Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Bezpieczeństwo
Obszar zawodowy: Inspektor pracy

Kod zawodu: 247104

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Kontrola przestrzegania przez pracodawców prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
A-2 Kontrola przestrzegania przez pracodawców prawa pracy, w szczególności przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, ochrony pracy kobiet, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych
A-3 Kontrola przestrzegania przepisów bhp przy projektowaniu budowy, przebudowy i modernizacji zakładów pracy oraz stanowiących ich wyposażenie maszyn i innych urządzeń technicznych oraz technologii
A-4 Uczestniczenie w przejmowaniu do eksploatacji wybudowanych lub przebudowanych zakładów pracy albo ich części
A-5 Kontrola przestrzegania przez pracodawców wymagań bhp przy konstruowaniu i produkcji maszyn, urządzeń oraz narzędzi pracy
A-6 Kontrola przestrzegania wymagań bhp przy produkcji wyrobów i opakowań, których użytkowanie mogłoby spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia
A-7 Analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych, kontrola stosowania środków zapobiegających tym wypadkom i chorobom oraz udział w badaniu okoliczności wypadków przy pracy
A-8 Kontrola zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków zajęć odbywanych na jego terenie przez studentów i uczniów nie będących pracownikami
A-9 Kontrola zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przez pracodawcę przy wykonywaniu pracy na terenie zakładu pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę przez osoby przebywające w zakładach karnych i w zakładach poprawczych oraz zadań i prac wykonywanych przez żołnierzy w czynnej służbie
A-10 Kontrola zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
A-11 Wydawanie środków prawnych, w szczególności nakazów i wystąpień inspektora pracy
A-12 Ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika oraz udział w postępowaniu w tych sprawach w charakterze oskarżyciela publicznego
A-13 Udzielanie porad i informacji technicznych w zakresie eliminowania zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników oraz porad i informacji w zakresie przestrzegania prawa pracy
A-14 Wnoszenie powództw, a za zgodą zainteresowanej osoby – uczestniczenie w postępowaniu przed sądem pracy , o ustalenie istnienia stosunku pracy
B Zadania organizacyjne
B-1 Opracowanie planów pracy własnej w oparciu o plan zespołu i program działania OIP jak również własne rozpoznanie zagrożeń
B-2 Planowanie i sposób przeprowadzania kontroli – rozpoczęcie, przeprowadzanie czynności kontrolnych, podsumowanie kontroli
B-3 Planowanie rekontroli z uwzględnieniem informacji o wykonaniu decyzji inspektora pracy w aspekcie postępowania egzekucyjnego
B-4 Opracowanie protokołów z kontroli
B-5 Kierowanie pism o charakterze prewencyjnym i sygnalizacyjnym do zakładów pracy oraz urzędów i instytucji
B-6 Opracowywanie projektów informacji zbiorczych podsumowujących realizację zadań kontrolno-nadzorczych, wynikających z programu działania PIP i OIP
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współdziałanie z organami ochrony środowiska w kontroli przestrzegania przez pracodawców przepisów o przeciwdziałaniu zagrożeniom dla środowiska
C-2 Współdziałanie ze związkami zawodowymi , organami samorządu załogi i społeczną inspekcją pracy w toku wykonywania czynności kontrolnych
C-3 Współdziałanie z organami nadzoru nad warunkami pracy zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Głównym Inspektorem Pracy / także Okręgowym Inspektorem Pracy / a w/w organami
C-4 Uzgadnianie z nadispektorem pracy koordynującym pracę zespołu, planów pracy
C-5 Inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Dokonywanie przez nadinspektora pracy, któremu powierzono koordynowanie pracy w zespole : bieżących ocen kontroli i dokumentacji pokontrolnej inspektorów pracy , dokonywanie bieżącej analizy realizacji zadań określonych w rocznym programie działania
D-2 Dokonywanie bieżącej analizy realizacji zadań określonych w rocznym programie działania
D-3 Przedstawianie sporządzonych dokumentów do oceny przez nadinspektora pracy
D-4 Samokontrola wydanych decyzji administracyjnych

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Kontrola przestrzegania przez pracodawców prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
Lp. umiejętności
1 Ocenia budynki i pomieszczenia pracy pod kątem spełnienia wymogów bhp
2 Ocenia maszyny i inne urządzenia techniczne oraz instalacje pod katem spełnienia wymagań bhp
3 Ocenia organizację procesów pracy i stanowisk pod kątem spełnienia wymagań bhp
4 Analizuje i interpretuje przepisy prawa pracy z zakresu bhp
5 Rozpoznaje zagrożenia dla zdrowia pracowników związane z prowadzonymi przez pracodawcę procesami pracy i ocenia zastosowane przez pracodawcę metody ograniczania lub eliminacji tych zagrożeń
6 Śledzi zmiany legislacyjne związane z problematyka bhp
7 Ocenia opracowane w zakładzie akty prawne, instrukcje i regulaminy z punktu widzenia ich zgodności z przepisami i zasadami bhp
8 Analizuje i interpretuje wyniki pomiarów materialnego środowiska pracy
9 Ocenia zastosowane przez pracodawcę środki chroniące pracowników przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami środowiska pracy
10 Ocenia ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy występujących w nadzorowanych zakładach pracy

Zadanie zawodowe: A-2:
Kontrola przestrzegania przez pracodawców prawa pracy, w szczególności przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, ochrony pracy kobiet, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych
Lp. umiejętności
1 Śledzi najnowsze regulacje prawne dotyczące stosunku pracy, orzecznictwo i uchwały Sądu Najwyższego, wyjaśnienia Ministra Pracy
2 Analizuje i interpretuje przepisy prawa pracy
3 Nawiązuje kontakty społeczne, prowadzi rozmowy i wywiady
4 Ocenia opracowane w zakładzie akty prawne z punktu widzenia ich zgodności z przepisami ogólnie obowiązującymi
5 Korzysta z komputerowych baz danych

Zadanie zawodowe: A-3:
Kontrola przestrzegania przepisów bhp przy projektowaniu budowy, przebudowy i modernizacji zakładów pracy oraz stanowiących ich wyposażenie maszyn i innych urządzeń technicznych oraz technologii
Lp. umiejętności
1 Czyta rysunki techniczne w zakresie umożliwiającym ocenę prawidłowości rozwiązań projektowych pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy
2 Weryfikuje opinie rzeczoznawcy bhp w kontrolowanych dokumentacjach projektowych
3 Weryfikuje rozwiązania projektowe ujęte w dokumentacjach w aspekcie obowiązującego prawa w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, urządzenia, instalacje, rozwiązania technol
4 Analizuje i ocenia poszczególne etapy procesów inwestycyjnych, konstrukcyjnych i technologicznych pod względem zgodności z przepisami i normami bhp i ergonomii
5 Śledzi zmiany legislacyjne związane z problematyką bhp
6 Rozpoznaje zagrożenia dla zdrowia pracowników związane z projektowanymi procesami pracy, eksploatacją maszyn i innych urządzeń technicznych

Zadanie zawodowe: A-4:
Uczestniczenie w przejmowaniu do eksploatacji wybudowanych lub przebudowanych zakładów pracy albo ich części
Lp. umiejętności
1 Analizuje i ocenia poszczególne etapy procesów inwestycyjnych, konstrukcyjnych i technologicznych pod względem zgodności z przepisami i normami bhp i ergonomii
2 Czyta rysunki techniczne w zakresie umożliwiającym ocenę prawidłowości rozwiązań projektowych pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy
3 Ocenia prawidłowość rozwiązań projektowych w aspekcie obowiązujących przepisów w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane, instalacje i urządzenia
4 Ocenia prawidłowość wykonanych prac będących przedmiotem odbioru
5 Śledzi zmiany legislacyjne związane z problematyką bhp
6 Rozpoznaje zagrożenia dla zdrowia pracowników związane z procesami pracy, technologią, eksploatacją maszyn i innych urządzeń technicznych

Zadanie zawodowe: A-5:
Kontrola przestrzegania przez pracodawców wymagań bhp przy konstruowaniu i produkcji maszyn, urządzeń oraz narzędzi pracy
Lp. umiejętności
1 Czyta rysunki techniczne w zakresie umożliwiającym ocenę rozwiązań projektowych pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie konstruowania i produkcji maszyn, urządzeń oraz narzędzi pracy
2 Ocenia maszyny i urządzenia pod kątem prawidłowości konstruowania
3 Śledzi zmiany legislacyjne związane z problematyką bhp
4 Rozpoznaje zagrożenia dla zdrowia pracowników przy konstruowaniu i produkcji maszyn, urządzeń oraz narzędzi pracy
5 Ocenia opracowane w zakładzie akty prawne, instrukcje z punktu widzenia ich zgodności z przepisami i zasadami bhp

Zadanie zawodowe: A-6:
Kontrola przestrzegania wymagań bhp przy produkcji wyrobów i opakowań, których użytkowanie mogłoby spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników związane z produkcją wyrobów i opakowań, których użytkowanie jest niebezpieczne
2 Ocenia zagrożenia związane z transportem, oznakowaniem oraz magazynowaniem substancji niebezpiecznych
3 Analizuje i interpretuje przepisy dotyczące transportu, opakowań, oznakowań oraz magazynowania substancji niebezpiecznych

Zadanie zawodowe: A-7:
Analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych, kontrola stosowania środków zapobiegających tym wypadkom i chorobom oraz udział w badaniu okoliczności wypadków przy pracy
Lp. umiejętności
1 Kwalifikuje zdarzenie jako wypadek przy pracy, zrównany z wypadkiem przy pracy, w drodze do i z pracy
2 Przeprowadza analizę wypadków przy pracy w danym zakładzie
3 Bada i ustala okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy
4 Wylicza częstotliwość i ciężkość wypadków przy pracy
5 Ocenia wnioski prewencyjne stosowane przez pracodawcę
6 Ocenia dokumentację powypadkową sporządzoną przez pracodawcę

Zadanie zawodowe: A-8:
Kontrola zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków zajęć odbywanych na jego terenie przez studentów i uczniów nie będących pracownikami
Lp. umiejętności
1 Ocenia budynki i pomieszczenia pracy pod kątem spełnienia wymogów bhp
2 Ocenia maszyny i inne urządzenia techniczne oraz instalacje pod katem spełnienia wymagań bhp
3 Ocenia organizację procesów pracy i stanowisk pod kątem spełnienia wymagań bhp
4 Analizuje i interpretuje przepisy prawa pracy z zakresu bhp
5 Rozpoznaje zagrożenia dla zdrowia pracowników związane z prowadzonymi przez pracodawcę procesami pracy i ocenia zastosowane przez pracodawcę metody ograniczania lub eliminacji tych zagrożeń
6 Śledzi zmiany legislacyjne związane z problematyka bhp
7 Ocenia opracowane w zakładzie akty prawne, instrukcje i regulaminy z punktu widzenia ich zgodności z przepisami i zasadami bhp
8 Analizuje i interpretuje wyniki pomiarów materialnego środowiska pracy
9 Ocenia zastosowane przez pracodawcę środki chroniące pracowników przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami środowiska pracy
10 Ocenia ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy występujących w nadzorowanych zakładach pracy

Zadanie zawodowe: A-9:
Kontrola zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przez pracodawcę przy wykonywaniu pracy na terenie zakładu pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę przez osoby przebywające w zakładach karnych i w zakładach poprawczych oraz zadań i prac wykonywanych przez żołnierzy w czynnej służbie
Lp. umiejętności
1 Ocenia budynki i pomieszczenia pracy pod kątem spełnienia wymogów bhp
2 Ocenia maszyny i inne urządzenia techniczne oraz instalacje pod katem spełnienia wymagań bhp
3 Ocenia organizację procesów pracy i stanowisk pod kątem spełnienia wymagań bhp
4 Analizuje i interpretuje przepisy prawa pracy z zakresu bhp
5 Rozpoznaje zagrożenia dla zdrowia pracowników związane z prowadzonymi przez pracodawcę procesami pracy i ocenia zastosowane przez pracodawcę metody ograniczania lub eliminacji tych zagrożeń
6 Śledzi zmiany legislacyjne związane z problematyka bhp
7 Ocenia opracowane w zakładzie akty prawne, instrukcje i regulaminy z punktu widzenia ich zgodności z przepisami i zasadami bhp
8 Analizuje i interpretuje wyniki pomiarów materialnego środowiska pracy
9 Ocenia zastosowane przez pracodawcę środki chroniące pracowników przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami środowiska pracy
10 Ocenia ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy występujących w nadzorowanych zakładach pracy

Zadanie zawodowe: A-10:
Kontrola zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
Lp. umiejętności
1 Ocenia budynki i pomieszczenia pracy pod kątem spełnienia wymogów bhp
2 Ocenia maszyny i inne urządzenia techniczne oraz instalacje pod katem spełnienia wymagań bhp
3 Ocenia organizację procesów pracy i stanowisk pod kątem spełnienia wymagań bhp
4 Analizuje i interpretuje przepisy prawa pracy z zakresu bhp
5 Rozpoznaje zagrożenia dla zdrowia pracowników związane z prowadzonymi przez pracodawcę procesami pracy i ocenia zastosowane przez pracodawcę metody ograniczania lub eliminacji tych zagrożeń
6 Śledzi zmiany legislacyjne związane z problematyka bhp
7 Ocenia opracowane w zakładzie akty prawne, instrukcje i regulaminy z punktu widzenia ich zgodności z przepisami i zasadami bhp
8 Analizuje i interpretuje wyniki pomiarów materialnego środowiska pracy
9 Ocenia zastosowane przez pracodawcę środki chroniące pracowników przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami środowiska pracy
10 Ocenia ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy występujących w nadzorowanych zakładach pracy

Zadanie zawodowe: A-11:
Wydawanie środków prawnych, w szczególności nakazów i wystąpień inspektora pracy
Lp. umiejętności
1 Śledzi najnowsze regulacje prawne dotyczące prawa pracy, orzecznictwo i uchwały Sądu Najwyższego, wyjaśnienia właściwego Ministra ds. Pracy
2 Śledzi najnowsze regulacje prawne dotyczące przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
3 Analizuje i interpretuje przepisy prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
4 Analizuje i interpretuje przepisy prawa postępowania administracyjnego
5 Ocenia dokumenty sporządzane przez pracodawcę dotyczące realizacji indywidualnych bądź zbiorowych uprawnień pracowniczych.
6 Ocenia opracowane w zakładzie akty prawne z punktu widzenia ich zgodności z przepisami ogólnie obowiązującymi
7 Ocenia budynki i pomieszczenia pracy pod kątem spełnienia wymogów bhp
8 Ocenia maszyny i inne urządzenia techniczne oraz instalacje pod katem spełnienia wymagań bhp
9 Ocenia organizację procesów pracy i stanowisk pracy pod kątem spełnienia wymagań bhp
10 Sporządza na piśmie decyzją administracyjną (nakaz inspektora pracy)
11 Sporządza wystąpienie inspektora pracy

Zadanie zawodowe: A-12:
Ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika oraz udział w postępowaniu w tych sprawach w charakterze oskarżyciela publicznego
Lp. umiejętności
1 Śledzi najnowsze regulacje prawne dotyczące stosunku pracy, orzecznictwo i uchwały Sądu Najwyższego, wyjaśnienia Ministra Pracy
2 Śledzi najnowsze regulacje prawne dotyczące przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
3 Analizuje i interpretuje przepisy prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
4 Analizuje i interpretuje przepisy prawa postępowania w sprawach o wykroczenia
5 Ocenia dokumentację prowadzoną przez pracodawcę
6 Rozpoznaje czyny noszące znamiona wykroczeń przeciwko prawom pracownika
7 Rozpoznaje sprawców wykroczeń
8 Przesłuchuje sprawców i świadków wykroczeń przeciwko prawom pracownika
9 Formułuje wnioski o ukaranie
10 Nakłada mandaty karne

Zadanie zawodowe: A-13:
Udzielanie porad i informacji technicznych w zakresie eliminowania zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników oraz porad i informacji w zakresie przestrzegania prawa pracy
Lp. umiejętności
1 Jasno i precyzyjnie przekazuje interpretację rozwiązań prawnych
2 Jasno i precyzyjnie przekazuje informacje dotyczące rozwiązań technicznych
3 Analizuje i interpretuje przepisy prawa pracy, w tym dotyczące bhp
4 Śledzi zmiany legislacyjne w zakresie ochrony pracy
5 Wykorzystuje programy komputerowe

Zadanie zawodowe: A-14:
Wnoszenie powództw, a za zgodą zainteresowanej osoby – uczestniczenie w postępowaniu przed sądem pracy , o ustalenie istnienia stosunku pracy
Lp. umiejętności
1 Występuje przed sądem
2 Jasno precyzuje swoje myśli
3 Śledzi zmiany legislacyjne związane z problematyką ochrony pracy
4 Ocenia opracowane w zakładzie akty prawne, instrukcje i regulaminy pracy
5 Wykorzystuje programy komputerowe

Zadanie zawodowe: B-1:
Opracowanie planów pracy własnej w oparciu o plan zespołu i program działania OIP jak również własne rozpoznanie zagrożeń
Lp. umiejętności
1 Analizuje program działania Okręgowego Inspektoratu Pracy /OIP/ oraz plan zespołu pod kątem planowania swojej pracy
2 Ocenia zagrożenia w przydzielonych pod nadzór zakładach pracy
3 Wykorzystuje informacje będące w posiadaniu OIP, a dotyczące nadzorowanych zakładów
4 Analizuje i interpretuje wyniki pomiarów materialnego środowiska pracy
5 Wykorzystuje programy komputerowe

Zadanie zawodowe: B-2:
Planowanie i sposób przeprowadzania kontroli – rozpoczęcie, przeprowadzanie czynności kontrolnych, podsumowanie kontroli
Lp. umiejętności
1 Planuje przeprowadzenie kontroli w aspekcie osiągnięcia przewidywanego celu
2 Współpracuje z partnerami społecznymi i samorządowymi w kontrolowanym zakładzie pracy
3 Posługuje się materiałami pomocniczymi do przeprowadzenia kontroli (informacja o zakładzie, dane statystyczne, wytyczne, listy kontrolne)
4 Wykorzystuje programy komputerowe
5 Właściwie organizuje i przeprowadza czynności kontrolne
6 Ocenia ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy

Zadanie zawodowe: B-3:
Planowanie rekontroli z uwzględnieniem informacji o wykonaniu decyzji inspektora pracy w aspekcie postępowania egzekucyjnego
Lp. umiejętności
1 Analizuje informacje przesłane do Okręgowego Inspektoratu Pracy przez kontrolowane zakłady, dotyczących stopnia i sposobu wykonania decyzji inspektora pracy
2 Wykorzystuje programy komputerowe
3 Uwzględnia w planie pracy konieczność przeprowadzenia kontroli w aspekcie ewentualnego postępowania egzekucyjnego
4 Śledzi najnowsze regulacje prawne dotyczące prawa pracy

Zadanie zawodowe: B-4:
Opracowanie protokołów z kontroli
Lp. umiejętności
1 Opisuje stwierdzone w kontrolowanym zakładzie pracy nieprawidłowości oraz podaje ich przyczyny i skutki
2 Określa stopień naruszenia prawa przez pracodawcę lub inne osoby działające w jego imieniu
3 Stosuje właściwą systematykę protokołu z kontroli, styl i język
4 Użytkuje specjalistyczne programy komputerowe pomocne w formułowaniu protokołu z kontroli
5 Korzysta z komputerowych baz danych

Zadanie zawodowe: B-5:
Kierowanie pism o charakterze prewencyjnym i sygnalizacyjnym do zakładów pracy oraz urzędów i instytucji
Lp. umiejętności
1 Opisuje stwierdzone nieprawidłowości i podaje ich przyczyny
2 Określa stopień naruszenia prawa w kontrolowanych zakładach pracy
3 Wykorzystuje wnioski z kontroli do określenia działań prewencyjnych
4 Stosuje właściwą formę, styl i język pisma
5 Korzysta z komputerowego edytora tekstu
6 Korzysta z komputerowych baz danych

Zadanie zawodowe: B-6:
Opracowywanie projektów informacji zbiorczych podsumowujących realizację zadań kontrolno-nadzorczych, wynikających z programu działania PIP i OIP
Lp. umiejętności
1 Analizuje dokumentacje pokontrolne opracowane przez inspektorów pracy pod kątem wykorzystania w/w materiałów do opracowania projektów informacji zbiorczych
2 Analizuje przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości
3 Analizuje materiały pod kątem uzyskanych efektów
4 Formułuje wnioski wynikające z analizy dokumentacji
5 Wykorzystuje programy komputerowe
6 Analizuje obowiązujące rozwiązania prawne pod kątem ewentualnych wniosków legislacyjnych

Zadanie zawodowe: C-1:
Współdziałanie z organami ochrony środowiska w kontroli przestrzegania przez pracodawców przepisów o przeciwdziałaniu zagrożeniom dla środowiska
Lp. umiejętności
1 Ocenia wpływ czynników szkodliwych dla lokalnego środowiska pracy
2 Identyfikuje podstawowe rodzaje zanieczyszczeń środowiska naturalnego pochodzących z prowadzonego procesu produkcyjnego
3 Ocenia rozwiązania ograniczające lub eliminujące emisję zanieczyszczeń do środowiska naturalnego
4 Formułuje wnioski

Zadanie zawodowe: C-2:
Współdziałanie ze związkami zawodowymi , organami samorządu załogi i społeczną inspekcją pracy w toku wykonywania czynności kontrolnych
Lp. umiejętności
1 Nawiązuje kontakty społeczne, prowadzi rozmowy, wywiady
2 Współdziała z przedstawicielami partnerów społecznych przed rozpoczęciem i w trakcie czynności kontrolnych
3 Wskazuje wpływ bezpiecznej organizacji pracy na efekty ekonomiczne zakładu
4 Przekazuje wiedzę z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
5 Udziela porad prawnych i technicznych
6 Ocenia realizacje przez pracodawcę zaleceń, uwag i wniosków kierowanych do niego przez przedstawicieli załogi

Zadanie zawodowe: C-3:
Współdziałanie z organami nadzoru nad warunkami pracy zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Głównym Inspektorem Pracy / także Okręgowym Inspektorem Pracy / a w/w organami
Lp. umiejętności
1 Współdziała z organami nadzoru nad warunkami pracy w zakresie wymiany informacji dotyczących ochrony pracy, oraz podejmowania wspólnych inicjatyw w celu likwidacji stwierdzonych nieprawidłowości
2 Wykorzystuje wiedzę wynikającą z działalności kontrolno-nadzorczej w celu rozwiązywania problemów będących przedmiotem podpisanych porozumień
3 Formułuje wnioski prewencyjne
4 Negocjuje sposoby eliminacji zagrożeń z uwzględnieniem kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy oraz organu nadzoru, z którym zostało zawarte porozumienie
5 Wykorzystuje programy komputerowe

Zadanie zawodowe: C-4:
Uzgadnianie z nadispektorem pracy koordynującym pracę zespołu, planów pracy
Lp. umiejętności
1 Analizuje program działania OIP oraz plan zespołu pod kątem planowania swojej pracy
2 Wykorzystuje informacje będące w posiadaniu OIP a dotyczące nadzorowanych zakładów
3 Analizuje i interpretuje wyniki pomiarów materialnego środowiska pracy
4 Wykorzystuje programy komputerowe
5 Śledzi zmiany legislacyjne związane z ochroną pracy
6 Planuje racjonalne wykorzystanie czasu pracy

Zadanie zawodowe: C-5:
Inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym
Lp. umiejętności
1 Ocenia zagrożenia w rolnictwie indywidualnym
2 Współdziała z instytucjami zajmującymi się ochroną pracy w rolnictwie indywidualnym
3 Podejmuje działania o charakterze prewencyjnym przy uwzględnieniu zasad ujętych w porozumieniach dotyczących rolnictwa indywidualnego
4 Współpracuje z mediami w celu popularyzacji zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych
5 Współpracuje z władzami samorządowymi oraz władzą administracyjną
6 Przeprowadza szkolenia bhp dla rolników, wykłady i pogadanki
7 Organizuje olimpiady i konkursy dla dzieci i młodzieży wiejskiej
8 Wykorzystuje programy komputerowe

Zadanie zawodowe: D-1:
Dokonywanie przez nadinspektora pracy, któremu powierzono koordynowanie pracy w zespole : bieżących ocen kontroli i dokumentacji pokontrolnej inspektorów pracy , dokonywanie bieżącej analizy realizacji zadań określonych w rocznym programie działania
Lp. umiejętności
1 Analizuje program działania Okręgowego Inspektoratu Pracy oraz plan zespołu
2 Analizuje realizację zadań określonych w rocznym programie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy
3 Analizuje wykorzystanie czasu pracy przez inspektorów pracy
4 Omawia nieprawidłowości wynikające z dokonanej oceny pracy inspektorów pracy w zespole
5 Wykorzystuje programy komputerowe
6 Analizuje prawidłowość doboru tematyki do kontroli, prawidłowość udokumentowania nieprawidłowości w protokole pokontrolnym oraz prawidłowość podjętych działań pokontrolnych (środków prawnych)

Zadanie zawodowe: D-2:
Dokonywanie bieżącej analizy realizacji zadań określonych w rocznym programie działania
Lp. umiejętności
1 Analizuje program działania OIP oraz plan zespołu
2 Wykorzystuje programy komputerowe
3 Wykorzystuje dane statystyczne oraz informacje dotyczące realizacji zadań, będące w posiadaniu OIP
4 Planuje pracę pod kątem bieżącej oceny stopnia realizacji zadań

Zadanie zawodowe: D-3:
Przedstawianie sporządzonych dokumentów do oceny przez nadinspektora pracy
Lp. umiejętności
1 Planuje terminowe przedstawianie sporządzonych dokumentacji do oceny przez nadinspektora pracy
2 Wykorzystuje programy komputerowe
3 Śledzi zmiany legislacyjne związane z problematyką ochrony pra

Zadanie zawodowe: D-4:
Samokontrola wydanych decyzji administracyjnych
Lp. umiejętności
1 Śledzi najnowsze regulacje prawne dotyczące prawa pracy, orzecznictwo i uchwały Sądu Najwyższego, wyjaśnienia właściwego Ministra ds. Pracy
2 Śledzi najnowsze regulacje prawne dotyczące przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
3 Analizuje i interpretuje przepisy prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
4 Analizuje i interpretuje przepisy prawa postępowania administracyjnego
5 Ocenia dokumenty sporządzane przez pracodawcę dotyczące realizacji indywidualnych bądź zbiorowych uprawnień pracowniczych
6 Ocenia opracowane w zakładzie akty prawne z punktu widzenia ich zgodności z przepisami ogólnie obowiązującymi
7 Ocenia budynki i pomieszczenia pracy pod kątem spełnienia wymogów bhp
8 Ocenia maszyny i inne urządzenia techniczne oraz instalacje pod katem spełnienia wymagań bhp
9 Ocenia organizację procesów pracy i stanowisk pracy pod kątem spełnienia wymagań bhp
10 Ocenia argumenty i wnioski strony wnoszącej odwołanie od decyzji (nakazu) inspektora pracy
11 Sporządza na piśmie decyzją administracyjną (nakaz inspektora pracy)


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Myślenie analityczne
2 Zdolność koncentracji uwagi
3 Podzielność uwagi
4 Dobra pamięć
5 Rozumowanie logiczne
6 Łatwość wypowiadania się w mowie
7 Uzdolnienia techniczne
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Umiejętność pracy w szybkim tempie
3 Gotowość do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych
4 Samodzielność
5 Umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi
6 Odporność na stres
7 Praworządność
8 Uczciwość
9 Niezależność postaw
10 Zdolność przekonywania
11 Wytrwałość
12 Cierpliwość
Sprawności sensomotoryczne
1 Spostrzegawczość
2 Szybki refleks
3 Ostrość wzroku
4 Rozróżnianie barw
5 Brak lęku przed wysokością
6 Zmysł równowagi