Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Ubezpieczenia
Obszar zawodowy: Specjalista ds ubezpieczeń

Kod zawodu: 241206

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Opracowywanie podstawowych zasady akceptacji ryzyka ubezpieczeniowego oraz warunków ubezpieczeń do stosowania przez ubezpieczyciela w zawieranych umowach ubezpieczenia
A-2 Identyfikacja ryzyka ubezpieczeniowego, określanie metod jego pieniężnej wyceny dla celów ubezpieczeniowych oraz algorytmów postępowania przy analizie ryzyka ubezpieczeniowego
A-3 Określanie rodzajów i wzorów dokumentów do stosowania w praktyce przez zakład ubezpieczeń
A-4 Analizowanie potrzeby zakładu ubezpieczeń w zakresie reasekuracji i aranżowania ochrony reasekuracyjnej stosownie do potrzeb, zarówno w obszarach reasekuracji umownej jak i fakultatywnej
A-5 Określanie kanałów dystrybucji produktów ubezpieczeniowych (np. agenci, brokerzy, sprzedaż typu „direct” / telemarketing, internet) oraz procedur postępowania dla tych kanałów w celu zapewnienia optymalnej dystrybucji produktów ubezpieczyciela
A-6 Realizowanie obsługi ubezpieczeń od akwizycji do zawarcia umów ubezpieczenia (zgodnie z przyjętymi w zakładzie ubezpieczeń zasadami) oraz prowadzenie dokumentacji związanej z umowami ubezpieczenia
A-7 Analizowanie przebiegu umów ubezpieczenia, oraz kosztów prowadzenia działalności ubezpieczeniowej
B Zadania organizacyjne
B-1 Określanie potrzeb technicznego wsparcia własnego stanowiska pracy oraz stanowisk podległych w obszarze sprzętu informatycznego, oprogramowania, środków łączności itp.
B-2 Uczestniczenie w planowaniu sprzedaży ubezpieczeń i określaniu wyniku finansowego zakładu ubezpieczeń z działalności ubezpieczeniowej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie zespołem pracowników realizujących zadania szczegółowe - z listy zadań wykonawczych - polegające na bieżącej analizie wniosków ubezpieczeniowych i podejmowaniu decyzji o wycenie ryzyka tj. określeniu oferty cenowej ubezpieczenia, przygotowaniu warunków opracowania taryf sprzedaży ubezpieczeń itp.
C-2 Określanie zasad współpracy z osobami na innych stanowiskach pracy w dziale oraz jednostkami organizacyjnymi zakładu ubezpieczeń
C-3 Organizowanie i konsultowanie z działem marketingu i innymi działami kooperującymi, działań marketingowych w obszarze ubezpieczeń majątkowych i osobowych w celu dostarczania i kontroli merytorycznej treści marketingowych dla uniknięcia pomyłek medialnych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocena jakości ochrony ubezpieczeniowej, oraz kontrola jej realności i rzetelności
D-2 Mierzenie / obliczanie i ocenianie na bieżąco / okresowo wyników technicznych oferowanych ubezpieczeń
D-3 Kontrolowanie wykonywanie założonych planów w zakresie sprzedaży i wyników finansowych

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Opracowywanie podstawowych zasady akceptacji ryzyka ubezpieczeniowego oraz warunków ubezpieczeń do stosowania przez ubezpieczyciela w zawieranych umowach ubezpieczenia
Lp. umiejętności
1 Analizuje rynek ubezpieczeniowy pod kątem istniejących i nowych produktów ubezpieczeniowych w celu budowania i aktualizacji własnej oferty portfela oferowanych produktów ubezpieczeniowych
2 Rozumie potrzeby ubezpieczających w zakresie ochrony jakiej oczekują od ubezpieczyciela
3 Analizuje warunki ubezpieczeń ze względu na zgodność ze zmieniającymi się przepisami prawa oraz dla potrzeb porównania własnej oferty z ofertami konkurentów
4 Analizuje dane statystyczne dotyczące zdarzeń szkodowych dla ustalenia cenowych warunków ubezpieczeń w oparciu o zasady rachunku prawdopodobieństwa
5 Tworzy zasady akceptacji ryzyka na bazie wcześniej zgromadzonych informacji i danych historycznych gromadzonych w tym celu

Zadanie zawodowe: A-2:
Identyfikacja ryzyka ubezpieczeniowego, określanie metod jego pieniężnej wyceny dla celów ubezpieczeniowych oraz algorytmów postępowania przy analizie ryzyka ubezpieczeniowego
Lp. umiejętności
1 Potrafi przenieść obserwacje zjawisk życia codziennego na język pojęć ubezpieczeniowych i matematycznych niezbędnych dla skonstruowania warunków ubezpieczeń i taryf składek
2 Potrafi określić zagrożenia dla wybranego przedmiotu / podmiotu ubezpieczenia i ocenić ich skalę
3 Potrafi określić na podstawie danych statystycznych prawdopodobieństwo określonego zdarzenia losowego (np. powodzi, pożaru, gradobicia, katastrofy budowlanej i wszelkich innych wymienionych w warunkac
4 Potrafi zidentyfikować czynniki mające wpływ na zwiększenie lub zmniejszenie się szansy na zaistnienie zdarzenia losowego i sformułować je w formie wniosku ubezpieczeniowego

Zadanie zawodowe: A-3:
Określanie rodzajów i wzorów dokumentów do stosowania w praktyce przez zakład ubezpieczeń
Lp. umiejętności
1 Krytycznie analizuje dokonania konkurentów, w tym ich warunki ubezpieczenia, wnioski taryfy oraz dostępne dane statystyczne
2 Opracowuje wzory wniosków ubezpieczeniowych dla danego rodzaju ubezpieczenia
3 Opracowuje warunki ubezpieczenia (ogólne warunki ubezpieczenia) dla danego rodzaju ubezpieczenia
4 Opracowuje taryfę stawek lub składek dla danego rodzaju ubezpieczenia

Zadanie zawodowe: A-4:
Analizowanie potrzeby zakładu ubezpieczeń w zakresie reasekuracji i aranżowania ochrony reasekuracyjnej stosownie do potrzeb, zarówno w obszarach reasekuracji umownej jak i fakultatywnej
Lp. umiejętności
1 Potrafi ocenić możliwości finansowe zakładu ubezpieczeń w zakresie akceptacji ryzyka w oparciu o dostępne dane finansowe oraz ustalone zasady akceptacji ryzyka i przyjęte w zakładzie warunki ubezpiecz
2 Negocjuje z zakładami reasekuracji (reasekuratorami) w celu uzyskania korzystnych warunków dla zawieranych umów reasekuracji
3 Formułuje najlepsze z możliwych, w danych warunkach, brzmienie zapisów umów reasekuracji i potrafi argumentować ich zasadność

Zadanie zawodowe: A-5:
Określanie kanałów dystrybucji produktów ubezpieczeniowych (np. agenci, brokerzy, sprzedaż typu „direct” / telemarketing, internet) oraz procedur postępowania dla tych kanałów w celu zapewnienia optymalnej dystrybucji produktów ubezpieczyciela
Lp. umiejętności
1 Potrafi określić jakie kanały dystrybucji można zastosować dla dystrybucji określonego produktu ubezpieczeniowego
2 Potrafi opisać procedury zawierania ubezpieczeń z wykorzystaniem wybranego kanału dystrybucji
3 Potrafi krytycznie analizować funkcjonowanie kanałów dystrybucji i je doskonalić
4 Potrafi analizować dane sprzedażowe

Zadanie zawodowe: A-6:
Realizowanie obsługi ubezpieczeń od akwizycji do zawarcia umów ubezpieczenia (zgodnie z przyjętymi w zakładzie ubezpieczeń zasadami) oraz prowadzenie dokumentacji związanej z umowami ubezpieczenia
Lp. umiejętności
1 Prowadzi skuteczne i efektywne rozmowy z potencjalnymi kontrahentami
2 Planuje i organizuje działania własne w obszarze identyfikacji i pozyskania klientów i pośredników
3 Korzysta ze sprzętu komputerowego i odpowiedniego oprogramowania
4 Potrafi gromadzić i przetwarzać dane, dokumenty, druki i je archiwizować
5 Przestrzega przyjętych w zakładzie ubezpieczeń procedur i reguł

Zadanie zawodowe: A-7:
Analizowanie przebiegu umów ubezpieczenia, oraz kosztów prowadzenia działalności ubezpieczeniowej
Lp. umiejętności
1 Ocenia dane finansowe dotyczące zawieranych ubezpieczeń
2 Ocenia i analizuje podział kosztów prowadzenia działalności ubezpieczeniowej
3 Ocenia podstawowe wskaźniki ubezpieczeniowe dla prowadzonych ubezpieczeń
4 Potrafi zrozumieć dane finansowe dotyczące szkód zgłoszonych do zakładu ubezpieczeń
5 Formułuje wnioski wynikające z analiz zawartych umów i zaistniałych szkód

Zadanie zawodowe: B-1:
Określanie potrzeb technicznego wsparcia własnego stanowiska pracy oraz stanowisk podległych w obszarze sprzętu informatycznego, oprogramowania, środków łączności itp.
Lp. umiejętności
1 Ocenia zależności między własnym stanowiskiem, swoją komórką, działem, a innymi strukturami firmy dla optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów oraz zapewnienia odpowiedniej efektywności
2 Ocenia sposoby i środki komunikowania się z dostawcami i odbiorcami wytworów będących produktami realizowanych działań zawodowych
3 Potrafi oceniać potrzeby w zakresie wyposażenia stanowiska pracy w zaawansowane technologicznie urządzenia i programy
4 Uczestniczy w opracowaniu oprogramowania wspierającego działalność bieżącą
5 Wykorzystuje dostępne oprogramowanie typowe w swojej codziennej działalności

Zadanie zawodowe: B-2:
Uczestniczenie w planowaniu sprzedaży ubezpieczeń i określaniu wyniku finansowego zakładu ubezpieczeń z działalności ubezpieczeniowej
Lp. umiejętności
1 Analizuje historyczne wyniki finansowe dla określenia pożądanego wyniku finansowego w planowanym okresie
2 Potrafi tworzyć plany sprzedaży
3 Potrafi opracować w niezbędnych zakresie część arkusza rachunku wyników w obszarze wyniku finansowego

Zadanie zawodowe: C-1:
Kierowanie zespołem pracowników realizujących zadania szczegółowe - z listy zadań wykonawczych - polegające na bieżącej analizie wniosków ubezpieczeniowych i podejmowaniu decyzji o wycenie ryzyka tj. określeniu oferty cenowej ubezpieczenia, przygotowaniu warunków opracowania taryf sprzedaży ubezpieczeń itp.
Lp. umiejętności
1 Planuje, organizuje oraz wytyczna cele i zadania pracownikom podległego zespołu
2 Nadzoruje poprawność realizacji zadań sprzedażowych przez podwładnych
3 Czuwa nad właściwym poziomem merytorycznym działań pracowników zawierających ubezpieczenia
4 Kontroluje przestrzeganie zasad i procedur obowiązujących w zakładzie ubezpieczeń
5 Kontroluje zadania realizowane przez pracowników

Zadanie zawodowe: C-2:
Określanie zasad współpracy z osobami na innych stanowiskach pracy w dziale oraz jednostkami organizacyjnymi zakładu ubezpieczeń
Lp. umiejętności
1 Tworzy powiązania i określa zasady dla zapewnienia jakości współpracy pomiędzy stanowiskami w dziale
2 Określa zasady współpracy z innymi komórkami zakładu ubezpieczeń
3 Określa zakresy odpowiedzialności pracowników działu na ich stanowiskach

Zadanie zawodowe: C-3:
Organizowanie i konsultowanie z działem marketingu i innymi działami kooperującymi, działań marketingowych w obszarze ubezpieczeń majątkowych i osobowych w celu dostarczania i kontroli merytorycznej treści marketingowych dla uniknięcia pomyłek medialnych
Lp. umiejętności
1 Promuje przyjęta zasady ubezpieczeń w celu wytworzenia popytu na własne usługi ubezpieczeniowe
2 Opracowuje w formie uproszczonej informacje o oferowanych ubezpieczeniach do wykorzystania w akcjach reklamowych
3 Podejmuje współpracę z zespołem marketingu i innymi działami biorącymi udział w przygotowywaniu informacji marketingowej

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocena jakości ochrony ubezpieczeniowej, oraz kontrola jej realności i rzetelności
Lp. umiejętności
1 Bieżąco sprawdza zawarte umowy ubezpieczenia względem ich zgodności z przyjętymi zasadami akceptacji ryzyka
2 Sprawdza poprawność naliczeń składek ubezpieczeniowych
3 Kontroluje terminowość regulowania składek ubezpieczeniowych

Zadanie zawodowe: D-2:
Mierzenie / obliczanie i ocenianie na bieżąco / okresowo wyników technicznych oferowanych ubezpieczeń
Lp. umiejętności
1 Prowadzi obliczenia wyniku technicznego dla danego rodzaju ubezpieczenia w zgodzie z przyjętą częstotliwością na podstawie założeń wynikających z przyjętych parametrów finansowych
2 Dokonuje oceny otrzymywanych wyników technicznych
3 Zgłasza potrzeby zmian w akceptacji ryzyk stosownie do dokonanej oceny wyniku technicznego

Zadanie zawodowe: D-3:
Kontrolowanie wykonywanie założonych planów w zakresie sprzedaży i wyników finansowych
Lp. umiejętności
1 Sprawdza wyniki sprzedaży ubezpieczeń
2 Porównuje wyniki sprzedaży z zaplanowanymi wartościami
3 Oblicza i analizuje wyniki finansowe dla danych rodzajów ubezpieczeń
4 Podejmuje działania korygujące w przypadku zauważenia nieprawidłowości w realizacji planów


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Analizowania danych i grup danych
2 Postrzegania zależności między zjawiskami otaczającego świata
3 Rozumowanie logiczne
4 Koncentracja uwagi
5 Wyobraźnia i myślenie twórcze
6 Uzdolnienia techniczne
7 Myślenie twórcze
8 Wyobraźnia
9 Precyzja w formułowaniu wypowiedzi pisemnych
10 Zdolności organizacyjne
11 Zdolności planistyczne
12 Dobra organizacja pracy
13 Właściwa priorytetyzacja zadań
14 Podzielność uwagi
15 Rozumienie pojęć
16 Inteligencja
17 Myślenie analityczne
18 Dobra pamięć
19 Uzdolnienia matematyczne
Cechy osobowości
1 Dokładność działania
2 Inicjatywność
3 Odpowiedzialność
4 Samokontrola
5 Cierpliwość
6 Samodzielność
7 Opanowanie
8 Rzetelność
9 Wytrwałość
10 Odporność emocjonalna
11 Uprzejmość
12 Słowność / bycie słownym – dotrzymywanie słowa
13 Punktualność
14 Obowiązkowość
15 Kooperatywność
16 Skrupulatność
17 Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą
18 Kreatywność
19 Komunikatywność
20 Rzeczowość
21 Wiarygodność
22 Samodyscyplina
23 Umiejętność pracy w warunkach monotonnych
Sprawności sensomotoryczne
1 Spostrzegawczość
2 Koordynacja wzrokowo – ruchowa
3 Poprawna wymowa
4 Dobry wzrok i słuch
5 Szybki refleks
6 Refleks
7 Koncentracja uwagi
8 Ogólna sprawność psychiczna i intelektualna