Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Bankowość
Obszar zawodowy: Specjalista do spraw finansów (analityk finansowy)

Kod zawodu: 241204

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Przetwarzanie, opracowywanie i prezentacja danych przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania
A-2 Udział w przygotowaniu sprawozdań finansowych oraz analiza osiągniętych wyników
A-3 Przygotowywanie prognoz oraz budżetów na poziomie przedsiębiorstwa i poszczególnych działów oraz ich monitorowanie
A-4 Identyfikowanie i monitorowanie źródeł ryzyka oraz metod i kosztów zabezpieczenia (zmian stóp procentowych i pozycji walutowej)
A-5 Doradzanie zarządzającym w wyborze źródeł finansowania
A-6 Przygotowywanie kalkulacji kosztów wytwarzania produktów i analiza ich struktury
A-7 Przygotowywanie analiz finansowych dla projektów
A-8 Analizowanie implikacji podatkowych podejmowanych decyzji gospodarczych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie systemu ewidencji zdarzeń gospodarczych podporządkowanych zapotrzebowaniu informacyjnemu i zakresowi prowadzonych analiz finansowych.
B-2 Opracowywanie oraz implementacja systemu planowania w przedsiębiorstwie.
B-3 Opracowywanie systemu gromadzenia i przetwarzania danych z otoczenia.
B-4 Organizowanie systemu przepływu informacji dotyczących wyników finansowych w przedsiębiorstwie
B-5 Organizowanie własnego stanowiska pracy oraz stanowisk pracy podległych pracowników zgodnie z wymaganiami przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony przeciwpożarowej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z osobami zarządzającymi przedsiębiorstwem
C-2 Koordynowanie pracy zespołu ds. rachunkowości i finansów w obszarze dotyczącym potrzeb informacyjnych zarządzających
C-3 Współpraca z podmiotami dostarczającymi dane z rynków finansowych oraz otoczenia (wywiadownie gospodarcze)
C-4 Współpraca z komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa w zakresie ewidencjonowania i kontroli zdarzeń gospodarczych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrola płynności finansowej, poziomu zadłużenia, rentowności sprzedaży i efektywności prowadzonej działalności gospodarczej oraz planu finansowego
D-2 Kontrola wykonania planów w projektach inwestycyjnych
D-3 Kontrola jakości danych w systemie informacyjnym jednostki organizacyjnej
D-4 Kontrolowanie i ocena jakości pracy własnej oraz podległych pracowników.

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Przetwarzanie, opracowywanie i prezentacja danych przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania
Lp. umiejętności
1 Posługuje się metodami statystycznymi w procesie analizy danych źródłowych
2 Pozyskuje dane wtórnych (czego dotyczą dane?)
3 Pozyskuje dane do analiz z wykorzystaniem stosowanego oprogramowania księgowego.
4 Posługuje się specjalistycznymi programami komputerowymi w procesie analizy danych
5 Prezentuje dane i wyniki analiz

Zadanie zawodowe: A-2:
Udział w przygotowaniu sprawozdań finansowych oraz analiza osiągniętych wyników
Lp. umiejętności
1 Współpracuje w zespole
2 Prognozuje dane w układzie sprawozdań finansowych
3 Analizuje wyniki z punktu widzenia różnych grup interesariuszy (właścicieli, banków,..)
4 Interpretuje wpływ podejmowanych decyzji gospodarczych na treść sprawozdań finansowych

Zadanie zawodowe: A-3:
Przygotowywanie prognoz oraz budżetów na poziomie przedsiębiorstwa i poszczególnych działów oraz ich monitorowanie
Lp. umiejętności
1 Prognozuje dane finansowe przedsiębiorstwa
2 Przygotowuje budżet na poziomie przedsiębiorstwa i poszczególnych działów
3 Monitoruje wykonanie budżetu
4 Analizuje wykonanie budżetu oraz prezentuje wyniki

Zadanie zawodowe: :
Lp. umiejętności

Zadanie zawodowe: A-5:
Doradzanie zarządzającym w wyborze źródeł finansowania
Lp. umiejętności
1 Identyfikuje źródła finansowania
2 Ocenia zapotrzebowanie na finansowanie
3 Analizuje koszty finansowania z różnych źródeł
4 Nawiązuje współpracę z instytucjami finansowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu.
5 Przygotowuje biznes plany, studia wykonalności projektów oraz sprawozdania dla potrzeb instytucji finansujących.

Zadanie zawodowe: A-6:
Przygotowywanie kalkulacji kosztów wytwarzania produktów i analiza ich struktury
Lp. umiejętności
1 Analizuje strukturę kosztów
2 Przygotowuje kalkulację kosztów wytwarzania produktów
3 Analizuje metody alokacji kosztów

Zadanie zawodowe: A-7:
Przygotowywanie analiz finansowych dla projektów
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje prognozy przepływów pieniężnych z projektu
2 Przygotowuje analizy efektywności projektu z uwzględnieniem kryteriów finansowych oceny.
3 Przygotowuje plan finansowania projektu.
4 Prezentuje wyniki analizy finansowych aspektów realizacji projektu.
5 Określa koszt kapitału i stopę dyskonta dla analizy projektów

Zadanie zawodowe: A-8:
Analizowanie implikacji podatkowych podejmowanych decyzji gospodarczych
Lp. umiejętności
1 Ocenia wpływ podejmowanych decyzji na zobowiązania podatkowe oraz rezerw i aktywów z tytułu podatków odroczonych
2 Ocenia wpływ zobowiązań podatkowych oraz rezerw i aktywów z tytułu podatków odroczonych na wynik finansowy przedsiębiorstwa
3 Przygotowuje plan działań redukujących potencjalne zobowiązania podatkowe

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie systemu ewidencji zdarzeń gospodarczych podporządkowanych zapotrzebowaniu informacyjnemu i zakresowi prowadzonych analiz finansowych.
Lp. umiejętności
1 Dostosowuje system ewidencji i programów księgowych do potrzeb informacyjnych wykonywanych analiz
2 Organizuje system gromadzenia danych dla potrzeb przygotowywanych analiz
3 Koordynuje wykorzystywane systemów gromadzenia i analizy danych

Zadanie zawodowe: B-2:
Opracowywanie oraz implementacja systemu planowania w przedsiębiorstwie.
Lp. umiejętności
1 Planuje bieżącą płynność (zdolność do regulowania zobowiązań) przedsiębiorstwa
2 Planuje wyniki finansowe oraz ustala cele dla poszczególnych działów
3 Organizuje system planowania i monitorowania wykonania celu
4 Organizuje pracę zespołów specjalistów z różnych dziedzin pracujących nad opracowaniem planów

Zadanie zawodowe: B-3:
Opracowywanie systemu gromadzenia i przetwarzania danych z otoczenia.
Lp. umiejętności
1 Identyfikuje istotne dla przedsiębiorstwa dane makroekonomiczne
2 Monitoruje dane makroekonomiczne
3 Określa wpływ zmian danych makroekonomicznych na wynik finansowy

Zadanie zawodowe: B-4:
Organizowanie systemu przepływu informacji dotyczących wyników finansowych w przedsiębiorstwie
Lp. umiejętności
1 Określa potrzeby informacyjne zarządzających
2 Organizuje system przesyłu, ewidencji oraz przetwarzania i analizy informacji
3 W sposób ciągły i terminowy dostarcza wyniki analiz do zarządzających
4 Kształci zarządzających w zakresie interpretacji wyników prezentowanych analiz
5 Organizuje system archiwizowania danych oraz wyników prowadzonych analiz

Zadanie zawodowe: B-5:
Organizowanie własnego stanowiska pracy oraz stanowisk pracy podległych pracowników zgodnie z wymaganiami przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony przeciwpożarowej
Lp. umiejętności
1 Analizuje informacje i ostrzeżenia producenta sprzętu dla zdrowia jego użytkownika wynikające z niewłaściwej eksploatacji (m. in. komputer)
2 Przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia występujące podczas pracy z urządzeniami elektronicznymi (np. komputer)
3 Dostosowania wyposażenia stanowisk pracy i organizacji pracy do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej
4 Wykorzystanie wiedzy z zakresu ergonomii w procesie organizacji pracy na własnym stanowisku pracy i podległych pracowników

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z osobami zarządzającymi przedsiębiorstwem
Lp. umiejętności
1 Prezentuje dane oraz wyniki analiz
2 Analizuje potrzeby informacyjne zarządzających
3 Organizuje pracę własną
4 Utrzymuje pozytywne relacje z zarządzającymi
5 Zachowuje poufność przekazywanych informacji

Zadanie zawodowe: C-2:
Koordynowanie pracy zespołu ds. rachunkowości i finansów w obszarze dotyczącym potrzeb informacyjnych zarządzających
Lp. umiejętności
1 Organizuje i monitoruje system przesyłu informacji z działów rachunkowości i finansów
2 Uczestniczy w organizowaniu pracy służb finansowo – księgowych
3 Monitoruje wyniki prac służb finansowo-księgowych

Zadanie zawodowe: C-3:
Współpraca z podmiotami dostarczającymi dane z rynków finansowych oraz otoczenia (wywiadownie gospodarcze)
Lp. umiejętności
1 Identyfikuje źródła informacji dotyczących rynków finansowych oraz danych finansowych współpracujących podmiotów i konkurencji
2 Tworzy system ewidencji i archiwizacji danych
3 Dostosowuje systemy informacyjne do potrzeb prowadzonych analiz
4 Organizuje system przepływu informacji do zarządzających i komórek organizacyjnych
5 Bierze udział w tworzeniu zasad udzielania kredytu kupieckiego
6 Analizuje koszt i przydatność przekazywanych informacji
7 Negocjuje ceny usług świadczonych przez dostarczycieli danych
8 Stworzenie dobrych relacji z instytucjami finansowymi

Zadanie zawodowe: C-4:
Współpraca z komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa w zakresie ewidencjonowania i kontroli zdarzeń gospodarczych
Lp. umiejętności
1 Identyfikuje zapotrzebowanie na dane o charakterze pieniężnym i niepieniężnym z komórek organizacyjnych
2 Organizuje system ewidencji i przekazywania danych z komórek organizacyjnych
3 Monitoruje przepływ danych z komórek organizacyjnych

Zadanie zawodowe: D-1:
Kontrola płynności finansowej, poziomu zadłużenia, rentowności sprzedaży i efektywności prowadzonej działalności gospodarczej oraz planu finansowego
Lp. umiejętności
1 Analizuje płynność finansową przedsiębiorstwa
2 Analizuje poziom i strukturę zadłużenia przedsiębiorstwa
3 Analizuje rentowność przedsiębiorstwa z uwzględnieniem efektu dźwigni finansowej
4 Analizuje sprawność działania na poziomie przedsiębiorstwa i poszczególnych działów
5 Analizuje ekonomiczną wartość dodaną
6 Wskazuje relacje występujące w analizie wskaźnikowej
7 Identyfikuje działania umożliwiające poprawę wartości wskaźników

Zadanie zawodowe: D-2:
Kontrola wykonania planów w projektach inwestycyjnych
Lp. umiejętności
1 Monitoruje przepływy pieniężne związanych z realizacją projektu
2 Analizuje wpływ odchyleń od wartości i terminów zakładanych na efektywność projektu
3 Analizuje wpływ zmian w założeniach projektu na jego efektywność
4 Analizuje wpływ zmian w otoczeniu na efektywność projektu

Zadanie zawodowe: D-3:
Kontrola jakości danych w systemie informacyjnym jednostki organizacyjnej
Lp. umiejętności
1 Monitoruje zapotrzebowanie na informacje
2 Przygotowuje kalkulacje kosztów prowadzonych analiz
3 Monitoruje system przepływu danych i wyników analiz
4 Przekazuje informacje dotyczące kosztów analiz

Zadanie zawodowe: D-4:
Kontrolowanie i ocena jakości pracy własnej oraz podległych pracowników.
Lp. umiejętności
1 Formułowania metod kontroli zadań przypisanych do własnego stanowiska pracy i podległych pracowników
2 Oceny wpływu odchyleń osiągniętych zadań od wielkości założonych na wyniki pracy innych komórek organizacyjnych i przedsiębiorstwa
3 Formułowania kryteriów oceny jakości pracy własnej i podległych pracowników
4 Tworzenia zasad wiązania wysokości ruchomej części wynagrodzeń pracowników od uzyskanych wyników pracy


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Koncentracji uwagi
2 Dobra pamięć
3 Logiczne rozumowanie
4 Uzdolnienia rachunkowe
5 Uzdolnienia organizacyjne
6 Zdolność przekonywania
7 Łatwość wypowiadania się
8 Myślenie twórcze
9 Wyobraźnia
10 Wyobraźnia i twórcze myślenie
11 Logicznego rozumowania
Cechy osobowości
1 Inicjatywność
2 Samodzielność
3 Dokładność
4 Komunikatywność
5 Odporność emocjonalna
6 Ciekawość
7 Umiejętność pracy w szybkim tempie
8 Zdolność przekonywania
9 Elastyczność, otwartość na zmiany
10 Samokontrola
11 Chęć doskonalenia własnych umiejętności
12 Umiejętność współdziałania
13 Umiejętności kierownicze
14 Umiejętność postępowania z ludźmi
Sprawności sensomotoryczne
1 Spostrzegawczość
2 Koordynacja wzrokowo - ruchowa
3 Sprawność manualna