Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Bankowość
Obszar zawodowy: Specjalista do spraw rachunkowości

Kod zawodu: 241205
Data modyfikacji: 2010-03-02 6:57:23

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Planowanie i opracowywanie systemu rachunkowości
A-2 Zakładanie i prowadzenie ksiąg rachunkowych
A-3 Sporządzanie i opracowywanie dokumentów księgo-wych
A-4 Księgowanie operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych
A-5 Prowadzenie ewidencji rozrachunków oraz dokonywa-nie rozliczeń finansowych
A-6 Prowadzenie rachunku kosztów i wyników
A-7 Sporządzanie sprawozdań i analiz finansowych
A-8 Opracowywanie raportów o przewidywanych zmianach sytuacji finansowej firmy
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie
B-2 Organizowanie pracy dla zespołu pracowników realizu-jących zadania szczegółowe
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie zespołem pracowników realizujących zada-nia szczegółowe
C-2 Współpraca z pracodawcą i kierownikiem komórki księgowości
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Badanie poprawności prowadzonej dokumentacji księ-gowej
D-2 Korygowanie dokumentacji księgowej zgodnie
D-3 Kontrolowanie terminowości rozliczeń finansowych