Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Transport
Obszar zawodowy: Kierowca samochodu ciężarowego

Kod zawodu: 832302

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Sprawdzanie stanu technicznego pojazdu przed wyjazdem
A-2 Przygotowanie samochodu ciężarowego do jazdy z uwzględnieniem poprawności załadunku
A-3 Kierowanie samochodem (zespołem pojazdów) zgodnie z przepisami prawa ruchu drogowego i posiadanymi uprawnieniami
A-4 Dbanie o bezpieczeństwo własne i innych użytkowników drogi oraz przewożonego ładunku
A-5 Udzielanie pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych
A-6 Usuwanie usterek samochodu powstałych podczas jazdy
A-7 Nadzorowanie załadunku (rozmieszczenia i zamocowania towaru)
A-8 Wykonywanie czynności obsługowych pojazdu samochodowego po zakończeniu jazdy
A-9 Prowadzenie czynności związanych z transportowanym ładunkiem zgodnie ze zleceniem
A-10 Prowadzenie dokumentacji związanej z odprawą celną towaru
A-11 Zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą, uruchomieniem i użyciem przez osoby niepowołane
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy kierowcy samochodu ciężarowego z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-2 Przestrzeganie przerw podczas jazdy zgodnie z przepisami o czasie pracy kierowcy
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Prowadzenie dokumentacji jazdy z uwzględnieniem zauważonych usterek pojazdu
C-2 Współpraca z przełożonymi, w zakresie realizacji zadań przewozowych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Poddawanie się okresowym badaniom lekarskim w wyznaczonych terminach

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Sprawdzanie stanu technicznego pojazdu przed wyjazdem
Lp. umiejętności
1 Sprawdza działanie hamulca roboczego i awaryjnego (postojowego)
2 Sprawdza oświetlenie i elementy sygnalizacji
3 Sprawdza działanie poszczególnych układów, zespołów i podzespołów
4 Sprawdza płyny eksploatacyjne
5 Ocenia stanu ogumienia
6 Sprawdza wyposażenie dodatkowe (gaśnice, trójkąt itp.)
7 Sprawdza czystość pojazdu

Zadanie zawodowe: A-2:
Przygotowanie samochodu ciężarowego do jazdy z uwzględnieniem poprawności załadunku
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje urządzenie samoczynnie rejestrujące prędkość i czas pracy kierowcy
2 Pobiera i sprawdza dokumentację pojazdu i ładunku
3 Sprawdza ważność dokumentów urządzeń pojazdu
4 Uzupełnia płyny eksploatacyjne
5 Sprawdza poprawność rozmieszczenia i zabezpieczenia ładunku
6 Oznakowuje pojazd

Zadanie zawodowe: A-3:
Kierowanie samochodem (zespołem pojazdów) zgodnie z przepisami prawa ruchu drogowego i posiadanymi uprawnieniami
Lp. umiejętności
1 Kieruje samochodem ciężarowym zgodnie z posiadanymi uprawnieniami
2 Kieruje samochodem ciężarowym w ruchu miejskim
3 Kieruje samochodem ciężarowym w różnych warunkach terenowych i atmosferycznych
4 Kieruje samochodem ciężarowym w nocy
5 Kieruje samochodem ciężarowym w komunikacji międzynarodowej
6 Parkuje samochód ciężarowy
7 Korzysta z map, atlasów, planów miast oraz urządzeń nawigacyjnych

Zadanie zawodowe: A-4:
Dbanie o bezpieczeństwo własne i innych użytkowników drogi oraz przewożonego ładunku
Lp. umiejętności
1 Przestrzega przepisów i zasad ruchu drogowego
2 Przestrzega warunków bezpieczeństwa i kultury w ruchu drogowym
3 Przestrzega przepisów dotyczących przewozu towarów w ruchu krajowym i zagranicznym

Zadanie zawodowe: A-5:
Udzielanie pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych
Lp. umiejętności
1 Zabezpiecza miejsce wypadku
2 Przestrzega przepisowego zachowania się podczas wypadku samochodowego
3 Udziela pierwszej pomocy

Zadanie zawodowe: A-6:
Usuwanie usterek samochodu powstałych podczas jazdy
Lp. umiejętności
1 Interpretuje wskazania przyrządów kontrolno-pomiarowych
2 Diagnozuje usterki powstałe w trakcie kierowania samochodem ciężarowym
3 Usuwa drobne usterki instalacji elektrycznej
4 Usuwa drobne usterki układu napędowego
5 Usuwa drobne usterki mechaniczne
6 Wymienia koła, pasek klinowy

Zadanie zawodowe: A-7:
Nadzorowanie załadunku (rozmieszczenia i zamocowania towaru)
Lp. umiejętności
1 Sprawdza jakościowo i ilościowo ładunek ze specyfikacją
2 Nadzoruje rozmieszczenie różnych rodzajów ładunku zgodnie z obowiązującymi przepisami
3 Nadzoruje zabezpieczenie różnych rodzajów ładunku zgodnie z obowiązującymi przepisami

Zadanie zawodowe: A-8:
Wykonywanie czynności obsługowych pojazdu samochodowego po zakończeniu jazdy
Lp. umiejętności
1 Dba o czystość wewnętrzną i zewnętrzną samochodu ciężarowego
2 Parkuje samochód ciężarowy
3 Zwraca kompletną dokumentację
4 Uzupełnia paliwo
5 Sprawdza i uzupełnia płyny eksploatacyjne
6 Zgłasza dyspozytorowi zauważone usterki
7 Sprawdza ogumienie
8 Zabezpiecza pojazd przed niepowołanym użyciem

Zadanie zawodowe: A-9:
Prowadzenie czynności związanych z transportowanym ładunkiem zgodnie ze zleceniem
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje ładunek do transportu (opakowanie, znakowanie, numerowanie, kontrola ilościowa i jakościowa, kontenery, sprzęt kontenerowy)
2 Sporządza ewidencję ładunków
3 Prowadzi obsługę ładunków z uwzględnieniem potrzeby kontroli i monitoringu parametrów technologicznych (temperatura, wilgotność i wentylacja powietrza, warunki bezpieczeństwa, warunki higieniczne i in
4 Przestrzega przepisów ochrony środowiska przy realizacji zadań transportowych
5 Sporządza dokumenty przewozowe

Zadanie zawodowe: A-10:
Prowadzenie dokumentacji związanej z odprawą celną towaru
Lp. umiejętności
1 Sporządza dokumenty dotyczące odpraw granicznych i celnych (jednolity dokument administracyjny SAD wraz z załącznikami)
2 Sporządza dokumenty celne
3 Wypełnia karnety TIR

Zadanie zawodowe: A-11:
Zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą, uruchomieniem i użyciem przez osoby niepowołane
Lp. umiejętności
1 Ustawia samochód na miejscu parkingowym
2 Zabezpiecza pojazd przed samoczynnym ruszeniem z miejsca za pomocą hamulca postojowego
3 Zabezpiecza drzwi samochodu przed otwarciem przez osoby niepowołane
4 Załącza system alarmowy samochodu
5 Przekazuje dokumenty i kluczyki od samochodu do dyspozytorni

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie stanowiska pracy kierowcy samochodu ciężarowego z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy prawa pracy i działa zgodnie z obowiązkami pracowniczymi
2 Rozpoznaje i przewiduje zagrożenia bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy oraz wskazuje sposoby ich usunięcia
3 Korzysta ze źródeł wiedzy ekonomicznej w zakresie potrzebnym przy wykonywaniu zadań przewozowych
4 Organizuje pracę na swoim stanowisku pracy swoim zgodnie z wymaganiami ergonomii
5 Przestrzega zasad bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska na stanowisku pracy
6 Planuje czas pracy potrzebny na wykonanie powierzonego zadania przewozowego
7 Wskazuje konsekwencje naruszenia przepisów i zasad bhp podczas wykonywania zadań przewozowych
8 Reaguje w przypadku zagrożenia pożarowego, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową
9 Stosuje podręczny sprzęt oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

Zadanie zawodowe: B-2:
Przestrzeganie przerw podczas jazdy zgodnie z przepisami o czasie pracy kierowcy
Lp. umiejętności
1 Racjonalnie wykorzystuje dobowy czas pracy zgodnie z przepisami o czasie pracy kierowców
2 Racjonalnie wykorzystuje tygodniowy czas pracy zgodnie z przepisami o czasie pracy kierowców
3 Stosuje przerwy w pracy zgodnie z wymaganymi przepisami
4 Obsługuje urządzenie rejestrujące czas pracy kierowcy

Zadanie zawodowe: C-1:
Prowadzenie dokumentacji jazdy z uwzględnieniem zauważonych usterek pojazdu
Lp. umiejętności
1 Prowadzi dokumentację jazdy zgodną z wykonywanym zadaniem przewozowym
2 Prowadzi dokumentację przejazdów zgodnie ze zleceniem przejazdu w komunikacji krajowej i międzynarodowej
3 Prowadzi ewidencję zauważonych usterek w samochodzie ciężarowym

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z przełożonymi, w zakresie realizacji zadań przewozowych
Lp. umiejętności
1 Prowadzi rozmowy z dyspozytorem dotyczące zadań przewozowych
2 Planuje pracę w celu wykonania powierzonego zadania
3 Zgłasza przełożonemu zauważone usterki w samochodzie ciężarowym

Zadanie zawodowe: D-1:
Poddawanie się okresowym badaniom lekarskim w wyznaczonych terminach
Lp. umiejętności
1 Poddaje się badaniom psychologicznym kierowców
2 Poddaje się badaniom lekarskim kierowców


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Koncentracja uwagi
3 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
5 Rozumowanie logiczne
6 Uzdolnienia organizacyjne
7 Uzdolnienia rachunkowe
8 Uzdolnienia techniczne
9 Wyobraźnia i myślenie twórcze
10 Wyobraźnia przestrzenna
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Dyspozycyjność
3 Inicjatywność
4 Komunikatywność
5 Kreatywność
6 Odporność emocjonalna
7 Odpowiedzialność
8 Operatywność i skuteczność postępowania
9 Praworządność
10 Rzetelność
11 Samodzielność
12 Samokontrola
13 Systematyczność
14 Uczciwość
15 Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
16 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
17 Umiejętność podporządkowania się
18 Umiejętność pracy w szybkim tempie
19 Umiejętność pracy w warunkach monotonnych
20 Umiejętność współdziałania
21 Wytrwałość, cierpliwość
22 Wytrzymałość na długotrwały wysiłek
23 Zrównoważenie
Sprawności sensomotoryczne
1 Czucie dotykowe
2 Czujność
3 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
4 Ostrość słuchu
5 Ostrość wzroku
6 Powonienie
7 Rozróżnianie barw
8 Spostrzegawczość
9 Szybki refleks
10 Widzenie o zmroku
11 Widzenie stereoskopowe
12 Zręczność palców
13 Zręczność rąk