydatem przewidzianym do zatrudnienia w celu stworzenia pozytywnego wizerunku firmy oraz upewnienia kandydata o tym, że oferta pracy jest aktualna
5 Negocjuje z kandydatem stawkę wynagrodzenia w obrębie przyznanych przez kierownictwo uprawnień
6 Tworzy treść umowy o pracę dla zatrudnianego kandydata według standardów firmy w zgodzie z obowiązującym prawem oraz w porozumieniu z kierownictwem firmy
7 Organizuje spotkanie zatrudnianego kandydata z przełożonymi w celu podpisania umowy

Zadanie zawodowe: B-1:
Zorganizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy prawa pracy, działa zgodnie z obowiązkami pracowniczymi
2 Stosuje zasady bhp, przepisy p.poż, ochrony środowiska na stanowisku pracy
3 Organizuje stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów bhp, p.poż, ochrony środowiska
4 Organizuje pracę zgodnie z wymaganiami ergonomii
5 Planuje czas pracy potrzebny do wykonania powierzonych zadań
6 Planuje pracę zespołową w celu wykonania zadania

Zadanie zawodowe: B-2:
Identyfikacja ograniczeń procesu rekrutacji i selekcji pracowników – wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich wpływu na przebieg procesu
Lp. umiejętności
1 Prowadzi rozmowy z pracownikami i kierownictwem firmy w celu rozpoznania trudności i ograniczeń, jakie mogą być związane z poszukiwaniem i zatrudnieniem nowego pracownika
2 Komunikuje się z kandydatami aplikującymi na przedmiotowe stanowisko pracy oraz z podmiotami zewnętrznymi, które wspomagają proces poszukiwań kandydatów
3 Przewiduje i planuje harmonogram pracy nad procesem rekrutacji, selekcji i zatrudnienia kandydata
4 Ocenia powodzenie procesu poszukiwania pracownika opierając się o dostępne dane z rynku pracy lub posiłkując się poradami wyspecjalizowanych konsultantów/firm
5 Proponuje rozwiązania dla występujących ograniczeń procesu rekrutacji i selekcji pracowników

Zadanie zawodowe: C-1:
Sterowanie procesem adaptacji nowego pracownika – określanie niezbędnego zakresu obowiązków i czasu przyuczania dla nowych i mających doświadczenie pracowników, obejmujących dane stanowisko
Lp. umiejętności
1 Kontaktuje się z pracownikami firmy, którzy współpracują lub nadzorują pracę zatrudnionego pracownika oraz prowadzi z nimi rozmowy w celu pozyskania potrzebnych informacji
2 Współdziała z przełożonymi nowego pracownika oraz jego współpracownikami i podwładnymi ułatwiając proces adaptacji w nowym miejscu pracy
3 Przygotowuje, w kooperacji z pracownikami firmy, zakres obowiązków na stanowisku pracy
4 Prezentuje nowozatrudnionej osobie zakres jej obowiązków, uprawnień oraz oczekiwania, jakie są względem niej formułowane przez kierownictwo firmy
5 Planuje szkolenia zawodowe i pozazawodowe dla nowego pracownika
6 Analizuje efektywność wdrożenia do pracy nowozatrudnionej osoby

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z kierownictwem zakładu przy określaniu polityki zatrudnienia, awansu zawodowego i stanowiskowego oraz stosowanych metod selekcji i oceny personelu
Lp. umiejętności
1 Komunikuje się z kierownictwem zakładu w celu określenia zasad i celów polityki personalnej w firmie
2 Bierze udział w zebraniach roboczych dotyczących metod wdrażania polityki personalnej w firmie
3 Korzysta z komputerowych baz danych z obszaru spraw kadrowych w celu analizowania danych statystycznych
4 Monitoruje fluktuację pracowników w firmie
5 Śledzi zmiany legislacyjne w zakresie prawa pracy i ochrony danych osobowych
6 Analizuje informacje z rynku pracy dotyczące poziomu wynagrodzenia i oferowanych do pensji dodatkowych składników premiowania i nagradzania
7 Koordynuje proces rozwoju zawodowego kadr zatrudnionej w firmie
8 Sprawnie posługuje się językiem pisanym w celu sporządzania raportów dla kierownictwa firmy z zakresu polityki kadrowej
9 Prezentuje dane i informacje na forum zespołu

Zadanie zawodowe: C-3:
Współpraca z lokalnymi, regionalnymi i krajowymi instytucjami kreującymi rynek pracy
Lp. umiejętności
1 Nawiązuje kontakty i prowadzi rozmowy z lokalnymi, regionalnymi i krajowymi instytucjami kreującymi rynek pracy
2 Pracuje na komputerze posługując się edytorem tekstów, arkuszem kalkulacyjnym, pocztą elektroniczną oraz Internetem
3 Przetwarza informacje statystyczne dotyczące rynku pracy oraz własnej firmy na potrzeby kierownictwa firmy oraz instytucji monitorujących rynek pracy
4 Dociera do informacji na temat instytucji zajmujących się rynkiem pracy za pośrednictwem Internetu oraz mediów tradycyjnych
5 Sprawnie posługuje się językiem pisanym w celu tworzenia pism i ofert kierowanych do instytucji kreujących rynek pracy odnośnie współpracy w obszarze poszukiwania, zatrudniania i szkolenia pracowników
6 Syntetyzuje informacje na temat rynku pracy

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocena skuteczności merytorycznej i poprawności formalnej procesów rekrutacji i selekcji
Lp. umiejętności
1 Prowadzi wywiady bezpośrednie z pracownikami firmy w celu pozyskania informacji o jakości procesów rekrutacji i selekcji
2 Przeprowadza ankiety wśród pracowników firmy w celu pozyskania informacji o jakości procesów rekrutacji i selekcji pracowników
3 Analizuje rezultaty procesów rekrutacji i selekcji pracowników w obrębie firmy
4 Syntetyzuje informacje na temat skuteczności i poprawności formalnej procesów rekrutacji i selekcji pracowników
5 Ocenia stopień zgodności postępowania z przyjętą procedurą i założeniami odnośnie procesów rekrutacji i selekcji pracowników
6 Ocenia stopień przydatności i aktualność obowiązujących procedur rekrutacji i selekcji pracowników

Zadanie zawodowe: D-2:
Kontrola i ocena procesu wdrażania i adaptacji pracownika na nowym stanowisku pracy
Lp. umiejętności
1 Współdziała z przełożonymi nowego pracownika oraz jego współpracownikami i ewentualnymi podwładnymi w celu oceny postępów w pracy nowego pracownika
2 Opisuje efekty osiągnięte przez nowo zatrudnionego pracownika
3 Analizuje efekty osiągnięte przez nowo zatrudnionego pracownik
4 Kontroluje zgodność postępowania nowo przyjętego pracownika z przyjętymi procedurami, które obowiązują w firmie
5 Ocenia skuteczność podjętych działań i zastosowanych instrumentów wobec nowego pracownika

Zadanie zawodowe: D-3:
Monitorowanie stopnia fluktuacji kadry pracowniczej oraz poziomu jej satysfakcji z wykonywanej pracy oraz otrzymywanego wynagrodzenia
Lp. umiejętności
1 Obsługuje komputer w zakresie edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego
2 Utrzymuje kontakty społeczne, prowadzi rozmowy z kadrą kierowniczą oraz operacyjną w firmie w celu określenia panujących nastrojów
3 Bada opinie pracownicze na temat satysfakcji z pracy oraz wynagrodzenia
4 Analizuje dane statystyczne otrzymywane z ankiet na temat satysfakcji z pracy oraz wynagrodzenia
5 Proponuje zmiany w obszarze motywowania pracowników
6 Kontroluje poziom fluktuacji kadry w firmie


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Myślenie logiczne
2 Myślenie twórcze
3 Wyobraźnia
4 Myślenie analityczne
Cechy osobowości
1 Inicjatywność
2 Rzetelność
3 Asertywność
4 Empatia
5 Odpowiedzialność
6 Dokładność
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobry słuch
2 Dobra artykulacja
3 Sprawność manualna