Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Transport
Obszar zawodowy: Kierowca operator wózków jezdniowych

Kod zawodu: 833401
Data modyfikacji: 2010-03-02 14:45:28

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Przygotowanie wózka jezdniowego do pracy
A-2 Pobieranie i składowanie ładunków z wykorzystaniem wózka jezdniowego
A-3 Transportowanie pionowe i poziome ładunku z wykorzystaniem wózka jezdniowego
A-4 Wykonywanie załadunku i rozładunku z wykorzystaniem wózka jezdniowego
A-5 Zabezpieczanie ładunków podczas transportu i składowania z wykorzystaniem wózka jezdniowego
A-6 Wykonywanie załadunku i rozładunku materiałów niebezpiecznych z wykorzystaniem wózka jezdniowego
B Zadania organizacyjne
B-1 Przestrzeganie przepisów i zasad BHP, ochrony przeciw pożarowej, ergonomii i ochrony środowiska oraz udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej
B-2 Zaopatrywanie stanowiska pracy w paliwa
B-3 Prowadzenie i dokumentowanie kontroli urządzeń i układów wózka jezdniowego
B-4 Prowadzenie dokumentacji przewozowej i magazynowej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z pracownikami i przełożonymi w czasie realizacji zadań transportowych
C-2 Współpraca z pracownikami innych działów zakładu
C-3 Współpraca z inspektorami Urzędu Dozoru Technicznego podczas odbioru wózka
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocena jakości wykonanych przez siebie zadań
D-2 Nadzorowanie sprzętu (wózka jezdniowego) i elementów mocujących ładunek