Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Bezpieczeństwo
Obszar zawodowy: Specjalista Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Kod zawodu: 214923
Data modyfikacji: 2010-02-24 12:12:15

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Przygotowywanie ocen i analiz stanu bhp w zakładzie
A-2 Udział w opracowywaniu planów modernizacyjnych i inwestycyjnych oraz udział w odbiorach technicznych obiektów i urządzeń produkcyjnych, mających wpływ na warunki bhp
A-3 Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bhp w stosowanych procesach technologicznych oraz dla konkretnych stanowisk pracy
A-4 Ocenianie ryzyka zawodowego i formułowanie wnioski oraz doradzać, jakie środki należy zastosować dla bezpieczeństwa pracownika
B Zadania organizacyjne
B-1 Nadzór i koordynacja pracy zespołu pracowników służby bhp
B-2 Nadzorowanie prac dotyczących profilaktyki i popularyzacji zagadnień bhp i ergonomii
B-3 Nadzorowanie rejestru wypadków i prawidłowego przechowywania dokumentacji dotyczącej bhp
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Nadzorowanie i prowadzenie systematycznej kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów bhp
C-2 Prowadzenie doradztwa dla kierownictwa zakładu w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp
C-3 Koordynowanie współpracy z organami nadzoru nad warunkami pracy (PIP, Sanepid, UDT itd.), organami związkowymi, społeczną inspekcją pracy, służbą zdrowia itd.
C-4 Uczestniczenie w dochodzeniach powypadkowych w przypadku katastrof, wypadków zbiorowych i śmiertelnych
C-5 Współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Nadzorowanie i opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, procedur dotyczących bhp oraz opiniowanie instrukcji szczegółowych