Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Ubezpieczenia
Obszar zawodowy: Specjalista ds ubezpieczeń

Kod zawodu: 241206
Data modyfikacji: 2010-03-02 11:01:37

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Opracowywanie podstawowych zasady akceptacji ryzyka ubezpieczeniowego oraz warunków ubezpieczeń do stosowania przez ubezpieczyciela w zawieranych umowach ubezpieczenia
A-2 Identyfikacja ryzyka ubezpieczeniowego, określanie metod jego pieniężnej wyceny dla celów ubezpieczeniowych oraz algorytmów postępowania przy analizie ryzyka ubezpieczeniowego
A-3 Określanie rodzajów i wzorów dokumentów do stosowania w praktyce przez zakład ubezpieczeń
A-4 Analizowanie potrzeby zakładu ubezpieczeń w zakresie reasekuracji i aranżowania ochrony reasekuracyjnej stosownie do potrzeb, zarówno w obszarach reasekuracji umownej jak i fakultatywnej
A-5 Określanie kanałów dystrybucji produktów ubezpieczeniowych (np. agenci, brokerzy, sprzedaż typu „direct” / telemarketing, internet) oraz procedur postępowania dla tych kanałów w celu zapewnienia optymalnej dystrybucji produktów ubezpieczyciela
A-6 Realizowanie obsługi ubezpieczeń od akwizycji do zawarcia umów ubezpieczenia (zgodnie z przyjętymi w zakładzie ubezpieczeń zasadami) oraz prowadzenie dokumentacji związanej z umowami ubezpieczenia
A-7 Analizowanie przebiegu umów ubezpieczenia, oraz kosztów prowadzenia działalności ubezpieczeniowej
B Zadania organizacyjne
B-1 Określanie potrzeb technicznego wsparcia własnego stanowiska pracy oraz stanowisk podległych w obszarze sprzętu informatycznego, oprogramowania, środków łączności itp.
B-2 Uczestniczenie w planowaniu sprzedaży ubezpieczeń i określaniu wyniku finansowego zakładu ubezpieczeń z działalności ubezpieczeniowej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie zespołem pracowników realizujących zadania szczegółowe - z listy zadań wykonawczych - polegające na bieżącej analizie wniosków ubezpieczeniowych i podejmowaniu decyzji o wycenie ryzyka tj. określeniu oferty cenowej ubezpieczenia, przygotowaniu warunków opracowania taryf sprzedaży ubezpieczeń itp.
C-2 Określanie zasad współpracy z osobami na innych stanowiskach pracy w dziale oraz jednostkami organizacyjnymi zakładu ubezpieczeń
C-3 Organizowanie i konsultowanie z działem marketingu i innymi działami kooperującymi, działań marketingowych w obszarze ubezpieczeń majątkowych i osobowych w celu dostarczania i kontroli merytorycznej treści marketingowych dla uniknięcia pomyłek medialnych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocena jakości ochrony ubezpieczeniowej, oraz kontrola jej realności i rzetelności
D-2 Mierzenie / obliczanie i ocenianie na bieżąco / okresowo wyników technicznych oferowanych ubezpieczeń
D-3 Kontrolowanie wykonywanie założonych planów w zakresie sprzedaży i wyników finansowych