Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Bezpieczeństwo
Obszar zawodowy: Specjalista Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Kod zawodu: 214923

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Przygotowywanie ocen i analiz stanu bhp w zakładzie
A-2 Udział w opracowywaniu planów modernizacyjnych i inwestycyjnych oraz udział w odbiorach technicznych obiektów i urządzeń produkcyjnych, mających wpływ na warunki bhp
A-3 Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bhp w stosowanych procesach technologicznych oraz dla konkretnych stanowisk pracy
A-4 Ocenianie ryzyka zawodowego i formułowanie wnioski oraz doradzać, jakie środki należy zastosować dla bezpieczeństwa pracownika
B Zadania organizacyjne
B-1 Nadzór i koordynacja pracy zespołu pracowników służby bhp
B-2 Nadzorowanie prac dotyczących profilaktyki i popularyzacji zagadnień bhp i ergonomii
B-3 Nadzorowanie rejestru wypadków i prawidłowego przechowywania dokumentacji dotyczącej bhp
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Nadzorowanie i prowadzenie systematycznej kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów bhp
C-2 Prowadzenie doradztwa dla kierownictwa zakładu w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp
C-3 Koordynowanie współpracy z organami nadzoru nad warunkami pracy (PIP, Sanepid, UDT itd.), organami związkowymi, społeczną inspekcją pracy, służbą zdrowia itd.
C-4 Uczestniczenie w dochodzeniach powypadkowych w przypadku katastrof, wypadków zbiorowych i śmiertelnych
C-5 Współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Nadzorowanie i opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, procedur dotyczących bhp oraz opiniowanie instrukcji szczegółowych

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Przygotowywanie ocen i analiz stanu bhp w zakładzie
Lp. umiejętności
1 Prognozować wpływ wprowadzanych zmian w poszczególnych etapach procesu produkcyjnego na poziom bhp
2 Analizować i oceniać poszczególne etapy procesów inwestycyjnych, konstrukcyjnych i technologicznych pod względem zgodności wniosków przepisami i normami dotyczącymi bhp oraz ergonomii
3 Śledzić najnowsze rozwiązania w dziedzinie bhp i proponować ich zastosowanie w zakładzie pracy
4 Oceniać ryzyko związane z zagrożeniami występującymi procesach pracy oraz wskazywać metody redukcji tego ryzyka
5 Dokonać oceny ekonomicznych skutków zagrożeń, w tym wypadków przy pracy i chorób zawodowych
6 Określać niezbędne działania techniczne i organizacyjne służące poprawie warunków bhp
7 Dokonać analizy przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych
8 Określać negatywne skutki używania nieergonomicznych wyrobów oraz przebywania w warunkach niehigienicznych
9 Interpretować istniejące w kraju normy do obowiązkowego stosowania, określające metody pomiaru i oceny występowania czynników szkodliwych na stanowiskach pracy oraz ustalające wartości dopuszczalne dl
10 Korzystać z metod analizy jakościowej i statystycznej
11 Opracować i prezentować materiał z wykorzystaniem komputera i innych środków wizualnych

Zadanie zawodowe: A-2:
Udział w opracowywaniu planów modernizacyjnych i inwestycyjnych oraz udział w odbiorach technicznych obiektów i urządzeń produkcyjnych, mających wpływ na warunki bhp
Lp. umiejętności
1 Analizować i oceniać poszczególne etapy procesów inwestycyjnych, konstrukcyjnych i technologicznych pod względem zgodności z przepisami i normami dotyczącymi bhp i ergonomii
2 Oceniać budynki i pomieszczenia pracy oraz tereny z nimi związane pod kątem spełnienia wymagań bhp
3 Oceniać maszyny i inne urządzenia techniczne oraz instalacje pod względem spełniania przez nie wymagań bhp
4 Znać organizację procesu produkcyjnego i technologicznego oraz organizację zarządzania zakładem
5 Proponować wprowadzenie skutecznych urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych
6 Oceniać poziom hałasu i proponować odpowiednie metody ograniczania hałasu
7 Wnioskować w sprawie stosowania skutecznych urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i odpylających
8 Inicjować stosowanie skutecznych metod i środków zabezpieczających przed porażeniem prądem elektrycznym
9 Oceniać stan oświetlenia i wskazywać właściwe metody i źródła oświetlenia pomieszczeń i stanowisk pracy
10 Czytać dokumentację techniczną

Zadanie zawodowe: A-3:
Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bhp w stosowanych procesach technologicznych oraz dla konkretnych stanowisk pracy
Lp. umiejętności
1 Oceniać wprowadzane do stosowania substancje, materiały i procesy technologiczne pod kątem ich szkodliwości dla zdrowia i zagrożeń wypadkowych
2 Interpretować wyniki okresowych analiz stanu bhp
3 Analizować i interpretować wyniki pomiarów czynników środowiska pracy

Zadanie zawodowe: A-4:
Ocenianie ryzyka zawodowego i formułowanie wnioski oraz doradzać, jakie środki należy zastosować dla bezpieczeństwa pracownika
Lp. umiejętności
1 Identyfikować czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne oraz źródła zagrożeń tymi czynnikami występujące w zakładzie pracy
2 Stosować prawidłowo pojęcia używane w analizie ryzyka
3 Określać przewidywane skutki określonego poziomu ryzyka
4 Organizować działania prowadzące do oceny ryzyka
5 Planować podejmowanie decyzji w oparciu o kryteria akceptacji ryzyka

Zadanie zawodowe: B-1:
Nadzór i koordynacja pracy zespołu pracowników służby bhp
Lp. umiejętności
1 Dbać o dokształcanie, praktyczne doświadczenie i aktualny poziom wiedzy z zakresu bhp w zespole pracowników służby bhp
2 Przydzielać zadania wykorzystując kompetencje pracowników
3 Planować i oceniać pracę zespołu
4 Aktywizować pracowników, motywować pozytywne
5 Kierować karierami zawodowymi
6 Korzystać z baz danych i programów komputerowych, Internetu i poczty komputerowej

Zadanie zawodowe: B-2:
Nadzorowanie prac dotyczących profilaktyki i popularyzacji zagadnień bhp i ergonomii
Lp. umiejętności
1 Zapewniać pracownikom informację o istniejących zagrożeniach, możliwościach ochrony poprzez stosowanie ochron indywidualnych, sygnałach bezpieczeństwa
2 Formułować wnioski prewencyjne i polecenia do bieżącej realizacji na podstawie dokonywanej analizy naruszeń prawa pracy
3 Inicjować wprowadzanie rozwiązań technicznych organizacyjnych i ergonomicznych wpływających na poprawę warunków bhp
4 Wykorzystywać wnioski z zaistniałych zdarzeń, wypadków i awarii do działań prewencyjnych
5 Kształtować probezpieczne zachowania pracowników
6 Korzystać z fachowej literatury, dobierać i upowszechniać odpowiednie materiały popularyzujące problematykę bhp
7 Organizować formy popularyzacji problematyki bhp (konkursy, plebiscyty itd.)
8 Korzystać z informacji o organizowanych przez różne instytucje konkursach, targach, seminariach

Zadanie zawodowe: B-3:
Nadzorowanie rejestru wypadków i prawidłowego przechowywania dokumentacji dotyczącej bhp
Lp. umiejętności
1 Właściwie kompletować i przechowywać dokumenty dotyczące wypadków i chorób zawodowych
2 Znać rodzaje innych dokumentów bhp, których przechowywanie jest niezbędne i czas ich przechowywania

Zadanie zawodowe: C-1:
Nadzorowanie i prowadzenie systematycznej kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów bhp
Lp. umiejętności
1 Zapoznawać pracobiorców z uprawnieniami, obowiązkami, zakresem działania środkami prawnymi, środkami represyjnymi będącymi w posiadaniu organów nadzoru i kontroli
2 Informować bieżąco pracodawcę o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń
3 Pouczać pracowników nie stosujących zasad bhp
4 Odsuwać od pracy osoby, dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona lub, które zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarzają zagrożenie życia lub zdrowia
5 Wstrzymywać pracę maszyn i urządzeń technicznych w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników
6 Wyrażać otwarcie opinie i przekonania, przeciwstawiać się próbom manipulacji i nacisków
7 Występować o nagrody lub kary dla pracowników za przestrzeganie lub nieprzestrzeganie zasad i przepisów bhp
8 Oceniać organizację procesów pracy i stanowisk pod kątem spełniania wymagań bhp
9 Identyfikować czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i uciążliwe na stanowiskach pracy
10 Identyfikować materiały, czynniki i procesy stwarzające zagrożenia pożarem i wybuchem w środowisku pracy
11 Rozpoznawać zagrożenia wypadkowe związane z prowadzonymi procesami pracy oraz stosować skuteczne metody likwidacji lub ograniczania tych zagrożeń
12 Wykorzystywać dane fizjologiczne, biomechaniczne, antropometryczne itp. do oceny i korygowania stanowisk pracy
13 Identyfikować typowe źródła stresu psychicznego w miejscu pracy
14 Dobierać ochrony indywidualne

Zadanie zawodowe: C-2:
Prowadzenie doradztwa dla kierownictwa zakładu w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp
Lp. umiejętności
1 Doradzać w sprawach spornych dotyczących bhp
2 Wskazywać sposoby realizacji nakazów i zarządzeń organów nadzoru i kontroli warunków pracy (Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja sanitarna)
3 Śledzić najnowsze rozwiązania w dziedzinie bhp i proponować ich zastosowanie w zakładzie pracy (np. rozwiązań zastosowanych w innych zakładach)
4 Doradzać w zakresie zgodności z wymaganiami bhp przy inwestycjach, organizacji procesu produkcyjnego i zakupach środków produkcji i ochron indywidualnych w doborze środków ochrony indywidualnej
5 Jasno i zwięźle formułować i prezentować opinie i propozycje rozwiązań

Zadanie zawodowe: C-3:
Koordynowanie współpracy z organami nadzoru nad warunkami pracy (PIP, Sanepid, UDT itd.), organami związkowymi, społeczną inspekcją pracy, służbą zdrowia itd.
Lp. umiejętności
1 Prowadzić negocjacje i stosować zasady prawidłowej komunikacji
2 Nawiązywać kontakty, prowadzić rozmowy i wywiady
3 Udzielać wyjaśnień podczas kontroli i prowadzić korespondencję
4 Nadzorować pełną i terminową realizację przedsięwzięć, niezbędnych do wykonania nakazów i decyzji organu nadzoru nad warunkami pracy
5 Konsultować rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mogą mieć wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo
6 Udzielać porad dotyczących sposobu rozwiązywania problemów bhp
7 Współdziałać z PIS i laboratoriami w zakresie wykonywania pomiarów z odpowiednią częstotliwością
8 Współdziałać z lekarzem przemysłowym w zakresie profilaktyki zdrowotnej

Zadanie zawodowe: C-4:
Uczestniczenie w dochodzeniach powypadkowych w przypadku katastrof, wypadków zbiorowych i śmiertelnych
Lp. umiejętności
1 Prowadzić dochodzenie powypadkowe z zastosowaniem odpowiednich procedur i technik
2 Zakwalifikować zdarzenie wypadkowe
3 Określić i zinterpretować przyczynę wypadku
4 Sporządzać dokumentację z badania przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy
5 Wnioskować o wyciągnięcie konsekwencji służbowych za naruszenie przepisów bhp

Zadanie zawodowe: C-5:
Współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy
Lp. umiejętności
1 Korzystać z wyników badań i wydawnictw jednostek naukowo-badawczych
2 Współdziałać w rozwiązywaniu istotnych dla zakładu problemów z zakresu bhp

Zadanie zawodowe: D-1:
Nadzorowanie i opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, procedur dotyczących bhp oraz opiniowanie instrukcji szczegółowych
Lp. umiejętności
1 Oceniać opracowane w zakładzie zarządzenia, regulaminy i instrukcje z punktu widzenia ich zgodności z przepisami i zasadami bhp
2 Śledzić i wdrażać zmiany legislacyjne związane z problematyką bhp
3 Wdrażać przepisy legislacyjne, ogólne i branżowe określające wymagania bhp w realizowanym procesie technologicznym i obowiązującej organizacji pracy
4 Współpracować w sporządzaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i procedur dotyczących bhp


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Zdolność koncentracji uwagi
2 Rozumowanie logiczne
3 Łatwość wypowiadania się w słowie i piśmie
4 Wyobraźnia i myślenie twórcze
Cechy osobowości
1 Umiejętności kierownicze
2 Samodzielność
3 Inicjatywność
4 Zdolność przekonywania
Sprawności sensomotoryczne
1 Spostrzegawczość
2 Spostrzegawczość