Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Bankowość
Obszar zawodowy: Specjalista do spraw finansów (analityk finansowy)

Kod zawodu: 241204
Data modyfikacji: 2010-03-02 9:23:37

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Przetwarzanie, opracowywanie i prezentacja danych przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania
A-2 Udział w przygotowaniu sprawozdań finansowych oraz analiza osiągniętych wyników
A-3 Przygotowywanie prognoz oraz budżetów na poziomie przedsiębiorstwa i poszczególnych działów oraz ich monitorowanie
A-4 Identyfikowanie i monitorowanie źródeł ryzyka oraz metod i kosztów zabezpieczenia (zmian stóp procentowych i pozycji walutowej)
A-5 Doradzanie zarządzającym w wyborze źródeł finansowania
A-6 Przygotowywanie kalkulacji kosztów wytwarzania produktów i analiza ich struktury
A-7 Przygotowywanie analiz finansowych dla projektów
A-8 Analizowanie implikacji podatkowych podejmowanych decyzji gospodarczych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie systemu ewidencji zdarzeń gospodarczych podporządkowanych zapotrzebowaniu informacyjnemu i zakresowi prowadzonych analiz finansowych.
B-2 Opracowywanie oraz implementacja systemu planowania w przedsiębiorstwie.
B-3 Opracowywanie systemu gromadzenia i przetwarzania danych z otoczenia.
B-4 Organizowanie systemu przepływu informacji dotyczących wyników finansowych w przedsiębiorstwie
B-5 Organizowanie własnego stanowiska pracy oraz stanowisk pracy podległych pracowników zgodnie z wymaganiami przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony przeciwpożarowej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z osobami zarządzającymi przedsiębiorstwem
C-2 Koordynowanie pracy zespołu ds. rachunkowości i finansów w obszarze dotyczącym potrzeb informacyjnych zarządzających
C-3 Współpraca z podmiotami dostarczającymi dane z rynków finansowych oraz otoczenia (wywiadownie gospodarcze)
C-4 Współpraca z komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa w zakresie ewidencjonowania i kontroli zdarzeń gospodarczych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrola płynności finansowej, poziomu zadłużenia, rentowności sprzedaży i efektywności prowadzonej działalności gospodarczej oraz planu finansowego
D-2 Kontrola wykonania planów w projektach inwestycyjnych
D-3 Kontrola jakości danych w systemie informacyjnym jednostki organizacyjnej
D-4 Kontrolowanie i ocena jakości pracy własnej oraz podległych pracowników.