Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Transport
Obszar zawodowy: Kierowca samochodu ciężarowego

Kod zawodu: 832302
Data modyfikacji: 2010-03-02 9:32:25

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Sprawdzanie stanu technicznego pojazdu przed wyjazdem
A-2 Przygotowanie samochodu ciężarowego do jazdy z uwzględnieniem poprawności załadunku
A-3 Kierowanie samochodem (zespołem pojazdów) zgodnie z przepisami prawa ruchu drogowego i posiadanymi uprawnieniami
A-4 Dbanie o bezpieczeństwo własne i innych użytkowników drogi oraz przewożonego ładunku
A-5 Udzielanie pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych
A-6 Usuwanie usterek samochodu powstałych podczas jazdy
A-7 Nadzorowanie załadunku (rozmieszczenia i zamocowania towaru)
A-8 Wykonywanie czynności obsługowych pojazdu samochodowego po zakończeniu jazdy
A-9 Prowadzenie czynności związanych z transportowanym ładunkiem zgodnie ze zleceniem
A-10 Prowadzenie dokumentacji związanej z odprawą celną towaru
A-11 Zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą, uruchomieniem i użyciem przez osoby niepowołane
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy kierowcy samochodu ciężarowego z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-2 Przestrzeganie przerw podczas jazdy zgodnie z przepisami o czasie pracy kierowcy
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Prowadzenie dokumentacji jazdy z uwzględnieniem zauważonych usterek pojazdu
C-2 Współpraca z przełożonymi, w zakresie realizacji zadań przewozowych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Poddawanie się okresowym badaniom lekarskim w wyznaczonych terminach