Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Ubezpieczenia
Obszar zawodowy: Agent ubezpieczeniowy

Kod zawodu: 341201
Data modyfikacji: 2010-03-01 15:12:17

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Poszukiwanie i nawiązywanie kontaktów z klientami zainteresowanymi ubezpieczeniami
A-2 Badanie indywidualnych potrzeb klientów w zakresie oferty ubezpieczeniowej
A-3 Udzielanie informacji klientom o warunkach i rodzajach oferowanych usług ubezpieczeniowych
A-4 Opracowywanie i przedstawianie klientom ofert ubezpieczenia
A-5 Spisywanie z klientem wniosków o ubezpieczenie, zawieranie i dostarczanie umów
A-6 Obliczanie i inkasowanie należnych ubezpieczycielowi składek i przekazywania ich do ubezpieczyciela
A-7 Dokonywanie oględzin i oceny ryzyka zgłoszonego do ubezpieczenia, kierowanie na badania lub oględziny przedmiotu ubezpieczenia
A-8 Udzielanie klientowi niezbędnych informacji i pomocy w razie zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem
A-9 Utrzymywanie kontaktu z klientami z częstotliwością przewidzianą standardami określonymi przez ubezpieczyciela
B Zadania organizacyjne
B-1 Gromadzenie i tworzenie bazy danych potencjalnych klientów zainteresowanych ubezpieczeniem
B-2 Gromadzenie i archiwizacja druków, informacji i dokumentów dotyczących klientów i umów zgodnie z procedurami ubezpieczyciela
B-3 Planowanie działań akwizycyjno – sprzedażowych ubezpieczeń
B-4 Pełnienie dyżurów w zorganizowanych jednostkach firmy ubezpieczyciela
B-5 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie zespołem podległych agentów ubezpieczeniowych
C-2 Prowadzenie szkoleń dla agentów ubezpieczeniowych
C-3 Sprawowanie opieki (coaching) nad początkującymi agentami na zlecenie przełożonych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Przedstawianie okresowych raportów z realizowanych działań do oceny przez przełożonego
D-2 Sporządzanie i dostarczanie do kontroli ubezpieczycielowi lub przedstawicielowi ubezpieczyciela ustalonych przez niego informacji, dokumentów i sprawozdań
D-3 Ocena pracy podległego zespołu agentów ubezpieczeniowych