Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Transport
Obszar zawodowy: Kierowca autobusu

Kod zawodu: 832201

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Sprawdzanie stanu technicznego autobusu przed wyjazdem
A-2 Przygotowanie autobusu do jazdy
A-3 Kierowanie autobusem zgodnie z przepisami prawa ruchu drogowego i posiadanymi uprawnieniami
A-4 Dbanie o bezpieczeństwo własne, pasażerów i innych użytkowników drogi
A-5 Udzielanie pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych
A-6 Usuwanie usterek autobusu powstałych podczas jazdy
A-7 Sprzedawanie biletów pasażerom z wykorzystaniem kasy fiskalnej
A-8 Wykonywanie czynności obsługowych autobusu po zakończeniu jazdy
A-9 Prowadzenie autobusu zgodnie z wyznaczoną trasą i według rozkładu jazdy
A-10 Obsługa pasażerów zgodnie z instrukcją przewoźnika
A-11 Zabezpieczenie autobusu przed kradzieżą, uruchomieniem i użyciem przez osoby niepowołane
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy kierowcy autobusu z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-2 Przestrzeganie przerw podczas jazdy zgodnie z przepisami o czasie pracy kierowcy
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Prowadzenie dokumentacji jazdy z uwzględnieniem zauważonych usterek autobusu
C-2 Współpraca z przełożonymi, w zakresie realizacji zadań przewozowych
C-3 Sporządzanie raportów ze sprzedanych biletów
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Poddawanie się okresowym badaniom lekarskim w wyznaczonym terminie
D-2 Dokonywanie kontroli biletów pasażerów

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Sprawdzanie stanu technicznego autobusu przed wyjazdem
Lp. umiejętności
1 Ocenia stan ogumienia
2 Sprawdza płyny eksploatacyjne
3 Sprawdza oświetlenie zewnętrzne
4 Sprawdza oświetlenie wewnętrzne oraz elementy sygnalizacji
5 Sprawdza działanie hamulca roboczego i awaryjnego (postojowego)
6 Sprawdza stan techniczny drzwi oraz wyjść awaryjnych
7 Sprawdza wyposażenie dodatkowe (gaśnice, apteczka, trójkąt itp.)
8 Sprawdza działanie urządzeń wentylacyjno-grzewczych
9 Sprawdza działanie poszczególnych zespołów i podzespołów

Zadanie zawodowe: A-2:
Przygotowanie autobusu do jazdy
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje urządzenie samoczynnie rejestrujące prędkość i czas pracy kierowcy
2 Pobiera i sprawdza dokumentację pojazdu
3 Sprawdza ważność dokumentów urządzeń pojazdu
4 Uzupełnia płyny eksploatacyjne
5 Dokonuje oczyszczenia pojazdu
6 Oznakowuje pojazd
7 Przygotowuje urządzenia rejestrująco-kasujące

Zadanie zawodowe: A-3:
Kierowanie autobusem zgodnie z przepisami prawa ruchu drogowego i posiadanymi uprawnieniami
Lp. umiejętności
1 Kieruje autobusem zgodnie z posiadanymi uprawnieniami
2 Kieruje autobusem w ruchu miejskim i pozamiejskim
3 Kieruje autobusem w różnych warunkach terenowych
4 Kieruje autobusem w nocy
5 Parkuje autobus
6 Korzysta z map, atlasów, planów miast oraz urządzeń nawigacyjnych

Zadanie zawodowe: A-4:
Dbanie o bezpieczeństwo własne, pasażerów i innych użytkowników drogi
Lp. umiejętności
1 Przestrzega przepisów i zasad ruchu drogowego
2 Przestrzega warunków bezpieczeństwa i kultury w ruchu drogowym
3 Przestrzega przepisów dotyczących przewozu osób

Zadanie zawodowe: A-5:
Udzielanie pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych
Lp. umiejętności
1 Zabezpiecza miejsce wypadku
2 Przestrzega przepisowego zachowania się podczas wypadku samochodowego
3 Udziela pierwszej pomocy

Zadanie zawodowe: A-6:
Usuwanie usterek autobusu powstałych podczas jazdy
Lp. umiejętności
1 Interpretuje wskazania przyrządów kontrolno-pomiarowych
2 Diagnozuje usterki powstałe w trakcie kierowania autobusem
3 Usuwa drobne usterki instalacji elektrycznej
4 Usuwa drobne usterki układu napędowego
5 Usuwa drobne usterki mechaniczne
6 Wymienia koła, pasek klinowy

Zadanie zawodowe: A-7:
Sprzedawanie biletów pasażerom z wykorzystaniem kasy fiskalnej
Lp. umiejętności
1 Obsługuje kasę fiskalną
2 Korzysta z taryfikatora
3 Wydaje bilety przejazdowe
4 Zabezpiecza gotówkę

Zadanie zawodowe: A-8:
Wykonywanie czynności obsługowych autobusu po zakończeniu jazdy
Lp. umiejętności
1 Dba o czystość wewnętrzną i zewnętrzną autobusu
2 Parkuje autobus
3 Zwraca kompletną dokumentację
4 Rozlicza się z pieniędzy
5 Uzupełnia paliwo
6 Sprawdza i uzupełnia płyny eksploatacyjne
7 Sprawdza ogumienie
8 Zgłasza dyspozytorowi zauważone usterki
9 Zabezpiecza autobus przed niepowołanym użyciem

Zadanie zawodowe: A-9:
Prowadzenie autobusu zgodnie z wyznaczoną trasą i według rozkładu jazdy
Lp. umiejętności
1 Prowadzi autobus wyznaczoną trasą
2 Prowadzi autobus z zachowaniem płynności jazdy i właściwej prędkości dostosowanej do warunków ruchu i rozkładu jazdy
3 Zatrzymuje autobus na wyznaczonych przystankach
4 Przestrzega czasu przyjazdu i odjazdu z poszczególnych przystanków
5 Obsługuje tablice kierunkowe

Zadanie zawodowe: A-10:
Obsługa pasażerów zgodnie z instrukcją przewoźnika
Lp. umiejętności
1 Obsługuje drzwi autobusu celem umożliwienia bezpiecznego wsiadania i wysiadania pasażerów
2 Dokonuje sprzedaży biletów z zachowaniem właściwych taryf przewozowych
3 Obsługuje kasę fiskalną
4 Obsługuje platformę dla niepełnosprawnych i pomaga przy wejściu i wyjściu z autobusu osobom niepełnosprawnym
5 Obsługuje urządzenia poprawiające komfort podróżowania (barek, TV itp.)
6 Obsługuje bagażniki autobusu celem właściwego rozmieszczenia i zabezpieczenia bagażu podróżnych

Zadanie zawodowe: A-11:
Zabezpieczenie autobusu przed kradzieżą, uruchomieniem i użyciem przez osoby niepowołane
Lp. umiejętności
1 Ustawia autobus na miejscu parkingowym
2 Zabezpiecza autobus przed samoczynnym ruszeniem z miejsca za pomocą hamulca postojowego
3 Zabezpiecza drzwi autobusu przed otwarciem przez osoby niepowołane
4 Załącza system alarmowy autobusu
5 Przekazuje dokumenty i kluczyki od autobusu do dyspozytorni

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie stanowiska pracy kierowcy autobusu z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy prawa pracy i działa zgodnie z obowiązkami pracowniczymi
2 Rozpoznaje i przewiduje zagrożenia bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy oraz wskazuje sposoby ich usunięcia
3 Korzysta ze źródeł wiedzy ekonomicznej w zakresie potrzebnym przy wykonywaniu zadań przewozowych
4 Organizuje pracę na swoim stanowisku pracy swoim zgodnie z wymaganiami ergonomii
5 Przestrzega zasad bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska na stanowisku pracy
6 Planuje czas pracy potrzebny na wykonanie powierzonego zadania przewozowego
7 Wskazuje konsekwencje naruszenia przepisów i zasad bhp podczas wykonywania zadań przewozowych
8 Reaguje w przypadku zagrożenia pożarowego, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową
9 Stosuje podręczny sprzęt oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

Zadanie zawodowe: B-2:
Przestrzeganie przerw podczas jazdy zgodnie z przepisami o czasie pracy kierowcy
Lp. umiejętności
1 Racjonalnie wykorzystuje dobowy czas pracy zgodnie z przepisami o czasie pracy kierowców
2 Racjonalnie wykorzystuje tygodniowy czas pracy zgodnie z przepisami o czasie pracy kierowców
3 Stosuje przerwy w pracy zgodnie z wymaganymi przepisami
4 Obsługuje urządzenie rejestrujące czas pracy kierowcy

Zadanie zawodowe: C-1:
Prowadzenie dokumentacji jazdy z uwzględnieniem zauważonych usterek autobusu
Lp. umiejętności
1 Prowadzi dokumentację jazdy zgodną z wykonywanym zadaniem przewozowym
2 Prowadzi dokumentację przejazdów zgodnie z rozkładem jazdy i wyznaczoną trasą przejazdu
3 Prowadzi ewidencję zauważonych usterek w autobusie

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z przełożonymi, w zakresie realizacji zadań przewozowych
Lp. umiejętności
1 Prowadzi rozmowy z dyspozytorem dotyczące zadań przewozowych
2 Planuje pracę w celu wykonania powierzonego zadania
3 Zgłasza dyspozytorowi zauważone usterki w autobusie

Zadanie zawodowe: C-3:
Sporządzanie raportów ze sprzedanych biletów
Lp. umiejętności
1 Sporządza raport zmianowy ze sprzedanych biletów
2 Sporządza raport dobowy ze sprzedanych biletów
3 Przekazuje zmianowy utarg wraz z raportem zmianowym do kasy przewoźnika
4 Obsługuje kasę fiskalną

Zadanie zawodowe: D-1:
Poddawanie się okresowym badaniom lekarskim w wyznaczonym terminie
Lp. umiejętności
1 Poddaje się badaniom psychologicznym kierowców
2 Poddaje się badaniom lekarskim kierowców

Zadanie zawodowe: D-2:
Dokonywanie kontroli biletów pasażerów
Lp. umiejętności
1 Dokonuje kontroli posiadanych przez pasażerów biletów
2 Stosuje taryfy i ulgi zgodnie z regulaminem przewoźnika
3 Stosuje wielkości ulg ustawowych zgodnie z Ustawą o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
4 Rozróżnia rodzaje dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
5 Rozróżnia rodzaje dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Adm


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Koncentracja uwagi
3 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
4 Podzielność uwagi
5 Rozumowanie logiczne
6 Uzdolnienia organizacyjne
7 Uzdolnienia rachunkowe
8 Uzdolnienia techniczne
9 Wyobraźnia i myślenie twórcze
10 Wyobraźnia przestrzenna
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Dyspozycyjność
3 Inicjatywność
4 Komunikatywność
5 Kreatywność
6 Odporność emocjonalna
7 Odpowiedzialność
8 Odwaga
9 Operatywność i skuteczność postępowania
10 Praworządność
11 Rzetelność
12 Samodzielność
13 Samokontrola
14 Systematyczność
15 Szacunek dla godności człowieka
16 Uczciwość
17 Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
18 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
19 Umiejętność podporządkowania się
20 Umiejętność postępowania z ludźmi
21 Umiejętność pracy w szybkim tempie
22 Umiejętność pracy w warunkach monotonnych
23 Umiejętność współdziałania
24 Wytrwałość i cierpliwość
25 Wytrzymałość na długotrwały wysiłek
26 Zaangażowanie
Sprawności sensomotoryczne
1 Ostrość wzroku
2 Czucie dotykowe
3 Czujność
4 Koordynacja wzrokowo- ruchowa
5 Ostrość słuchu
6 Ostrość wzroku
7 Powonienie
8 Rozróżnianie barw
9 Spostrzegawczość
10 Szybki refleks
11 Widzenie o zmroku
12 Widzenie stereoskopowe
13 Zręczność palców
14 Zręczność rąk