Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Zasoby ludzkie
Obszar zawodowy: Specjalista pracy socjalnej

Kod zawodu: 244502
Data modyfikacji: 2010-02-23 12:05:21

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Analizowanie i ocena zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń
A-2 Realizacja pracy socjalnej zgodnie z zadaniami określonymi w kontrakcie socjalnym, pomiędzy pracownikiem socjalnym a klientem
A-3 Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej
A-4 Uaktywnianie zasobów, sił i środków tkwiących w kliencie i wykorzystywanie ich na rzecz rozwiązywania jego problemów oraz zaspakajania niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin
A-5 Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zakresie zaspakajania niezbędnych potrzeb życiowych grup społecznych
A-6 Wywoływanie korzystnych zmian w środowisku poprzez optymalne wykorzystanie jego zasobów oraz inspirowanie powoływania instytucji które mogłyby świadczyć usługi pomocowe na rzecz osób i środowiska
A-7 Podejmowanie interwencji socjalnych w sytuacjach patologicznych, kryzysowych, zdarzeniach losowych, klęsk żywiołowych i ekologicznych
A-8 Pomaganie w integracji osób posiadających status uchodźcy
A-9 Podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych formach edukacji ustawicznej, w tym samokształcenie
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie i usprawnianie pracy własnej oraz podległego personelu
B-2 Organizowanie stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów BHP, przeciwpożarowych, ochrony środowiska i ergonomii
B-3 Prowadzenie dokumentacji pracy socjalnej zgodnie z obowiązującymi wymaganiami
B-4 Inicjowanie i organizowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz uczestniczenie w regionalnych i lokalnych programach pracy socjalnej ukierunkowanej na podniesienie jakości życia
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współdziałanie z organizacjami, instytucjami i specjalistami w zakresie rozwiązywania istniejących problemów jednostek, grup i środowiska lokalnego
C-2 Kierowanie i koordynowanie działaniami ośrodka pomocy społecznej oraz prowadzenie współpracy w ramach struktury organizacyjnej ośrodka
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Prowadzenie okresowej kontroli oraz ocena jakości i efektywności wykonywanej pracy własnej oraz podległych pracowników
D-2 Rozpatrywanie skarg i wniosków oraz prowadzenie stosownej ewidencji dokumentacji