Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Bezpieczeństwo
Obszar zawodowy: Inspektor pracy

Kod zawodu: 247104
Data modyfikacji: 2010-02-23 13:52:46

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Kontrola przestrzegania przez pracodawców prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
A-2 Kontrola przestrzegania przez pracodawców prawa pracy, w szczególności przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, ochrony pracy kobiet, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych
A-3 Kontrola przestrzegania przepisów bhp przy projektowaniu budowy, przebudowy i modernizacji zakładów pracy oraz stanowiących ich wyposażenie maszyn i innych urządzeń technicznych oraz technologii
A-4 Uczestniczenie w przejmowaniu do eksploatacji wybudowanych lub przebudowanych zakładów pracy albo ich części
A-5 Kontrola przestrzegania przez pracodawców wymagań bhp przy konstruowaniu i produkcji maszyn, urządzeń oraz narzędzi pracy
A-6 Kontrola przestrzegania wymagań bhp przy produkcji wyrobów i opakowań, których użytkowanie mogłoby spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia
A-7 Analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych, kontrola stosowania środków zapobiegających tym wypadkom i chorobom oraz udział w badaniu okoliczności wypadków przy pracy
A-8 Kontrola zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków zajęć odbywanych na jego terenie przez studentów i uczniów nie będących pracownikami
A-9 Kontrola zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przez pracodawcę przy wykonywaniu pracy na terenie zakładu pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę przez osoby przebywające w zakładach karnych i w zakładach poprawczych oraz zadań i prac wykonywanych przez żołnierzy w czynnej służbie
A-10 Kontrola zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
A-11 Wydawanie środków prawnych, w szczególności nakazów i wystąpień inspektora pracy
A-12 Ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika oraz udział w postępowaniu w tych sprawach w charakterze oskarżyciela publicznego
A-13 Udzielanie porad i informacji technicznych w zakresie eliminowania zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników oraz porad i informacji w zakresie przestrzegania prawa pracy
A-14 Wnoszenie powództw, a za zgodą zainteresowanej osoby – uczestniczenie w postępowaniu przed sądem pracy , o ustalenie istnienia stosunku pracy
B Zadania organizacyjne
B-1 Opracowanie planów pracy własnej w oparciu o plan zespołu i program działania OIP jak również własne rozpoznanie zagrożeń
B-2 Planowanie i sposób przeprowadzania kontroli – rozpoczęcie, przeprowadzanie czynności kontrolnych, podsumowanie kontroli
B-3 Planowanie rekontroli z uwzględnieniem informacji o wykonaniu decyzji inspektora pracy w aspekcie postępowania egzekucyjnego
B-4 Opracowanie protokołów z kontroli
B-5 Kierowanie pism o charakterze prewencyjnym i sygnalizacyjnym do zakładów pracy oraz urzędów i instytucji
B-6 Opracowywanie projektów informacji zbiorczych podsumowujących realizację zadań kontrolno-nadzorczych, wynikających z programu działania PIP i OIP
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współdziałanie z organami ochrony środowiska w kontroli przestrzegania przez pracodawców przepisów o przeciwdziałaniu zagrożeniom dla środowiska
C-2 Współdziałanie ze związkami zawodowymi , organami samorządu załogi i społeczną inspekcją pracy w toku wykonywania czynności kontrolnych
C-3 Współdziałanie z organami nadzoru nad warunkami pracy zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Głównym Inspektorem Pracy / także Okręgowym Inspektorem Pracy / a w/w organami
C-4 Uzgadnianie z nadispektorem pracy koordynującym pracę zespołu, planów pracy
C-5 Inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Dokonywanie przez nadinspektora pracy, któremu powierzono koordynowanie pracy w zespole : bieżących ocen kontroli i dokumentacji pokontrolnej inspektorów pracy , dokonywanie bieżącej analizy realizacji zadań określonych w rocznym programie działania
D-2 Dokonywanie bieżącej analizy realizacji zadań określonych w rocznym programie działania
D-3 Przedstawianie sporządzonych dokumentów do oceny przez nadinspektora pracy
D-4 Samokontrola wydanych decyzji administracyjnych