Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Bankowość
Obszar zawodowy: Specjalista do spraw rachunkowości

Kod zawodu: 241205

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Planowanie i opracowywanie systemu rachunkowości
A-2 Zakładanie i prowadzenie ksiąg rachunkowych
A-3 Sporządzanie i opracowywanie dokumentów księgo-wych
A-4 Księgowanie operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych
A-5 Prowadzenie ewidencji rozrachunków oraz dokonywa-nie rozliczeń finansowych
A-6 Prowadzenie rachunku kosztów i wyników
A-7 Sporządzanie sprawozdań i analiz finansowych
A-8 Opracowywanie raportów o przewidywanych zmianach sytuacji finansowej firmy
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie
B-2 Organizowanie pracy dla zespołu pracowników realizu-jących zadania szczegółowe
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie zespołem pracowników realizujących zada-nia szczegółowe
C-2 Współpraca z pracodawcą i kierownikiem komórki księgowości
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Badanie poprawności prowadzonej dokumentacji księ-gowej
D-2 Korygowanie dokumentacji księgowej zgodnie
D-3 Kontrolowanie terminowości rozliczeń finansowych

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Planowanie i opracowywanie systemu rachunkowości
Lp. umiejętności
1 Stosuje międzynarodowe i krajowe standardy rachunkowości
2 Projektuje zakładowy plan kont
3 Sporządza wykaz ksiąg rachunkowych prowadzonych ręcznie
4 Opracowuje dokumentację systemu przetwarzania i ochrony danych
5 Projektuje instrukcję obiegu dokumentów księgowych
6 Opracowuje zasady kontroli dokumentów księgowych

Zadanie zawodowe: A-2:
Zakładanie i prowadzenie ksiąg rachunkowych
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy dotyczące zakładania i prowadzenia ksiąg rachunkowych
2 Zakłada i prowadzi księgi rachunkowe w programie kompute-rowym lub ręcznie
3 Sporządza zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej
4 Koryguje błędy w dokumentacji księgowej
5 Zamyka księgi
6 Przygotowuje księgi do przechowywania
7 Przestrzega tajemnicy służbowej

Zadanie zawodowe: A-3:
Sporządzanie i opracowywanie dokumentów księgo-wych
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy dotyczące wymogów sporządzania doku-mentów księgowych
2 Klasyfikuje dokumenty księgowe
3 Sporządza noty księgowe
4 Sporządza dokumenty obrotu gotówkowego, bezgotówkowe-go, zmian wartości majątku, rozliczeń z pracownikami i inne
5 Kontroluje dokumenty pod względem formalno - rachunkowym
6 Dokonuje korekty błędnych zapisów w dokumentacji księgowej
7 Przechowuje dokumenty księgowe

Zadanie zawodowe: A-4:
Księgowanie operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych
Lp. umiejętności
1 Segreguje i przygotowuje dokumenty do dekretacji
2 Dekretuje operacje gospodarcze
3 Formułuje treść operacji gospodarczych
4 Kwalifikuje przychody i koszty ich uzyskania
5 Rozlicza zakup materiałów, towarów, usług
6 Prowadzi rejestr zakupu i sprzedaży VAT
7 Przelicza wartości operacji gospodarczych wyrażonych
8 Księguje operacje gospodarcze w porządku chronologicznym
9 Analizuje treść ekonomiczną kont księgowych
10 Analizuje poprawność księgowań
11 Koryguje błędy w dokumentach księgowych

Zadanie zawodowe: A-5:
Prowadzenie ewidencji rozrachunków oraz dokonywa-nie rozliczeń finansowych
Lp. umiejętności
1 Prowadzi szczegółową ewidencję dla poszczególnych rozra-chunków, roszczeń i rozliczeń spornych
2 Ustala stan należności, zobowiązań i rozliczeń spornych od-rębnie dla poszczególnych kontrahentów
3 Wyodrębnia należności krótkoterminowe i długoterminowe
4 Analizuje terminowość płatności zobowiązań i wpływu na-leżności
5 Nalicza odsetki za nieterminową regulację należności
6 Przelicza waluty obce na polską
7 Sporządza miesięczne deklaracje podatkowe
8 Sporządza listy płac
9 Rozlicza zaliczki i delegacje służbowe
10 Sporządza miesięczne deklaracje ZUS
11 Dokonuje terminowych rozliczeń płatności zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS
12 Dokonuje terminowych płatności na rzecz kontrahentów, instytucji, osób fizycznych
13 Przygotowuje miesięczne informacje o składnikach wynagrodzenia dla każdego pracownika
14 Sporządza dokumentację ubezpieczeń majątku przedsiębior-stwa
15 Wykorzystuje techniki informatyczne w rozliczeniach z ZUS

Zadanie zawodowe: A-6:
Prowadzenie rachunku kosztów i wyników
Lp. umiejętności
1 Wycenia rozchód rzeczowych składników aktywów obrotowych
2 Ustala wartość początkową nabywanych lub wytwarzanych środków trwałych
3 Dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
4 Ustala rzeczywistą wielkość przychodów z działalności operacyjnej
5 Stosuje procedury klasyfikowania i rozliczania kosztów
6 Oblicza koszt wytworzenia produktu
7 Identyfikuje pozostałe koszty i przychody operacyjne, koszty
8 Wyodrębnia koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
9 Ustala rzeczywisty poziom i strukturę kosztów
10 Ustala wynik finansowy w wariancie porównawczym
11 Ustala wynik finansowy w wariancie kalkulacyjnym
12 Oblicza obciążenia z tytułu podatku dochodowego
13 Tworzy rezerwy i aktywa z tytułu podatku odroczonego
14 Stosuje klasyfikację budżetową kwalifikując dochody, wydatki, koszty jednostek sektora finansów publicznych

Zadanie zawodowe: A-7:
Sporządzanie sprawozdań i analiz finansowych
Lp. umiejętności
1 Wycenia spis z natury
2 Ustala i wycenia różnice inwentaryzacyjne
3 Wprowadza różnice inwentaryzacyjne do ksiąg rachunkowych
4 Uzgadnia salda z kontrahentami i na rachunkach bankowych
5 Wycenia na dzień bilansowy poszczególne składniki aktywów
6 Sporządza bilans
7 Sporządza rachunek zysków i strat według wariantu porównawczego i kalkulacyjnego
8 Sporządza rachunek przepływów pieniężnych
9 Sporządza zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
10 Sporządza informację dodatkową
11 Sporządza sprawozdania finansowe jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej
12 Oblicza i analizuje wskaźniki dynamiki
13 Oblicza i analizuje wskaźniki struktury
14 Oblicza i analizuje wskaźniki rentowności, płynności finansowej, zadłużenia
15 Analizuje zdolność płatniczą

Zadanie zawodowe: A-8:
Opracowywanie raportów o przewidywanych zmianach sytuacji finansowej firmy
Lp. umiejętności
1 Wykorzystuje informacje ze sprawozdań i analiz finansowych
2 Opracowuje plany finansowe
3 Posługuje się rachunkiem procentowym, odsetkowym
4 Wykorzystuje rachunek kosztów w prognozowaniu sytuacji finansowej jednostki
5 Uwzględnia zmianę wartości pieniądza w czasie
6 Sporządza plan dochodów i wydatków budżetowych
7 Oblicza margines opłacalności ubezpieczeń

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie
Lp. umiejętności
1 Planuje pracę własną
2 Organizuje własne miejsce pracy z zachowaniem zasad ergonomii i estetyki
3 Kształtuje estetykę własnego miejsca pracy
4 Ustala zadania do wykonania
5 Przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i środowiska naturalnego
6 Realizuje zadania na własnym stanowisku pracy

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie pracy dla zespołu pracowników realizu-jących zadania szczegółowe
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia role pełnione przez członków zespołu
2 Analizuje predyspozycje do pełnienia ról w zespole
3 Planuje i przydziela zadania zgodnie z predyspozycjami
4 Ustala zasady pracy zespołu
5 Dobiera odpowiedni styl kierowania pracą zespołu

Zadanie zawodowe: C-1:
Kierowanie zespołem pracowników realizujących zada-nia szczegółowe
Lp. umiejętności
1 Koordynuje pracę zespołu
2 Nadzoruje terminowość wykonywania prac przez poszczególnych członków zespołu
3 Dokonuje oceny pracy podległych pracowników zgodnie
4 Współpracuje w zespole
5 Stosuje odpowiedni styl kierowania pracą zespołu
6 Stosuje techniki skutecznego komunikowania się
7 Stosuje różnorodne metody motywowania pracowników
8 Buduje tożsamość grupy
9 Przestrzega zasad współżycia społecznego
10 Tworzy klimat zaufania i bezpieczeństwa w grupie
11 Stosuje techniki grupowego rozwiązywania problemów
12 Przestrzega tajemnicy służbowej

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z pracodawcą i kierownikiem komórki księgowości
Lp. umiejętności
1 Przedkłada plany finansowe i raporty do akceptacji kierownictwu
2 Przedkłada do sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentację księgową
3 Przedkłada sprawozdania i analizy finansowe do zatwierdzenia kierownictwu
4 Identyfikuje się z realizowaną misją jednostki
5 Wykonuje przydzielone zadania

Zadanie zawodowe: D-1:
Badanie poprawności prowadzonej dokumentacji księ-gowej
Lp. umiejętności
1 Uzgadnia salda kont księgi głównej z kontami ksiąg pomocniczych na koniec okresu sprawozdawczego
2 Sporządza zestawienia obrotów i sald na koniec okresu sprawozdawczego
3 Stosuje zasady korygowania błędów w dokumentacji księgowej
4 Sprawdza kompletność dokumentacji księgowej
5 Sprawdza poprawność opisu dokumentów księgowych
6 Sprawdza poprawność zapisów w księgach rachunkowych

Zadanie zawodowe: D-2:
Korygowanie dokumentacji księgowej zgodnie
Lp. umiejętności
1 Analizuje zalecenia pokontrolne
2 Sporządza dokumenty korygujące zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi
3 Dokonuje zapisów w dokumentacji księgowej zgodnie

Zadanie zawodowe: D-3:
Kontrolowanie terminowości rozliczeń finansowych
Lp. umiejętności
1 Analizuje terminowość płatności zobowiązań i wpływu należności
2 Sprawdza poprawność naliczonych odsetek za nieterminową regulację należności i roszczeń
3 Nadzoruje terminowości rozliczeń z Urzędem Skarbowym


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Koncentracja uwagi
2 Podzielność uwagi
3 Uzdolnienia matematyczne
4 Logiczne rozumowanie
5 Umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy
6 Umiejętność stosowania określonych procedur
7 Umiejętność wyszukiwania aktów prawnych
8 Umiejętności analityczne
9 Umiejętność postrzegania i rozwiązywania problemów
10 Umiejętność komunikowania się
11 Dobra pamięć
12 Uzdolnienia rachunkowe
13 Syntetyczne i analityczne myślenie
14 Zdolności matematyczne
15 Sumienność
16 Dokładność
17 Umiejętność motywowania do pracy
18 Twórcze myślenie
19 Umiejętność rozwiązywania konfliktów
Cechy osobowości
1 Wytrzymałość na wysiłek umysłowy
2 Odporność na działanie pod presją czasu
3 Samodzielność
4 Odpowiedzialność
5 Skłonność do aktualizowania wiedzy
6 Zamiłowanie do dokładności, ładu i porządku
7 Elastyczność w działaniu
8 Wytrwałość i cierpliwość
9 Zrównoważenie
11 Samodzielność i odpowiedzialność
12 Umiejętność podejmowania decyzji
13 Umiejętność współpracy z instytucjami otoczenia zewnętrznego
14 Umiejętności analityczne
15 Dobra pamięć
16 Odpowiedzialność i rzetelność
17 Otwartość na podnoszenie kwalifikacji
18 Zrównoważenie
19 Samokontrola
21 Umiejętność przekonywania
23 Obiektywizm
27 Wytrzymałość na wysiłek fizyczny
28 Wytrzymałość na wysiłek psychiczny
30 Systematyczność i dokładność
31 Odpowiedzialność i rzetelność
33 Umiejętność podejmowania decyzji
34 Wytrwałość i cierpliwość
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobry wzrok (może być skorygowany okularami)
2 Spostrzegawczość
3 Rozróżnianie barw