Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Transport
Obszar zawodowy: Kierowca autobusu

Kod zawodu: 832201
Data modyfikacji: 2010-03-01 14:10:19

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Sprawdzanie stanu technicznego autobusu przed wyjazdem
A-2 Przygotowanie autobusu do jazdy
A-3 Kierowanie autobusem zgodnie z przepisami prawa ruchu drogowego i posiadanymi uprawnieniami
A-4 Dbanie o bezpieczeństwo własne, pasażerów i innych użytkowników drogi
A-5 Udzielanie pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych
A-6 Usuwanie usterek autobusu powstałych podczas jazdy
A-7 Sprzedawanie biletów pasażerom z wykorzystaniem kasy fiskalnej
A-8 Wykonywanie czynności obsługowych autobusu po zakończeniu jazdy
A-9 Prowadzenie autobusu zgodnie z wyznaczoną trasą i według rozkładu jazdy
A-10 Obsługa pasażerów zgodnie z instrukcją przewoźnika
A-11 Zabezpieczenie autobusu przed kradzieżą, uruchomieniem i użyciem przez osoby niepowołane
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy kierowcy autobusu z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-2 Przestrzeganie przerw podczas jazdy zgodnie z przepisami o czasie pracy kierowcy
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Prowadzenie dokumentacji jazdy z uwzględnieniem zauważonych usterek autobusu
C-2 Współpraca z przełożonymi, w zakresie realizacji zadań przewozowych
C-3 Sporządzanie raportów ze sprzedanych biletów
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Poddawanie się okresowym badaniom lekarskim w wyznaczonym terminie
D-2 Dokonywanie kontroli biletów pasażerów