Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Bankowość
Obszar zawodowy: Specjalista bankowości

Kod zawodu: 241203

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Przygotowywanie oferty produktów i usług bankowych.
A-2 Ocenianie wniosków kredytowych i zdolności kredytowej detalicznych, korporacyjnych i instytucjonalnych klientów banku.
A-3 Przygotowywanie badań i analiz gospodarczych dla potrzeb polityki bankowej.
A-4 Przeprowadzanie analizy fundamentalnej, portfelowej i technicznej papierów wartościowych.
A-5 Przeprowadzanie transakcji na zlecenie własne lub klienta.
A-6 Zarządzanie przebiegiem procesów bankowych, w tym sprzedażą produktów i usług bankowych.
A-7 Udział w przygotowywaniu i emisji bankowych papierów wartościowych.
A-8 Zarządzanie ryzykiem finansowym i operacyjnym w działalności banku.
A-9 Zapewnianie zgodności wykonywanych zadań i procedur bankowych z obowiązującymi przepisami prawa.
A-10 Odzyskiwanie należności bankowych od klienta.
B Zadania organizacyjne
B-1 Przygotowywanie oraz ustalanie zakresu danych niezbędnych do przeprowadzenia analizy / przygotowania informacji zarządczej / planu działania oraz systematyczne uaktualnie źródeł ich pochodzenia.
B-2 Uczestniczenie w przygotowywaniu planów i prognoz wykonania w skali całej grupy kapitałowej - banku - konkretnej instytucji finansowej - oddziału.
B-3 Gromadzenie, segregowanie i archiwizowanie dokumentacji niezbędnej dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesów biznesowych zgodnie z obowiązującymi w instytucji finansowej procedurami.
B-4 Organizowanie własnego stanowiska pracy oraz stanowisk pracy podległych pracowników zgodnie z wymaganiami przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony przeciwpożarowej.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Uczestniczenie w naradach, odprawach i spotkaniach roboczych oraz zespołów problemowych, projektach jednostek bankowych i biznesowych.
C-2 Planowanie i koordynowanie prac podległego zespołu i komórek.
C-3 Współudział w procesie przygotowywania nowych specjalistów poprzez opiekę nad stażystami oraz ich szkolenie.
C-4 Współuczestniczenie i tworzenie procedur bankowych.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrola, weryfikacja i ocena realizacji działań specyficznych dla poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych.
D-2 Kontrolowanie i ocena jakości pracy własnej oraz podległych pracowników.

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Przygotowywanie oferty produktów i usług bankowych.
Lp. umiejętności
1 Potrafi zgromadzić i porównać oferty przedsiębiorstw konkurencyjnych
2 Ustala i proponuje wysokości poszczególnych parametrów na podstawie uprzednio przygotowanych lub otrzymanych analiz
3 Formułuje i tworzy regulaminy, wnioskuje o wysokości oprocentowania kredytów i depozytów oraz proponuje wysokości opłat i prowizji
4 Ocenia pozycję konkurencyjną własnego przedsiębiorstwa oraz określa jego przewagi konkurencyjne / słabości
5 Posługuje się komputerem oraz podstawowymi pakietami oprogramowania biurowego

Zadanie zawodowe: A-2:
Ocenianie wniosków kredytowych i zdolności kredytowej detalicznych, korporacyjnych i instytucjonalnych klientów banku.
Lp. umiejętności
1 Interpretuje sprawozdania finanse: bilans, rachunek wyników, cash fllow oraz wyniki analizy wskaźnikowej podmiotów gospodarczych dla potrzeb oceny „standingu” klienta
2 Posługuje się, narzędziami informatycznymi np. bazami danych oraz dedykowanymi aplikacjami zarządzającymi procesem kredytowania w tym „scoringiem” kredytowym
3 Czyta i ocenia poprawność wypełnienia wniosków kredytowych
4 Posługuje się programami informatycznymi (scoringowymi) do oceny zdolności kredytowej
5 Prowadzi weryfikację klientów w BIK oraz innych instytucjach jeżeli jest to zasadne
6 Określa wysokość zabezpieczenia adekwatną dla wnioskowanych wysokości kredytu / poręczenia / akredytyw itp.
7 Szacuje wartość proponowanych przez klienta zabezpieczeń

Zadanie zawodowe: A-3:
Przygotowywanie badań i analiz gospodarczych dla potrzeb polityki bankowej.
Lp. umiejętności
1 Posługuje się biegle komputerowymi programami dedykowanymi dla branży, biurowymi i bazo-danowymi, a także korzysta z zasobów internetowych
2 Korzysta z różnorodnych źródeł informacji i danych oraz poddaje je analizie (GUS, NBP, EBC organizacje naukowo - badawcze itp.)
3 Opracowuje niezbędne zestawienia w celu uchwycenia trendu w branżach, sektorach oraz gospodarstwach domowych.
4 Ocenia wpływ polityki fiskalnej Państwa na koniunkturę gospodarczą, jak również potrafi ocenić kondycję poszczególnych sektorów gospodarki, podmiotów gospodarczych, jak również gospodarstw domowych.
5 Wskazuje i rekomenduje firmy zewnętrzne dostarczające np.: informacje, bazy danych, narzędzia do obróbki informacji itp.

Zadanie zawodowe: A-4:
Przeprowadzanie analizy fundamentalnej, portfelowej i technicznej papierów wartościowych.
Lp. umiejętności
1 Przeprowadza zaawansowane analizy statystyczne
2 Posługuje się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi często wysoko wyspecjalizowanymi („STATISTYKA”, PROGRAMY DO ANALIZY TECHNICZNEJ ITP. )
3 Analizuje sprawozdania finansowe, dane makro- i mikroekonomiczne oraz interpretuje dane statystyczne
4 Analizuje sytuację na giełdach papierów wartościowych w kraju i za granicą – kursy walut i wartości obligacji, akcji, itp.
5 Podejmuje decyzje dotyczące wysokości inwestowanych środków finansowych oraz określa, „w co zainwestujemy”
6 Formułuje twórcze rozwiązania problemów finansowych
7 Projektuje rozwój i zastosowanie innowacji w zakresie instrumentów i procesów finansowych

Zadanie zawodowe: A-5:
Przeprowadzanie transakcji na zlecenie własne lub klienta.
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje i przeprowadza transakcje finansowe
2 Ustala z klientem i negocjuje wysokości prowizji i opłat od zawieranych transakcji
3 Określa rentowności z przeprowadzanych transakcji
4 Posługuje się biegle komputerowymi programami umożliwiającymi i wspomagającymi zawieranie transakcji

Zadanie zawodowe: A-6:
Zarządzanie przebiegiem procesów bankowych, w tym sprzedażą produktów i usług bankowych.
Lp. umiejętności
1 Organizuje i nadzoruje przebieg procesu kredytowego / lokacyjnego / inwestycyjnego danego klienta / grupy klientów
2 Przygotowuje i przedstawia oferty produktów i usług bankowych (kredytów, depozytów papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa, gwarancji, akredytyw itp.) potencjalnym klientom
3 Prowadzi obsługę rachunków bankowych własnych i klientów
4 Komunikuje się z innymi współpracownikami i klientami
5 Obsługuje klienta bezpośrednio, telefonicznie i drogą elektroniczną
6 Negocjuje w ramach swoich pełnomocnictw opłaty, prowizje i oprocentowanie produktów oferowanych przez bank / instytucję finansową

Zadanie zawodowe: A-7:
Udział w przygotowywaniu i emisji bankowych papierów wartościowych.
Lp. umiejętności
1 Opracowuje założenia i określa parametry dla planowanych emisji papierów wartościowych własnych jak i zleconych przez podmioty zewnętrzne
2 Współuczestniczy w przygotowaniu emisji, w tym opracowaniu prospektu emisyjnego
3 Wprowadza papiery wartościowe do obrotu publicznego, a następnie giełdowego
4 Określa rodzaj zabezpieczeń
5 Gwarantuje emisję

Zadanie zawodowe: A-8:
Zarządzanie ryzykiem finansowym i operacyjnym w działalności banku.
Lp. umiejętności
1 Analizuje na bieżąco dane finansowo-ksiegowe przedstawiające sytuacje banku
2 Identyfikuje zagrożenia finansowe i operacyjne dla banku
3 Buduje procedury i modele zarządzania ryzykiem

Zadanie zawodowe: A-9:
Zapewnianie zgodności wykonywanych zadań i procedur bankowych z obowiązującymi przepisami prawa.
Lp. umiejętności
1 Wykonuje zadania i stosuje się do procedur wynikających z obowiązujących przepisów i prawa, uregulowaniami międzynarodowymi i przepisami branżowymi (bankowego, dewizowego, celnego, podatkowego, o zamó
2 Identyfikuje potencjalne zagrożenia dla banku wynikające z zawieranych transakcji i podpisywanych dokumentów (np. falsyfikaty, “pranie pieniędzy”, poświadczenia nieprawdy, fałszerstwa itp.)
3 Biegle porusza się w zagadnieniach prawnych związanych z wykonywanym zawodem
4 Ocenia zgodność podejmowanych czynności i wykonywanych zadań z obowiązującymi normami prawnymi

Zadanie zawodowe: A-10:
Odzyskiwanie należności bankowych od klienta.
Lp. umiejętności
1 Potrafi określić należności wymagalne, nieregularne, przeterminowane
2 Podejmuje i prowadzi działania, (również niestandardowe), w stosunku do klientów – dłużników banku
3 Buduje pozytywne relacje z trudnym klientem
4 Negocjuje warunki odzyskania należności

Zadanie zawodowe: B-1:
Przygotowywanie oraz ustalanie zakresu danych niezbędnych do przeprowadzenia analizy / przygotowania informacji zarządczej / planu działania oraz systematyczne uaktualnie źródeł ich pochodzenia.
Lp. umiejętności
1 Dostosowuje system ewidencji i programów do potrzeb informacyjnych wykonywanych / prowadzonych analiz
2 Organizuje system gromadzenia danych dla potrzeb przygotowywanych analiz / opracowywania informacji zarządczej
3 Koordynuje wykorzystywane systemy gromadzenia i analizy danych
4 Określa wpływ zmian danych makroekonomicznych na sytuację rynkową swojego przedsiębiorstwa

Zadanie zawodowe: B-2:
Uczestniczenie w przygotowywaniu planów i prognoz wykonania w skali całej grupy kapitałowej - banku - konkretnej instytucji finansowej - oddziału.
Lp. umiejętności
1 Identyfikuje i przedstawia wspólne cele i priorytety
2 Współpracuje w zespole
3 Prezentuje dane oraz wyniki analiz
4 Analizuje potrzeby informacyjne zarządzających
5 Organizuje pracę własną
6 Utrzymuje pozytywne relacje z zarządzającymi

Zadanie zawodowe: B-3:
Gromadzenie, segregowanie i archiwizowanie dokumentacji niezbędnej dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesów biznesowych zgodnie z obowiązującymi w instytucji finansowej procedurami.
Lp. umiejętności
1 Organizuje system archiwizowania danych
2 Organizuje system przesyłu, ewidencji oraz przetwarzania informacji
3 Określa potrzeby informacyjne własne oraz osób zarządzających celem zapewnienia trafności wybieranych źródeł
4 W sposób ciągły i terminowy dostarcza wyniki analiz do zarządzających

Zadanie zawodowe: B-4:
Organizowanie własnego stanowiska pracy oraz stanowisk pracy podległych pracowników zgodnie z wymaganiami przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony przeciwpożarowej.
Lp. umiejętności
1 Analizuje informacje i ostrzeżenia producenta sprzętu dla zdrowia jego użytkownika wynikające z niewłaściwej eksploatacji (m. in. komputer)
2 Przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia występujące podczas pracy z urządzeniami elektronicznymi (np. komputer)
3 Dostosowania wyposażenia stanowisk pracy i organizacji pracy do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej
4 Wykorzystanie wiedzy z zakresu ergonomii w procesie organizacji pracy na własnym stanowisku pracy i podległych pracowników

Zadanie zawodowe: C-1:
Uczestniczenie w naradach, odprawach i spotkaniach roboczych oraz zespołów problemowych, projektach jednostek bankowych i biznesowych.
Lp. umiejętności
1 Koordynuje i współuczestniczy w projektach bankowych o różnorodnym stopniu złożoności
2 Tworzy opinie dotyczące projektów realizowanych przez bank
3 Analizuje dane niezbędne do realizacji projektu
4 Organizuje pracę własną i podległego zespołu
5 Współuczestniczy w spotkaniach roboczych zespołów w celu zidentyfikowania problemów systemu finansowego
6 Konsultuje zagadnienia z innymi specjalistami z całej branży
7 Proponuje rozwiązania zaistniałych problemów systemu finansowego
8 Konsultuje z innymi specjalistami sposoby rozwiązania zaistniałych problemów systemu bankowego

Zadanie zawodowe: C-2:
Planowanie i koordynowanie prac podległego zespołu i komórek.
Lp. umiejętności
1 Współpracuje z partnerami, współpracownikami, podwładnymi i przełożonymi
2 Formułuje i przekazuje polecenia
3 Planuje pracę własną i współpracowników
4 Kontroluje efekty pracy podwładnych

Zadanie zawodowe: C-3:
Współudział w procesie przygotowywania nowych specjalistów poprzez opiekę nad stażystami oraz ich szkolenie.
Lp. umiejętności
1 Przekazuje wiedzę z zakresu funkcjonowania systemu bankowego i obowiązujących standardów
2 Monitoruje pracę stażystów i wprowadza konieczne działania korygujące
3 Motywuje do pracy i samodoskonalenia
4 Współpracuje z innymi pracownikami w celu kompleksowego przygotowania stażystów do pracy na stanowisku
5 Przygotowuje i przeprowadza ćwiczenia kształtujące i/lub doskonalące umiejętności stażystów
6 Dobiera odpowiednie metody kształcenia i środki dydaktyczne.

Zadanie zawodowe: C-4:
Współuczestniczenie i tworzenie procedur bankowych.
Lp. umiejętności
1 Formułuje i tworzy zapisy składające się na procedury obowiązujące w banku
2 Współuczestniczy w zespole roboczym ustalającym procedury bankowe
3 Współuczestniczy w zespole roboczym tworzącym standardy obowiązujące w przedsiębiorstwie
4 Analizuje i koryguje stworzone procedury obowiązujące w banku
5 Analizuje i interpretuje informacje oraz wyciąga wnioski w celu optymalizacji procedur

Zadanie zawodowe: D-1:
Kontrola, weryfikacja i ocena realizacji działań specyficznych dla poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych.
Lp. umiejętności
1 Monitoruje transakcje przeprowadzane przez bank / instytucję finansową
2 Koryguje podejmowane działania po stwierdzeniu nieprawidłowości albo braku ich skuteczności
3 Kontroluje przepływ informacji w organizacji
4 Analizuje sprawność działania na poziomie przedsiębiorstwa i poszczególnych działów
5 Identyfikuje działania umożliwiające usprawnienie procesów

Zadanie zawodowe: D-2:
Kontrolowanie i ocena jakości pracy własnej oraz podległych pracowników.
Lp. umiejętności
1 Formułowania metod kontroli zadań przypisanych do własnego stanowiska pracy i podległych pracowników
2 Oceny wpływu odchyleń osiągniętych zadań od wielkości założonych na wyniki pracy innych komórek organizacyjnych i przedsiębiorstwa
3 Formułowania kryteriów oceny jakości pracy własnej i podległych pracowników
4 Tworzenia zasad wiązania wysokości ruchomej części wynagrodzeń pracowników od uzyskanych wyników pracy


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Logiczne rozumowanie
3 Zdolności analityczne
4 Myślenie twórcze
5 Łatwość wypowiadania się w mowie/piśmie
6 Uzdolnienia rachunkowe
7 Zdolność pracy indywidualnej
8 Koncentracja uwagi
9 Zdolność analizowania sytuacji i podejmowania ryzyka
10 Dobra pamięć
11 Zdolność przekonywania i negocjowania
12 Sprawność manualna
Cechy osobowości
1 Ciekawość
2 Cierpliwość
3 Dokładność
4 Kreatywność, pomysłowość
5 Samodzielność
6 Systematyczność
7 Rzetelność i sumienność
8 inicjatywność
9 Operatywność i skuteczność
10 Rzetelność
11 Uczciwość
12 Zaangażowanie
13 Odporność emocjonalna i zrównoważenie
14 Kultura osobista
15 Empatia
16 Gotowość do wprowadzania zmian
17 Praworządność
18 Odpowiedzialność za innych
19 Samokontrola
Sprawności sensomotoryczne
1 Spostrzegawczość
2 Szybki refleks
3 Zręczność palców
4 Dykcja