Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Transport
Obszar zawodowy: Kierowca operator wózków jezdniowych

Kod zawodu: 833401

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Przygotowanie wózka jezdniowego do pracy
A-2 Pobieranie i składowanie ładunków z wykorzystaniem wózka jezdniowego
A-3 Transportowanie pionowe i poziome ładunku z wykorzystaniem wózka jezdniowego
A-4 Wykonywanie załadunku i rozładunku z wykorzystaniem wózka jezdniowego
A-5 Zabezpieczanie ładunków podczas transportu i składowania z wykorzystaniem wózka jezdniowego
A-6 Wykonywanie załadunku i rozładunku materiałów niebezpiecznych z wykorzystaniem wózka jezdniowego
B Zadania organizacyjne
B-1 Przestrzeganie przepisów i zasad BHP, ochrony przeciw pożarowej, ergonomii i ochrony środowiska oraz udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej
B-2 Zaopatrywanie stanowiska pracy w paliwa
B-3 Prowadzenie i dokumentowanie kontroli urządzeń i układów wózka jezdniowego
B-4 Prowadzenie dokumentacji przewozowej i magazynowej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z pracownikami i przełożonymi w czasie realizacji zadań transportowych
C-2 Współpraca z pracownikami innych działów zakładu
C-3 Współpraca z inspektorami Urzędu Dozoru Technicznego podczas odbioru wózka
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocena jakości wykonanych przez siebie zadań
D-2 Nadzorowanie sprzętu (wózka jezdniowego) i elementów mocujących ładunek

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Przygotowanie wózka jezdniowego do pracy
Lp. umiejętności
1 Interpretuje zapisy dokumentacji techniczno-ruchowej
2 Stosuje procedury kontrolne urządzeń transportu bliskiego
3 Ocenia stan techniczny wózka z uwzględnieniem układu hamulcowego, urządzeń sygnalizacyjnych, napędowych, kontrolnych i sterowniczych
4 Dobiera wyposażenie dodatkowe wózka w zależności od rodzaju przemieszczanego materiału
5 Wykonuje obsługę techniczną wózka z uwzględnieniem układu hamulcowego, urządzeń sygnalizacyjnych, napędowych, kontrolnych i sterowniczych
6 Wykonuje konserwację techniczną wózka z uwzględnieniem układu hamulcowego, urządzeń sygnalizacyjnych, napędowych, kontrolnych i sterowniczych
7 Wykonuje obsługę akumulatorów wózka
8 Ustala zakres naprawy bieżącej wózka

Zadanie zawodowe: A-2:
Pobieranie i składowanie ładunków z wykorzystaniem wózka jezdniowego
Lp. umiejętności
1 Scala ładunki zgodnie z wymaganiami
2 Zabezpiecza ładunki przed przemieszczeniem w czasie transportu
3 Posługuje się mechanizmami podnoszenia w urządzeniach transportu bliskiego
4 Rozładowuje materiały i opakowania w miejscach składowania
5 Ładuje materiały i opakowania w miejscach składowania
6 Wypełnia dokumentację transportową i magazynową

Zadanie zawodowe: A-3:
Transportowanie pionowe i poziome ładunku z wykorzystaniem wózka jezdniowego
Lp. umiejętności
1 Podnosi bezpiecznie różne ładunki
2 Opuszcza ładunki w określonych miejscach
3 Przemieszcza – transportuje ładunki
4 Określa miejsca składowania i sposób transportu
5 Określa drogę transportu
6 Wykonuje manewry wózkiem w różnych warunkach
7 Przewiduje skutki wykonywanych manewrów wózkiem
8 Wypełnia dokumentacje przewozową i magazynową

Zadanie zawodowe: A-4:
Wykonywanie załadunku i rozładunku z wykorzystaniem wózka jezdniowego
Lp. umiejętności
1 Ładuje materiały i opakowania na różne środki transportowe
2 Rozładowuje materiały i opakowania z różnych środków transportowych
3 Posługuje się mechanizmami podnoszenia w urządzeniach transportu bliskiego
4 Zabezpiecza ładunki przed przemieszczeniem podczas transportu
5 Rozmieszcza bezpiecznie ładunki na środkach transportu
6 Scala ładunki do transportu i składowania
7 Wypełnia dokumentację przewozową
8 Określa ilość transportowanych materiałów
9 Ocenia stan techniczny urządzeń transportu bliskiego

Zadanie zawodowe: A-5:
Zabezpieczanie ładunków podczas transportu i składowania z wykorzystaniem wózka jezdniowego
Lp. umiejętności
1 Interpretuje znaki informacyjne na opakowaniach
2 Rozróżnia znaki i sygnały informacyjne i barwy znaków bezpieczeństwa
3 Dobiera osprzęt do różnych ładunków
4 Posługuje się urządzeniami scalającymi ładunek
5 Dobiera urządzenia mocujące w zależności od właściwości
6 Rozmieszcza ładunek na środkach transportu zgodnie z zasadami
7 Ocenia ilość przewożonego ładunku
8 Ocenia stan technicznego urządzeń mocujących

Zadanie zawodowe: A-6:
Wykonywanie załadunku i rozładunku materiałów niebezpiecznych z wykorzystaniem wózka jezdniowego
Lp. umiejętności
1 Interpretuje znaki informacyjne materiałów niebezpiecznych na opakowaniach
2 Rozróżnia znaki i sygnały informacyjne i barwy znaków bezpieczeństwa
3 Dobiera osprzęt do różnych ładunków materiałów niebezpiecznych
4 Posługuje się urządzeniami do załadunku materiałów niebezpiecznych
5 Dobiera urządzenia mocujące w zależności od właściwości i rodzaju opakowania transportowanego ładunku materiałów niebezpiecznych
6 Rozmieszcza ładunek na środkach transportu zgodnie z zasadami
7 Ocenia ilość przewożonego ładunku
8 Ocenia stan technicznego urządzeń mocujących

Zadanie zawodowe: B-1:
Przestrzeganie przepisów i zasad BHP, ochrony przeciw pożarowej, ergonomii i ochrony środowiska oraz udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej
Lp. umiejętności
1 Przestrzega przepisy i zasady BHP na stanowisku pracy
2 Organizuje pracę na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP oraz ergonomii
3 Uwzględnia ocenę ryzyka na stanowisku pracy
4 Stosuje podręczny sprzęt oraz środki ochrony przeciwpożarowej zgodnie z przepisami
5 Dobiera i stosuje odzież ochronną i środki ochrony osobistej
6 Udziela pierwszej pomocy przedlekarskiej zgodnie
7 Stosuje znaki, barwy i sygnały bezpieczeństwa

Zadanie zawodowe: B-2:
Zaopatrywanie stanowiska pracy w paliwa
Lp. umiejętności
1 Dobiera sprzęt zgodnie z przeznaczeniem
2 Określa właściwości ładunków i wymagania dotyczące ich transportu
3 Eksploatuje sprzęt zgodnie z zasadami
4 Określa zapotrzebowanie na paliwa i środki smarne
5 Uzupełnia paliwo
6 Podłącza akumulatory do ładowania
7 Przekazuje i odbiera urządzenia transportowe
8 Konserwuje urządzenia scalające
9 Odczytuje dokumentację techniczną sprzętu

Zadanie zawodowe: B-3:
Prowadzenie i dokumentowanie kontroli urządzeń i układów wózka jezdniowego
Lp. umiejętności
1 Czyta DRT
2 Przeprowadza próby statyczne
3 Przeprowadza próby dynamiczne
4 Ocenia stan techniczny urządzeń i układów
5 Wypełnia dokumentację kontrolno-eksploatacyjną

Zadanie zawodowe: B-4:
Prowadzenie dokumentacji przewozowej i magazynowej
Lp. umiejętności
1 Przyjmuje formularze WZ i PM
2 Wydaje oraz przyjmuje towar na podstawie formularzy
3 Określa ilość ładunku na środkach transportowych na podstawie dokumentacji przewozowej
4 Interpretuje zapisy dokumentów przewozowych
5 Posługuje się magazynowymi programami komputerowymi

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z pracownikami i przełożonymi w czasie realizacji zadań transportowych
Lp. umiejętności
1 Określa potrzeby wykonania zadań transportowych
2 Stosuje zasady pracy w zespole
3 Komunikuje się ze współpracownikami
4 Konsultuje się z przełożonymi, współpracownikami w zakresie organizacji pracy podczas wykonywania zadań
5 Rozwiązuje konflikty w miejscu pracy
6 Planuje pracę zespołową celu wykonania wspólnego zadania

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z pracownikami innych działów zakładu
Lp. umiejętności
1 Prowadzi komunikację z pracownikami innych wydziałów
2 Przestrzega terminów wykonania zadań
3 Określa ilości materiałów na składowiskach materiałów
4 Określa ilości transportowanych materiałów
5 Składa zamówienia na części zamienne i materiały eksploatacyjne do wózka jezdniowego
6 Przekazuje informacje o niedomaganiach i usterkach podczas pracy wózka jezdniowego do określonych wydziałów lub pracownikom serwisu technicznego
7 Planuje pracę zespołową podczas wykonywania złożonych zadań
8 Planuje pracę zespołową podczas wykonywania załadunku i rozładunku dużych ilości materiałów (np. składów wagonów kolejowych)

Zadanie zawodowe: C-3:
Współpraca z inspektorami Urzędu Dozoru Technicznego podczas odbioru wózka
Lp. umiejętności
1 Interpretuje zapisy dokumentacji technicznej wózka
2 Wypełnia książkę odbioru wózka jezdniowego
3 Sprawdza działanie i funkcjonowanie wózka i jego osprzętu roboczego
4 Określa podstawowe parametry wózka i jego osprzętu roboczego

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocena jakości wykonanych przez siebie zadań
Lp. umiejętności
1 Kontroluje przebieg załadunku, rozładunku i transportu ładunków
2 Sprawdza prawidłowość wypełnienia druków przewozowych magazynowych
3 Sprawdza ilość ładunku po wykonaniu transportu
4 Ocenia składowisko – magazyn pod względem bezpieczeństwa

Zadanie zawodowe: D-2:
Nadzorowanie sprzętu (wózka jezdniowego) i elementów mocujących ładunek
Lp. umiejętności
1 Dobiera sprzęt i elementy mocujące do rodzaju ładunku
2 Posługuje się urządzeniami transportu bliskiego zgodnie z przeznaczeniem i zasadami BHP
3 Dba o czystość i konserwację sprzętu i osprzętu
4 Posługuje się dokumentacją techniczną sprzętu
5 Zabezpiecza wózek przed dostępem osób niepowołanych


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Działanie w sytuacjach stresowych
3 Gotowość do rozwiązywania nietypowych problemów
4 Koncentracja uwagi
5 Łatwość wypowiadania się
6 Podzielność uwagi
7 Rozumowanie logiczne
8 Skupienie i podzielność uwagi
9 Szybkość podejmowania decyzji
10 Wyobraźnia przestrzenna
11 Wytrwałość
12 Zdolność koncentracji uwagi
13 Zdolność logicznego myślenia
14 Zdolność współdziałania
Cechy osobowości
1 Asertywność
2 Dokładność
3 Komunikatywność
4 Niesienie pomocy w nagłych wypadkach
5 Odporność emocjonalna
6 Odporność na pracę w warunkach stresowych
7 Odpowiedzialność
8 Praca w warunkach stresowych
9 Samodzielność
10 Samokontrola
11 Umiejętności podejmowania szybkich i trafnych decyzji
12 Umiejętności postępowania z ludźmi
13 Umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi
14 Współdziałanie
Sprawności sensomotoryczne
1 Ocena odległości
2 Ostrość wzroku i słuchu
3 Powonienie
4 Rozróżnianie barw
5 Rozróżnianie sygnałów dźwiękowych
6 Rozróżnianie sygnałów świetlnych
7 Skrupulatność
8 Spostrzegawczość
9 Zręczność kończyn górnych