Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Zasoby ludzkie
Obszar zawodowy: Specjalista pracy socjalnej

Kod zawodu: 244502

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Analizowanie i ocena zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń
A-2 Realizacja pracy socjalnej zgodnie z zadaniami określonymi w kontrakcie socjalnym, pomiędzy pracownikiem socjalnym a klientem
A-3 Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej
A-4 Uaktywnianie zasobów, sił i środków tkwiących w kliencie i wykorzystywanie ich na rzecz rozwiązywania jego problemów oraz zaspakajania niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin
A-5 Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zakresie zaspakajania niezbędnych potrzeb życiowych grup społecznych
A-6 Wywoływanie korzystnych zmian w środowisku poprzez optymalne wykorzystanie jego zasobów oraz inspirowanie powoływania instytucji które mogłyby świadczyć usługi pomocowe na rzecz osób i środowiska
A-7 Podejmowanie interwencji socjalnych w sytuacjach patologicznych, kryzysowych, zdarzeniach losowych, klęsk żywiołowych i ekologicznych
A-8 Pomaganie w integracji osób posiadających status uchodźcy
A-9 Podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych formach edukacji ustawicznej, w tym samokształcenie
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie i usprawnianie pracy własnej oraz podległego personelu
B-2 Organizowanie stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów BHP, przeciwpożarowych, ochrony środowiska i ergonomii
B-3 Prowadzenie dokumentacji pracy socjalnej zgodnie z obowiązującymi wymaganiami
B-4 Inicjowanie i organizowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz uczestniczenie w regionalnych i lokalnych programach pracy socjalnej ukierunkowanej na podniesienie jakości życia
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współdziałanie z organizacjami, instytucjami i specjalistami w zakresie rozwiązywania istniejących problemów jednostek, grup i środowiska lokalnego
C-2 Kierowanie i koordynowanie działaniami ośrodka pomocy społecznej oraz prowadzenie współpracy w ramach struktury organizacyjnej ośrodka
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Prowadzenie okresowej kontroli oraz ocena jakości i efektywności wykonywanej pracy własnej oraz podległych pracowników
D-2 Rozpatrywanie skarg i wniosków oraz prowadzenie stosownej ewidencji dokumentacji

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Analizowanie i ocena zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń
Lp. umiejętności
1 Przyjmuje zgłoszenia klienta o pomoc
2 Przeprowadza wywiady środowiskowe
3 Dostosowuje sposób prowadzenia rozmowy do możliwości intelektualnych klienta i rodzaju problemu
4 Gromadzi materiał diagnostyczny dotyczący sytuacji finansowej, rodzinnej, mieszkaniowej, zawodowej i zdrowotnej
5 Analizuje i oceniania materiał diagnostyczny
6 Stawia hipotezy i weryfikuje je w procesie pracy z klientem
7 Ustala potrzeby klienta i selekcjonuje je według hierarchii ważności
8 Załatwia sprawy terminowo zgodnie z wymogami kodeksu postępowania administracyjnego
9 Stosuje techniki psychologiczne i komunikacji interpersonalnej
10 Opracowuje projekty decyzji administracyjnych
11 Zmienia formy udzielanej pomocy w przypadku stwierdzenia wykorzystania świadczeń niezgodnie z przeznaczeniem

Zadanie zawodowe: A-2:
Realizacja pracy socjalnej zgodnie z zadaniami określonymi w kontrakcie socjalnym, pomiędzy pracownikiem socjalnym a klientem
Lp. umiejętności
1 Ocenia sytuacje, mocne i słabe strony klienta, przy wykorzystaniu diagnozy socjalnej
2 Formułuje cel główny i cele szczegółowe dla przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej klienta
3 Określa zadania swoje i klienta oraz wyznacza termin ich realizacji
4 Realizuje zadania zawarte w kontrakcie zgodnie z harmonogramem
5 Ocenia działania podjęte przez klienta w odniesieniu do założonego celu głównego

Zadanie zawodowe: A-3:
Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej
Lp. umiejętności
1 Udzielanie porady w zakresie rozwiązywania problemu, kieruje do specjalistów z danej dziedziny
2 Wskazuje możliwości uzyskania pomocy ze strony instytucji państwowych, samorządowych i organizacji pozarządowych
3 Udziela pełnej informacji o przysługujących klientowi świadczeniach i dostępnych formach pomocy
4 Wyszukuje odpowiednie przepisy prawne
5 Udziela psychicznego wsparcia

Zadanie zawodowe: A-4:
Uaktywnianie zasobów, sił i środków tkwiących w kliencie i wykorzystywanie ich na rzecz rozwiązywania jego problemów oraz zaspakajania niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin
Lp. umiejętności
1 Buduje więź z klientem, zachęca do mówienia o swoim położeniu i problemach
2 Mobilizuje klienta do zmiany swojej sytuacji
3 Zachowuje w tajemnicy informacje uzyskane od klienta w toku czynności zawodowych
4 Wyznacza klientowi zadania pomocne w dążeniu do zmiany sytuacji
5 Pomaga osobiście w wypełnieniu zadań, z którymi osoba sobie nie radzi
6 Nadzoruje wykonywanie zadań opracowanych wspólnie z klientem w zakresie rozwiązywania jego problemów
7 Organizuje indywidualne spotkania na terenie ośrodka pomocy społecznej
8 Monitoruje problemy osób i środowiska lokalnego
9 Kontaktuje się z osobami i instytucjami, które mogą posiadać wiedzę o kliencie, jego problemach
10 Włącza najbliższe otoczenie (rodzina, sąsiedzi) do oddziaływania na klienta
11 Konsultuje się ze współpracownikami i zwierzchnikami w trudnych i skomplikowanych sytuacjach klienta
12 Kieruje osoby do specjalistów i instytucji
13 Wzmacnia poczucie własnej wartości klienta

Zadanie zawodowe: A-5:
Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zakresie zaspakajania niezbędnych potrzeb życiowych grup społecznych
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje rejon pracy pod kątem zapotrzebowania na dany rodzaj planowanych działań
2 Opracowuje projekt działań naprawczych w zakresie pracy socjalnej z grupą, określa cel główny i cele szczegółowe
3 Wybiera osoby z podobnym problemem życiowym
4 Dokonuje wyboru i stosuje odpowiednie metody pracy socjalnej z grupą
5 Tworzy i prowadzi grupy wsparcia, edukacyjne i samopomocowe
6 Współpracuje ze specjalistami w dziedzinie związanej z wyodrębnionym problemem
7 Ocenia realizację projektu dotyczącego działań naprawczych
8 Przeprowadza ewaluację założonych celów projektu pracy socjalnej z grupą

Zadanie zawodowe: A-6:
Wywoływanie korzystnych zmian w środowisku poprzez optymalne wykorzystanie jego zasobów oraz inspirowanie powoływania instytucji które mogłyby świadczyć usługi pomocowe na rzecz osób i środowiska
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje zasoby środowiska lokalnego
2 Bada potrzeby i problemy na terenie rejonu pracy
3 Współpracuje z lokalnymi mediami w zakresie rozpropagowania informacji o organizowanych imprezach
4 Organizuje prace wolontariatu zajmującego się bezinteresowną pomocą osobom w trudnej sytuacji życiowej
5 Współpracuje z organizacjami i instytucjami oraz osobami na danym terenie
6 Inicjuje spotkania w ramach tworzenia lokalnych i regionalnych programów pomocowych
7 Organizuje imprezy dla ludności (pikniki, festyny, świetlice środowiskowe)
8 Wspiera powstawanie i funkcjonowanie organizacji pozarządowych, grup samopomocowych i obywatelskich

Zadanie zawodowe: A-7:
Podejmowanie interwencji socjalnych w sytuacjach patologicznych, kryzysowych, zdarzeniach losowych, klęsk żywiołowych i ekologicznych
Lp. umiejętności
1 Reaguje w celu rozeznania sytuacji niezwłocznie po uzyskaniu informacji o istniejącym zagrożeniu osoby lub grupy osób
2 Ocenia stopień zagrożenia bądź strat
3 Udziela psychicznego wsparcia pokrzywdzonym, informuje o możliwości uzyskania wielostronnej pomocy różnych instytucji
4 Podejmuje decyzje o natychmiastowym zabezpieczeniu dzieci lub osób ubezwłasnowolnionych w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu lub życiu
5 Zawiadamia służby ratownicze, organy ścigania w sytuacjach zaistnienia zagrożenia życia lub zdrowia
6 Zabezpiecza podstawowe potrzeby (żywność, schronienie, opieka medyczna)
7 Wypełnia formularz „Niebieskiej Karty”
8 Podejmuje współpracę z rodziną, sąsiadami osoby poszkodowanej
9 Planuje i prowadzi pracę socjalną w stosunku do osoby lub rodziny
10 Wnioskuje do sądów o alimenty, ubezwłasnowolnienie, ustanowienie opieki i kurateli, skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe, psychiatryczne
11 Monitoruje i przeprowadza ewaluację procesu przezwyciężania trudnej sytuacji na każdym etapie

Zadanie zawodowe: A-8:
Pomaganie w integracji osób posiadających status uchodźcy
Lp. umiejętności
1 Przyjmuje wniosek od uchodźcy o pomoc
2 Zapewnia podstawowe potrzeby: żywność, schronienie, ubezpieczenie zdrowotne dla uchodźców
3 Umożliwia naukę języka polskiego lub uczestnictwa w kursach językowych uchodźcom
4 Prowadzi pracę socjalną z uchodźcą i jego rodziną
5 Kwalifikuje uchodźców do indywidualnego programu integracji
6 Porozumiewa się w obcym języku z uchodźcą
7 Sporządza pisma w języku obcym

Zadanie zawodowe: A-9:
Podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych formach edukacji ustawicznej, w tym samokształcenie
Lp. umiejętności
1 Uczestniczy w szkoleniach, kursach
2 Podnosi formalne kwalifikacje (studia wyższe, podyplomowe, specjalizacje)
3 Dzieli się swoją wiedzą ze współpracownikami
4 Organizuje szkolenia wewnętrzne dla pracowników socjalnych
5 Szkoli nowozatrudnionych pracowników
6 Korzysta z literatury zawodowej
7 Wyszukuje możliwości własnego uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach, treningach

Zadanie zawodowe: B-1:
Planowanie i usprawnianie pracy własnej oraz podległego personelu
Lp. umiejętności
1 Planuje pracę własną i podległych pracowników
2 Wyznacza cele zawodowe i dostosowuje je do pracy zespołu
3 Zleca udział w szkoleniach podległym pracownikom
4 Sporządza tygodniowe harmonogramy pracy
5 Planuje budżet ośrodka według kategorii potrzeb

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów BHP, przeciwpożarowych, ochrony środowiska i ergonomii
Lp. umiejętności
1 Organizuje stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, przepisami BHP i ppoż.
2 Dobiera i instaluje odpowiednie urządzenia: komputer, drukarka, fax, kopiarka
3 Adaptuje warunki do pracy w terenie podczas organizowania imprez okolicznościowych na rzecz społeczności
4 Przystosowuje warunki do pracy w domu klienta – przeprowadzanie wywiadów, zawieranie kontraktów socjalnych

Zadanie zawodowe: B-3:
Prowadzenie dokumentacji pracy socjalnej zgodnie z obowiązującymi wymaganiami
Lp. umiejętności
1 Prowadzi zeszyt spraw bieżących
2 Prowadzi zeszyt charakterystyk klientów oraz odcinka pracy
3 Prowadzi ewidencję wyjść służbowych
4 Prowadzi zeszyt rozliczeń finansowych
5 Gromadzi akta dokumentujące przebieg pracy z klientem
6 Wykonuje zestawienia i analizy okresowe
7 Prowadzi korespondencję z osobami i instytucjami

Zadanie zawodowe: B-4:
Inicjowanie i organizowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz uczestniczenie w regionalnych i lokalnych programach pracy socjalnej ukierunkowanej na podniesienie jakości życia
Lp. umiejętności
1 Analizuje potrzeby własnego terenu działań pod kątem zapotrzebowania na nowe formy pomocy
2 Przygotowuje narzędzia diagnostyczne do obserwacji, wywiadu, rozmowy, ankiety, analizy dokumentów
3 Dokonuje oceny zgromadzonego materiału diagnostycznego
4 Formułuje wnioski do oceny przydatności planowanych działań odnośnie nowych form pomocy dla osób i rodzin
5 Opracowuje projekt socjalny lub program: cel główny i cele szczegółowe oraz harmonogram planowanych zadań
6 Analizuje zasoby umożliwiające zrealizowanie założonych celów wynikających z projektu lub programu
7 Realizuje nowatorski projekt lub program skierowany do osób i rodzin
8 Monitoruje przebieg realizacji zadań wynikających z projektu lub programu socjalnego wykonywanych działań
9 Przeprowadza ewaluację procesu z uwzględnieniem bieżących zmian

Zadanie zawodowe: C-1:
Współdziałanie z organizacjami, instytucjami i specjalistami w zakresie rozwiązywania istniejących problemów jednostek, grup i środowiska lokalnego
Lp. umiejętności
1 Współdziała z organizacjami, instytucjami i/lub osobami w zakresie rozwiązywania problemów indywidualnego klienta, grupy klientów oraz problemów środowiska lokalnego
2 Współpracuje z agencjami reklamowymi i mediami w celu rozpropagowania form pomocy, lokalnych akcji, dostarczania informacji
3 Współpracuje ze sponsorami na rzecz uzyskania środków na imprezy okolicznościowe
4 Współpracuje z innymi ośrodkami pomocy społecznej
5 Współdziała z instytucjami w zakresie udostępniania baz danych osobowych
6 Wykonuje zadania zlecone na potrzeby innych instytucji dotyczące rozeznania sytuacji klienta
7 Poszukuje nowych rozwiązań w zakresie prac socjalnych

Zadanie zawodowe: C-2:
Kierowanie i koordynowanie działaniami ośrodka pomocy społecznej oraz prowadzenie współpracy w ramach struktury organizacyjnej ośrodka
Lp. umiejętności
1 Dobiera odpowiedni styl zarządzania zespołem pracowniczym
2 Określa teren pracy podległych pracowników
3 Przydziela budżet na zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej dla danego rejonu pracy
4 Zaopatruje ośrodek w stosowne druki i formularze, niezbędne artykuły biurowe, elementy wyposażenia stanowisk pracy
5 Współpracuje z sąsiadującymi ośrodkami i działami własnego ośrodka w zakresie wymiany informacji, organizacji imprez itp.
6 Planuje pracę ośrodka w okresie urlopowym
7 Planuje i realizuje działania ośrodka na rzecz społeczności lokalnej
8 Inicjuje i monitoruje powstawanie grup wsparcia, cykli edukacyjnych, grup terapeutycznych
9 Koordynuje pracę wolontariatu

Zadanie zawodowe: D-1:
Prowadzenie okresowej kontroli oraz ocena jakości i efektywności wykonywanej pracy własnej oraz podległych pracowników
Lp. umiejętności
1 Kontroluje budżet ośrodka
2 Kontroluje wysokość wnioskowanej pomocy
3 Kontroluje i ocenia poprawność prowadzenia akt i wnioskowanych wzorów decyzji
4 Kontroluje bieżące sprawy i w zależności o potrzeb zmienia wydaną decyzję w przypadku odwołania się od niej klienta
5 Dokonuje okresowej, indywidualnej oceny jakości pracy i funkcjonowania pracownika w zespole
6 Dokonuje wybiórczej kontroli akt dotyczących pracy z klientem

Zadanie zawodowe: D-2:
Rozpatrywanie skarg i wniosków oraz prowadzenie stosownej ewidencji dokumentacji
Lp. umiejętności
1 Szczegółowo kontroluje akta w przypadku skargi klienta na pracownika bądź formy lub wysokość przyznanej pomocy
2 Analizuje zgromadzoną dokumentację dotyczącą poprawności prowadzonych działań diagnostycznych
3 Ocenia podjęte przez pracownika działania z zakresu pracy socjalnej
4 Formułuje wnioski dotyczące trafności decyzji bądź sytuacji której dotyczy skarga
5 Opracowuje protokół pokontrolny
6 Formułuje odpowiedz na skargę klienta
7 Prowadzi ewidencję skarg oraz pism przychodzących i wychodzących
8 Kieruje wniosek do odpowiedniego działu ośrodka
9 Rozeznaje sytuację osoby wymienionej we wniosku
10 Podejmuje działania mające na celu rozwiązanie problemu określonego we wniosku
11 Formułuje odpowiedź na wniosek


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Przekonywania
2 Rozumowanie logiczne
3 Wyobraźnia i myślenie twórcze
4 Predyspozycje do kontaktu z drugim człowiekiem
5 Elastyczne podejście do rozwiązywania problemów
Cechy osobowości
1 Umiejętność postępowania z ludźmi
2 Komunikatywność
3 Umiejętność współdziałania
4 Nieuleganie wpływom
5 Zdolność przekonywania
Sprawności sensomotoryczne
1 Czujność
2 Spostrzegawczość