Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Transport
Obszar zawodowy: Kierowca samochodu osobowego

Kod zawodu: 832101

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Zabezpieczenie samochodu osobowego przed kradzieżą, uruchomieniem i użyciem przez osoby niepowołane
A-2 Obsługa pasażerów w zakresie rozliczania za dokonanie przewozu
A-3 Prowadzenie samochodu osobowego zgodnie ze zleceniem jazdy przyjmowanym z centrali lub bezpośrednio od klienta
A-4 Wykonywanie czynności obsługowych samochodu osobowego po zakończeniu jazdy
A-5 Sprawdzanie rozmieszczenia i umocowania ładunku w samochodzie do przewozu towarów lub zestawie samochód-przyczepa
A-6 Usuwanie usterek samochodu osobowego lub zestawu samochód-przyczepa powstałych podczas jazdy
A-7 Dbanie o bezpieczeństwo własne, pasażerów i innych użytkowników drogi
A-8 Udzielanie pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadków drogowych
A-9 Przygotowanie samochodu osobowego lub zestawu samochód-przyczepa do jazdy
A-10 Kierowanie samochodem osobowym lub zestawem samochód-przyczepa zgodnie z przepisami prawa ruchu drogowego i posiadanymi uprawnieniami
A-11 Sprawdzanie stanu technicznego samochodu osobowego lub zestawu samochód-przyczepa przed wyjazdem
B Zadania organizacyjne
B-1 Przestrzeganie stosowania przerw podczas długotrwałej jazdy
B-2 Organizowanie stanowiska pracy kierowcy samochodu osobowego z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z przełożonymi, w zakresie realizacji zadań przewozowych
C-2 Przekazywanie samochodu osobowego do badań technicznych we właściwym terminie
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Poddawanie się okresowym badaniom lekarskim w wyznaczonym terminie

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Zabezpieczenie samochodu osobowego przed kradzieżą, uruchomieniem i użyciem przez osoby niepowołane
Lp. umiejętności
1 Ustawia pojazd samochodowy na miejscu parkingowym
2 Zabezpiecza samochód przed samoczynnym ruszeniem z miejsca za pomocą hamulca postojowego
3 Zabezpiecza drzwi samochodu i skrzynię ładunkową przyczepy przed otwarciem przez osoby niepowołane
4 Załącza system alarmowy samochodu
5 Przekazuje dokumenty i kluczyki od samochodu do dyspozytora lub innej osoby do tego wyznaczonej

Zadanie zawodowe: A-2:
Obsługa pasażerów w zakresie rozliczania za dokonanie przewozu
Lp. umiejętności
1 Dokonuje poboru pieniędzy za świadczony przejazd z zachowaniem właściwych taryf przewozowych
2 Obsługuje kasę fiskalną
3 Obsługuje bagażnik samochodu celem właściwego rozmieszczenia i zabezpieczenia bagażu podróżnych
4 Wydaje paragon fiskalny za dokonany przewóz

Zadanie zawodowe: A-3:
Prowadzenie samochodu osobowego zgodnie ze zleceniem jazdy przyjmowanym z centrali lub bezpośrednio od klienta
Lp. umiejętności
1 Prowadzi samochód trasą uzgodnioną z klientem lub z dyspozycją z centrali
2 Prowadzi samochód z zachowaniem płynności jazdy i właściwej prędkości dostosowanej do warunków ruchu
3 Korzysta z map, atlasów, planów miast oraz urządzeń nawigacyjnych

Zadanie zawodowe: A-4:
Wykonywanie czynności obsługowych samochodu osobowego po zakończeniu jazdy
Lp. umiejętności
1 Dba o czystość wewnętrzną i zewnętrzną samochodu osobowego
2 Parkuje samochód
3 Zwraca kompletną dokumentację
4 Rozlicza się z pieniędzy
5 Uzupełnia paliwo
6 Sprawdza i uzupełnia płyny eksploatacyjne
7 Sprawdza ogumienie
8 Zgłasza dyspozytorowi zauważone usterki
9 Zabezpiecza samochód przed niepowołanym użyciem

Zadanie zawodowe: A-5:
Sprawdzanie rozmieszczenia i umocowania ładunku w samochodzie do przewozu towarów lub zestawie samochód-przyczepa
Lp. umiejętności
1 Nadzoruje rozmieszczenie i mocowanie różnych rodzajów ładunku zgodnie z obowiązującymi przepisami
2 Nadzoruje zabezpieczenie różnych rodzajów ładunku zgodnie z obowiązującymi przepisami
3 Sprawdza jakościowo i ilościowo ładunek ze specyfikacją

Zadanie zawodowe: A-6:
Usuwanie usterek samochodu osobowego lub zestawu samochód-przyczepa powstałych podczas jazdy
Lp. umiejętności
1 Interpretuje wskazania przyrządów kontrolno-pomiarowych
2 Diagnozuje usterki powstałe w trakcie kierowania samochodem osobowym
3 Usuwa drobne usterki instalacji elektrycznej
4 Usuwa drobne usterki układu napędowego
5 Usuwa drobne usterki mechaniczne
6 Wymienia koła, pasek klinowy

Zadanie zawodowe: A-7:
Dbanie o bezpieczeństwo własne, pasażerów i innych użytkowników drogi
Lp. umiejętności
1 Przestrzega przepisów i zasad ruchu drogowego
2 Przestrzega warunków bezpieczeństwa i kultury w ruchu drogowym
3 Przestrzega przepisów dotyczących przewozu osób i towarów

Zadanie zawodowe: A-8:
Udzielanie pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadków drogowych
Lp. umiejętności
1 Zabezpiecza miejsce wypadku
2 Przestrzega przepisowego zachowania się podczas wypadku samochodowego
3 Udziela pierwszej pomocy

Zadanie zawodowe: A-9:
Przygotowanie samochodu osobowego lub zestawu samochód-przyczepa do jazdy
Lp. umiejętności
1 Pobiera i sprawdza dokumentację pojazdu
2 Sprawdza ważność dokumentów urządzeń pojazdu
3 Uzupełnia płyny eksploatacyjne
4 Dokonuje oczyszczenia pojazdu
5 Oznakowuje pojazd
6 Przygotowuje urządzenia rejestrujące koszt przejazdu
7 Przygotowuje urządzenie samoczynnie rejestrujące prędkość i czas pracy kierowcy

Zadanie zawodowe: A-10:
Kierowanie samochodem osobowym lub zestawem samochód-przyczepa zgodnie z przepisami prawa ruchu drogowego i posiadanymi uprawnieniami
Lp. umiejętności
1 Kieruje samochodem osobowym zgodnie z posiadanymi uprawnieniami
2 Kieruje samochodem osobowym w ruchu miejskim i pozamiejskim
3 Kieruje samochodem osobowym w różnych warunkach terenowych i atmosferycznych
4 Kieruje samochodem osobowym w nocy
5 Parkuje samochód osobowy
6 Korzysta z map, atlasów, planów miast oraz urządzeń nawigacyjnych

Zadanie zawodowe: A-11:
Sprawdzanie stanu technicznego samochodu osobowego lub zestawu samochód-przyczepa przed wyjazdem
Lp. umiejętności
1 Ocenia stan ogumienia
2 Sprawdza płyny eksploatacyjne
3 Sprawdza oświetlenie zewnętrzne
4 Sprawdza oświetlenie wewnętrzne oraz elementy sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej
5 Sprawdza działanie hamulca roboczego i awaryjnego (postojowego)
6 Sprawdza stan techniczny drzwi
7 Sprawdza wyposażenie dodatkowe (gaśnice, apteczka, trójkąt itp.)
8 Sprawdza działanie urządzeń wentylacyjno-grzewczych
9 Sprawdza działanie poszczególnych zespołów i podzespołów

Zadanie zawodowe: B-1:
Przestrzeganie stosowania przerw podczas długotrwałej jazdy
Lp. umiejętności
1 Racjonalnie wykorzystuje dobowy czas pracy zgodnie z przepisami o czasie pracy kierowców
2 Racjonalnie wykorzystuje tygodniowy czas pracy zgodnie z przepisami o czasie pracy kierowców
3 Stosuje przerwy w pracy zgodnie z wymaganymi przepisami

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie stanowiska pracy kierowcy samochodu osobowego z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy prawa pracy i działa zgodnie z obowiązkami pracowniczymi
2 Rozpoznaje i przewiduje zagrożenia bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy oraz wskazuje sposoby ich usunięcia
3 Korzysta ze źródeł wiedzy ekonomicznej w zakresie potrzebnym przy wykonywaniu zadań przewozowych
4 Organizuje pracę na swoim stanowisku pracy swoim zgodnie z wymaganiami ergonomii
5 Przestrzega zasad bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska na stanowisku pracy
6 Planuje czas pracy potrzebny na wykonanie powierzonego zadania przewozowego
7 Wskazuje konsekwencje naruszenia przepisów i zasad bhp podczas wykonywania zadań przewozowych
8 Reaguje w przypadku zagrożenia pożarowego, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową
9 Stosuje podręczny sprzęt oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z przełożonymi, w zakresie realizacji zadań przewozowych
Lp. umiejętności
1 Prowadzi rozmowy z dyspozytorem dotyczące zadań przewozowych
2 Planuje pracę w celu wykonania powierzonego zadania
3 Zgłasza przełożonemu zauważone usterki w samochodzie osobowym

Zadanie zawodowe: C-2:
Przekazywanie samochodu osobowego do badań technicznych we właściwym terminie
Lp. umiejętności
1 Dokonywanie kontroli i oceny stanu technicznego samochodu osobowego lub zestawu samochód-przyczepa (układu kierowniczego, zawieszenia, amortyzatorów i sygnalizacji świetlnej)
2 Dokonywanie oceny stanu emitowanych spalin
3 Posługiwanie się dokumentacją eksploatacyjną samochodu osobowego
4 Przestrzeganie terminów przeglądów technicznych

Zadanie zawodowe: D-1:
Poddawanie się okresowym badaniom lekarskim w wyznaczonym terminie
Lp. umiejętności
1 Poddaje się badaniom psychologicznym kierowców
2 Poddaje się badaniom lekarskim kierowców


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Koncentracja uwagi
3 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
4 Podzielność uwagi
5 Rozumowanie logiczne
6 Uzdolnienia organizacyjne
7 Uzdolnienia rachunkowe
8 Wyobraźnia i myślenie twórcze
9 Wyobraźnia przestrzenna
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Dyspozycyjność
3 Inicjatywność
4 Komunikatywność
5 Kreatywność
6 Odporność emocjonalna
7 Odpowiedzialność
8 Operatywność i skuteczność postępowania
9 Praworządność
10 Rzetelność
11 Samodzielność
12 Samokontrola
13 Szacunek dla godności człowieka
14 Uczciwość
15 Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
16 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
17 Umiejętność podporządkowania się
18 Umiejętność postępowania z ludźmi
19 Umiejętność pracy w szybkim tempie
20 Umiejętność pracy w warunkach monotonnych
21 Umiejętność współdziałania
22 Wytrwałość i cierpliwość
23 Wytrzymałość na długotrwały wysiłek
Sprawności sensomotoryczne
1 Ostrość wzroku
2 Czucie dotykowe
3 Czujność
4 Dobra koordynacja wzrokowo-słuchowa
5 Koordynacja wzrokowo- ruchowa
6 Ostrość słuchu
7 Ostrość wzroku
8 Powonienie
9 Rozróżnianie barw
10 Spostrzegawczość
11 Sprawność nóg
12 Szybki refleks
13 Widzenie o zmroku
14 Widzenie stereoskopowe
15 Zręczność palców
16 Zręczność rąk